Tháo Gỡ Và Lắp Đặt Cảm Biến Nhiệt Độ Scr

 

THÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SCR TRÊN DÒNG MÁY XÚC LẬT KOMATSU

 

Tháo Gỡ Và Lắp Đặt Cảm Biến Nhiệt Độ Scr

 

Place the machine on a level ground, and set the parking brake switch to ON position

Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, và kéo công tắc phanh tay ON

Set the frame lock bar to LOCK position, and chock the tires

Đặt thanh chống ở vị trí khóa, và chèn lốp xe

Lower the work equipment to the ground, and set the work equipment lock switch to LOCK position

Hạ thấp thiết bị làm việc xuống đất và đặt khóa điện của thiết bị làm việc ở vị trí Khóa

Turn the starting switch to OFF position to stop the engine

Bật công tắt khởi động sang vị trí OFF và dừng động cơ

Turn the battery disconnect switch to OFF position, and remove the key. (For details, see TESTING AND ADJUSTING, "HANDLE BATTERY DISCONNECT SWITCH".)

Bật công tắt ngắt kết nối với nguồn ắc quy sang vị trí OFF, và lấy chìa khóa ra ngoài. (Để biết chi tiết, hãy xem KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH, "NGẮT KẾT NỐI NGUỒN ẮC QUY BẰNG TAY".)

Since SCR assembly and around it are heated to 500 °C or above, take care not to get burn injury

Gần chổ lắp ráp SCR và xung quanh được có thể nóng đến 500 ° C hoặc cao hơn, hãy cẩn thận để không bị thương do bỏng

If SCR assembly and around it are hot, wait until they have cooled down before starting any work

Nếu gần chổ lắp ráp SCR và xung quanh nó nóng, hãy đợi cho đến khi chúng nguội đi trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào

Check that no combustible material (dry leaves, twigs, etc.) is accumulated in SCR assembly and around it. If any dusts or combustible materials are found, remove them

Kiểm tra xem không có vật liệu dễ cháy (lá khô, cành cây, v.v.) ở trong gần chổ lắp ráp SCR và xung quanh nó. Nếu tìm thấy bất kỳ bụi hoặc vật liệu dễ cháy, hãy lấy chúng ra

Xem thêm các dòng máy chẩn đoán xe tải hạng nặng - máy công trình, tại đây !

 

METHOD FOR REMOVING SCR TEMPERATURE SENSOR - Quy trình tháo cảm biến nhiệt độ nước làm mát SCR

 1. Open the cover (1) on the left side of the machine 

Mở nắp chụp (1) ở bên trái của máy

REMARK - Check that the lock bar (2) is securely locked at the lock position

CHÚ Ý - Kiểm tra xem thanh khóa (2) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

 

Mở nắp chụp (1) ở bên trái của máy

Hình 1: Mở nắp chụp (1) ở bên trái của máy

 

Hình 2: Kiểm tra xem thanh khóa (2) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

Hình 2: Kiểm tra xem thanh khóa (2) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

 

2. Remove the bolts (3) (2 pieces), loosen the bolt (4), and remove the thermal guard (5).

Tháo các bu lông (3) (2 chi tiết), nới lỏng bu lông (4) và tháo bộ bảo vệ nhiệt (5).

 

Hình 3: Tháo các bu lông (3) (2 chi tiết), nới lỏng bu lông (4) và tháo bộ bảo vệ nhiệt (5)

Hình 3: Tháo các bu lông (3) (2 chi tiết), nới lỏng bu lông (4) và tháo bộ bảo vệ nhiệt (5)

 

3. Open the cover (5a) on the right side of the machine.

Mở nắp chụp (5a) ở bên phải của máy

REMARK - Check that the lock bar (5b) is securely locked at the lock position

CHÚ Ý - Kiểm tra xem thanh khóa (5b) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

 

Hình 4: Mở nắp chụp (5a) ở bên phải của máy

Hình 4: Mở nắp chụp (5a) ở bên phải của máy

 

 Hình 5: Kiểm tra xem thanh khóa (5b) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

Hình 5: Kiểm tra xem thanh khóa (5b) có được khóa an toàn ở vị trí khóa không

 

 

4. Remove the bolts (6a) (5 pieces), and remove the cover (6b).

Tháo các bu lông (6a) (5 chi tiết) và tháo nắp (6b).

 

Hình 6: Tháo các bu lông (6a) (5 chi tiết) và tháo nắp (6b)

Hình 6: Tháo các bu lông (6a) (5 chi tiết) và tháo nắp (6b)

 

Hình 7: Tháo các bu lông (6a) (5 chi tiết) và tháo nắp (6b)

Hình 7: Tháo các bu lông (6a) (5 chi tiết) và tháo nắp (6b)

 

5. Remove the clamp (6)

Tháo kẹp (6)

6. Loosen the nut (7), hold the metal portion (a) of SCR outlet temperature sensor (8) by hand, and pull it out straight in the direction of the arrow

Nới lỏng đai ốc (7), giữ phần kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

NOTICE

- If a force is applied sideways before it completely comes out, it may cause a bend or damage of the sensor.

- Put the marks on the clamp installing positions. 

- SCR outlet temperature sensor mounting nut (width across flats): 14 mm

LƯU Ý

Nếu lực được tập trung sang một bên trước khi nó hoàn toàn tháo ra, nó có thể gây ra sự uốn cong hoặc làm hỏng cảm biến.

Đặt các dấu trên các vị trí lắp đặt kẹp.

- Đai ốc lắp cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (chiều rộng đầu bu lông): 14 mm

 

Nới lỏng đai ốc (7), giữ phần kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

Hình 8: Nới lỏng đai ốc (7), giữ phần kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

 

Hình 9: Nới lỏng đai ốc (7), giữ phần kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

 

Hình 9: Nới lỏng đai ốc (7), giữ phần kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

 

7. Remove the clamps (9) (2 places)

Tháo kẹp (9) (2 vị trí)

8. Loosen the nut (10), hold the metal portion (b) of SCR inlet temperature sensor (11) by hand, and pull it out straight in the direction of the arrow. 

Nới lỏng đai ốc (10), giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

NOTICE 

- If a force is applied sideways before it completely comes out, it may cause a bend or damage of the sensor. 

- SCR inlet temperature sensor mounting nut (width across flats): 14 mm 

- Put the marks on the clamp installing positions.

GHI CHÚ

- Nếu lực được tập trung sang một bên trước khi nó hoàn toàn tháo ra, nó có thể gây ra sự uốn cong hoặc làm hỏng cảm biến

- Đai ốc lắp cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (chiều rộng đầu bu lông): 14 mm

- Đặt các dấu trên vị trí lắp đặt kẹp

 

Hình 10: Nới lỏng đai ốc (10), giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

Hình 10: Nới lỏng đai ốc (10), giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

 

Hình 11: Nới lỏng đai ốc (10), giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

Hình 11: Nới lỏng đai ốc (10), giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) bằng tay và kéo thẳng ra theo hướng mũi tên

 

9. Remove the clamp (12), and disconnect the connector SCRT (13). 

Tháo kẹp (12) và ngắt kết nối SCRT (13).

REMARK Slide the lever (yellow) of the connector SCRT (13) in the direction of the arrow to unlock the connector, and disconnect it

CHÚ Ý - Trượt cần gạt (màu vàng) của đầu nối SCRT (13) theo hướng mũi tên để mở khóa đầu nối và ngắt kết nối

 

Hình 12: Tháo kẹp (12) và ngắt kết nối SCRT (13)

Hình 12: Tháo kẹp (12) và ngắt kết nối SCRT (13)

 

Hình 13: Tháo kẹp (12) và ngắt kết nối SCRT (13)

Hình 13: Tháo kẹp (12) và ngắt kết nối SCRT (13)

 

10. Remove the bolts (14) (2 pieces), and remove SCR temperature sensor (15)

Tháo các bu lông (14) (2 chi tiết) và tháo cảm biến nhiệt độ SCR (15)

 

 Hình 14: Tháo các bu lông (14) (2 chi tiết) và tháo cảm biến nhiệt độ SCR (15)

Hình 14: Tháo các bu lông (14) (2 chi tiết) và tháo cảm biến nhiệt độ SCR (15)

 

METHOD FOR INSTALLING SCR TEMPERATURE SENSOR - Quy trình lắp đặt cảm biến nhiệt độ SCR

1. Install SCR temperature sensor (15) with the bolts (14) (2 pieces).

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ SCR (15) bằng bu lông (14) (2 chi tiết).

Bolt (14)Bu lông (14) - 9.9 to 12.1 Nm {1.0 to 1.2 kgm}

 

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ SCR (15) bằng bu lông (14) (2 chi tiết).

Hình 15: Lắp đặt cảm biến nhiệt độ SCR (15) bằng bu lông (14) (2 chi tiết)

 

2. Connect the connector SCRT (13), and install the clamp (12).

Kết nối đầu nối SCRT (13) và cài đặt kẹp (12).

REMARK - Slide the lever (yellow) in the direction of the arrow, insert the connector SCRT (13) with the lock unlocked, and slide it in the opposite direction to the arrow to lock it

CHÚ Ý - Trượt cần gạt (màu vàng) theo hướng mũi tên, lắp đầu nối SCRT (13) với khóa được mở khóa và trượt theo hướng ngược lại với mũi tên để khóa nó

 

Hình 16: Kết nối đầu nối SCRT (13) và cài đặt kẹp (12)

Hình 16: Kết nối đầu nối SCRT (13) và cài đặt kẹp (12)

 

Hình 17: Kết nối đầu nối SCRT (13) và cài đặt kẹp (12)

 

Hình 17: Kết nối đầu nối SCRT (13) và cài đặt kẹp (12)

 

3. Hold the metal part (b) of SCR inlet temperature sensor (11) with your hand, and insert it straight in the opposite di rection tothe arrow. 

Giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên.

Nut (10)Đai ốc (10) - 22 to 28 Nm {2.2 to 2.8 kgm}

Threaded portion of bolt: 

Phần ren của bu lông:

Seizure prevention compound (LC-G) 

Hợp chất chống ma sát (LC-G)

REMARK - SCR inlet temperaturesensor mounting nut (width across flats): 14 mm

CHÚ Ý - Đai ốc lắp nhiệt độ đầu vào SCR (chiều rộng đầu bu lông): 14 mm

 

 Hình 18: Giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên

Hình 18: Giữ phần kim loại (b) của cảm biến nhiệt độ đầu vào SCR (11) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên

 

4. Align the clamps (9) (2 places) with the positions marked during removal, and install them.

Căn chỉnh các kẹp (9) (2 vị trí) với các vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt chúng.

Clamp (9) -  Kẹp (9) - 9.9 to 12.1 Nm (1.0 to 1.2 kgm}

 

 Hình 19: Căn chỉnh các kẹp (9) (2 vị trí) với các vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt chúng

Hình 19: Căn chỉnh các kẹp (9) (2 vị trí) với các vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt chúng

 

5. Hold the metal part (a) of SCR outlet temperature sensor (8) with your hand, and insert it straight in the opposite di rection to the arrow.

Giữ miếng kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên

Nut (7)Đai ốc (7) - 22 to 28 Nm (2.2 to 2.8 kgm} 

Threaded portion of bolt: 

Phần ren của bu lông:

Seizure prevention compound (LC-G) 

Hợp chất chống ma sát (LC-G)

REMARK - SCR outlet emperature sensor mounting nut (width across flats): 14 mm

CHÚ Ý - Đai ốc lắp cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (chiều rộng đầu bu lông): 14 mm

 

 Hình 20: Giữ miếng kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên

Hình 20: Giữ miếng kim loại (a) của cảm biến nhiệt độ đầu ra SCR (8) và cắm thẳng theo hướng ngược lại với mũi tên

 

6. Align the clamp (6) with the position marked during removal, and install it. 

Căn chỉnh kẹp (6) với vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt nó.

Clamp (6) -  Kẹp (6) - 9.9 to 12.1 Nm {1.0 to 1.2 kgm}

 

Căn chỉnh kẹp (6) với vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt nó

Hình 21: Căn chỉnh kẹp (6) với vị trí được đánh dấu trong khi gỡ bỏ và cài đặt nó

 

7. Install the cover (6b) with the bolts (6a) (5 pieces)

Lắp nắp (6b) bằng bu lông (6a) (5 chi tiết)

 

Hình 22: Lắp nắp (6b) bằng bu lông (6a) (5 chi tiết)

Hình 22: Lắp nắp (6b) bằng bu lông (6a) (5 chi tiết)

 

 Hình 23: Lắp nắp (6b) bằng bu lông (6a) (5 chi tiết)

Hình 23: Lắp nắp (6b) bằng bu lông (6a) (5 chi tiết)

 

8. Release the lock bar (5b), and close the cover (5a) on the right side of the machine body

Nhả thanh khóa (5b) và đóng nắp chụp (5a) ở bên phải thân máy

 

Hình 24: Nhả thanh khóa (5b) và đóng nắp chụp (5a) ở bên phải thân máy

Hình 24: Nhả thanh khóa (5b) và đóng nắp chụp (5a) ở bên phải thân máy

 

Hình 25: Nhả thanh khóa (5b) và đóng nắp chụp (5a) ở bên phải thân máy

Hình 25: Nhả thanh khóa (5b) và đóng nắp chụp (5a) ở bên phải thân máy

 

9. Install the thermal guard (5) with the bolts (4) (1 piece) and (3) (2 pieces)

Lắp đặt bộ bảo vệ nhiệt (5) bằng các bu lông (4) (1 chi tiết) và (3) (2 chi tiết)

 

Hình 26: Lắp đặt bộ bảo vệ nhiệt (5) bằng các bu lông (4) (1 chi tiết) và (3) (2 chi tiết)

Hình 26: Lắp đặt bộ bảo vệ nhiệt (5) bằng các bu lông (4) (1 chi tiết) và (3) (2 chi tiết)

 

10. Unlock the lock bar (2), and close the cover (1) on the left side of the machine

Mở khóa thanh khóa (2) và đóng nắp chụp (1) ở bên trái của máy

 

 Hình 27: Mở khóa thanh khóa (2) và đóng nắp chụp (1) ở bên trái của máy

Hình 27: Mở khóa thanh khóa (2) và đóng nắp chụp (1) ở bên trái của máy

 


HOÀN THÀNH QUY TRÌNH THÁO LẮP CẢM BIẾN SCR - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TRÊN XE XÚC LẬT KOMATSU ! 

Xem thêm, chủ đề tiếng Anh chuyên ngành tại đây !  

 


 

Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé!  

 

 

 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 

  • Hotline: 1800 64 64 47 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi