Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 143 - Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - How Cars Are Designed? - Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào?

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-obd-viet-nam-143

 

Khi một nhà sản xuất xe hơi quyết định sản xuất một mô hình mới, kiểu dáng hoặc thiết kế của chiếc xe mới là một trong những yếu tố cần được quyết định. Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu tiếng anh chuyên ngành ô tô: Ô tô được thiết kế như thế nào? dưới bài viết này nhé.

 

When a car manufacturer decides to produce a new model, the styling, or design, of the new car is one of a number of factors that need to be decided.

Khi một nhà sản xuất xe hơi quyết định sản xuất một mô hình mới, kiểu dáng hoặc thiết kế của chiếc xe mới là một trong những yếu tố cần được quyết định.

The first decision to be made concerns the market category that the new model will fit into - will the car be a small hatchback, family saloon or luxury executive model? Once this choice has been made, along with engineering and packaging decisions such as whether to use front- or rear-wheel drive, the details can be worked out.

Quyết định đầu tiên được đưa ra liên quan đến danh mục thị trường mà mẫu xe mới sẽ phù hợp - chiếc xe sẽ là một chiếc hatchback nhỏ, saloon gia đình hay mô hình điều hành sang trọng? Một khi lựa chọn này đã được đưa ra, cùng với các quyết định về kỹ thuật và đóng gói như sử dụng hệ dẫn động cầu trước hay bánh sau, các chi tiết có thể được giải quyết.

In earlier days, it was simply a matter of building a chassis and then styling a body to fit it. With today's space- and energy-efficient cars, the look is now part of the integral design.

Trong những ngày trước, nó chỉ đơn giản là vấn đề xây dựng một khung gầm và sau đó tạo kiểu cho thân xe để phù hợp với nó. Với những chiếc xe có không gian và tiết kiệm năng lượng như ngày nay, diện mạo giờ đây là một phần của thiết kế không thể thiếu.

 

Lead time – Thời gian trải qua

 

Thiết kế khí động lực học ô tô

 

Once the design is finalized, there is likely to be a time lag of about three to five years before the finished car appears in the showroom which means that the designers have to forecast the future trends. If the new car looks too dramatically different, the public may take a long time to get used to it and not buy it in enough quantity.

Sau khi thiết kế được hoàn thiện, có khả năng sẽ có độ trễ về thời gian khoảng ba đến năm năm trước khi chiếc xe hoàn thành xuất hiện trong phòng trưng bày, điều đó có nghĩa là các nhà thiết kế phải dự báo xu hướng trong tương lai. Nếu chiếc xe mới trông quá khác biệt, công chúng có thể mất nhiều thời gian để làm quen với nó và không mua nó với số lượng đủ.

On the other hand, it must not look too old-fashioned as soon as it is announced. The designer's freedom of choice is much greater if a completely new car is being created, rather than an existing model being face-lifted to give it a new look.

Mặt khác, nó không được trông quá lỗi thời ngay khi được công bố. Sự tự do lựa chọn của người thiết kế sẽ lớn hơn nhiều nếu một chiếc xe hoàn toàn mới được tạo ra, thay vì một mô hình hiện có được nâng lên để mang lại cho nó một diện mạo mới.

 

Traditional method - Phương pháp truyền thống

If the car is going to be an all-new 'clean sheet' design, the manufacturer's team of stylists will prepare drawings to show their ideas for the new models. At this stage of the exercise there may be a few dozen different sketches which will be evaluated to see how suitable they are for production.

Nếu chiếc xe sẽ là một thiết kế “Đẳng cấp” hoàn toàn mới, đội ngũ các nhà tạo mẫu của nhà sản xuất sẽ chuẩn bị các bản vẽ để thể hiện ý tưởng của họ cho các mẫu mới. Ở giai đoạn này của phần tạo ra ý tưởng có thể có vài chục bản phác thảo khác nhau sẽ được đánh giá để xem chúng phù hợp với sản xuất như thế nào.

 

Thiết kế hình dáng bên ngoài ô tô

 

Many modern cars look the same because, in each class, the designers are faced with the same problems and often come up with the same answers. However, many manufacturers style their cars so that they bear a family resemblance. The cars in the current Ford range, except for the Capri, have similar sloping bonnets. BMW identify all their models with distinctive radiator grilles and Rover's 800 looks very much like the Montego.

Nhiều chiếc xe hiện đại trông giống nhau bởi vì, trong mỗi lớp, các nhà thiết kế phải đối mặt với cùng một vấn đề và thường đưa ra những câu trả lời giống nhau. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất tạo kiểu cho chiếc xe của họ để chúng phù hợp với gia đình. Những chiếc xe trong phạm vi hiện tại của Ford, ngoại trừ chiếc Capri, có nắp ca-pô dốc tương tự. BMW xác định tất cả các mô hình của họ với lưới tản nhiệt đặc biệt và 800 của Rover trông rất giống với Montego.

When these decisions have been taken and the choice has been narrowed down to one or two designs, scale models are made in clay. This method of model making, which was introduced by General Motors, is sometimes still used even in today's computer-controlled design studios. The advantage of using clay is that it is easy to add or remove small amounts of clay to make detail adjustments to the model.

Khi những quyết định này được đưa ra và sự lựa chọn đã được thu hẹp xuống còn một hoặc hai thiết kế, các mô hình tỷ lệ được thực hiện bằng đất sét. Phương pháp chế tạo mô hình này, được General Motors giới thiệu, đôi khi vẫn được sử dụng ngay cả trong các xưởng thiết kế điều khiển máy tính ngày nay. Ưu điểm của việc sử dụng đất sét là dễ dàng thêm hoặc loại bỏ một lượng nhỏ đất sét để điều chỉnh chi tiết cho mô hình.

Next, a full-sized clay model is made and painted to resemble a real car as closely as possible. Some manufacturers have styling `clinics' to gauge public reaction to the car. Some may also commission full-size plastic models to give a more realistic impression.

Tiếp theo, một mô hình đất sét kích thước đầy đủ được chế tạo và sơn để giống với một chiếc xe thật nhất có thể. Một số nhà sản xuất có kiểu dáng 'thử nghiệm lầm sàng' để đánh giá phản ứng của công chúng đối với chiếc xe. Một số cũng có thể ủy thác các mô hình nhựa kích thước đầy đủ để tạo ấn tượng thực tế hơn.

Once the manufacturers have finalized the design for the new model and decided to go ahead, it will be planned in detail for mass-production. This is where computers come into play because designing cars, like many other areas of car production, has been considerably influenced by computer techniques.

Một khi các nhà sản xuất đã hoàn thiện thiết kế cho mẫu mới và quyết định đi trước, nó sẽ được lên kế hoạch chi tiết để sản xuất hàng loạt. Đây là nơi máy tính ra đời vì thiết kế xe hơi, giống như nhiều lĩnh vực sản xuất xe hơi khác, đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi các kỹ thuật máy tính.

 

The modern method - Phương pháp hiện đại

Thiết kế ô tô

 

 

A car designer with a sufficiently powerful computer and the appropriate software can design a new car on screen, make it any colour, and rotate it so that it can be viewed from any angle. The computing power needed to do all this is considerable. One program that creates the colour on the computer picture of the car uses tens of times as much memory as the average home computer contains.

Một nhà thiết kế xe hơi với một máy tính đủ mạnh và phần mềm thích hợp có thể thiết kế một chiếc xe mới trên màn hình, biến nó thành bất kỳ màu nào và xoay nó để có thể nhìn từ mọi góc độ. Sức mạnh của việc tính toán cần thiết để làm tất cả điều này là đáng kể. Một chương trình tạo ra màu sắc trên hình ảnh máy tính của chiếc xe sử dụng bộ nhớ gấp hàng chục lần so với máy tính gia đình trung bình chứa.

Once the designer is satisfied, the computer can feed coded information to a milling machine which will cut out a three-dimensional, solid version of what has been designed on the screen. This method is much quicker than the traditional process of drawing by hand and then fashioning a clay model.

Sau khi nhà thiết kế hài lòng, máy tính có thể cung cấp thông tin được mã hóa cho máy phay sẽ cắt ra phiên bản ba chiều, chắc chắn của những gì đã được thiết kế trên màn hình. Phương pháp này nhanh hơn nhiều so với quy trình vẽ bằng tay truyền thống và sau đó tạo kiểu cho một mô hình đất sét.

The computer can also be programmed to act as a wind tunnel so that the shape on the screen can be tested for aerodynamic efficiency. Other computer design techniques can analyze the strength of any body design and can predict the behaviour of the car in the event of an accident.

Máy tính cũng có thể được lập trình để hoạt động như một đường hầm gió để hình dạng trên màn hình có thể được kiểm tra về hiệu quả khí động học. Các kỹ thuật thiết kế máy tính khác có thể phân tích sức mạnh của bất kỳ thiết kế thân xe nào và có thể dự đoán hành vi của chiếc xe trong trường hợp xảy ra tai nạn.

 

Với tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô cực nhanh, xu hướng công nghệ ngày càng hiện đại và thông minh hơn. Vấn đề Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô luôn là rào cản khó khăn nhất mà mỗi sinh viên, mỗi người thợ, kỹ thuật viên gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Đặc biệt, trong quá trình chẩn đoán, kỹ thuật viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với các dòng máy chẩn đoán hầu hết sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Xem thêm:

 Bộ Sách Tiếng Anh Chẩn Đoán Và Cẩm Nang Mã Lỗi Ô Tô

 

Design specialists - Chuyên thiết kế

For many years a number of firms have been specializing in styling cars. The most famous were Italian Bertone, Vignale, Ghia and Pininfarina are some examples. These companies grew up when styling was more divorced from overall design, when it was common practice for a manufacturer to ask a designer to style a body to fit a particular type of chassis.

Trong nhiều năm, một số công ty đã chuyên về kiểu dáng xe hơi. Nổi tiếng nhất là Bertone, Vignale, Ghia và Pininfarina của Ý là một số ví dụ. Các công ty này lớn lên khi kiểu dáng đã tách rời khỏi thiết kế tổng thể, khi đó là một thông lệ đối với một nhà sản xuất để yêu cầu một nhà thiết kế tạo kiểu cho một cơ thể để phù hợp với một loại khung gầm cụ thể.

Many of these companies are still in business today, albeit in different forms. Ghia were well known for being closely associated with Ford, before being bought out by Ford in the 1970s. Ford still uses the name Ghia on its top-of-the-range models. Having designed the X1/9, Bertone took over its manufacture when Fiat lost interest.

Nhiều người trong số các công ty này vẫn còn kinh doanh ngày nay, mặc dù dưới các hình thức khác nhau. Ghia nổi tiếng vì có mối liên hệ mật thiết với Ford, trước khi được Ford mua lại vào những năm 1970. Ford vẫn sử dụng tên Ghia trên các mẫu xe hàng đầu của mình. Sau khi thiết kế X1 / 9, Bertone tiếp quản sản xuất khi Fiat mất hứng thú.

Aston Martin and Zagato recently worked together on a new model (below). Zagato produced design sketches before the project went ahead, then built a full-size wood and steel skeleton of the car. The metal body panels are formed by hand around this template and then assembled on the car's chassis.

Mới đây, Aston Martin và Zagato đã làm việc cùng nhau trên một mẫu xe mới (bên dưới). Zagato đã tạo ra các bản phác thảo thiết kế trước khi dự án đi trước, sau đó xây dựng một bộ xương bằng gỗ và thép kích thước đầy đủ của chiếc xe. Các tấm thân kim loại được hình thành bằng tay xung quanh mẫu này và sau đó được lắp ráp trên khung xe.

In the case of the Aston Zagato only 50 of which will be made —the cost of hand-building each car was not important. In any case, it would be uneconomical to tool up with mass-production machinery for such a small run of cars.

Trong trường hợp của Aston Zagato, chỉ có 50 trong số đó sẽ được thực hiện. Chi phí xây dựng bằng tay mỗi chiếc xe không quan trọng. Trong mọi trường hợp, sẽ không có đủ kinh tế nếu sử dụng máy móc sản xuất hàng loạt cho một dòng xe nhỏ như vậy.

 

Xem thêm: 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Tháo Lắp Cụm Pulley Dẫn Động Quạt

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Tháo Và Lắp Các Cảm Biến


Hy vọng với bài tiếng anh chuyên ngành ô tô "Ô Tô Được Thiết Kế Như Thế Nào" sẽ mang lại cho các bạn sinh viên một cái nhìn thiết thực về chiếc xe ô tô, và những bài viết tiếng anh chuyên ngành lần sau chúng tôi sẽ tập trung vào những dòng xe tải, và khai thác hiệu quả những cụm từ tiếng anh chuyên ngành cho Anh/Em kỹ thuật và các bạn sinh viên đang theo học ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi nhé!

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

FCAR AT040: Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Garage Của Bạn

Thay Đổi Hoàn Toàn Garage Của Bạn với Fcar AT040 - Máy Thay Dầu Hộp Số Tự Động Tuyệt Vời. ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi