Quy Trình Tháo Lắp Thân Xy Lanh Động Cơ C6.4

 

QUY TRÌNH THÁO LẮP THÂN XY LANH ĐỘNG CƠ C6.4

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

CAMSHAFT BEARINGS - REMOVE AND INSTALL

BẠC LÓT TRỤC CAM - THÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

Required Tools

Các tools cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Part Description

Phần mô tả

Qty

Số lượng

A

8S-2241

8H-0684

Công cụ tháo bạc lót trục cam 

 Cờlê, cần siết 

1

1

Start By:

Bắt đầu thực hiện:

a. Remove the flywheel housing. Refer to Disassembly and Assembly, "Flywheel Housing-Remove and Install". 

a. Tháo gỡ vỏ bánh đà. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Vỏ bánh đà-tháo gỡ và lắp đặt”.

b. Remove the camshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Camshaft - Remove".

b. Tháo trục cam. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “tháo gỡ trục cam”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Remove plug (1) from the cylinder block. 

1. Tháo nút đậy ra khỏi xy lanh.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

2. Use Tooling (A) in order to remove the camshaft bearings from the cylinder block. 

2. Dùng tool (A) để thể tháo bạc lót trục cam ra khỏi thân xy lanh.

Note: Refer to the instructions of the Camshaft Bearing Tool Group for the proper procedure. 

Chú ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng tool tháo lắp bạc lót trục cam để thực hiện đúng quy trình.

Installation procedure:

Quy trình lắp đặt:

Required Tools

Các tools cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Part Description

Phần mô tả

Qty

Số lượng

A

8S-2241

8H-0684

Công cụ tháo bạc lót trục cam

Cờ lê, cần siết

1

1

1U-8846 Keo làm kín ron 1

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Use Tooling (A) in order to install the camshaft bearings into the cylinder block. Ensure that the oil hole off camshaft bearings arein alignment with the oil ports in the engine block.

1. Dùng tool (A) để lắp đặt bạc lót trục cam vào thân xy lanh. Đảm bảo rằng lỗ dầu trên bạc lót trục cam trùng với các lỗ dầu bên trong thân động cơ.

Note: Refer to the instructions of the Camshaft Bearing Tool Group for the proper procedure. 

Chú ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng Tools tháo lắp bạc lót trục cam để thực hiện đúng quy trình.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

2. Apply Tooling (B) to plug (1). Install plug (1) into the cylinder block. 

2. Dùng tool (B) (keo làm kín ron) tra vào nút đậy. Lắp nút đậy vào thân xy lanh.

Start By

Bắt đầu thực hiện:

a. Install the camshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Camshaft - Install". 

a. Lắp đặt trục cam. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Lắp đặt trục cam”.

b. Install the flywheel housing. Refer to Disassembly and Assembly, "Flywheel Housing- Remove and Install". 

b. Lắp đặt vỏ bánh đà. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ và lắp đặt vỏ bánh đà”.

CYLINDER LINER – REMOVE

THÁO GỠ ỐNG LÓT XY LANH

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ:

Start By: 

Bắt đầu:

a. Remove the crankshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Crankshaft - Remove". 

a. Tháo gỡ trục khuỷu. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ trục khuỷu”.

b. Remove the piston and connecting rods. Refer to Disassembly and Assembly, “Piston and connecting cods Remove”.

b. Tháo gỡ pít-tông và tay biên. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ pít-tông và tay biên”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

Note: Before you proceed with the removal of the cylinder, check the cylinder for the following items: wear damage and rusting.

Ghi chú: Trước khi bạn tiến hành tháo gỡ ống lót xy lanh. Kiểm tra ống lót xy lanh có bị: mòn, hư hỏng, rỉ sét.

Note: If the liner is found in good condition and the liner wear is less than the repair limit the peform the following tasks replace the piston, and ream the “ridge” at the top of the liner. Hone the bore, if necessary.

Ghi chú: Nếu ống lót trong tình trạng tốt và độ dày của ống lót nhỏ hơn thông số sửa chữa, sau đó thực hiện theo quy trình như sau: thay thế pít-tông và mài đỉnh của ống lót. Xoáy lòng xy lanh, nếu cần thiết.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

Use the following procedure in order to remove the cylinder liners from the engine cylinder block.

Sử dụng quy trình sau để tháo các xy lanh ra khỏi thân động cơ.

1. Set up a boring machine on the cylinder block. Align the boring machine with the center of the bottom of the cylinder liner with the less worn area.

1. Đặt một máy doa trên thân xy lanh. Căn chỉnh máy doa với tâm của đáy ống lót và khu vực ít bị nhất.

2. Bore the liner until Dimension (X) is equal to 0.50 mm (0.020 inch).

2. Xoáy ống lót cho đến khi kích thước (X) bằng 0,50 mm (0,020 inch).

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

3. Break the cylinder liner in order to remove the remainder of the cylinder liner. Becareful not to damage the cylinder block.

3. Đục vỡ ống lót xy lanh để loại bỏ các phần còn lại của ống lót xy lanh. Cẩn thận, tránh làm hỏng thân xy lanh

CYLINDER LINER – INSTALL

LẮP ĐẶT ỐNG LÓT XY LANH

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

Required Tools

Các tools cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Part Description

Phần mô tả

Qty

Số lượng

A 9U-6142

Puller Plate

Đĩa cảo 

1
A 1P-2392

Puller Plate

Đĩa cảo 

1
A 6V-2183

Forcing Screw

Trục vít 

1
A 1P-0820

Hydraulic Puller

Cảo thủy lực 

1
A 1D-5119

Nut

Đai ốc 

1
A 5H-1504

Hard Washer

Long đền cứng 1

1

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Lower the temperature of cylinder liner (3). Use Tooling (A) in order to install cylinder liner (3).

1. Làm giảm nhiệt độ của ống lót xy lanh (3). Sử dụng Tool (A) để lắp đặt xy lanh (3).

 

2. Ép ống lót xy lanh (3) vào thân xy lanh (6) trong khoảng 0,30 đến 0,50 mm (0,012 đến 0,020 inch) của đỉnh của khối trụ. Sau đó làm cho xy lanh (3) bằng với đỉnh của thân xy lanh.

3. Bore cylinder liner (3) and hone cylinder liner (3) to 102.025 ± 0.015 mm (4.0167±0.0006 inch)

3. Doa ống lót xy lanh (3) và mài ống lót xy lanh (3) đến kích thước 102,025 ± 0,015 mm (4.0167 ± 0.0006 inch)

4. Refinish the rest of the cylinder liners to the same size. 

4. Hoàn thiện các ống lót xy lanh còn lại với cùng kích thước.

Note: For more information on the assembly specifications for the cylinder liner, refer to Specifications Module, "Cylinder block". 

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật lắp ráp cho zng lót xy lanh, hãy tham khảo mục thông số kỹ thuật “Thân xy lanh”.

End By:

Kết thúc:

a. Install the crankshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Crankshaft - Install"

a. Lắp đặt trục khuỷu. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp ráp”, “Lắp đặt trục khuỷu”

b. Install the pít-tông and connecting rods. Refer to Disassembly and Assembly, “Piston and Connecting Rods – Install”.

b. Lắp đặt pít-tông và tay biên. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp ráp”, “Lắp đặt pít-tông và tay biên”.

PISTON COOLING JETS - REMOVE AND INSTALL

VÒI PHUN LÀM MÁT PÍT-TÔNG – THÁO GỠ VÀ LẮP ĐẶT

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

Required Tools

Dụng cụ cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Part Desciption

Phần mổ tả

Qty

Số lượng

A 6V-9120

Socket

Đầu tuýt

 1

Start By:

Bắt đầu:

a. Remove the oil pan. Refer to Disassembly and Assembly, "Engine Oil Pan - Remove".

Tháo gỡ các te nhớt động cơ. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp ráp”, “Tháo gỡ các te nhớt động cơ”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Remove piston cooling jet (1) 

Tháo gỡ vòi phun làm mát pít-tông (1)

2. Remove gaskets (3) and jet (4) from valve (2) 

Tháo gỡ vòng đệm (3) và vòi phun (4) ra khỏi van (2)

3. Use Tooling (A) in order to rotate the engine. Rotating the engine will allow access to the remaining piston cooling jets (1).

Sử dụng tools (A) để xoay động cơ. Xoay động cơ đến vị trí cho phép để tháo các vòi phun dầu làm mát pít-tông (1).

Installation Procedure

Quy trình lắp đặt

Required Tools

Dụng cụ cần thiết

Tools

Thiết bị

Part Number

Mã phụ tùng

Description Tools

Phần mô tả

Qty

Số lượng

A 6V-9120

Socket

Đầu tuýt 

1

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Install gaskets (3) and jet (4) onto valve (2).

Lắp đặt vòng đệm (3) và vòi phun (4) vào van (2).

2. Install piston cooling jet (1) and tighten valve (2) to 34 ± 5 N·m (25 ± 4 lb ft).

Lắp đặt vòi phun làm mát piston (1) và siết chặt van (2) với lực siết 34 ± 5 N·m (25 ± 4 lb ft).

3. Use Tooling (A) in order to rotate the engine. Rotating the engine will allow access to the remaining piston cooling jets (1).

Sử dụng tool (A) để xoay động cơ. Xoay động cơ đến vị trí cho phép để lắp các vòi phun làm mát pít-tông (1)

End By:

Kết thúc bằng:

Install the oil pan. Refer to Disassembly and Assembly, "Engine Oil Pan - Install". 

Lắp đặt các te nhớt. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp ráp”, “Lắp đặt các te nhớt động cơ”.

CRANKSHAFT MAIN BEARINGS – REMOVE

THÁO GỠ BẠC LÓT TRỤC KHUỶU

Removal Procedure

Quy trình tháo gỡ

a. Remove the crankshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Crankshaft - Remove". 

a. Tháo gỡ trục khuỷu. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, “Tháo gỡ trục khuỷu”.

NOTICE

CHÚ Ý

Keep all parts clean from contaminants.

Giữ các chi tiết sạch sẽ không bị bám bẩn.

Contaminants may cause rapid wear and shortened component life.

Các tạp chất có thể gây hao mòn nhanh và làm giảm tuổi thọ của bộ phận.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

1. Install the upper halves of the crankshaft main bearings (1) in the main bearing housing of the cylinder block.

1. Lắp nữa trên của bạc trục khuỷu (1) vào trong ổ bạc lót trục khuỷu của thân xy lanh.

Note: Ensure that the main bearing tab fits in the tab groove of the bearing housing of the cylinder block.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạc lót khớp với rãnh trong ổ bạc lót của thân xy lanh.

2. Install thrust washers (2) into the cylinder block and the rear main cap. 

2. Lắp vòng đệm chặn (2) vào thân xy lanh và nắp chính phía sau.

Note: Install the thrust washers with the oil grooves toward the outside. 

Lưu ý: Lắp đặt vòng đệm chặn với các rảnh dầu hướng ra bên ngoài.

 

quy trình thao lap than xy lanh động cơ C.64

 

3. Install the lower halves of the crankshaft main bearings (4) into the crankshaft main bearing caps (3).

Lắp nửa dưới của bạc lót trục khuỷu (4) vào nắp chụp cổ trục khuỷu (3).

Note: Ensure that the main bearing tab fits in the tab groove of the crankshaft main bearing cap. 

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạc lót khớp với rãnh trong nắp chụp cổ trục khuỷu.

End By:

Kết thúc:

a. Install the crankshaft. Refer to Disassembly and Assembly, "Crankshaft - Install".

a. Lắp đặt trục khuỷu. Tham khảo mục “Tháo gỡ và lắp đặt”, "Trục khuỷu – Lắp đặt".

 Hi vọng với bài viết này Anh Em có thể vừa ôn lại quy trình tháo lắp thân xy lanh trên dộng cơ C6.4 vừa có học tiếng Anh chuyên ngành một cách tự nhiên & hứng thú, 

Xem thêm các bài viết về tiếng Anh chuyên ngành ô tô tại đây ! 


 Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất:

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

    Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi