Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Tháo Và Lắp Các Cảm Biến

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Tháo Và Lắp Các Cảm Biến

 

Cảm biến áp suất tăng áp – Tháo gỡ và lắp đặt

Boost Pressure Sensor – Remove and Install

Cảm biến áp suất tăng áp – Tháo gỡ và lắp đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bám bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến áp suất tăng áp – Tháo gỡ và lắp đặt

1. Disconnect harness assembly (2).

Rút cụm giắc nối (2)

2. Remove boost pressure sensor (1) and the O-ring seal.

Tháo cảm biến áp suất tăng áp (1) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

Note: Check the O-ring seals for wear or for damage. Replace the components, if necessary.

Chú ý: Kiểm tra vòng sin có bị mòn hoặc bị hỏng không. Thay thế bằng vòng sin mới nếu cần thiết.

1. Install the O-ring seal onto boost pressure sensor (1). Install boost pressure sensor (1). Tighten boost pressure sensor (1) to a torque of 10 ± 2 N·m (89 ± 18 lb in).

Lắp vòng sin vào cảm biến áp suất tăng áp (1). Lắp đặt cảm biến áp suất tăng áp (1). Xiết chặt cảm biến áp suất tăng áp (1) với lực xiết khoảng 10 ± 2 N.m (89 ± 18 lb in).

2. Connect harness assembly (2).

Cắm cụm giắc nối lại (2).

Coolant Temperature Sensor – Remove và Install

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát – Tháo gỡ và lắp đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Care must be taken to ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting, and repair of the product. Be prepared to collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids.

Dispose of all fluids according to local regulations and mandates.

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Phải đảm bảo rằng các chất lỏng được chứa trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Cần chuẩn bị các thùng chứa phù hợp để chứa chất lỏng trước khi mở các bộ phận hoặc tháo rời các bộ phận có chứa chất lỏng bên trong.

Thu dọn tất cảc dung dịch theo đúng như quy định và yêu cầu ở địa phương của bạn.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

1. Drain the coolant from the cooling system into a suitable container for storage or for disposal.

Dẫn nước làm mát trong hệ thống làm mát vào trong thùng chứa phù hợp để chứa hoặc để xử lý.

Cảm biến áp suất tăng áp – Tháo gỡ và lắp đặt

2. Disconnect harness assembly (1).

Rút cụm giắc nối cảm biến (1).

3. Remove water temperature sensor (2) and the O-ring seal.

Tháo cảm biến nhiệt độ nước (2) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

Note: Check the O-ring seals for wear or for damage. Replace the components, if necessary.

Chú ý: Kiểm tra vòng sin có bị mòn hoặc bị hỏng không. Thay thế bằng vòng sin mới nếu cần thiết.

Cảm biến áp suất tăng áp – Tháo gỡ và lắp đặt

1. Install the O-ring seal onto water temperature sensor (2). Install water temperature sensor (2). Tighten water temperature sensor (2) to a torque of 15 ± 3 N·m (11 ± 2 lb ft).

Lắp vòng sin vào cảm biến nhiệt độ nước (2). Lắp đặt cảm biến nhiệt độ nước (2). Xiết chặt cảm biến nhiệt độ nước (2) với lực xiết khoảng 15 ± 3 N.m (11 ± 2 lb ft)

2. Connect harness assembly (1).

Cắm lại cụm giắc nối cảm biến (1).

3. Fill the cooling system.

Bổ sung nước làm mát vào trong hệ thống làm mát.

Crankshaft Position Sensor – Remove and Install

Cảm biến vị trí trục khuỷu – Tháo gỡ và Lắp đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

1. Disconnect harness assembly (1). Remove bolt (3) and crankshaft position sensor (2).

Rút cụm giắc nối (1). Tháo bu lông (3) và cảm biến vị trí trục khuỷu (2).

Installation Procedure:

Cảm biến vị trí trục khuỷu – Tháo gỡ và Lắp đặt

Quy trình lắp đặt:

Note: Check the O-ring seals for wear or for damage. Replace the components, if necessary.

Chú ý: Kiểm tra vòng sin có bị mòn hoặc bị hỏng không. Thay thế bằng vòng sin mới nếu cần thiết.

Cảm biến vị trí trục khuỷu – Tháo gỡ và Lắp đặt

1. Install crankshaft position sensor (2). Install bolt (3). Tighten bolt (3) to a torque of 17 ± 2 N·m (13 ± 1 lb ft). Connect harness assembly (1).

Lắp đặt cảm biến vị trí trục khuỷu (2). Vặn bu lông (3). Xiết bu lông (3) với lực khoảng 17 ± 2 N·m (13 ± 1 lb ft). Cắm lại giắc kết nối (1).

Engine Oil Pressure Sensor – Remove and Install

Cảm biến áp suất dầu động cơ – Tháo gỡ và Lắp đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Care must be taken to ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting, and repair of the product. Be prepared to collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids.

Dispose of all fluids according to local regulations and mandates.

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Phải đảm bảo rằng các chất lỏng được chứa trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Cần chuẩn bị các thùng chứa phù hợp để thu chứa chất lỏng trước khi mở các bộ phận hoặc tháo rời các bộ phận có chứa chất lỏng bên trong.

Thu dọn tất cảc dung dịch theo đúng như quy định và yêu cầu ở địa phương của bạn.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến áp suất dầu động cơ – Tháo gỡ và Lắp đặt

1. Disconnect harness assembly (1).

Rút giắc cụm giắc nối (1).

2. Remove engine oil pressure sensor (2) and the O-ring seal.

Tháo cảm biến áp suất dầu động cơ (2) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình cài đặt

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến áp suất dầu động cơ – Tháo gỡ và Lắp đặt

1. Install the O-ring seal onto engine oil pressure sensor (2). Install engine oil pressure sensor (2). Tighten engine oil pressure sensor (2) to a torque of 10 ± 2 N·m (89 ± 18 lb in).

Lắp vòng sin vào cảm biến áp suất dầu động cơ (2). Lắp đặt cảm biến áp suất dầu động cơ (2). Xiết cảm biến áp suất dầu động cơ (2) với lực xiết khoảng 10 ± 2 N·m (89 ± 18 lb in).

2. Connect harness assembly (1).

Cắm lại giắc kết nối (1).

Fuel Pressure Sensor – Remove and Install

Cảm biến áp suất nhiên liệu – Tháo gỡ và Cài đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Fuel leaked or spilled onto hot surfaces or electrical components can cause a fire.

Turn the disconnect switch OFF when draining and/or removing any fuel system components.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Nhiên liệu rò rỉ hoặc tràn lên bề mặt nóng hoặc thiết bị điện có thể gây cháy nổ.

Tắt chìa khóa điện khi đang xả nhiên liệu hoặc tháo các bộ phận của hệ thống nhiên liệu.

Cảm biến áp suất dầu động cơ – Tháo gỡ và Lắp đặt

1. Disconnect harness assembly (2).

Rút giắc nối cảm biến (2).

2. Remove fuel pressure sensor (1) and the O-ring seal.

Tháo cảm biến áp suất nhiên liệu (1) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Note: Check the O-ring seals for wear or for damage. Replace the components, if necessary.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Chú ý: Kiểm tra vòng sin có bị mòn hoặc bị hỏng không. Thay thế bằng vòng sin mới nếu cần thiết.

Cảm biến áp suất dầu động cơ – Tháo gỡ và Lắp đặt

1. Install the O-ring seal onto fuel pressure sensor (1). Install fuel pressure sensor (1). Tighten fuel pressure sensor (1) to a torque of 10 ± 2 N·m (89 ± 18 lb in).

Lắp vòng sin vào cảm biến áp suất nhiên liệu (1). Lắp đặt cảm biến áp suất nhiên liệu (1). Xiết cảm biến áp suất nhiên liệu (1) với lực xiết khoảng 10 ± 2 N·m (89 ± 18 lb in).

2. Connect harness assembly (2).

Cắm cụm giắc nối (2).

Inlet Air Temperature Sensor – Remove and Install

Cảm biến nhiệt độ khí nạp – Tháo gỡ và Cài đặt

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến nhiệt độ khí nạp – Tháo gỡ và Cài đặt

1. Disconnect harness assembly (2).

Rút giắc nối cảm biến (2).

2. Remove inlet air temperature sensor (1) and the O-ring seal.

Tháo cảm biến nhiệt độ khí nạp (1) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến nhiệt độ khí nạp – Tháo gỡ và Cài đặt

1. Install the O-ring seal onto inlet air temperature sensor (1). Install inlet air temperature sensor (1). Tighten inlet air temperature sensor (1) to a torque of 15 ± 3 N·m (11 ± 2 lb ft).

Lắp vòng sin vào cảm biến nhiệt độ khí nạp (1). Lắp cảm biến nhiệt độ khí nạp (1). Xiết chặt cảm biến nhiệt độ khí nạp (1) với lực xiết khoảng 15 ± 3 N·m (11 ± 2 lb ft).

2. Connect harness assembly (2).

Cắm lại giắc kết nối (2).

Position Sensor (Fuel Injection Pump) – Remove and Install

Cảm biến vị trí ( Bơm nhiên liệu) - Remove and Install

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

1. Remove the hydraulic fuel injection pump. Refer to Disassembly and Assembly, "Fuel Injection Pump-Remove".

Tháo bơm nhiên liệu cao áp. Tham khảo thêm tài liệu tháo lắp bơm nhiên liệu cao áp.

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Cảm biến nhiệt độ khí nạp – Tháo gỡ và Cài đặt

2. Remove bolt (2) in order to remove position sensor (1) and the O-ring seal.

Tháo bu lông (2) để tháo cảm biến vị trí (1) và vòng sin.

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

NOTICE:

CHỈ DẪN:

Keep all parts clean from contaminants.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Giữ các bộ phận sạch sẽ, không bị bẩn.

Các chất bẩn có thể gây mòn nhanh và giảm tuổi thọ của bộ phận.

1. Install the O-ring seal and position sensor (1) . Install bolt (2).

Lắp đặt vòng sin và cảm biến vị trí (1). Vặn bu lông (2).

2. Install the hydraulic fuel injection pump.

Lắp lại bơm nhiên liệu cao áp.

Cảm ơn Anh Em đã đọc qua bài viết kiểm tra cảm biến áp suất tăng áp của chúng tôi.

Đừng quên chia sẻ nguồn kiến thức này với những người bạn, những người đồng nghiệp của mình nhé.


 

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

 

  • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

    Hotline: 1800 64 64 47

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Đánh Giá Các Dòng Máy Chẩn Đoán Autel Cùng OBD Việt Nam

Autel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các công cụ chẩn đoán, thiết bị và phụ ..

Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L

Khi PCM điều khiển van solenoid điều áp tắt, nhưng điện áp mạch điều khiển van solenoid điều áp thấp ..

Chuyển Giao Fcar C8-W Cho Anh Trọng Ở Quận 12

Là dòng máy chẩn đoán đa năng vừa được ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2020, với những ưu ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi