Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ - 141 - Tháo Và Lắp Lại Pulley Máy Phát Điện

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Removing And Refitting A Dynamo Pulley – Tháo rời và trang bị lại pulley truyền động máy phát điện

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-obd-viet-nam-141

 

 

Lý do phổ biến nhất để loại tháo pulley truyền động máy phát điện là để lắp nó vào máy phát điện mới - hầu hết các máy phát điện thay thế được cung cấp không có trang bị lại pulley truyền động mới, nên bắt buộc phải lắp lại. Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu tiếng anh chuyên ngành ô tô: Tháo và lắp pulley truyền động dưới bài viết này nhé.

 

The most common reason for removing a dynamo pulley is to fit it on a new dynamo — most replacement dynamos are supplied without one.

Lý do phổ biến nhất để loại tháo pulley truyền động máy phát điện là để lắp nó vào máy phát điện mới - hầu hết các máy phát điện thay thế được cung cấp không có trang bị lại pulley truyền động mới, nên bắt buộc phải lắp lại.

When refitting an old pulley, or fitting a new one, be careful not to bend or damage it. The surfaces inside the V where the belt runs must be smooth.

Khi chỉnh lại pulley truyền động cũ, hoặc lắp một cái mới, hãy cẩn thận không làm cong hoặc làm hỏng nó. Các bề mặt bên trong chữ V nơi vành đai chạy phải trơn tru.

In many cases the pulley incorporates the dynamo cooling fan: its fins must not be bent or broken.

Trong nhiều trường hợp, pulley truyển động kết hợp quạt làm mát động cơ: vậy nên nó không được uốn cong hoặc vỡ.

Usually it is best to take the dynamo out of the car before removing the pulley, though sometimes there is enough room to work with it still fitted.

Thông thường tốt nhất là lấy máy phát điện ra khỏi xe trước khi tháo pulley truyền động, mặc dù đôi khi có đủ chỗ để làm việc với nó nhưng vẫn được trang bị.

If the dynamo is still on the car, free the nut before taking the fan belt off.

Nếu máy phát điện vẫn còn trên xe, hãy tháo đai ốc trước khi tháo dây đai quạt.

 

Removing the pulley nut - Tháo đai ốc

The woodruff key locates the pulley on the shaft. It can be prised out with a small screwdriver.

Then bán nguyệt định vị ròng rọc trên trục. Nó có thể được bẩy lên với một tuốc nơ vít nhỏ.

On most dynamos the pulley is a tight fit on the end of the armature shaft. It is held in place by a movable metal key between pulley and shaft, and secured by a nut.

Trên hầu hết các động lực, pulley truyền động là một khớp nối chặt chẽ ở phần cuối của trục phần ứng. Nó được giữ cố định bằng một phím kim loại có thể di chuyển giữa pulley và trục, và được bảo đảm bằng đai ốc.

The shaft may be tapered or parallel and is slotted to take half the key. The hole in the centre of the pulley is also slotted in order to take the other half.

Trục có thể được làm thon hoặc song song và được xẻ rãnh để lấy một nửa khóa. Lỗ ở trung tâm của pulley cũng được xẻ rãnh để lấy nửa kia.

That type of locating device is called a Woodruff key.

Loại thiết bị định vị đó được gọi là then bán nguyệt.

It is shaped like a shallow half moon and is about 136 in. (5 mm) thick.

Nó có hình dạng như một nửa mặt trăng nông và dày khoảng 136 in (5 mm).

The pulley nut is usually very tight and is recessed into the pulley. Use a socket or ring spanner to free it.

Các đai ốc pulley thường rất chặt và được lõm vào ròng rọc. Sử dụng một đầu tuýt hoặc cờ lê vòng để tháo nó ra.

 

Tháo và lắp pulley máy phát điện

 


If the dynamo is still on the car, free the nut before removing the fan belt, which helps to hold the pulley steady against the force of the spanner.

Nếu máy phát điện vẫn còn trên xe, hãy tháo đai ốc trước khi tháo đai quạt, giúp giữ pulley truyền động ổn định chống lại lực của cờ lê.

 

Lấy then bán nguyệt ra ngoài

 

The woodruff key locates the pulley on the shaft. It can be prised out with a small screwdriver.

Then bán nguyệt vị trí pulley truyền động trên trục. Nó có thể được bẩy lên với một tuốc nơ vít nhỏ.

You may also need to engage bottom gear to stop the engine turning - but be sure that the ignition key is out.

Bạn cũng có thể cần phải cài khớp vào bánh răng phía dưới để dừng động cơ quay - nhưng hãy chắc chắn rằng đánh lửa đã tắt.

If you fail to move the nut, remove the dynamo from the car and dismantle it (See How to fix a dynamo ).

Nếu bạn không di chuyển đai ốc, hãy tháo máy nổ ra khỏi xe và tháo dỡ nó (xem cách sửa máy phát điện).

Clamp the armature in a vice, using pieces of wood or some other form of packing in the vice jaws to protect it. They should hold it firmly enough for you to free the nut.

Kẹp phần ứng trong một phó, sử dụng các miếng gỗ hoặc một số hình thức đóng gói khác trong hàm phó để bảo vệ nó. Họ nên giữ nó đủ vững chắc để bạn giải phóng đai ốc.

Do not lose the Woodruff key.

Đừng để mất then bán nguyệt.

Removing a pulley with the dynamo out

Loại bỏ pulley với máy phát điện

Loại bỏ pulley máy phát điện

Unscrew the nut a few threads and tap out the shaft with a copper or nylon-faced hammer.

Tháo đai ốc một vài ren và gõ nhẹ vào trục bằng búa đồng hoặc nylon.

Undo the pulley nut by just a few threads, then, holding the armature in one hand, gently tap the nut with a soft-faced hammer to force the shaft out of the pulley.

Hoàn tác đai ốc pulley chỉ bằng siết nhả một vài vòng ren của đai ốc, sau đó, giữ phần ứng trong một tay, nhẹ nhàng gõ đai ốc bằng búa mềm để buộc trục ra khỏi ròng rọc.

If this fails, reassemble the dynamo, so that the front cover is supported, and grip it in a vice, then remove the nut.

Nếu điều này không thành công, hãy lắp lại máy phát điện, để nắp trước được hỗ trợ và kẹp chặt nó lại, sau đó tháo đai ốc.

 

Bẩy pulley truyền động với hai tua vít

 

Prise the pulley off with two screwdrivers. Bring them to bear only at the centre of the pulley.

Bẩy pulley truyền động với hai tua vít. Lưu ý chúng chỉ chịu tải ở trung tâm của pulley truyền động.

 

Bẩy pulley truyền động ra ngoài

 

Sometimes a pulling tool is needed to remove the pulley - take care not to damage the pulley.

Đôi khi một công cụ kéo là cần thiết để loại bỏ ròng rọc - chú ý không làm hỏng ròng rọc.

To prise off the pulley, insert two screwdrivers between the back of the pulley and the front plate . Gently force the pulley up at the centre not the rim, which could damage the pulley. If this method fails you will have to use a pulling tool, taking care not to damage the pulley.

Để bẩy pulley truyền động, chèn hai tua vít giữa mặt sau của pulley truyền động và tấm phía trước. Nhẹ nhàng buộc pulley truyền động lên ở trung tâm không phải vành, nếu không có thể làm hỏng pulley truyền động. Nếu phương pháp này thất bại, bạn sẽ phải sử dụng một công cụ kéo, chú ý không làm hỏng pulley truyền động.

 

Thay thế pulley truyền động

 

Với tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô cực nhanh, xu hướng công nghệ ngày càng hiện đại và thông minh hơn. Vấn đề Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô luôn là rào cản khó khăn nhất mà mỗi sinh viên, mỗi người thợ, kỹ thuật viên gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Đặc biệt, trong quá trình chẩn đoán, kỹ thuật viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với các dòng máy chẩn đoán hầu hết sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Xem thêm:

 Bộ Sách Tiếng Anh Chẩn Đoán Và Cẩm Nang Mã Lỗi Ô Tô

 

Using vice pads - Sử dụng miếng lót

If you have to hold the armature in a vice to free the nut, pad the jaws of the vice.

Nếu bạn phải giữ phần ứng trong má mỏ cặp để giải phóng đai ốc, hãy đệm má của mỏ cặp.

 

Replacing the pulley - Thay thế pulley truyền động

Thay thế pulley truyền động

 

After fitting, check that it is in line with the fan and crankshaft pulleys. Spin the dynamo pulley to check that it is not distorted and runs true.

Sau khi lắp, kiểm tra xem nó có phù hợp với pulley quạt và trục khuỷu không. Xoay pulley máy phát điện để kiểm tra xem nó không bị biến dạng và chạy đúng không.

Before refitting the pulley, tap the Woodruff key well into its slot (curved edge down), with the front end slightly lower than the back, so that the slot in the pulley hole engages with it easily.

Trước khi chỉnh lại pulley truyền động, hãy nhấn then bán nguyệt vào khe của nó (cạnh cong xuống), với đầu trước hơi thấp hơn mặt sau, để khe trong lỗ pulley dễ dàng chạm vào nó.

Take care when tapping it in not to make any burrs which may stop the pulley fitting over the key. It is a good idea to clean the sides of the key with a file before tapping it in, to ensure that there are no burrs.

Cẩn thận khi gõ vào nó để không tạo ra bất kỳ vệt nào có thể ngăn pulley lắp vào khóa. Đó là một ý tưởng tốt để làm sạch các cạnh của khóa bằng một tệp trước khi gõ vào nó, để đảm bảo rằng không có phát ra âm thanh.

Line up the slot in the pulley with the Woodruff key in the shaft, then push the pulley home on the shaft. Usually it will be forced fully home as you tighten the pulley nut; however, it may be necessary to tap the pulley on to the shaft with a soft-faced hammer far enough to start the pulley nut.

Sắp xếp các khe trong pulley truyền động bằng then bán nguyệt trong trục, sau đó đẩy pulley truyền động trở về trục. Thông thường nó sẽ bị buộc hoàn toàn về vị trí ban đầu khi bạn thắt chặt đai ốc pulley; tuy nhiên, có thể cần phải gõ pulley truyền động vào trục bằng búa có mặt mềm đủ xa để khởi động đai ốc ròng rọc.

Some dynamos may have a spacer or shim between the pulley and front plate: do not forget to replace it.

Một số máy phát điện có thể có miếng đệm hoặc miếng chêm giữa pulley và tấm phía trước: Đừng quên thay thế nó.

After refitting the dynamo, check that the pulley is in line with the fan and crankshaft pulleys.

Sau khi chỉnh lại máy phát điện, kiểm tra xem pulley truyền động có phù hợp với quạt và pulley trục khuỷu không.

 

Xem Thêm:

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Tháo Và Lắp Các Cảm Biến

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – 140 – Thay Thế Bơm Nước Động Cơ


Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi:

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi