Quy Trình Tháo Gỡ Và Lắp Đặt Cụm Điều Khiển Động Cơ Komatsu Wa200-8


QUY TRÌNH THÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KOMATSU WA200-8

 

Tháo Gỡ Và Lắp Đặt Cụm Điều Khiển Động Cơ Komatsu Wa200-8

 

ELECTRICAL SYSTEM - HỆ THỐNG ĐIỆN

REMOVE AND INSTALL ENGINE CONTROLLER ASSEMBLYTHÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

  • A Place the machine on a level ground, and set the parking brake switch to ON position - Để động cơ trên bề mặt bằng phẳng và cần số ở vị trí số P (đỗ xe)
  • A Set the frame lock bar to LOCK position, and chock the tires - Đặt thanh chống ở vị trí khóa và chèn lốp xe.
  • A Turn the starting switch to OFF position to stop the engine - Xoay chìa khóa sang vị trí tắt, động cơ ngừng hoạt động.
  • A Turn the battery disconnect switch to OFF position, and remove the key - Rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa và ngắt kết nối cáp bình Ắc quy.

METHOD FOR REMOVING ENGINE CONTROLLER ASSEMBLYQUY TRÌNH THÁO GỠ CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

1. Open the cover (1) on the right side of the machineMở lắp che (1) bên phải của động cơ.

 

Hình 1: Mở lắp che (1) bên phải của động cơ.

Hình 1: Mở lắp che (1) bên phải của động cơ.

 

- REMARK: Check that the lock bar (2) is securely locked at the lock position. 

- LƯU Ý: Kiểm tra thanh chống (2) có đang ở vị trí khóa hay không.

 

Hình 2: Kiểm tra thanh chống (2) có đang ở vị trí khóa hay không

Hình 2: Kiểm tra thanh chống (2) có đang ở vị trí khóa hay không

 

2. Remove the clamps (3) (6 places)Tháo gỡ kẹp (3) (6 cái).

3. Disconnect the connector E10 (4)Ngắt kết nối giắc E10 (4).

 

Hình 3: Disconnect the connector E10 (4) - Ngắt kết nối giắc E10 (4)

Hình 3: Disconnect the connector E10 (4) - Ngắt kết nối giắc E10 (4)

 

4. Roll up the rubber cover (5)Cuộn lắp cao su lên (5)

 

Hình 4: Cuộn lắp cao su lên (5)

Hình 4: Cuộn lắp cao su lên (5)

 

5. Remove the nut (6), and disconnect the terminal E07B (7)Tháo gỡ đai ốc (6) và ngắt kết nối chân E07B (7).

 

Hình 5: Tháo gỡ đai ốc (6) và ngắt kết nối chân E07B (7)

Hình 5: Tháo gỡ đai ốc (6) và ngắt kết nối chân E07B (7)

 

6. Remove the bolts (8) (2 pieces), and remove the bracket (9)Tháo gỡ bu lông (8) (2 con) và tháo giá đỡ (9).

 

Hình 6: Tháo gỡ bu lông (8) (2 con) và tháo giá đỡ (9)

Hình 6: Tháo gỡ bu lông (8) (2 con) và tháo giá đỡ (9)

 

7. Remove the bolts (10) (2 pieces), and remove the bracket (11)Tháo gỡ bu lông (10) (2 con) và tháo gỡ giá đỡ (11).

 

Hình 7: Tháo gỡ bu lông (10) (2 con) và tháo gỡ giá đỡ (11)

Hình 7: Tháo gỡ bu lông (10) (2 con) và tháo gỡ giá đỡ (11)


8. Remove the clamp (12) - Tháo gỡ bu lông (12).

9. Remove the bolts (12a) (3 places) - Tháo gỡ bu lông (12a) (3 con).

  • REMARK: There is a washer between the bolt and clamp. Be careful not to drop it.
  • Lưu ý: Có lông đền giữa bu lông và kẹp. Cẩn thận đừng để rơi

10. Remove the bolt (13) - Tháo gỡ đai ốc (13).

 

Hình 8: Tháo gỡ đai ốc (13)

Hình 8: Tháo gỡ đai ốc (13)

 

11. Remove the covers (14) and (15) - Tháo gỡ nắp che (14) và (15).

 

Hình 9: Tháo gỡ nắp che (14) và (15)

Hình 9: Tháo gỡ nắp che (14) và (15)

 

12. Roll up the rubber cover (16) - Cuộn nắp cao su (16).

 

Hình 10: Cuộn nắp cao su (16)

Hình 10: Cuộn nắp cao su (16)

 

13. Remove the nuts (18) (2 pieces), and remove the bracket (19)Tháo gỡ đai ốc (18) (2 con) và giá đỡ (19).

14. Slide the lever (red) (17a) downward to unlock it, disconnect the connector OEM (17), and remove it from the bracket (19) - Trượt cần gạt (17a) xuống để mở khóa, ngắt kết nối giắc OEM (17) và thóa khở giá đỡ khỏi khung.

 

Hinhf 11: Trượt cần gạt (17a) xuống để mở khóa, ngắt kết nối giắc OEM (17) và thóa khở giá đỡ khỏi khung

Hình 11: Trượt cần gạt (17a) xuống để mở khóa, ngắt kết nối giắc OEM (17) và thóa khở giá đỡ khỏi khung

 

15. Remove the clamps (20) (2 places) - Tháo gỡ kẹp (20) (2 miếng)

 

Hình 12: Tháo gỡ kẹp (20)

Hình 12: Tháo gỡ kẹp (20)

 

16. Disconnect the connectors ECM J1 (20a) and ECM J2 (20b) according to the following procedure - Ngắt giắc kết nối giắc ECM J1 (20a) và ECM J2 (20b) theo quy trình sau

  • Tilt the connector lever (b) in the direction (d) until they hit the part (C) while pressing the parts (a) of the connectors ECM J1 (20a) and ECM J2 (20b) Gạt cần khóa (b) theo hướng (d) cho đến khi chạm vào (C) trong khi nhấn phần (a) của đầu nối ECM J1 (20a) và ECM J2 (20b).

 

Hình 13: Gạt cần khóa (b) theo hướng (d) cho đến khi chạm vào (C) trong khi nhấn phần (a) của đầu nối ECM J1 (20a) và ECM J2 (20b)

Hình 13: Gạt cần khóa (b) theo hướng (d) cho đến khi chạm vào (C) trong khi nhấn phần (a) của đầu nối ECM J1 (20a) và ECM J2 (20b)

 

REMARK: Before starting the work, blow air to ensure that there is no dust around the connector and the part (e) to prevent any failure from occurring and to make remov-al and installation work easier. 

Lưu ý: Trước khi bắt đầu thực hiện công việc, hãy thổi khí đảm bảo rằng không có bụi xung quanh đầu nối.

  • Disconnect the connectors ECM J1 (20a) and ECM J2Ngắt giắc kết nối ECM J1 (20a) và ECM J2.

 

Hình 14: Ngắt giắc kết nối ECM J1 (20a) và ECM J2

Hình 14: Ngắt giắc kết nối ECM J1 (20a) và ECM J2

 

17. Remove the bolts (21) (2 pieces), stud bolt (22) and (23), and remove the engine controller assembly (25) - Tháo các bu lông (21) (2 con), đai ốc (22) và (23) và tháo cụm điều khiển khỏi động cơ.

REMARK: The stud bolt (23) is tightened together with the ground ca-ble (24).

Lưu ý: Đai ốc (23) được siết chặt cùng với dây cáp bắt mass sườn (24).

 

Hình 15: háo các bu lông (21) (2 con), đai ốc (22) và (23)

Hình 15: háo các bu lông (21) (2 con), đai ốc (22) và (23)

 

Hình 16: Tháo cụm điều khiển khỏi động cơ

Hình 16: Tháo cụm điều khiển khỏi động cơ

 

METHOD FOR INSTALLING ENGINE CONTROLLER ASSEMBLYQUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Engine controller assemblyCụm điều khiển động cơ 

I. Install the engine controller assembly (25) with the bolts (21) (2 pieces), stud bolt (22) and (23)Lắp đặt bộ điều khiển động cơ (25) với các đai ốc 21 (2 con) đai ốc (22) và (23).

REMARK: Tighten the stud bolt (23) together with the ground cable (24).

LƯU Ý: Siết chặt đai ốc (23) cùng với dây cáp bắt mass sườn (24).

- Bolt (21): Đai ốc (21) - 24+4 Nm {2.45+0.41 kgm}

- Stud bolt (22), (23): Đai ốc (22), (23) - 24+4 Nm {2.45+0.41 kgm}

 

Hình 17: Lắp đặt bộ điều khiển động cơ (25) với các đai ốc 21 (2 con) đai ốc (22) và (23)

Hình 17: Lắp đặt bộ điều khiển động cơ (25) với các đai ốc 21 (2 con) đai ốc (22) và (23)

 

Hình 18: Hình 17: Lắp đặt bộ điều khiển động cơ (25) với các đai ốc 21 (2 con) đai ốc (22) và (23)

Hình 18:  Lắp đặt bộ điều khiển động cơ (25) với các đai ốc 21 (2 con) đai ốc (22) và (23)

 

II. Connect the connectors ECM J1 (20a) and ECM J2 (206) according to the following procedure - Gắn giắc nối ECM J1 và ECM J2 (20b) theo quy trình sau.

1) Connect the connectors ECM J2 (20b) and ECM J1 (20a) - Gắn giắc nối ECM J2 (20b) và ECM J1 (20a).

 

Hình 19: Gắn giắc nối ECM J2 (20b) và ECM J1 (20a)

Hình 19: Gắn giắc nối ECM J2 (20b) và ECM J1 (20a)

 

Hình 20: Gắn giắc nối ECM J2 (20b) và ECM J1 (20a)

Hình 20: Gắn giắc nối ECM J2 (20b) và ECM J1 (20a)

 

2) Push the parts (a) of the connectors ECM J2 (20) and ECM J1 (20a), and tilt the connector lever (b) in the direction (d) - Đẩy bộ phận (a) của giắc nối ECM J2 (20) và ECM J1 (20a), nghiêng cần nối (b) theo hướng (d).

REMARK: Before starting the work, blow air to ensure that there is no dust around the connector and the part (e) to prevent any failure from occurring and to make remove al and installation work easier.

LƯU Ý: Trước khi bắt đầu công việc, hãy thổi khí để đảm bảo rằng không có bụi xung quanh đầu nối và bộ phận (e) để ngăn chặn mọi sự cố xảy ra và để công việc lắp đặt dễ dàng hơn.

III. Install the clamps (20) (2 places) - Lắp đặt kẹp (20) (2 miếng)

- Clamp (20)Kẹp (20); 921 Nm (0.92+0.1 kgm}

 

Hình 21: Lắp đặt kẹp (20)

Hình 21: Lắp đặt kẹp (20)

 

Hình 22: Lắp đặt kẹp (20)

Hình 22: Lắp đặt kẹp (20)

 

IV. Connect the connector OEM (17), slide the lever (red) (17a) upward to lock it, and return the rubber cover (16) to the original positionGắn giắc nối OEM (17), trượt cần gạt (màu đỏ) (17a) lên vị trí khóa và lắp lại nắp cao su (16) về vị trí ban đầu.

V. Install the bracket (19) with the nuts (18) (2 pieces) - Lắp giá đỡ (19) với đai ốc (18) (2 con)

- Nut (18)Đai ốc (18); 10+2 Nm {1.02+0.2 kgm} 

 

Hình 24: Lắp giá đỡ (19) với đai ốc (18)

Hình 23: Lắp giá đỡ (19) với đai ốc (18)

 

Hình 24: Lắp giá đỡ (19) với đai ốc (18)

Hình 24: Lắp giá đỡ (19) với đai ốc (18)

 

VI. Install the covers (14) and (15) according to the following procedure - Lắp nắp che (14) và (15) theo quy trình sau.

 

Hình 25: Lắp nắp che (14) và (15) theo quy trình sau

Hình 25: Lắp nắp che (14) và (15) theo quy trình sau

 

1) Push the part (d), and set the protrusion (g) of the connector in the hole (h) of the cover - Đẩy cần gạt (d) và và đặt phần nhô ra (g) đầu nối trong lỗ (h) của nắp che.

 

Hình 26: Đẩy cần gạt (d) và và đặt phần nhô ra (g) đầu nối trong lỗ (h) của nắp che

Hình 26: Đẩy cần gạt (d) và và đặt phần nhô ra (g) đầu nối trong lỗ (h) của nắp che

 

2) Push the part (e), and push in the concave part (k) of the cover into the clearance (j) of the connector lever - Đẩy cần gạt (e) và đẩy phần lõm (k) của nắp vào khe hở (j) của cần nối. 

 

Hình 27: Đẩy cần gạt (e) và đẩy phần lõm (k) của nắp vào khe hở (j) của cần nối

Hình 27: Đẩy cần gạt (e) và đẩy phần lõm (k) của nắp vào khe hở (j) của cần nối

 

3) Push the part (f), and push in the protrusion (m) inside of the cover into the clearance (n) of the connector - Đẩy cần gạt (f) và đẩy phần nhô ra (m) bên trong nắp vào khe hở (n) của đầu nối.

REMARK: When installing, take care to prevent dusts from entering.

LƯU Ý: Khi lắp đặt tránh bụi bẩn xâm nhập.

 

Hình 28: Đẩy cần gạt (f) và đẩy phần nhô ra (m) bên trong nắp vào khe hở (n) của đầu nối

Hình 28: Đẩy cần gạt (f) và đẩy phần nhô ra (m) bên trong nắp vào khe hở (n) của đầu nối

 

7. Install the bolt (13) - Lắp đặt đai ốc (13)

- Bolt (13)Đai ốc (13); 436 Nm (4.38+0.61 kgm} 

8. Install the bolt (12a) (3 pieces) - Lắp đặt đai ốc (12a) (3 con)

REMARK: Put the washer between the clamp and bolt. 

LƯU Ý: Lắp lông đền vào giữa kẹp.

9. Install the clamp (12) - Lắp kẹp (12)

- Clamp (12): Kẹp (12); 24+4 Nm {2.45+0.41 kgm}

 

Hình 29: Lắp kẹp (12)

Hình 29: Lắp kẹp (12)

 

10. Install the bracket (11) with the bolts (10) (2 pieces) - Lắp đặt giá đỡ (11) với các bu lông (10) (2 con).

 

Hình 30: Lắp đặt giá đỡ (11) với các bu lông (10) (2 con)

Hình 30: Lắp đặt giá đỡ (11) với các bu lông (10) (2 con)

 

11. Install the bracket (9) with the bolts (8) (2 pieces) - Lắp đặt giá đỡ (9) cùng với bu lông (2 con).

 

Hình 31: Lắp đặt giá đỡ (9) cùng với bu lông (2 con)

Hình 31: Lắp đặt giá đỡ (9) cùng với bu lông (2 con)

 

12. Connect the terminal E07B (7) with the nut (6) - Gắn điểm đầu cuối E07B (7) cùng với đai ốc (6).

 

Hình 32: Gắn điểm đầu cuối E07B (7) cùng với đai ốc (6)

Hình 32: Gắn điểm đầu cuối E07B (7) cùng với đai ốc (6)

 

13. Place the rubber cover (5) - Lắp nắp cao su (5).

 

Hình 33: Lắp nắp cao su (5)

Hình 33: Lắp nắp cao su (5)

 

14. Connect the connector E10 (4) - Gắn điểm đầu cuối E10 (40)

15. Install the clamps (3) (6 places) - Lắp đặt kẹp (3) (6 cái).

- Cover: Nắp che

 

Hình 34: Lắp đặt kẹp (3)

Hình 34: Lắp đặt kẹp (3)

 

16. Unlock the lock bar (2), and close the cover (1) on the right side of the machine - Mở khóa thanh chống (2) và đóng nắp (1) phía bên phải của động cơ.

Hinhf 35: Mở khóa thanh chống (2) và đóng nắp (1) phía bên phải của động cơ

Hình 35: Mở khóa thanh chống (2) và đóng nắp (1) phía bên phải của động cơ

 

Hình 36: Mở khóa thanh chống (2) và đóng nắp (1) phía bên phải của động cơ

Hình 36: Mở khóa thanh chống (2) và đóng nắp (1) phía bên phải của động cơ

 

 HOÀN THÀNH ! 

Xem thêm: Các bài viết tiếng Anh chuyên ngành ô tô tại đây ! 

 


 

Kết nối với chúng tôi để nhận được những thông tin sớm nhất nhé! 

 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  • Hotline: 1800 64 64 47 


 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi