Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 132 - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Steering-Box Mountings - Kiểm Tra Giá Đỡ Hộp Lái

 

Places where vital components are mounted on the bodywork or chassis should be inspected at least yearly.

Những nơi mà các bộ phận quan trọng được gắn trên thân xe hoặc khung xe phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần.

Thin metal sections are used in the bodywork of modern cars, and corrosion can cause the mountings to come adrift. Steering-system mountings in particular can be affected.

Các phần kim loại mỏng được sử dụng trong thân xe của những chiếc xe hơi hiện đại, và sự ăn mòn của chúng, có thể làm cho các giá treo được gắn vào nhau. Đặc biệt giá đỡ hệ thống lái có thể bị ảnh hưởng.

Checking steering mountings - Kiểm tra giá treo

 

  • Steering box: Hộp cơ cấu lái
  • Track rod: Thanh nối
  • Idler: Thanh dẫn hướng
  • Ball joint: Rotuyn lái ngoài
  • Link to rack-rod end: Thanh nối rotuyn

The steering-box system usually has the box mounted in the engine bay, bolted to the side of the bodywork or to the front cross member.

Hệ thống hộp lái thường có hộp được gắn trong khoang động cơ, được bắt vít vào bên cạnh thân xe hoặc dầm ngang chéo trước.

To inspect a mounting of this type properly, drive the car up on ramps. Make sure that the handbrake is on and the rear wheels chocked.

Để kiểm tra việc lắp loại này đúng cách, hãy lái xe lên dốc. Hãy chắc chắn rằng phanh tay đang hoạt động và bánh sau bị cố định lại.

Do not prop the car up on jacks or axle stands, as the weight must rest on the wheels. Open the bonnet if that helps you to see the mountings better.

Không đẩy xe lên trên các đòn bẫy hoặc giá đỡ trục, vì trọng lượng của nó phải dồn lên các bánh xe. Mở nắp ca-pô nếu điều đó giúp bạn nhìn thấy các giá treo tốt hơn.

Wipe all dirt and grease from the steering-box mounting bolts, mounting lugs or clamps and the surrounding body or chassis metalwork. Use an engine-cleaning fluid if necessary.

Lau sạch tất cả bụi bẩn và dầu mỡ khỏi bu lông lắp trên hộp hệ thống lái, vấu hoặc kẹp và thân kim loại xung quanh khung kim loại. Sử dụng chất lỏng làm sạch động cơ nếu cần thiết.

Ask a helper to turn the steering wheel while you look at the mountings from both above and below for any movement. The weight of the car on the wheels provides enough loading on the system for any movement to be seen.

Yêu cầu một người trợ giúp quay tay lái, trong khi bạn nhìn vào các giá treo từ cả hai hướng trên và dưới cho bất kỳ hướng chuyển động nào. Trọng lượng của xe trên các bánh xe cung cấp đủ tải trên hệ thống cho bất kỳ chuyển động nào được nhìn thấy.

Torquewrench - Cần siết lực

Use a torque wrench to check and tighten the steering-box mounting bolts. If they are loose, renew the lock washer or self-locking nut.

Sử dụng cần siết lực để kiểm tra và siết chặt các bu lông lắp hộp lái. Nếu chúng bị lỏng, hãy làm mới vòng đệm hoặc đai ốc tự hãm.

If there is movement, check that all the mounting bolts are in place, and fitted with their nuts and washers in the same order as when they were fitted originally.

Nếu có chuyển động, kiểm tra xem tất cả các bu lông có được lắp đúng không, và lắp các đai ốc và vòng đệm của chúng theo đúng thứ tự như khi chúng được lắp ban đầu không.

See whether the nuts are tight by trying them with a spanner.

Xem các bu lông có chặt không bằng cách thử chúng với cờ lê.

If they are loose, use a torque wrench to tighten them to the correct loading. The loading figure may be given in the car handbook; otherwise consult a service manual or ask your local dealer. If a lock washer or self-locking nut is fitted, it must always be renewed when retightening mounting bolts.

Nếu chúng bị lỏng, sử dụng một cần siết lực để siết chúng đúng tải ( hay còn được gọi là siết đúng lực cho phép ). Con số tải có thể được đưa ra trong sổ tay xe hơi; mặt khác tham khảo hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoặc hỏi đại lý địa phương của bạn. Nếu vòng đệm hãm hoặc đai ốc tự hãm được trang bị không chặt, nó phải luôn được làm mới trước khi vặn lại bu lông.

Now examine the mounting lugs on the steering box itself for cracks or breaks. Use a torch if any parts are in shadow. If there are any cracked or broken lugs, buy a new or reconditioned unit.

Bây giờ kiểm tra các vấu gắn trên hộp điều khiển xem có vết nứt hoặc vỡ không. Sử dụng một đèn tay để quan sát trong bóng tối. Nếu có bất kỳ vết nứt hoặc vỡ, hãy mua một thiết bị mới hoặc tân trang nó lại.

Check the metal around the steering box for rust by probing with a screwdriver.

Kiểm tra kim loại xung quanh hộp điều khiển xem có bị rỉ không bằng cách dò bằng tuốc nơ vít.

Next, check the metalwork to which the steering box is bolted: look for heavy rusting and cracks. Probe it with a screwdriver and look for buckling or other signs of weakness as your helper turns the steering wheel.

Tiếp theo, kiểm tra đồ kim loại mà hộp lái được bắt vít: tìm kiếm các vết nứt bình thường và vết nứt nặng. Thăm dò nó bằng một tuốc nơ vít và tìm kiếm sự uốn hoặc các dấu hiệu yếu kém khác khi người trợ giúp của bạn quay tay lái.

Any weakness is serious and requires immediate attention. Reinforcing sections of metal - or even new chassis side members must be welded in, a job for a garage or a professional welder.

Bất kỳ điểm yếu nào đều là nghiêm trọng và đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Gia cố các bộ phận bằng kim loại - hoặc thậm chí các thành phần bên khung gầm phải được hàn vào, một công việc cho garage ô tô hoặc một thợ hàn chuyên nghiệp.

Tighten the drop-arm retaining nut to the recommended loading with a torque wrench.

Siết chặt đòn quay giữ đai ốc được khuyến nghị bằng một cần siết lực.

Finally, check that the drop arm is fixed securely to the splined sector shaft protruding from the base of the steering box.

Cuối cùng, kiểm tra xem đoàn quay được cố định chắc chắn vào trục của hộp điều khiển chưa.

It may be held by a castellated nut locked by a split pin on the end of the shaft, or by a clamp bolt on the end of the steering arm.

Nó có thể được giữ bởi một đai ốc được khóa bằng một chốt chẻ ở đầu trục hoặc bởi một bu lông kẹp ở đầu tay lái.

See that it is not loose and that the split pin or any other locking device is in good condition.

Xem rằng nó không bị lỏng và chốt chẻ hoặc bất kỳ thiết bị khóa nào khác đang ở trong tình trạng tốt.

Tighten the drop-arm retaining nut to the recommended loading with a torque wrench.

Siết chặt đòn quay giữ đai và ốc được khuyến nghị bằng một cần siết lực.

If necessary, tighten the retaining nut to its recommended loading with a torque wrench.

Nếu cần thiết, siết chặt đai ốc giữ của nó được khuyến nghị bằng một cần siết lực.

The idler arm is usually bolted to the front cross member. Check its mounting bolts and securing nut in the same way as those on the steering box.

Đoàn dẫn hướng thường được bắt vít vào dầm ngang chéo phía trước. Kiểm tra bu lông lắp và đai ốc bảo vệ giống như các bu lông trên hộp lái.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm tra giá đỡ hộp lái (Checking steering-box mountings ) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Top 5 Máy Chẩn Đoán Bán Chạy Nhất Thị Trường Năm 2024

Tìm kiếm máy chẩn đoán ô tô Autel tốt nhất ? Máy chẩn đoán đa năng nào hỗ trợ Lập ..

Autel Ms908s3: Đập Hộp Và Đánh Giá Chi Tiết Xem Bên Trong Có Gì ?

Mở hộp và đánh giá máy chẩn đoán ô tô Autel MS908S3, khám phá chi tiết từng phụ kiện và ..

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi