Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 136 - Điều Chỉnh Và Thay Thế Đai Trợ Lực Lái

 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - ADJUSTING AND REPLACING A POWER - STEERING DRIVE BELT - ĐIỀU CHỈNH VÀ THAY THẾ DÂY ĐAI DẪN ĐỘNG HỆ THỐNG TRỢ LỰC LÁI

 

Sơ đồ dẫn động đai trợ lực lái

  • Locating the power steering belt: Định vị dây đai trợ lực lái.
  • Pump pivot bolt: Bu lông trụ bơm.
  • Adjuster bolt: Bu lông điều chỉnh.
  • Fan drive belt: Dây đai quạt.
  • Power-steering belt: Dây đai trợ lực lái.

The belt that drives a power-steering hydraulic-fluid pump is usually at the front of the engine, turned by a pulley on the crankshaft.

Đai dẫn động hệ thống trợ lực lại bằng bơm thủy lực thường ở phía trước động cơ, được dẫn động bằng puli trên trục khuỷu.

It is generally separate from the belt that drives the water pump and alternator , but it may drive other components as well as the power-steering pump.

Nó thường tách biệt với đai dẫn động máy bơm nước và máy phát điện, nhưng nó có thể dẫn động các bộ phận khác cũng như bơm trợ lực lái.

A slack belt tends to slip, wears fast and may even break; it also makes the steering feel jerky or heavy.

Dây đai bị chùng có xu hướng trượt, mòn nhanh và thậm chí có thể bị đứt: Nó cũng làm cho tay lái cảm thấy giật hoặc nặng.

A slipping belt sometimes gives itself away by a loud screeching noise, particularly when you start the engine from cold. The tension of the belt can be adjusted to stop it slipping.

Dây đai bị trượt đôi khi tự nó trượt ra tạo một tiếng rít lớn, đặc biệt là khi bạn khởi động động cơ lạnh. Sức căng của dây đai có thể được điều chỉnh để ngăn chặn nó trượt.

The pump is pivoted so that you can swing it in or out from the engine to adjust the belt tension. Moving the pump away from the engine increases the tension. As well as a pivot bolt there is an adjuster bolt that slides in a slot. Some cars also have a slotted-link adjuster.

Bơm có thể xoay để bạn xoay nó vào hoặc ra khỏi động cơ để điều chỉnh độ căng của dây đai. Di chuyển máy bơm ra khỏi động cơ làm tăng sức căng. Cũng như một bu lông trục và một bu lông điều chỉnh trượt trong một khe. Một số xe cũng có một bộ điều chỉnh liên kết rãnh.

Inspect the belt, along with the rest of the power-steering system (See Checking power-assisted steering ), at least every six months; at 6,000 miles or 10,000 km; at the intervals recommended in the car handbook; and, of course, at any time you suspect that it may be slipping.

Kiểm tra dây đai, cùng với phần còn lại của hệ thống trợ lực lái (xem kiểm tra trợ lực lái), kiểm tra ít nhất sáu tháng một lần tại 6.000 dặm hoặc 10.000 km, tại các khoảng thời gian được đề nghị trong sổ tay xe hơi và tất nhiên bất cứ lúc nào bạn nghi ngờ rằng nó có thể bị trượt.

On most cars you can inspect the belt by looking down inside the engine compartment. On a few, you may need to raise the front of the car on ramps and inspect from underneath.

Trên hầu hết các xe bạn có thể kiểm tra dây đai bằng cách nhìn xuống bên trong khoang động cơ. Trên một số ít, bạn có thể cần phải nâng phía trước của xe trên đường dốc và kiểm tra từ bên dưới.

Check for both wear and tension. If you find that the belt is loose, adjust it at once. If it is worn, replace it as soon as possible.

Kiểm tra cả hao mòn và độ căng. Nếu bạn thấy dây đai bị lỏng, hãy điều chỉnh nó ngay lập tức. Nếu nó bị mòn, thay thế càng sớm càng tốt.

If you buy a new belt, compare it with the old one to make sure that it is the same size and an approved make.

Nếu bạn mua một dây đai mới, hãy so sánh nó với chiếc cũ để đảm bảo rằng nó có cùng kích cỡ và kiểu dáng được phê duyệt.

After adjusting or replacing the belt, test drive the car on a quiet road to check the steering. A new belt will stretch slightly after about 100 miles or 150 km. Readjust it then.

Sau khi điều chỉnh hoặc thay thế dây đai, hãy lái thử xe trên một con đường yên tĩnh để kiểm tra tay lái. Một dây đai mới sẽ kéo dài hơn sau khoảng 100 dặm hay 150 km. Điều chỉnh lại sau đó.

Checking and adjusting the tension - Kiểm tra và điều chỉnh độ căng

Make sure the pulleys at each end of the belt are in line. Lay a straight-edge between the pulleys; both should be parallel with it.

Đảm bảo các puly ở mỗi đầu của dây đai thẳng hàng. Đặt một thước thẳng giữa các puly, cả hai nên song song với nó.

Kiểm tra kích thước và đồ chùng của dây đai

Pull the belt hard away from a straight-edge to measure deflection.

Kéo dây đai cứng ra khỏi thước thẳng để đo độ võng.

To check the tension, lay a straight-edge along the outer edge of the belt. If the belt goes round more than two pulleys, use the longest run of the belt.

Để kiểm tra độ căng, đặt một thước thẳng dọc theo mép ngoài của đai. Nếu dây đai vận hành nhiều hơn hai puly, hãy sử dụng đoạn dây đai dài nhất.

Use your thumbs to push the belt inwards at its mid point, pushing quite hard.

Sử dụng ngón tay cái của bạn để đẩy dây đai vào trong tại điểm giữa của nó, đẩy khá khó khăn.

Measure how far you can push the belt from the straight-edge: you may need a helper to do the measuring.

Đo khoảng cách bạn có thể đẩy dây đai từ thước thẳng, bạn có thể cần một người trợ giúp để thực hiện phép đo.

The car handbook should give the correct amount of deflection. If not, 3/8 in. (10 mm) is about right. Compare your measurement with the deflection figure given in the handbook, and adjust the belt accordingly.

Sổ tay xe hơi nên cho độ lệch chính xác. Nếu không, 3/8 in. (10 mm) là đúng. So sánh số đo của bạn với số liệu độ lệch được đưa ra trong sổ tay và điều chỉnh dây đai cho phù hợp.

Kiểm tra độ lệch đưa ra trong sổ tay

Slacken the adjuster bolt slightly, but do not remove it.

Nới lỏng bu-lông điều chỉnh một chút, nhưng không loại bỏ nó.

Nới lỏng bu lông điều chỉnh

 

Slacken the adjuster bolt slightly. Then very slightly slacken the pivot bolt or bolts until the pump just starts to move.

Nới lỏng bu-lông điều chỉnh một chút. Sau đó, hơi buông lỏng chốt hoặc bu lông trục cho đến khi bơm bắt đầu di chuyển.

If the belt was too tight, the pump will move inwards towards the engine as the bolts are slackened. To get the correct tension, pull it out slightly.

Nếu dây đai quá chặt, máy bơm sẽ di chuyển vào trong về phía động cơ khi bu lông bị chùng xuống. Để có được độ căng chính xác, kéo nó ra một chút.

If the belt was too slack, increase the tension by levering the pump outwards with a strong screwdriver or flat bar.

Nếu dây đai quá chùng, hãy tăng sức căng bằng cách đẩy máy bơm ra ngoài bằng tuốc nơ vít cứng hoặc thanh phẳng.

Lever against the cast front end of the pump body, just behind the drive-belt pulley - not against any other part of the body or pipework, which are easily damaged.

Đòn bẩy được tì vào phía trước của thân máy bơm, ngay phía sau puly đai dẫn động  - không tì vào bất kỳ bộ phận nào khác của thân máy hoặc đường ống, dễ gây hỏng.

Rest the other end of the lever against a sturdy part of the pump mounting bracket on the engine.

Đặt đầu còn lại của đòn bẩy vào một phần chắc chắn của giá đỡ máy bơm trên động cơ.

Check the belt tension while you hold the pump in position. Measure the deflection from a straight edge.

Kiểm tra độ căng của đai trong khi bạn giữ máy bơm ở vị trí cố định. Đo độ võng từ một cái thước thẳng.

When the tension is correct tighten the adjuster bolt. Check the tension again before tightening the pivot bolt or bolts.

Khi căng đúng, siết chặt bu lông điều chỉnh. Kiểm tra độ căng một lần nữa trước khi siết bu lông trục hoặc các bu lông khác.

Re-check and readjust it as necessary until it is correct with the bolts fully tightened.

Kiểm tra lại và điều chỉnh lại khi cần thiết cho đến khi chính xác với các bu lông được siết chặt hoàn toàn.

Checking belt wear - Kiểm tra độ mòn của dây đai

Inspect every inch of the belt on both sides. Look for nicks, cuts, fraying, scores and cracks. Flex the belt to open up any cracks.

Kiểm tra từng đoạn của đai ở cả hai bên. Tìm kiếm vết rách, cắt, sờn, vết xước và vết nứt. Uốn đai để lộ ra bất kỳ vết nứt.

Kiểm tra từng đoạn của dây đai

Inspect the belt on both sides for nicks, cuts, fraying and score marks.

Kiểm tra dây đai ở cả hai bên xem có vết rách, vết cắt, sờn và vết xước ẩn không.

Kiểm tra dây đai ở cả 2 bên

Flex the belt to open up any cracks.Replace a worn belt as soon as possible.

Uốn đai để lộ ra bất kỳ vết nứt nào. Thay thế đai bị mòn càng sớm càng tốt.

Check the lengths of the belt between the pulleys and mark them with chalk. To expose the rest of the belt for inspection, turn the engine slightly with a spanner on the crankshaft-pulley nut.

Kiểm tra độ dài của đai giữa các puly và đánh dấu chúng bằng phấn. Để lộ phần còn lại của dây đai để kiểm tra, xoay nhẹ động cơ bằng cờ lê tại đai ốc puly nối với trục khuỷu.

Keep your hair, tie or any loose clothing clear of the turning belt.

Giữ tóc, dây buộc hoặc bất kỳ quần áo lỏng ra khỏi dây đai khi đang xoay.

Replacing a belt - Thay thế dây đai

Never try to lever off the old belt, you may damage the pulley.

Không bao giờ cố gắng tận dụng dây đai cũ, bạn có thể làm hỏng puly.

Slacken the adjuster and pivot bolts, and push the pump inwards by the cast front plate until the belt is slack enough to ease off.

Nới lỏng bộ điều chỉnh và bu lông trục, và đẩy bơm vào trong bằng đòn bẩy cho đến khi dây đai đủ chùng để dễ dàng tháo ra.

Do not push against any other part of the pump or pipework, or you may damage it.

Không tì lên bất kỳ phần nào khác của máy bơm hoặc hệ thống đường ống, hoặc bạn có thể làm hỏng nó.

Remove the old belt. If it is the outermost of several belts on the engine, removal is straightforward. If not, you may need to unfasten some other belt or belts (See Checking, adjusting and refitting drive belts ) before you can remove it.

Tháo đai cũ. Nếu nó ở ngoài cùng của một số dây đai trên động cơ, việc loại bỏ là đơn giản. Nếu không, bạn có thể cần tháo một số dây đai khác (xem kiểm tra, điều chỉnh và chỉnh lại đai truyền động) trước khi bạn có thể tháo nó ra.

Fit the new belt, making sure that it is properly seated.

Lắp dây đai mới, đảm bảo rằng nó được đặt đúng vị trí.

Lắp đai mới cho trợ lực lái

Ease the belt onto the pulley.

Dễ dàng lắp dây đai vào puli.

Pull the pump outwards and adjust the tension.

Kéo bơm ra ngoài và điều chỉnh độ căng.

Refit and re-tension any other belts you may have had to unfasten.

Tái trang bị và căng lại bất kỳ dây đai nào khác mà bạn có thể đã phải tháo ra.

Readjust the power-steering belt after about 100 miles (150 km) of driving.

Điều chỉnh dây đai trợ lực lái sau khoảng 100 dặm (150 km) của lái xe.

Slotted-link adjuster - Điều chỉnh thanh có rãnh trượt

On some cars, belt tension is varied by an adjuster bolt bearing on a slotted arm with a pulley at its end.

Trên một số xe ô tô, lực căng dây đai được thay đổi bởi một bu lông điều chỉnh nằm trên một thanh cứng có rãnh với một puly ở cuối của nó.

Kiểm tra lực căng dây đai


Turn adjuster bolt until tension is correct.

Xoay bu lông điều chỉnh cho đến khi độ căng là chính xác.

  • Locking bolt: Bu lông khóa.
  • Pivot bolt: Bu lông trục.
  • Adjuster bolt: Bu lông điều chỉnh.

The arm swings on a pivot bolt, and has a locking bolt through the slot - loosen both bolts and free the adjuster bolt locknut. Turn the adjuster bolt to tension the belt, then tighten the pivot and locking bolts, checking belt tension at each stage.

Cái cần xoay trên một bu lông trục, và có một chốt khóa xuyên qua khe - nới lỏng cả hai bu lông và tháo chốt khóa điều chỉnh. Xoay bu-lông điều chỉnh để căng đai, sau đó siết trục và bu-lông khóa, kiểm tra độ căng của đai ở mỗi giai đoạn.

Finally, tighten the adjuster bolt locknut.

Cuối cùng, siết chặt đai ốc khóa điều chỉnh.

Xem thêm bài viết: Tiếng anh chuyên ngành ô tô - 135 - Kiểm tra thanh răng - bánh răng


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Điều Chỉnh Và Thay Thế Dây Đai Dẫn Động Hệ Thống Trợ Lực Lái . Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Hướng Dẫn Cài Mã Kim Phun Cummins Isx12/Ix15 Cm2350

Cài mã kim phun là một trong những tính năng cài đặt nâng cao và nổi bật nhất trên phần ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Thước Lái Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 Bằng Phần Mềm Chuyên Hãng FDRS

Ford Ranger Biturbo 2.0 2021 không thể sử dụng phần mềm IDS để cài đặt lại thước lái mà phải ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi