Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 139 - Cách Bôi Trơn Hệ Thống Lái

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - HOW TO LUBRICATE THE STEERING SYSTEM - CÁCH BÔI TRƠN HỆ THỐNG LÁI

 

Most modern cars have sealed for life joints in at least part of the steering system. These do not need maintenance, and are simply replaced when worn or damaged.

Hầu hết các xe ô tô hiện đại đã được bịt kín các khớp nối trong ít nhất một phần của hệ thống lái. Những thứ này không cần bảo trì, và chỉ được thay thế khi bị mòn hoặc hư hỏng.

Sơ đồ hệ thống lái trên ô tô

A double-wishbone suspension with steering swivels.

Một hệ thống treo độc lập tay đòn kép.

The inner tie rod in a rack system is contained in the gaiter of the sealed rack, and should be left alone unless you have to remove the gaiter for some other reason.

Thanh kéo bên trong một hệ thống giá đỡ được chứa trong vỏ chắn bụi của giá được bao bọc kín khít, và nên để yên trừ khi bạn phải tháo bỏ vỏ chắn bụi vì một số lý do khác.


 Sơ đồ hệ thống lái trên ô tô

  • Steering column: Cột lái
  • Steering box: Hộp cơ cấu lái
  • Inner track – rod ball joint: Khớp cầu thanh nối trong
  • Outer track – rod ball joint: Khớp cầu thanh nối ngoài
  • Track rod: Thanh nối
  • Idler arm: Thanh dẫn hướng
  • Ball – joint steering swivel: Rotuyn lái ngoài( khớp cacđăng nối trục khớp nối dẫn hướng).

A MacPherson-strut suspension system with a steering box.

Hệ thống treo MacPherson-strut với hộp điều khiển.

In this steering-box system, the extra joints on the track rod and idler arm also need attention.

Trong hệ thống hộp điều khiển này, các khớp nối phụ trên thanh nối và thanh dẫn hướng cũng cần được chú ý.

But even new cars may have grease nipples and/or oil-filler holes in various parts of the system.

Nhưng ngay cả những chiếc xe mới cũng có thể có núm vú mỡ / hoặc lỗ đổ dầu ở các bộ phận khác nhau của hệ thống.

Their position depends on the steering system - rack and pinion or steering box - and the front suspension type - wishbone or MacPherson strut.

Vị trí của chúng phụ thuộc vào hệ thống lái - giá đỡ và bánh răng hoặc hộp lái - và loại hệ thống treo trước - thanh đòn xương đòn hoặc MacPherson.

The car handbook will tell you where to lubricate and how often usually every 6,000 miles or 10,000 km - and the type and amount of lubricant to use. (For power-steering systems see Checking power-assisted steering .)

Cuốn sổ tay xe sẽ cho bạn biết nơi để bôi trơn và mức độ thường xuyên, thường để kiểm tra là 6.000 dặm hoặc 10.000 km - và loại bôi trơn và số lượng chất bôi trơn để sử dụng. (đối với hệ thống lái trợ lực, xem kiểm tra trợ lực lái.)

Raise the front of the car with the wheels hanging free. Support it on axle stands set under frame members. Apply the handbrake firmly and chock the rear wheels. Put rear-wheel-drive cars in gear (`park' for automatics ).

Nâng mặt trước của xe với các bánh xe treo chắc chắn. Hỗ trợ nó trên giá đỡ trục đặt dưới thanh nối khung xe. Áp dụng phanh tay chắc chắn và chêm chặt bánh sau. Đặt chiếc trong số đầu tiên và  ('park' cho xe số tự động).

Lubricating a rack and pinion - Bôi trơn thanh răng và bánh răng

Bôi trơn thanh răng và bánh răng

Support one end of the front-suspension cross member on an axle stand; place a container under the rack at the other end.

Hỗ trợ một đầu của hệ thống treo trước trên giá đỡ trục; đặt một thùng chứa dưới giá đỡ ở đầu kia.

The rack is filled with oil or grease, but does not usually need regular maintenance. It needs re-lubrication if you remove or replace a rack gaiter, or if there has been a leak past a loose or damaged gaiter clip (See Replacing steering-rack gaiters ).

Giá đỡ chứa đầy dầu hoặc mỡ, nhưng thường không cần bảo trì thường xuyên. Nó cần được bôi trơn lại nếu bạn loại bỏ hoặc thay thế vỏ chắn bụi của giá đỡ, hoặc nếu đã có một sự rò rỉ qua vòng siết hoặc vỏ chắn bụi lỏng hoặc bị hỏng (xem thay thế vỏ chắn bụi hệ thống lái).

If you do need to re-lubricate, consult the car handbook to see whether oil or grease is used, which kind, and how much.

Nếu bạn cần phải bôi trơn lại, hãy tham khảo sổ tay xe để xem dầu hay mỡ được sử dụng, loại nào và bao nhiêu.

If it is oil, drain the rack and use a syringe to refill it. Check how much the syringe holds, to ensure the right oil level.

Nếu đó là dầu, hãy xả giá và sử dụng ống bơm dầu để đổ đầy lại. Kiểm tra bao nhiêu ống bơm dầu, để đảm bảo mức dầu phù hợp.

Raise the car on an axle stand on one side only, so that the rack is tilted. Clean carefully around the gaiter and set a drip tray under the lower end of the rack.

Nâng xe chỉ đứng trên một trục, để giá đỡ bị nghiêng. Làm sạch cẩn thận xung quanh vỏ chắn bụi và đặt một khay nhỏ giọt dưới đầu dưới của giá đỡ.

Free one end of the gaiter by unscrewing the clip.

Để cho một người giữ vỏ chắn bụi bằng cách tháo vòng siết.

Release the clip at the inner end of the lower gaiter. Pull the gaiter free of the rack housing and let all the oil drain out.

Tháo vòng siết ở cuối bên trong của vỏ chắn bụi. Kéo vỏ chắn bụi ra khỏi các te của thanh răng và để cho tất cả dầu thoát ra.

Smear a little grease or gear oil inside the gaiter to make it easier to push on. Refit the gaiter and tighten the clip. Replace a wire clip with a screw clip. Unclip and free the inner end of the other, upper gaiter.

Thoa một chút dầu mỡ hoặc dầu hộp số bên trong vỏ chắn bụi để dễ đẩy hơn. Chỉnh lại các vỏ chắn bụi và siết chặt vòng siết. Thay thế một vòng siết dây bằng một vòng siết vít.

Cho dầu trong giá thoát ra ngoài

Draining a rack – Cho dầu trong giá thoát ra ngoài

Unfasten the inner end of the lower gaiter and pull it clear of the rack drain.

Tháo đầu cuối bên trong của vỏ chắn bụi thấp hơn và kéo nó ra khỏi giá chứa dầu.

Use a syringe to inject the correct amount of gear oil of the right grade. If you do not have a syringe, use an old cycle pump or an oil can. Refit the gaiter and clip.

Sử dụng một ống bơm dầu để bơm đúng lượng dầu hộp số đúng loại. Nếu bạn không có ống bơm dầu, hãy sử dụng máy bơm chu kỳ cũ hoặc bình dầu. Trang bị lại vỏ chắn bụi và vòng siết.

If it is inconvenient to tilt the car, you can empty the rack on the level by undoing one gaiter at the inner end and slowly moving the steering wheel from lock to lock several times - not quickly, for that might burst the other gaiter.

Nếu bất tiện khi nghiêng xe, bạn có thể làm trống giá trên bằng cách tháo thanh kéo bên trong vỏ chắn bụi và từ từ di chuyển tay lái từ bên này sang bên kia – thực hiện một cách từ từ, vì thực hiện nhanh có thể làm nổ chiếc vỏ chắn bụi khác.

Refasten the gaiter, then unclip its outer, small end. Note how far it reaches along the track rod: its exact placing is important.

Tái chế lại vỏ chắn bụi, sau đó mở đầu ngoài nhỏ của nó. Lưu ý khoảng cách nó đạt được dọc theo thanh dẫn hướng: việc đặt chính xác của nó rất quan trọng.

Using an oil can - Sử dụng một loại dầu có thể

If you do not have a syringe, an oil can will do the job, but more slowly.

Nếu bạn không có ống bơm dầu, có một loại dầu có thể thực hiện công việc, nhưng chậm hơn.

Push the syringe in between the gaiter and track rod to inject the oil. Refasten the clip.

Làm lại vòng siết.


Đẩy ống bơm dầu vào giữa vỏ chắn bụi và que theo dõi để bơm dầu. Làm lại vòng siết.

Grease cannot be removed; but when replacing a gaiter you should wipe grease off the inner track-rod ball joint to inspect the joint.

Mỡ không thể được loại bỏ; nhưng khi thay thế một vỏ chắn bụi, bạn nên lau sạch dầu mỡ bên trong khớp bi que để kiểm tra mối nối.

Smear the joint and all visible parts of the rack mechanism generously with grease before putting back the gaiter.

Làm nhòe khớp và tất cả các bộ phận có thể nhìn thấy của cơ cấu giá đỡ với dầu mỡ trước khi đặt lại vỏ chắn bụi.

Use the grade of grease that is recommended in the handbook for the car.

Sử dụng loại dầu mỡ được khuyến nghị trong sổ tay cho xe.

Đổ đầy từ một ống bơm dầu ở đầu trên của giá đỡ


Refill from a syringe at the upper end of the rack. An old cycle pump can be used if you do not have a syringe.

Đổ đầy từ một ống bơm dầu ở đầu trên của giá đỡ. Một máy bơm chu kỳ cũ có thể được sử dụng nếu bạn không có ống bơm dầu.

Greasing track-rod ball joints - Mỡ khớp thanh dẫn hướng

Ball joint with a grease nipple fitted underneath.

Một khớp cầu với một núm vú mỡ được trang bị bên dưới.

Track-rod ball joints are usually sealed for life. If they do have grease nipples, the nipples are usually on the flat top of the ball-joint housing.

Các khớp bi thanh dẫn hướng thường được kín khít. Nếu chúng có núm vú mỡ, núm vú thường nằm trên đỉnh phẳng của vỏ khớp.

Grease them when carrying out major services, or at the intervals recommended in the car handbook, which will also tell you the correct grade of grease to use.

Mỡ bôi trơn của chúng khi thực hiện các dịch vụ chính và phụ, hoặc theo các khoảng thời gian được đề xuất trong sổ tay xe hơi, điều này cũng sẽ cho bạn biết loại mỡ chính xác để sử dụng.

Wipe each nipple clean and inject it with a grease gun until fresh grease exudes from the joint. Wipe the nipple clean.

Lau sạch từng núm vú và bơm bằng súng mỡ cho đến khi mỡ tươi chảy ra khỏi khớp. Lau sạch núm vú.

Be sure to grease all the nipples steering-box systems may have four, or even six.

Hãy chắc chắn rằng bôi trơn tất cả các hệ thống hộp điều khiển núm vú có thể có bốn, hoặc thậm chí sáu.

Topping up a steering box - Làm đầy lại hộp lái

Be sure to distinguish between the steering-box filler plug and the other bolt heads on the box.

Hãy chắc chắn để phân biệt giữa nắp rót nạp hộp điều khiển và các đầu bu lông khác trên hộp.

The steering box is filled with oil, and does not usually need regular topping up. However, you should check the level whenever you are doing routine maintenance on the steering, in case there is a leak from an oil seal (See Checking the steering box ).

Hộp lái được đổ đầy dầu, và thường không cần nạp thường xuyên. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra mức độ bất cứ khi nào bạn thực hiện bảo dưỡng định kỳ trên vô lăng, trong trường hợp có rò rỉ từ một con dấu dầu (xem kiểm tra hộp điều khiển).

Test the oil level with a dipstick unless there is a clear mark in the box.

Kiểm tra mức dầu bằng que thăm trừ khi có dấu rõ ràng trong hộp.

A combined level and filler plug is usually set in the top of the box.

Một mức kết hợp và nắp rót nạp thường được đặt ở trên cùng của hộp.

Do not confuse it with the adjusting screw or bolt, or the cover retaining bolts which are also on top of the box.

Không nhầm lẫn với vít điều chỉnh hoặc bu lông, hoặc bu lông giữ nắp cũng ở trên cùng của hộp.

Find out from the car handbook or a service manual where the oil level should be in relation to the filler hole.

Tìm hiểu từ sổ tay xe hơi hoặc hướng dẫn sử dụng dịch vụ trong đó mức dầu nên liên quan đến lỗ phụ.

Plastic filler plugs – Nắp rót nạp nhựa

On some cars the steering box has a plastic filler cap. After topping up, ensure that the cap is pressed home.

Trên một số xe ô tô hộp lái có nắp đậy bằng nhựa. Sau khi đổ lên, đảm bảo rằng nắp được chặt.

If the filler hole is in the side of the box, the correct level is usually right up to the bottom of the hole when the car is standing on a level surface.

Nếu lỗ phụ nằm ở cạnh hộp, mức chính xác thường nằm ngay sát đáy lỗ khi xe đứng trên bề mặt bằng phẳng.

Đổ đầy từ một ống bơm dầu ở đầu trên của giá đỡ

Clean carefully around the filler plug, then unscrew it. Inspect the oil level. If necessary, use a short rod as a dipstick.

Làm sạch cẩn thận xung nắp rót nạp, sau đó tháo nó ra. Kiểm tra mức dầu. Nếu cần thiết, sử dụng một thanh ngắn như một que thăm.

Refill to the correct level with gear oil of the grade recommended in the car handbook.

Đổ đầy đến mức chính xác với dầu bánh răng được đề nghị trong sổ tay xe hơi.

A side filler hole may need to be filled from a plastic squeeze bottle with a piece of plastic tube attached.

Một lỗ lấp đầy bên có thể cần phải được lấp đầy từ một chai nhựa ép với một ống nhựa đi kèm.

Squeeze in the oil until it begins to overflow. Wait until the overflow stops, wipe away the excess and replace the filler plug.

Bóp dầu cho đến khi nó bắt đầu tràn. Đợi cho đến khi tràn tràn dừng lại, lau sạch phần thừa và thay thế chốt phụ.

au sạch phần thừa và thay thế chốt phụ

A ball joint with a grease nipple fitted underneath.

Một khớp cầu với một núm vú mỡ được trang bị bên dưới.

Điều chỉnh bu lông

Be sure to distinguish between the steering-box filler plug and the other bolt heads on the box.

Hãy chắc chắn để phân biệt giữa chốt phụ hộp điều khiển và các đầu bu lông khác trên hộp.

au sạch phần thừa và thay thế chốt phụ

Test the oil level with a dipstick unless there is a clear mark in the box.

Kiểm tra mức dầu bằng que thăm, trừ khi có dấu rõ ràng trong hộp.

Kiểm tra mức dầu bằng que thăm

On some cars the steering box has a plastic filler cap. After topping up, ensure that the cap is pressed home.

Trên một số xe ô tô hộp lái có nắp đậy bằng nhựa. Sau khi đổ lên, đảm bảo rằng nắp được siết chặt.

Xem thêm bài viết: Tiếng anh chuyên ngành ô tô - 138 - Kiểm tra trụ quay lái


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Cách bôi trơn hệ thống lái . Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Hotline: 1800.64.64.47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi