Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 138 - Kiểm Tra Trụ Quay Lái

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - CHECKING STEERING SWIVEL PINS – KIỂM TRA TRỤ QUAY LÁI

 

Sơ đồ hệ thống lái trên ô tô

Steering swivel pins may wear out after a high mileage (60,000 plus), or sooner if they have not been properly lubricated. A badly worn joint is dangerous - not only does it make the steering wander, but it may suddenly fail altogether.

Trụ quay lái có thể bị mòn sau một quãng đường cao ( hơn 60.000 km) hoặc sớm hơn nếu chúng không được bôi trơn đúng cách. Khớp bị mòn rất nhanh và rất nguy hiểm - nó không chỉ khiến tay lái bị đảo mà còn có thể hư hỏng bất cứ lúc nào khi di chuyển.

Hình ảnh về trụ quay lái trên bánh xe

  • Top swivel pin: Trụ quay lái trên.
  • Bottom swivel pin: Trụ quay lái dưới.
  • Steering swivel member: Trục khớp nối dẫn hướng.

Worn joints need special equipment to replace and the work should be done by a garage, but you can check them yourself. You need a helper and a long flat, steel bar such as a large tyre lever.

Các khớp bị mòn đặc biệt cần thiết phải được thay thế và công việc này nên được thực hiện bởi một Garage, nhưng bạn có thể tự kiểm tra chúng. Bạn cần một người trợ giúp và một thanh thép dài, phẳng như cần gạt lốp lớn.

Make sure the car is on level ground , put the handbrake on firmly, and the car in first gear if it is a rearwheel-drive model. Put a car with automatic transmission in 'P' or 'park'. Chock both rear wheels, then jack up the car to raise one front wheel, and put an axle stand under a chassis member, so that the other front wheel remains firmly on the ground.

Hãy chắc chắn rằng chiếc xe đang ở trên mặt đất, đặt phanh tay chắc chắn, và chiếc xe trong số đầu tiên nếu nó là một dẫn động cầu sau. Đặt chiếc xe có hộp số tự động trong số 'P' hoặc 'park'. Chêm cả hai bánh sau, sau đó kích xe lên để nâng một bánh trước, và đặt một trục đứng dưới một kết cấu khung gầm, để bánh trước còn lại nằm vững trên mặt đất.

Never work under a car when it is supported only by a jack. Always use axle stands placed under a strong chassis member.

Không bao giờ làm việc dưới xe khi nó chỉ được hỗ trợ bởi một kích. Luôn luôn sử dụng giá đỡ trục được đặt dưới một kết cấu khung gầm mạnh mẽ.

First inspect any rubber dust seals or covers on the swivels for signs of perishing, cracks or splits. If you find any, almost certainly dirt or grit will have entered the joints, they will be damaged and they must be replaced.

Trước tiên, kiểm tra bất kỳ con dấu bụi cao su hoặc vỏ trên, xoay để tìm dấu hiệu bị hư hỏng, vết nứt hoặc tách. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ hư hỏng nào, gần như chắc chắn bụi bẩn hoặc sạn sẽ xâm nhập vào các khớp, chúng sẽ bị hỏng và bắt buộc chúng phải được thay thế.

Some cars have rubber or nylon bushes inside various joints in the top, bottom or both swivel pins. So far as these are visible, check them for perishing, cracking or softening caused by oil.

Một số xe có ống lót cao su hoặc nylon bên trong các khớp khác nhau ở đầu, đáy hoặc cả hai chân xoay. Cho đến khi những thứ này có thể nhìn thấy, hãy kiểm tra xem chúng có bị hư hỏng, nứt hoặc mềm do dầu không.

If they are not visible, excessive wear or damage will show up anyway in the routine test. Here, too, any damage calls for replacement.

Nếu không thể nhìn thấy, sự hao mòn hoặc hư hỏng quá mức sẽ xuất hiện trong bất kỳ thử nghiệm thông thường nào. Ở đây cũng vậy, bất kỳ hư hỏng nào được phát hiện cần phải thay thế.

A MacPherson-strut suspension has its top swivel bearing inside the strut . Inspect it when you check strut mountings (see checking suspension joints and pivots ). The bottom bearing can be checked, however.

Hệ thống treo MacPherson-strut có ổ trục xoay trên cùng bên trong thanh chống. Kiểm tra nó khi bạn kiểm tra giá treo thanh chống (xem kểm tra các khớp treo và điểm xoay). tuy nhiên. Ổ trục dưới có thể được kiểm tra.

How to check wishbone suspension

Cách kiểm tra hệ thống treo độc lập tay đòn kép

Place yourself where you can see clearly the top and bottom swivel pins and the steering swivel member that joins them on the suspension that has been raised. Ask your helper to grasp the wheel firmly at top and bottom, and rock it by pushing with alternate hands use a fair amount of force . The wheel should move a little, because of free play at the hub bearing (see adjusting wheel bearings ).

Đặt bản thân bạn ở nơi bạn có thể nhìn thấy rõ các chân xoay trên và dưới kết cấu xoay tay lái, kết hợp chúng trên hệ thống treo đã được nâng lên. Yêu cầu người trợ giúp của bạn nắm chặt bánh xe ở trên và dưới, và đá nó bằng cách đẩy bằng tay sử dụng một lực mạnh. Bánh xe nên di chuyển một chút, vì lỏng tại ổ trục (xem điều chỉnh vòng bi bánh xe).

This play makes the brake disc or drum move relative to its backplate, and is easy to see. Watch the top and bottom swivels and steering swivel member. If the joints are worn, you can see the swivel member move in and out in relation to the top or bottom suspension arms.

Cách thực hiện này làm cho đĩa phanh hoặc trống di chuyển so với tấm ốp của nó, và rất dễ nhìn. Xem các khớp xoay trên và dưới khớp xoay tay lái. Nếu các khớp bị mòn, bạn có thể thấy khớp xoay di chuyển vào và ra so với các nhánh treo trên hoặc dưới.

Kiểm tra trụ quay lái trên ô tô

Watch the joints while a helper rocks the wheel.

Xem các khớp trong khi một người trợ giúp đá bánh xe.

Kiểm tra trụ quay lái trên ô tô

Levering the tyre up and down

Tận dụng lốp xe lên xuống

To test for vertical play, put a screw or hydraulic jack under the lower suspension arm, and raise it until the suspension is compressed.

Để kiểm tra dọc, đặt vít hoặc kích thủy lực dưới tay đòn di động và nâng lên cho đến khi hệ thống treo được nén.

Again, watch from where you can see both top and bottom joints. Get your helper to put a strong lever or bar under the tyre and move it up and down while you watch for movement at either joint.

Một lần nữa, xem từ nơi bạn có thể thấy cả khớp trên và dưới. Yêu cầu người trợ giúp của bạn đặt một đòn bẩy hoặc thanh mạnh dưới lốp xe và di chuyển nó lên và xuống trong khi bạn theo dõi chuyển động ở một trong hai khớp.

Some ball joints have spring-loaded pins which allow a small amount of vertical play, generally no more than in. (1.5 mm). Anything greater means a worn joint.

Một số khớp có các chân lò xo cho phép kiểm tra theo chiều dọc, thường không quá. (1,5 mm). Bất cứ điều gì lớn hơn có nghĩa là một khớp bị mòn.

If the maximum permissible play is not in the car handbook, consult your nearest agency. If the pins are not spring-loaded, any visible play means that they are worn and must be replaced.

Nếu kiểm tra tối đa cho phép không có trong sổ tay xe hơi, hãy tham khảo ý kiến xưởng dịch vụ gần nhất của bạn. Nếu các chốt không được tải bằng lò xo, bất kỳ hư hỏng nào có thể nhìn thấy có nghĩa là chúng bị mòn và phải được thay thế.

Checking a MacPherson strut - Kiểm tra giảm sóc

Checking a MacPherson strut

The upper swivel is at the top inside the wing, and is not visible.

Xoay ở phía trên bên thanh cản va, và nó không nhìn thấy được.

Only the lower swivel joint can be checked for play. With the front of the car raised so that the wheel hangs free, ask your helper to hold the wheel back and front and rock it from side to side.

Chỉ có thể kiểm tra khớp xoay dưới để chắc chắn. Với mặt trước của xe được nâng lên để bánh xe treo tự do, hãy yêu cầu người trợ giúp của bạn giữ bánh xe lại và phía trước đá nó từ bên này sang bên kia.

If the joint moves at all, vertically or horizontally, it is defective and must be replaced. The steering may deflect a little during this test; take care not to confuse this with play at the joint.

Nếu khớp di chuyển hoàn toàn, theo chiều dọc hoặc chiều ngang, nó bị lỗi và phải được thay thế. Tay lái có thể lệch một chút trong bài kiểm tra này; Cẩn thận đừng nhầm lẫn điều này với trạng thái chắc chắn.

Check for vertical movement also by resting a lever against the inner wheel rim and pushing upwards against the joint.

Kiểm tra chuyển động thẳng đứng cũng bằng cách đặt một đòn bẩy vào vành bánh xe bên trong và đẩy lên trên so với khớp.

MacPherson-strut front suspension can be found on both front-wheel and rear-wheel-drive cars. Here it is on a front-wheel drive.

Hệ thống treo trước MacPherson-strut có thể được tìm thấy trên cả bánh xe trước và bánh xe phía sau. Đây là trên một ổ đĩa bánh trước.

Kiểm tra đòn tay trên bánh xe

Helper rocks the wheel from side-to-side.

Người trợ giúp đá bánh xe từ bên này sang bên kia.

Kiểm tra đòn tay trên bánh xe

Lever the lower arm against the wheel rim while watching the joint.

Đòn tay thấp hơn so với vành bánh xe trong khi xem khớp.

Xem thêm bài viết : Tiếng anh chuyên ngành ô tô - 137 - Kiểm tra trợ lực lái


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm tra trụ quay lái. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi