Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - 133 - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering Joints For Wear - Kiểm Tra Sự Mòn Của Khớp Lái

Sơ đồ hệ thống lái

 

The joints in a steering system all wear gradually and become slack. Because there are so many of them, and also because of the geometry of the system, a very small amount of play or looseness in the joints makes the whole system markedly sloppy and inaccurate.

Các khớp trong một hệ thống lái tất cả đều mòn dần và trở nên xuống cấp. Bởi vì có rất nhiều trong số chúng, và cũng vì lí do hình học của hệ thống, một số lượng rất nhỏ sự lỏng trong các khớp làm cho toàn bộ hệ thống trở nên lỏng lẻo và không còn chính xác.

 • Steering columnuniversal joint: Khớp nối quay với trục lái chính.
 • Steering rackgaiter: Vỏ chắn bụi thanh răng thước lái.
 • Tie rod: Thanh kéo.
 • Steering-rack system: Hệ thống giá đỡ.

On a rack-and-pinion steering system there are joints at the rack ends and track-rod ends.

Trên một hệ thống lái thanh răng – bánh răng có các khớp nối ở đầu giá đỡ và đầu thanh nối.

Sơ đồ hệ thống lái

 • Steering box: Hộp cơ cấu lái
 • Track rod: Thanh nối
 • Idler: Thanh dẫn hướng
 • Ball joint: Rotuyn lái ngoài
 • Link to rack-rod end: Thanh nối rotuyn

Steering-box system: Hệ thống hộp lái


In this steering-box system the joints on the track rod and track-rod ends are all ball joints.

Trong hệ thống hộp điều khiển này, các khớp trên thanh nối và các đầu thanh nối đều là khớp nối.

Steering-rack system: Hệ thống giá đỡ


On a rack-and-pinion steering system there are joints at the rack ends and track-rod ends.

Trên một hệ thống lái thanh răng – bánh răng có các khớp nối ở đầu giá đỡ và đầu thanh nối.

At first this may only be annoying; soon it may become unsafe. Wear is so gradual that a driver may not notice until it is quite severe. A check for wear every six months, 6,000 miles or 10,000 km may also show up other potentially dangerous faults. Other parts of the steering system may also become slack or loose and should be checked too (See Checking steering swivel pins).


Lúc đầu điều này chỉ có thể gây phiền phức, nó sẽ sớm trở nên không an toàn theo thời gian, một người lái xe có thể không nhận thấy được cho đến khi tình trạng của hệ thống nó khá nghiêm trọng. Kiểm tra hệ thống 6 tháng một lần, 6.000 dặm hoặc 10.000 km có thể xuất hiện các lỗi nguy hiểm tiềm tàng. Các bộ phận khác của hệ thống lái cũng có thể bị chùng hoặc lỏng lẻo và cũng nên được kiểm tra (xem kiểm tra trục xoay tay lái).

Whenever you raise the car and get under it, do not rely on a jack. Support the car on proper axle stands at the jacking points or, when the car has to have its weight on its wheels, with the front wheels on ramps. Apply the handbrake firmly, chock the rear wheels on both sides and put rear-wheel-drive cars in gear (park for automatics).

Bất cứ khi nào bạn nâng xe và chui vào đó, đừng nên dựa vào kích. Hỗ trợ xe trên trục thích hợp, đứng tại các điểm kích, xe phải có trọng lượng trên các bánh xe của nó, với bánh trước đặt trên đường dốc. Áp dụng phanh tay chắc chắn, chêm bánh sau ở cả hai bên và đặt bánh xe phía sau vào khớp (đỗ xe tự động).

Track-rod joints: Khớp nối


Raise the car on axle stands. Use a rag to wipe dirt from the rubber seal on each joint. Check the seal. If it is split, cracked or perished, dust and grit will have entered the joint and damaged it. Replace the whole joint (See Replacing track-rod-end ball joints).

Nâng xe lên giá đỡ trục. Sử dụng một miếng giẻ để lau bụi bẩn, từ con dấu cao su trên mỗi khớp. Kiểm tra con dấu, nếu nó bị tách ra, nứt hoặc hư hỏng, lúc đó bụi và sạn, sẽ xâm nhập vào khớp và làm hư hỏng nó. Thay thế toàn bộ khớp (Xem Thay thế khớp nối ).

Khớp nối hệ thống lái

Push a track-rod end up and down, or use a lever.

Đẩy một đầu thanh nối lên xuống, hoặc sử dụng đòn bẩy.

Some old Renaults have replaceable joint-seals. These seals should be replaced only if you are sure the joint has not been damaged or is not worn. Otherwise, the whole joint should be replaced. Take it apart (See Refitting track rods and ball joints) and examine it for wear. If all the rubber seals are sound, check for slack joints. Ask a helper to turn the steering wheel gently from side to side.

Một số mẫu xe Renaults cũ có con dấu chung có thể thay thế. Những con dấu này chỉ nên được thay thế nếu bạn chắc chắn rằng khớp không bị hư hại hoặc không bị mòn. Nếu không, toàn bộ khớp nên được thay thế. Tháo rời ra (Xem trang bị thanh nối và khớp nối ) và kiểm tra độ mòn của nó. Nếu tất cả các con dấu cao su là bình thường, kiểm tra các khớp bị chùng. Yêu cầu một người trợ giúp để xoay vô lăng nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia.

On cars with rack-and-pinion steering (See Checking rack and pinion steering), make sure the steering wheel is turned only very slowly, with the front wheels clear of the ground, supported by an axle stand at the nearest jacking point. Turning it rapidly can build up hydraulic pressure inside the steering-rack housing, and may cause one or both gaiters to burst.

Trên những chiếc xe hệ thống lái thanh trăng và bánh răng (xem kiểm tra hệ thống thanh trăng và bánh răng), hãy chắc chắn rằng tay lái chỉ được quay rất chậm, với bánh trước được cách mặt đất, được hỗ trợ bởi một giá đỡ trục tại điểm kích gần nhất. Xoay tay lái nhanh,  có thể tích tụ áp suất thủy lực bên trong vỏ giá đỡ và có thể khiến một trong các vỏ chắn bụi bị phá vỡ.

Hình ảnh vỏ chắn bụi

Push the track rod out: Đẩy cái thanh nối ra.

Place a hand on each joint in turn. You should feel any slackness as the steering is reversed.

Đặt một bàn tay trên mỗi khớp lần lượt. Bạn sẽ cảm thấy được bất kỳ sự rơ khi tay lái bị đảo ngược.

Check for vertical play by holding the track-rod-end and pushing it up and down. Any movement you can feel or see is a sign of wear. Rest a strong bar on the inner wheel rim, and lever the bar upwards against the track-rod-end. Again it should not move. Test a tie rod (if any) in the same way. Replace any wom or defective joint (See Replacing track-rod-end ball joints). Another way of checking joints for play is to drive the front of the car up on ramps or over a pit and ask a helper to turn the steering wheel a short way to and fro. Watch each joint in turn: you should be able to see any play before the steering wheel actually moves the road wheels through the track rod.

Kiểm tra dọc bằng cách giữ đầu thanh nối và đẩy nó lên và xuống. Bất kỳ chuyển động nào, bạn có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy là một dấu hiệu của sự hao mòn. Đặt một thanh mạnh trên vành bánh xe bên trong và đẩy thanh lên trên so với đầu thanh nối. Một lần nữa nó không được di chuyển. Kiểm tra một thanh tie theo cùng một cách. Thay thế bất kỳ khớp nối hoặc khiếm khuyết nào (xem thay thế khớp nối ). Một cách khác để kiểm tra các khớp là lái bánh xe phía trước lên dốc hoặc vượt qua một cái hố, và yêu cầu một người trợ giúp quay tay lái một cách ngắn và qua lại. Theo dõi lần lượt từng khớp bạn sẽ có thể xem bất kỳ sự chuyển động vô lăng thực sự, bởi di chuyển của các bánh xe thông qua thanh nối.

On normal rack-and-pinion systems with the inner track-rod ends enclosed by rack gaiters, check these inner joints if they are suspect by disconnecting the outer joint (See Checking rack and pinion steering) and pushing the rod in and out. Any play reveals a defective joint, which should be replaced. This is usually a job for a garage.

Trên các hệ thống lái thanh răng và bánh răng thông thường có đầu thanh nối bên trong được bao quanh bởi các thanh răng, hãy kiểm tra các khớp bên trong này nếu chúng bị nghi ngờ, bằng cách ngắt kết nối khớp ngoài và đẩy thanh nối vào và ra. Bất kỳ nghi ngờ khi thấy một khớp bị lỗi, cần được thay thế. Đây thường là một công việc của Garage sửa chữa ô tô.

Khớp nối của hệ thống lái

The steering coupling on a Fiat 127 is inside the drivers foot-well.

Khớp lái trên Fiat 127 nằm bên trong chân người lái.

Among the cars with a different rack arrangement are the Volkswagen Passat, late model 1303 'Beetles', Audi 80 and many Renaults. They have unenclosed bushed joints at the inner ends of the track rods.

Trong số những chiếc xe có cách sắp xếp thanh răng khác nhau là Volkswagen Passat, mẫu cuối 1303 'Beetles', Audi 80 và nhiều chiếc Renaults. Chúng có các khớp nối không có bạc lót ở đầu bên trong của thanh nối.

Check the rubber bushes for wear, damage, perishing or softening caused by oil. See that the bolts are tight.

Kiểm tra các ống lót cao su xem có bị mòn, hư hỏng, hoặc bị làm mềm do dầu. Hãy xem rằng các bu lông phải được xiết chặt chẽ.

Check for play in the same way as with ball joints and, if there is any, replace the worn parts (See Replacing other types of track rod).

Kiểm tra theo cách tương tự như với các khớp bi và nếu có thay thế các bộ phận bị mòn (xem thay thế các loại thanh nối khác).

Steering-column joints: Khớp nối cột lái

Khớp nối cột lái


Probe the rubber joints to test the bond.

Thăm các khớp cao su để kiểm tra liên kết.

There are often one or two universal joints in the steering-column shaft. These are sometimes hard to find. Look inside the engine compartment or under the dashboard, be sure to cover the full lengths of the steering column.

Thường có một hoặc hai khớp vạn năng trong trục cột lái. Những điều này đôi khi rất khó tìm. Nhìn vào bên trong khoang động cơ hoặc dưới bảng điều khiển, hãy chắc chắn rằng những khu vực mà che toàn bộ chiều dài của cột lái.

The joints are generally Hooke-type, With the two yokes bolted to a cross-shaped inner piece. Check that all bolts are tight, particularly those that hold the joint to the splined shaft. There should be no play when the joint is turned, or when it is pushed and pulled. With the car on all four wheels, ask a helper to turn the steering wheel to and fro slightly, while you feel the joint. (Warn them not to turn the wheel too far, or your fingers may be trapped ).

Các khớp nói chung là loại Hooke, Với hai móc chử U được gắn vào một mảnh bên trong hình chữ thập. Kiểm tra xem tất cả các bu lông có chặt không, đặc biệt là các bu lông giữ khớp với trục. Không nên kiểm tra khi khớp được bật, hoặc khi nó được đẩy và kéo. Với chiếc xe trên cả bốn bánh, hãy yêu cầu một người trợ giúp quay tay lái qua lại một chút, trong khi bạn cảm nhận các khớp. (cảnh báo họ không được xoay bánh xe quá xa, hoặc ngón tay của bạn có thể bị kẹt ).


Some joints use a flexible disc made of layers of rubber or rubber bonded to fabric with metal inserts for the securing bolts.

Một số khớp sử dụng một đĩa linh hoạt được làm bằng các lớp cao su hoặc cao su liên kết với các miếng chèn kim loại để bắt vít.

Pay particular attention to the state of the flexible part, for it deteriorates with age. Probe it gently with a screwdriver to see if it is still sound. In case of doubt, replace the joint at once.

Đặc biệt chú ý đến trạng thái của phần dễ uốn, vì nó xấu đi theo thời gian. Thăm dò nhẹ nhàng bằng tuốc nơ vít để xem nó có còn bình thường không. Trong trường hợp nghi ngờ, thay thế khớp ngay lập tức.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm Tra Sự Mòn Của Rotuyn Lái (Checking Steering Joints For Wear) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi