Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 134 - Kiểm Tra Hộp Lái

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Steering Box - Kiểm Tra Hộp Lái

 

Kiểm tra hộp lái
 

A steering box check involves raising the front of the car but keeping its weight on the wheels, and getting underneath it while a helper turns the wheels a short way.

Kiểm tra hộp lái, liên quan đến việc phải nâng phía trước của chiếc xe lên, nhưng phải giữ trọng lượng của nó trên các bánh xe, và kiểm tra được bên dưới gầm xe trong khi một người trợ giúp quay các bánh xe một hành trình ngắn.

The safest way of doing this is to drive on to a set of ramps — unless you can get access to a proper inspection pit.

Cách an toàn nhất để làm việc này là lái xe vào một đoạn đường dốc – trừ khi bạn có thể được quyền vào cái hố phù hợp để kiểm tra.

If you have to use ramps, be sure they rest on a level surface and are directly under the wheels.

Nếu bạn phải sử dụng đường dốc, hãy chắc chắn rằng chúng nằm trên một bề mặt phẳng và ngay dưới bánh xe.

Apply the handbrake firmly, check the rear wheels and put a rear-wheel-drive car in gear (park for an automatic).

Áp dụng chắc chắn phanh tay, kiểm tra các bánh xe phía sau vào bánh răng (đỗ xe tự động).

Check the steering box for leaks and wear whenever you inspect the rest of the steering system.

Kiểm tra hộp cơ cấu lái có rò rỉ và mài mòn bất cứ phần nào không, bạn nên phải kiểm tra tất cả phần còn lại của hệ thống lái.

The box is filled with oil, so a leak can make the steering stiff. If you notice stiffness, check at once.

Cái hộp chứa đầy dầu, do đó có sự rò rỉ có thể làm bó cứng tay lái. Nếu bạn cảm thấy có độ cứng, hãy kiểm tra ngay lập tức.

A low oil level in the box is a sure sign of a leak.

Một mức dầu thấp trong hộp, là một dấu hiệu chắc chắn của sự rò rỉ.

Kiểm tra hộp lái


A typical steering-box layout: Một kiểu bố trí hộp cơ cấu lái điển hình.

Check the gasket and seals for leaks, and the moving parts for wear. Get a garage to renew leaking seals or replace a worn or damaged steering box.

Kiểm tra vòng đệm và phớt có bị rò rỉ không, và có bộ phận chuyển động nào bị mòn không. Tới một garage để làm mới cái phớt bị rò rỉ hoặc thay mới một hộp cơ cấu lái bị mòn hoặc hư hỏng.

Top cover and bolts. Look for leaks around the edges.

Nắp  trên và bu lông. Tìm xem sự rò rỉ  xung quanh các cạnh.

Sector shaft oil seal: phớt dầu

To trace a leak, first top up the oil (See How to lubricate the steering system), clean the box with an engine degreaser, then drive a few miles. Now inspect the box for oil leaks.

Để theo dõi sự rò rỉ, lần đầu nạp dầu ( Xem làm thế nào để bôi trơn hệ thống lái), làm sạch hộp với chất tẩy nhờn động cơ, sau đó lái xe một vài dặm. Bây giờ kiểm tra sự rò rỉ dầu của hộp.

Cleaning it may also reveal other damage, such as cracks, in which case the box should be replaced at a garage.

Việc làm sạch nó cũng có thể tiết lộ vài thiệt hại khác, chẳng hạn như các vết nứt, trong trường hợp đó nên thay thế nó ở garage.

The box has an adjusting screw or packing shims inside. Their setting may be disturbed by tightening the cover retaining bolts. Stiffness may result; if so, have a garage readjust the box.

Hộp có một vít điều chỉnh hoặc chèn vòng đệm bên trong. Sự định vị của chúng có thể bị xáo trộn bằng cách siết các bu lông giữ nắp. Sự bó cứng cũng có thể gây ra. Nếu như vậy, phải tới garage để điều chỉnh lại hộp.

For the same reason, renewing the cover gasket, or any other oil seal, should also be left to a garage.

Vì lý do tương tự, việc làm mới miếng đệm, hoặc bất kì cái phớt dầu nào, nên để lại cho một garage.

Wear in any part of the box is dangerous, and you should have it replaced at once. First check the mountings (See Checking steering-box mountings), as movement there will be misleading when you come to check the box itself. Then inspect for wear in the box and for a loose drop arm or pinion shaft.

Mài mòn bất kì phần nào của hộp đều nguy hiểm, và bạn nên thay thế nó ngay lặp tức. Trước tiên kiểm tra các giá treo ( Xem kiểm tra các giá treo của hộp lái), vì chuyển động sẽ bị sai lệch khi bạn đến để kiểm tra bản thân hộp. Sau đó kiểm tra mài mòn bên trong hộp và cho thả lỏng cánh tay đòn hoặc trục bánh răng.

Where to look for leaks - Nơi để tìm thấy sự rò rỉ

Look at the edge of the top cover gasket to ensure that it is sound. Check that the retaining bolts are tight. Do not turn the adjusting screw by mistake - be sure you know which bolt heads are which, and where the oil-filler plug is. Leaks from around bolts that are not simply loose may indicate damage that calls for replacing the box.

Nhìn vào mép của miếng đệm trên cùng để đảm bảo nó là kín. Kiểm tra xem các bu lông giữ có chặt không. Không dặn vít điều chỉnh tránh nhầm lẫn – chắc chắn bạn biết đầu bu lông là gì và vị trí nắp dầu. Rò rỉ từ các bu lông xung quanh, không đơn giản chỉ ra thiệt hại mà yêu cầu thay thế hộp.

The pinion shaft is connected to the steering column. An oil leak here will be apparent by oil running down the back of the box, and shows a damaged oil seal. Replacing it is a job for a garage because dismantling and readjusting the box is involved and requires special equipment.

Trục bánh răng được kết nối với trục tay lái. Một sự rò rỉ dầu ở đây sẽ rõ ràng bởi dầu chảy xuống mặt sau của hộp, và cho thấy một cái phớt dầu bị hư hỏng. Thay thế nó là một công việc của garage vì tháo dở và điều chỉnh lại hộp có liên quan và đòi hỏi thiết bị đặc biệt.

Any oil leaking from the sector shaft may run down underneath the drop arm, which is attached to the shaft. Again, a garage should replace the faulty oil seal.

Bất kì sự rò rỉ nào đến từ trục có thể chạy xuống bên dưới cánh tay đòn, được gắn với trục. Một lần nữa, công việc này là của một garage.

Checking for wear - Kiểm tra sự mài mòn

Vô lăng lái


Measure steering-wheel travel by making a chalk mark on the rim and using your finger as a reference point.

Đo đạt hành trình lái bằng cách đánh dấu phấn trên vành và sử dụng ngón tay bạn làm điểm tham chiếu.

There is always more play in a steering-box system than in a rack-and-pinion system.

Luôn có nhiều độ rơ ổ trục trong hệ thống hộp lái hơn là trong một hệ thống giá đỡ và bánh răng.

Check for free play roughly by turning the steering wheel with the car stationary. You should not be able to turn it more than about 75mm, measured at the wheel rim, before the road wheels begin to turn.

Kiểm tra độ rơ ổ trục bằng cách xoay tay lái với xe cố định. Bạn không thể xoay nó nhiều hơn 75 mm, được đo ở vành bánh xe, trước khi đường bánh xe bắt đầu quay.

Consult a service manual for your car or a local dealer for an exact figure.

Tham khảo hướng dẫn bảo dưỡng cho xe của bạn tại một đại lý địa phương để có con số chính xác.

If there does seem to be too much play, check the rest of the steering system as well as the box.

Nếu độ rơ ở trục quá nhiều, kiểm tra phần còn lại của hệ thống lái cũng như hộp.

To check the box itself, raise the front of the car on ramps, so that its weight remains on the front wheels. Apply the handbrake and put checks behind the rear wheels. Set the front wheels pointing straight ahead.

Để tự kiểm tra hộp, hãy nâng phía trước của xe lên dốc, sao cho trọng lượng của nó vẫn còn trên bánh trước. Áp dụng phanh tay và đặt kiểm tra bánh xe sau.  Đặt bánh trước hướng thẳng về phía trước.

Make a chalk mark on the rim of the steering wheel and ask a helper to sit in the car. Crawl under the front of the car so that you are in a position to watch movement of the steering drop arm.

Tạo một dấu phấn trên vành tay lái và yêu cầu một người ngồi bên trong xe. Bò dưới gầm phía trước của xe để bạn có một vị trí có thể quan sát được chuyển động của cánh tay đòn lái.

Tell the helper to move the wheel slowly, and to stop when you call.

Nói người trợ giúp di chuyển bánh xe từ từ, và dừng lại khi bạn gọi.

Call when you see the drop arm move, and ask your helper to measure how much the steering wheel has moved. If the steering wheel has moved more than the allowed distance, the box needs adjusting or replacing by a garage.

Gọi khi bạn thấy cánh tay đòn di chuyển, và nói người trợ giúp của bạn đo xem tay lái đã di chuyển được bao nhiêu. Nếu tay lái đã di chuyển nhiều hơn khoảng cách cho phép, hộp cần được điều chỉnh hoặc thay thế bởi một garage.

Checking the pinion shaft and splined joint - Kiểm tra trục bánh răng và khớp nối.

Kiểm tra hộp lái


Try to move the pinion shaft in all directions.

Cố gắng di chuyển trục bánh răng theo mọi hướng.

Check that the pinion shaft is not loose. First push and pull it to see if the splined joint is loose in the steering shaft, then disconnect the joint.

Kiểm tra trục bánh răng không bị lỏng lẻo. Đầu tiên đẩy và kéo nó để xem nếu khớp nối bị lỏng ở trục lái, sau đó  ngắt kết nối khớp.

Try to move the pinion shaft in and out and sideways. There should be no movement in either direction.

Cố gắng di chuyển trục bánh răng ra và vào và sang một bên. Không nên có chuyển động theo cả hai hướng.

   
A loose splined joint can be fixed by tightening the pinch bolt on the steering column, but if the pinion shaft moves at all, take the car to a garage for repair.

Một khớp nối lỏng lẻo có thể khắc phục bằng cách siết chặc bu lông trên trục lái, nhưng nếu trục bánh răng di chuyển hoàn toàn, hãy đưa xe đến garage để sửa chữa.

Checking the drop arm and sector shaft - Kiểm tra cánh tay đòn và trục hình quạt.

 

 kiểm tra trục hình quạt


Try to move the drop arm and sector shaft up and down. There should be no movement.

Cố gắng di chuyển cánh tay đòn và trục hình quạt lên và xuống. Không nên có sự chuyển động.

Locking bolt: Bu lông khoá.

Try to move the sector shaft in the steering box up and down by pushing and pulling on the drop arm, to which it is connected. The shaft should not move.

Cố gắng di chuyển trục hình quạt trong hộp lái lên và xuống bằng cách đẩy và kéo trên cánh tay đòn, mà nó được kết nối. Trục không nên di chuyển.

If the drop arm moves on its sector shaft, either up or down or radially, it may just be that the locking bolt needs tightening.

Nếu cánh tay đòn di chuyển trên trục hình quạt, cả hai hướng lên hoặc xuống hoặc quay tròn, nó chỉ có thể là bu lông khoá cần được siết chặt.

Tighten the locking bolt and test for movement again. If the sector shaft moves too, take the car to a garage for a new steering box to be fitted.

Siết chặt bu lông khoá và kiểm tra chuyển động một lần nữa. Nếu trục hình quạt cũng di chuyển, hãy đưa xe đến garage để lắp hộp lái mới.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm Tra hộp lái (Checking the steering box) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi