Phân Tích Mã Lỗi B0020 : Hệ Thống Túi Khí Phụ Trên Chevrolet Cruze 2015 Dộng Cơ L4-1.8L

 

Phân Tích Mã Lỗi B0020 : Supplemental Inflatable Restraints (Hệ Thống Túi Khí Phụ) Trên Chevrolet Cruze 2015 Dộng Cơ L4-1.8L

 

Phân Tích Mã Lỗi B0020 : Supplemental Inflatable Restraints (Hệ Thống Túi Khí Phụ) Trên Chevrolet Cruze 2015 Dộng Cơ L4-1.8L

1. Thông tin chung

1.1. Mô tả mã lỗi

Khi phía trước xe có va chạm đủ mạnh thì hộp điều khiển túi khí sẽ cấp dòng điện chạy qua mạch dây để kích hoạt túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn. Có 2 thanh ngắn sẽ làm ngắn mạch điều khiển lại khi giắc nối bị bật ra. Nó sẽ ngăn chặn tình trạng không mong muốn của túi khí hoặc bộ căng dây đai an toàn khi bảo dưỡng sửa chữa.

1.2. Nguyên nhân hư hỏng

- Module điều khiển túi khí phía trước bên phụ bị lỗi.

- Cuộn dây mô-đun phía trước bên phụ bị hở hoặc ngắn mạch.

- Mô-đun điều khiển phía trước bên phụ kết nối kém.

- Mô-đun chẩn đoán và cảm biến bị lỗi.

1.3. Triệu chứng

- Đèn báo túi khí báo ON.

1.4. Mã lỗi liên quan

- DTC B0019 01: Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Short to Battery (Mạch túi khí bên hành khách mạch 1 bị ngắn điện áp đến ắc quy).

- DTC B0019 02: Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Short to Ground (Mạch túi khí bên hành khách mạch 1 bị ngắn mạch đến mass).

- DTC B0019 04 Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Open (Mạch túi khí bên hành khách mạch 1 bị hở mạch).

- DTC B0019 0D Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 1 High Resistance (Mạch túi khí bên hành khách mạch 1 điện trở cao).

- DTC B0019 0E Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 1 Low Resistance (Mạch túi khí bên hành khách mạch 1 điện trở thấp).

- DTC B0020 01 Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 2 Short to Battery (Mạch túi khí bên hành khách mạch 2 bị ngắn mạch đến ắc quy).

- DTC B0020 02 Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 2 Short to Ground (Mạch túi khí bên hành khách mạch 2 bị ngắn mạch đến mass).

- DTC B0020 04 Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 2 Open (Mạch túi khí bên hành khách mạch 2 bị hở mạch).

- DTC B0020 0D Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 2 High Resistance (Mạch túi khí bên hành khách mạch 2 điện trở cao).

- DTC B0020 0E: Passenger Instrument Panel Air Bag Deployment Loop Stage 2 Low Resistance (Mạch túi khí bên hành khách mạch 2 điện trở thấp).

1.5. Vị trí thành phần

Vị trí thành phần

1.6. Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện

2.  Xác minh mạch/ hệ thống

Xác thực các thông số điện trở mạch túi khí trên thiết bị chẩn đoán có nằm trong khoảng 2.1-4.0Ω mà không có bất kì giá trị không đúng hay mất tín hiệu trong đường dây dẫn đến các giắc nối bên dưới:

 • F101 Túi khí bên ghế phụ.
 • Bất kì dây dẫn nào bên trong giắc nối.
 • K36 cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán.

- Nếu điện trở thấp hơn 2.1 Ω hoặc lớn hơn 4.0Ω.

   Đi đến kiểm tra mạch/ hệ thống.

- Nếu có bất kì điểm điện áp quá cao hay mất tín hiệu thì thực hiện theo bên dưới.

 • Kiểm tra mỗi cực và đường dây của giắc nối có bị hư hỏng, ăn mòn không, nếu có thì sửa chữa.
 • Thêm mỡ/dầu cách điện lên các cực của giắc nối.
 • Đảm bảo giắc nối và CPA đúng vị trí.

- Nếu giá trị điện trở nằm trong khoảng 2.1 Ω – 4.0 Ω.

 • Tất cả đều hoạt động bình thường.

3.  Kiểm tra mạch/ hệ thống

Công tắc khóa OFF, ngắt kết nối thiết bị chẩn đoán, ngắt kết nối cụm giắc nối X203 của túi khí bên hành khách F101. Sẽ mất 2 phút để tất cả các hết thống mất nguồn.

Kiểm tra điện trở nếu hơn 25Ω giữa các giắc kết nối thích hợp trên cảm biến kích nổ túi khí và module điều khiển.

 • F101 túi khí bên ghế phụ mạch 1 X203 chân 1 và 2.
 • F101 túi khí bên ghế phụ mạch 1 X203 chân 4 và 5.

- Nếu điện trở 25Ω hoặc thấp hơn.

Ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán.

Ghi chú: Một vài giắc được trang bị thanh rút ngắn như là một bộ phận an toàn để ngăn cản sự bơm hơi đột ngột. Khi kiểm tra trên giắc với thanh có thể rút ngắn thì thanh rút ngắn phải được ngắt để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác. Chèn một cái công cụ thích hợp từ EL -38125-580 và nhả thanh rút ngắn ở trên cực thích hợp. Điều này sẽ nâng cái thanh rút ngắn từ chân cực và cho kết quả kiểm tra chính xác. Cẩn thận không phá hủy giắc nối, thanh rút ngắn hoặc chân cực khi nhả thanh rút ngắn.

Kiểm tra điện trở vô cùng giữa 2 mạch điều khiển.

- Nếu thấp hơn điện trở vô cùng thì sửa chữa ngắn mạch giữa 2 mạch.

- Nếu điện trở vô cùng, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán.

- Nếu điện trở lớn hơn 25Ω.

Bật ON chìa

Kiểm tra điện áp dưới 11V giữa các chân cực điều khiển bên dưới.

 • X203 mạch điều khiển chân 1.
 • X203 mạch điều khiển chân 2.
 • X203 mạch điều khiển chân 4.
 • X203 mạch điều khiển chân 5.

- Nếu điện áp bằng 11V hoặc lớn hơn.

1. Bật OFF chìa khóa, ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán K36, bật chìa khóa ON.

2. Kiểm tra điện áp thấp hơn 1V giữa mỗi mạch điều khiển và mass.

 - Nếu điện áp bằng 1V hoặc lớn hơn, sửa chữa ngắn mạch đến ac quy.

 - Nếu điện áp thấp hơn 1V, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán K36.

 - Nếu điện áp thấp hơn 11V.

Bật OFF chìa khóa

Kiểm tra điện trở hơn 25Ω ở mỗi chân mạch điều khiển về mass

 • X203 mạch điều khiển chân 1.
 • X203 mạch điều khiển chân 2.
 • X203 mạch điều khiển chân 4.
 • X203 mạch điều khiển chân 5.

 - Nếu điện trở bằng 25Ω hoặc ít hơn.

Ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán.

Kiểm tra điện trở vô cùng giữa 2 mạch điều khiển.

 - Nếu thấp hơn điện trở vô cùng thì sửa chữa ngắn mạch giữa 2 mạch.

 - Nếu điện trở vô cùng, thay thế cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán.

 - Nếu điện trở lớn hơn 25 Ω.

Gắn cầu chì 3A giữa các chân mạch điều khiển bên dưới:

 • F101 Túi khí bên hành khách mạch 1 X203 chân 1 và 2.
 • F101 Túi khí bên hành khách mạch 2 X203 chân 4 và 5.

Bật ON chìa khóa

Xác thực thông số thiết bị quét ít hơn 2Ω.

 - Nếu điện trở bằng 2Ω hoặc lớn hơn.

Bật OFF chìa, ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán K36.

Kiểm tra giá trị điện trở thấp hơn 2Ω của điểm cuối mạch điều khiển này đến điểm cuối mạch kia.

 - Nếu điện trở ít hơn 2Ω.

Bật OFF chìa khóa, kết nối giắc X203 giắc nối và ngắt giắc X1(DTC B0019) or X2 (DTC B0020) giắc nối ở túi khí bên hành khách F101, bật công tắc ON.
Kiểm tra điện áp thấp hơn 11V giữa mỗi chân cực của mạch điều khiển bên dưới với mass.

 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 X1.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 2 X1.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 X2.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 2 X2.

 - Nếu điện áp bằng 11V hoặc lớn hơn.

Sửa chữa ngắn mạch tới nguồn.

 - Nếu điện áp thấp hơn 11V.

Bật OFF chìa

Kiểm tra điện trở lớn hơn 25Ω giữa mỗi chân cực mạch điều khiển tới mass.

 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 X1.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 2 X1.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 X2.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 2 X2.

 - Nếu điện trở bằng 25Ω hoặc ít hơn.

Sửa chữa ngắn mạch tới mass.

 - Nếu điện trở lớn hơn 25Ω.

Lắp một cầu chì 3A giữa những chân cực mạch điều khiển bên dưới.

 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 chân 1X1 và 2X1.
 • F101 túi khí bên hành khách mạch điều khiển 1 chân 1X2 và 2X2.

Bật ON chìa

Thông số điện trở trên thiết bị đo được thấp hơn 2Ω.

 - Nếu điện trở bằng 2Ω hoặc lớn hơn.

Bật OFF chìa, ngắt kết nối giắc X1 ở cảm biến kích nổ túi khí và module chẩn đoán K36.

Kiểm tra điện trở ít hơn 2Ω trong mỗi mạch điều khiển điểm cuối đến điểm cuối.

 - Nếu điện trở 2Ω hoặc lớn hơn, sửa chữa hở mạch/ điện trở cao trong mạch giữa F101 giắc túi khí bên ghế phụ và X203 giắc kết nối.

 - Nếu điện trở ít hơn 2Ω, thay thế cảm biến kích nổ túi khí K36 và module điều khiển.

 - Nếu điện trở thấp hơn 2Ω.

Bật OFF chìa, kết nối bộ giắc ở túi khí bên hành khách F101, nhấn vào nút CPA (nếu trang bị) cho tới khi cảm thấy hoặc nghe âm thanh.

Bật ON chìa khóa, xóa lỗi. Hoạt động xe trong điều kiện mã lỗi đang chạy.

Xác thực mã lỗi B0019 và B0020 không được thiết lập.

 - Nếu mã lỗi B0019 và B0020 được thiết lập

Thay thế túi khí bên hành khách F101.

  - Nếu mã lỗi B0019 và B0020 không được thiết lập.

Tất cả hoạt động đều bình thường.


Hy vọng với bài phân tích mã lỗi b0020 : supplemental inflatable restraints (hệ thống túi khí phụ) trên chevrolet cruze 2015 dộng cơ l4-1.8l, chúc các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam 

 • Hotline: 1800 64 64 47 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi