Quy Trình Đại Tu Hộp Số Phần 2 - Chương I

 

 

QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN 2 - THÁO RỜI HỘP SỐ CHƯƠNG I

 

Quy trình đại tu hộp số phần 2

 

KHÁI QUÁT QUY TRÌNH ĐẠI TU HỘP SỐ PHẦN 2 - THÁO RỜI HỘP SỐ 

Chương này mô tả tất cả quy trình chính để tháo và kiểm tra cụm hộp số.

 

Hình 1: Khái quát quy trình đại tu hộp số phần 2 - tháo rời hộp số

Hình 1: Khái quát quy trình đại tu hộp số phần 2 - tháo rời hộp số 

 

1. Tháo rời hộp số

Tháo tất cả những chi tiết xung quanh vỏ hộp số. Sau đó lấy vỏ hộp số ra và tháo trục sơ cấp, trục thứ cấp và vi sai.

2. Kiểm tra hộp số

Dùng dụng cụ đo để đo mức độ mòn xảy ra với các chi tiết của hộp số. Hãy thay chi tiết bị mòn nhiều.

I. THÁO CẢM BIẾN TỐC ĐỘ

 

Hình 2: Tháo cảm biến tốc độ

Hình 2: Tháo cảm biến tốc độ 

II. THÁO CÀNG CẮT LY HỢP VÀ VÒNG BI CẮT LY HỢP

 

Hình 3: Tháo càng cắt ly hợp và vòng bi cắt ly hợp

Hình 3:  Tháo càng cắt ly hợp và vòng bi cắt ly hợp 

 

Chú thích hình ảnh: 

 • (1) Càng cắt ly hợp
 • (2) Vòng bi cắt ly hợp
 • (3) Cao su càng cắt ly hợp
 • (4) Chốt đỡ càng cắt ly hợp 

III. THÁO CÔNG TẮC ĐÈN LÙI SWITCH

 

Hình 4: Công tắc đèn lù

Hình 4: Công tắc đèn lù

IV. THÁO BULÔNG MIẾNG HÃM CÀI SỐ TRONG

 

Hình 5: Tháo bulông miếng hãm cài số trong

Hình 5: Tháo bulông miếng hãm cài số trong 

V. THÁO TRỤC CẦN CHỌN VÀ CHUYỂN SỐ

 

Hình 6: Tháo trục cần chọn và chuyển số

Hình 6: Tháo trục cần chọn và chuyển số

 

Chú thích hình ảnh:  

 • (1) Cụm trục cần chọn và chuyển số
 • (2) Giá đỡ vỏ cần điều khiển
 • (3) Khuỷu chọn số

VI. THÁO NẮP VỎ HỘP SỐ

 

Hình 7: Tháo nắp vỏ hộp số

Hình 7:  Tháo nắp vỏ hộp số 

VII. THÁO ĐAI ỐC HÃM TRỤC THỨ CẤP

 

Hình 8: Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp

Hình 8: Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp 

VIII. THÁO ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ VÀ CÀNG GẠT GÀI SỐ

 

Hình 9: Tháo ống trượt gài số và càng gạt gài số

Hình 9: Tháo ống trượt gài số và càng gạt gài số

 

Chú thích hình ảnh:  

 • (1) Càng gạt gài số No.3
 • (2) Ống trượt gài số No.3

IX. KIỂM TRA KHE HỞ BÁNH RĂNG

 

Hình 10: Kiểm tra khe hở bánh răng

Hình 10:  Kiểm tra khe hở bánh răng 

 

Chú thích hình ảnh: 

 • (1) Khe hở dọc trục bánh răng số 5
 • (2) Khe hở hướng kính bánh răng số

X. THÁO PHANH HÃM

 

Hình 11: Tháo phanh hãm

Hình 11:  Tháo phanh hãm 

 

Chú thích hình ảnh:  

 • (1) Phanh hãm moay-ơ đồng tốc
 • (2) Phanh hãm trục càng gài số
 • (3) Phanh hãm trục sơ cấp
 • (4) Phanh hãm trục thứ cấp

XI. THÁO MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC VÀ BÁNH RĂNG

 

Hình 12: Tháo moay-ơ đồng tốc và bánh răng

Hình 12: Tháo moay-ơ đồng tốc và bánh răng 

 

Chú thích hình ảnh:  

 • (1) Moay ơ đồng tốc
 • (2) Bánh răng số 5
 • (3) Bánh răng bị động số 5

XII. THÁO RỜI MOAY-Ơ ĐỒNG TỐC

 

Hình 13: Tháo rời moay-ơ đồng tốc

Hình 13: Tháo rời moay-ơ đồng tốc 

 

Chú thích hình ảnh: 

 • (1) Moay-ơ đồng tốc
 • (2) Khóa hãm cài số
 • (3) Lò xo khóa hãm

XIII. THÁO BI HÃM CÁI SỐ VÀ CỤM BI HÃM

 

Hình 14: Tháo bi hãm cái số và cụm bi hãm

Hình 14: Tháo bi hãm cái số và cụm bi hãm 

 

Chú thích hình ảnh:  

 • (1) Nút bi hãm (Số 5 và số lùi)
 • (2) Bi hãm (Số 5 và số lùi)
 • (3) Nút bi hãm (Số 3 và 4)
 • (4) Bi hãm (Số 3 và 4)
 • (5) Nút bi hãm (Số 1và 2)
 • (6) Bi hãm (Số 1và 2)
 • (7) Cụm bi hãm

XIV. THÁO VỎ HỘP SỐ

 

Hình 15: Tháo vỏ hộp số

Hình 15: Tháo vỏ hộp số 

 

Chú thích hình ảnh 

 • (1) Vỏ hộp số
 • (2) Tấm giữ vòng bi
 • (3) Bulông trục trung gian số lùi

XV. TRỤC VÀ BÁNH RĂNG TRUNG GIAN SỐ LÙI

 

Hình 16: Trục và bánh răng trung gian số lùi

Hình 16: Trục và bánh răng trung gian số lùi 

 

Chú thích hình ảnh

 • (1) Bánh răng trung gian số lùi
 • (2) Trục bánh răng trung gian số lùi
 • (3) Đệm dọc trục

XVI. THÁO CÀNG GÀI SỐ VÀ TRỤC CÀNG GÀI SỐ

 

Hình 17: Tháo càng gài số và trục càng gài số

Hình 17: Tháo càng gài số và trục càng gài số 

 

Chú thích hình ảnh

 • (1) Trục càng gài số No.1 (Số 1và 2)
 • (2) Trục càng gài số No.2 (Số 3 và 4)
 • (3) Trục càng gài số No.3 (Số 5 và số lùi)
 • (4) Càng gài số No.1 (Số 1và 2)
 • (5) Càng gài số No.2 (Số 3 và 4) (
 • 6) Đầu cài số No.1 (Số 3 và 4)
 • (7) Giá bắt tay gài số

XVII.THÁO TRỤC SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP

 

Hình 18: Tháo trục sơ cấp và thứ cấp

Hình 18:  Tháo trục sơ cấp và thứ cấp 

 

Chú thích hình ảnh

 • (1) Cụm trục sơ cấp
 • (2) Cụm trục thứ cấp

XVIII. THÁO HỘP VI SAI

 

Hình 19: Tháo hộp vi sai

Hình 19: Tháo hộp vi sai 

XIX. THÁO TỪNG CHI TIẾT

 

Hình 20: Tháo từng chi tiết

Hình 20: Tháo từng chi tiết 

 

Chú thích hình ảnh 

 • (1) Máng hứng dầu vỏ hộp số (phía vi sai)
 • (2) Miếng hãm vòng bi
 • (3) Nam châm hộp số
 • (4) Nắp trục thứ cấp
 • (5) Ống hứng dầu hộp số No.1
 • (6) Chốt hạn chế số lùi
 • (7) Ống hứng dầu hộp số No.2

XX. THÁO VÒNG BI VÀ PHỚT DẦU

 

Hình 21: Tháo vòng bi và phớt dầu

Hình 21: Tháo vòng bi và phớt dầu 

 

Chú thích hình ảnh

 • (1) Phớt dầu vỏ hộp số trước (cho trục sơ cấp)
 • (2) Vòng bi trước trục sơ cấp
 • (3) Vòng bi trước trục thứ cấp
 • (4) Phớt dầu vỏ hộp số (cho vi sai)
 • (5) Vòng lăn ngoài và đệm của vòng bi trước hộp vi sai
 • (6) Vòng bi trước hộp vi sai
 • (7) Vòng bi sau hộp vi sai
 • (8) Vòng lăn ngoài và đệm của vòng bi sau hộp vi sai
 • (9) Phớt dầu vỏ hộp số (cho vi sai)

XXI. THÁO CÀNG CẮT LY HỢP VÀ VÒNG BI CẮT LY HỢP 

 

Hình 22: Tháo càng cắt ly hợp

Hình 22: Tháo càng cắt ly hợp 

 

Chú thích hình ảnh

 • (1) Chốt đỡ càng cắt ly hợp
 • (2) Kẹp vòng bi
 • (3) Càng cắt ly hợp
 • (4) Vòng bi cắt ly hợp 

1. Tháo càng cắt ly hợp

Kéo càng cắt ly hợp về phía trước và sau đó tách càng cắt ra khỏi chốt đỡ càng cắt. Sau đó tháo càng cắt ly hợp cùng với vòng bi ra khỏi vỏ trước của hộp số (vỏ ly hợp).

2. Tháo vòng bi cắt ly hợp

 • (1) Tháo vòng bi cắt ly hợp ra khỏi càng cắt ly hợp.
 • (2) Hướng của kẹp vòng bi ly hợp khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn ghi lại vị trí đúng của nó trước khi tháo vòng bi cắt ly hợp.

- Gợi ý: 

 • Chỉ tháo vòng bi cắt ly hợp khi cần thay thế nó. Nếu không, vòng bi cắt ly hợp phải được giữ ở vị trí của nó trên càng cắt ly hợp.
 • Tránh tác dụng lực quá lớn lên kẹp vòng bi do điều đó có thể làm biến dạng chi tiết. 

XXII. ỔN ĐINH HỘP SỐ

Ổn đinh hộp số trên bàn nguội bằng cách đặt những miếng gỗ bên dưới vỏ trước của hộp số.

 

Hình 23: Ổn đinh hộp số

Hình 23: Ổn đinh hộp số 

 

Chú thích hình ảnh: (1) Miếng gỗ

CHÚ Ý: Điều đó để tránh hư hỏng cho bề mặt lắp ghép của vỏ và phớt dầu vỏ hộp số.

XXIII. THÁO TRỤC CẦN CHỌN VÀ CHUYỂN SỐ

1. Kiểm tra vị trí trung gian

Đặt trục cần chọn và chuyển số ở vị trí trung gian.

GỢI Ý: Trừ khi trục cần chọn và chuyển số được đặt ở vị trí trung gian, nó không thể tháo ra được.

2. Tháo trục cần chọn và chuyển số

 

Hình 24: Tháo trục cần chọn và chuyển số

Hình 24: Tháo trục cần chọn và chuyển số 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Nới lỏng bulông theo thứ tự chéo nhau, xoay bulông từng ít một và tháo chúng ra.
 • (2) Kéo trục cần chọn và chuyển số thẳng ra để tháo cả cụm ra khỏi hộp số.

XXIV. THÁO NẮP VỎ HỘP SỐ 

Chú ý rằng nắp vỏ hộp số được dán vào vỏ hộp số bằng keo làm kín.

 

Hình 25: Tháo nắp vỏ hộp số

Hình 25: Tháo nắp vỏ hộp số  

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Keo làm kín 
 • (2) Nắp vỏ hộp số 
 • (3) Búa nhựa

 1. Tháo các bulông bắt nắp vỏ hộp số

Để phân bố đều lực căng khi tháo các bulông của nắp vỏ hộp số, hãy nới lỏng và tháo các bulông theo thứ tự chéo nhau.

2. Tháo nắp vỏ hộp số

Trước tiên nới lỏng nắp vỏ hộp số bằng cách gõ vào gân của nắp bằng búa nhựa. Sau đó tháo nắp vỏ hộp số. 

XXV. THÁO ĐAI ỐC HÃM TRỤC THỨ CẤP

1. Nhả phần hãm của đai ốc hãm trục thứ cấp

Dùng búa và đục để nhả phần hãm của đai ốc hãm trục thứ cấp.

 2. Hãm trục thứ cấp

Để nới lỏng đai ốc hãm trục thứ cấp, ăn khớp 2 số cùng một lúc để làm cho nó không quay được. Điều này được thực hiên bằng cách dùng tô vít để trượt cả hai trục gài số lên trên hay xuống dưới.

 

Hình 26: Hãm trục thứ cấp

Hình 26: Hãm trục thứ cấp 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Đục
 • (2) Đai ốc hãm trục thứ cấp
 • (3) Trục càng gài số
 • (4) Trượt trục càng gài số

3. Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp

Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp. Sau đó dùng tô vít để trượt cả hai trục càng gài số vào vị trí trung gian.

GỢI Ý: Thao tác này phải được thực hiện bởi 2 nguời do mômen khỏe.

 

Hình 27: Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp

Hình 27: Tháo đai ốc hãm trục thứ cấp 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Trục càng gài số
 • (2) Trượt trục càng gài số
 • (3) Tháo càng gài số No.3 và ống trượt gài số

XXVI. THÁO CÀNG GÀI SỐ NO.3 VÀ ỐNG TRƯỢT GÀI SỐ

Càng gài số và ống trượt gài số có chiều lắp. Hãy ghi lại vị trí đúng trước khi tháo càng gài số và ống trượt gài số.

Tháo bulông, và sau đó tháo trục gài số và ống trượt gài số cùng với nhau.

GỢI Ý: Cất càng gài số và ống trượt gài số sao cho chúng được giữ cùng với nhau. 

 

Hình 28: Tháo càng gài số No.3 và ống trượt gài số

Hình 28: Tháo càng gài số No.3 và ống trượt gài số 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Ống trượt gài số
 • (2) Càng gài số No.3
 • (3) Khóa hãm Moay ơ đồng tốc
 • (4) Bánh răng số 5

XXVII. KIỂM TRA KHE HỞ BÁNH RĂNG

Trước khi tháo rời hộp số, hãy dùng đồng hồ so để đo khe hở trục và bánh răng. Khe hở bánh răng số 5: 

 • Bước 1. Đo khe hở dọc trục
 • Bước 2. Đo khe hở hướng kính

GỢI Ý: Nếu khe hở bánh răng không đủ, các bánh răng sẽ không được bôi trơn tốt, ngược lại, nếu khe hở quá lớn, các bánh răng sẽ trượt ra khi đang ăn khớp và sẽ tạo ra tiếng ồn không bình thường.

 

Hình 29: Kiểm tra khe hở bánh răng

Hình 29: Kiểm tra khe hở bánh răng

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Moay-ơ đồng tốc
 • (2) Bánh răng số 5
 • (3) Đầu đo loại cần
 • (4) Đồng hồ so

XXVIII. THÁO PHANH HÃM

Quy trình để tháo phanh hãm khác nhau tùy theo hình dạng và vị trí của chúng. 

1. Dùng tôvít và búa để tháo các chi tiết sau:

 • Phanh hãm moay-ơ đồng tốc
 • Phanh hãm trục càng gài số

 

Hình 30: Tháo phanh hãm

Hình 30: Tháo phanh hãm 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) Giẻ
 • (2) Moay-ơ đồng tốc
 • (3) Bánh răng số 5

2. Dùng kìm tháo phanh hãm để tháo những chi tiết sau:

(1) Phanh hãm trục sơ cấp

(2) Phanh hãm trục thứ cấp

GỢI Ý: Tiến hành quy trình với trục đang được kéo lên bằng tay sẽ làm cho việc tháo được dễ dàng hơn.

 

Hình 31: Tháo phanh hãm

Hình 31: Tháo phanh hãm 

 

Chú thích hình ảnh: 

 • (1) Kìm tháo phanh hãm
 • (2) Trục sơ cấp
 • (3) Trục thứ cấp

XIX. THÁO MOAY Ơ ĐỒNG TỐC VÀ BÁNH RĂNG 

 

Hình 32: Tháo moay ơ đồng tốc và bánh răng

Hình 32: Tháo moay ơ đồng tốc và bánh răng 

 

1. Tháo bánh răng số 5 và moay ơ đồng tốc

Dùng SST để tháô moay ơ đồng tốc, vòng đồng tốc và bánh răng số 5. 

GỢI Ý: Đặt tay bên phải và bên trái của SST cách đều sơ với bánh răng để tránh các vấu bị mở ra. 

 

Hình 32: Tháo bánh răng số 5 và moay ơ đồng tốc

Hình 32: Tháo bánh răng số 5 và moay ơ đồng tốc 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) SST (Bộ vam B)
 • (2) Moay-ơ đồng tốc
 • (3) Bánh răng số 5
 • (4) Vòng đồng tốc

 2. Tháo bánh răng bị động số 5

Dùng SST để tháo bánh răng bị động số 5.

GỢI Ý: Đặt tay bên phải và bên trái của SST cách đều sơ với bánh răng để tránh các vấu bị mở ra. 

 

Hình 33: Tháo bánh răng bị động số 5

Hình 33: Tháo bánh răng bị động số 5 

 

Chú thích hình ảnh:

 • (1) SST (Bộ vam A)
 • (2) Bánh răng bị động số 5

HẾT CHƯƠNG I 

Xem thêm các bài viết kiến thức ô tô tại đây! 


 

KẾT THÚC CHƯƠNG I

Hy vọng với bài viết “Quy Trình Đại Tu Hộp Số Phần 2 - Chương 1” sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức về quy trình đại tu hộp số, để có thể vận dụng vào thực tế theo đúng quy trình nhà sản xuất đưa ra. Mời các bạn đón xem các phần tiếp theo của Quy Trình Đại Tu Hộp Số nhé. 

 

 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

  Hotline: 1800 64 64 47

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi