Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 137 - Kiểm Tra Trợ Lực Lái

 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - CHECKING POWER ASSISTED STEERING - KIỂM TRA TRỢ LỰC LÁI

 

Check a power-steering system at least twice a year - more often if recommended by the car handbook, or if the steering becomes heavy or jerky.

Kiểm tra hệ thống trợ lực lái ít nhất hai lần một năm - thường xuyên hơn nếu được sổ tay xe khuyến nghị hoặc nếu tay lái trở nên nặng hoặc rung giật.

Kiểm tra hệ thống trợ lực lái

Power steering rack: Thanh răng trợ lực lái.

In a rack-and-pinion system with power assistance, the rack receives the hydraulic assistance. If this unit needs servicing, it is best to take the car to a garage.

Trong một hệ thống thanh răng và cung răng có trợ lực, thanh răng được hỗ trợ bằng thủy lực. Nếu bộ phận này cần bảo dưỡng, tốt nhất là đưa xe đến garage.

Complete failure makes the steering very heavy - you can feel the effect by trying it with the engine switched off and the car stationary.

Sự hư hỏng hoàn toàn làm cho tay lái rất nặng - bạn có thể cảm nhận được hiệu quả bằng cách thử nó với động cơ đã tắt và xe đứng yên.

Check the fluid level in the reservoir and, if it is low, look for leaks. Leaks may let air in as well as fluid out, so the system may need bleeding.

Kiểm tra mức dầu trong bình chứa dầu và nếu nó ở mức thấp, hãy tìm rò rỉ. Rò rỉ có thể cho không khí vào cũng như dầu thoát ra, vì vậy hệ thống có thể cần được xả khí.

The reservoir may be set in the top of the pump , which is mounted on the engine and driven by a belt from the crankshaft . It may be separate - find it by tracing the hoses from the pump.

Bình chứa có thể được đặt ở phía trên của bơm, được gắn trên động cơ và được điều khiển bởi một dây đai từ trục khuỷu. Nó có thể riêng biệt - tìm nó bằng cách dò tìm các ống từ máy bơm.

Usually there are two level marks in the reservoir. The lower one is used when the fluid is cold, and the upper one when it is hot. Read the level with the car on flat ground ; remember to replace the reservoir cap.

Thông thường có hai điểm cấp trong bình chứa. Điểm dưới được sử dụng khi chất lỏng lạnh, và cái trên khi nóng. Đọc mức độ dầu với chiếc xe trên mặt đất bằng phẳng, nhớ thay nắp bình chứa.

If the level is low, there is probably a leak. Check all the hose joints: they should be tight, but not cutting into the hose ends. Check that the hoses are not cracked, perished or chafed. Look for leaks oozing sticky fluid.

Nếu mức dầu thấp, có thể có một sự rò rỉ. Kiểm tra tất cả các khớp ống: Chúng phải chặt, nhưng không cắt vào đầu ống. Kiểm tra xem các ống có bị nứt, bị hỏng hoặc bị mòn không. Tìm rò rỉ dầu dính.

KIểm tra hệ thống trợ lực lái

Check any rigid pipework attached to the pump, reservoir and rack (or steering box). Look for leaks from the pipe unions and for sticky fluid trails. If none is immediately visible, clean the parts with engine degreaser.

Kiểm tra bất kỳ hệ thống đường ống bắt chặc vào máy bơm, bình chứa và thanh răng (hoặc hộp lái). Tìm kiếm rò rỉ từ các mối nối ống và cho các vệt dầu dính. Nếu không có gì có thể nhìn thấy ngay lập tức, làm sạch các bộ phận bằng chất tẩy dầu mỡ động cơ.

Have a helper start the car and turn the steering wheel from lock to lock while you look again for leaks.

Có một người trợ giúp khởi động xe và xoay vô lăng từ hướng này sang hướng khác trong khi bạn tìm lại rò rỉ.

If you find a leaking joint, tighten it and top up the reservoir. Normally, automatic - transmission fluid is used, but consult the car handbook. Bleed the system to remove any air bubbles.

Nếu bạn tìm thấy một khớp bị rò rỉ, hãy thắt chặt nó và đổ lên trên bình chứa. Thông thường, dầu hộp số tự động được sử dụng, nhưng tham khảo sổ tay xe. Xả khí hệ thống để loại bỏ bất kỳ bong bóng không khí.

The drive belt may need adjusting or replacing (See Adjusting and replacing a power-steering drive belt ). Any more serious maintenance should be done by a garage.

Đai truyền động có thể cần điều chỉnh hoặc thay thế (xem điều chỉnh và thay thế đai truyền động trợ lực lái). Bất kỳ bảo trì nghiêm trọng hơn nên được thực hiện bởi một Garage.

Checking power-steering fluid - Kiểm tra dầu trợ lực lái

Kiểm tra mức dầu của trợ lực lái

Kiểm tra mức dầu của trợ lực lái

Make sure the car is standing on flat ground. There may be hot and cold level marks inside the top of the reservoir.

Hãy chắc chắn rằng chiếc xe đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Có thể có các mức độ nóng và lạnh bên trong đỉnh của bình chứa.

If not, the level may be up to the top of a circular filter plate fitted to the centre spindle ; look in the car handbook to find whether this is the hot or cold level.

Nếu không, mức dầu có thể lên đến đỉnh của một tấm lọc tròn được lắp vào trục chính giữa; tìm trong sổ tay xe để biết đây là cấp độ nóng hay lạnh.

On a centre-spindle reservoir, the whole lid is removed by unscrewing a wingnut.

Trên một bình chứa trục chính giữa, toàn bộ nắp được loại bỏ bằng cách tháo một đai ốc.

Alternatively, there may be a dipstick on the bottom of the cap. Remove the cap, wipe the stick with a lint-free rag, screw back fully and remove again to read the level.

Ngoài ra, có thể có một que thăm ở dưới cùng của nắp. Tháo nắp, lau que bằng giẻ không có xơ, vặn lại đầy đủ và tháo lại để đọc cấp độ.

How to bleed power steering - Làm thế nào để xả khí tay lái

Put on the handbrake and keep the car in neutral gear ; if the car is an automatic, put it in Park before starting the engine.

Đặt phanh tay và giữ xe trong hộp số trung gian, nếu xe là số tự động, hãy đặt nó vào chế độ đỗ xe tự động trước khi khởi động động cơ.

Run the engine until it reaches normal working temperature. Leave it idling.

Chạy động cơ cho đến khi nó đạt đến nhiệt độ làm việc bình thường. Để nó chạy không tải.

Turn the steering from lock to lock several times to heat the fluid. Switch off the engine.

Xoay tay lái từ hướng này sang hướng khác nhiều lần để làm nóng dầu. Tắt động cơ.

Look into the reservoir; if there are bubbles, there is air in the system. Top up the fluid to the hot level and replace the cap.

Nhìn vào bình chứa; nếu có bong bóng, có không khí trong hệ thống. Nạp dầu đến mức nóng và thay thế nắp.

Jack up the front of the car with both wheels just off the ground. Turn the steering from lock to lock three times.

Kích phía trước của chiếc xe lên với cả hai bánh xe vừa lên khỏi mặt đất. Xoay tay lái từ hướng này sang hướng khác ba lần.

Check the fluid level, topping up if necessary. Start the engine.

Kiểm tra mức dầu, nạp đầy nếu cần thiết. Nổ máy.

Slowly turn the wheels from lock to lock three times. Check the fluid level again, and top up if necessary. Note the exact level when you have done this. Replace the reservoir cap and switch off.

Từ từ xoay bánh xe từ hướng này sang hướng khác ba lần. Kiểm tra mức dầu một lần nữa, và nạp đầy nếu cần thiết. Lưu ý mức độ chính xác khi bạn đã làm điều này. Thay thế nắp bình chứa và tắt.

Lower the car and restart the engine. Turn the steering from lock to lock five times, then centre it exactly. Switch off, and look in the reservoir.

Hạ xe và khởi động lại động cơ. Xoay tay lái từ hướng này sang hướng khác năm lần, sau đó căn giữa chính xác. Tắt, và tìm trong bình chứa.

There should be no bubbling or frothing. The fluid level should not have risen by more than a small amount.

Không nên có bọt khí hoặc bọt. Mức dầu không nên tăng hơn một lượng nhỏ, nằm ở mức cho phép.

If the fluid is bubbling or has risen much, repeat the whole process from the start.

Nếu dầu sủi bọt hoặc tăng nhiều, hãy lặp lại toàn bộ quá trình từ đầu.

Xem thêm bài viết : Tiếng anh chuyên ngành ô tô - 136 - Điều chỉnh và thay thế đai trợ lực lái


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm tra trợ lực lái. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Hotline: 1800.64.64.47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi