Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 131 - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Adjusting The Static Timing - Điều Chỉnh Thời Gian Tĩnh

 

The timing mechanism in the ignition system causes the sparkplug to fire in each cylinder just before the piston reaches top dead centre (TDC) on its compression stroke.

Cơ chế định thời trong hệ thống đánh lửa làm cho bugi đánh ra tia lửa trong mỗi xi lanh ngay trước khi pít-tông đạt đến điểm chết trên (TDC) trên hành trình nén của nó.

That gives time for the mixture to start burning steadily as the piston passes through TDC. The resulting expansion of burning gases will thereby be most effectively used throughout the power stroke.

Điều đó cho thời gian để hỗn hợp hòa khí bắt đầu cháy đều đặn khi piston đi qua ( điểm chết trên ) TDC. Do đó, việc mở rộng khả năng đốt cháy sẽ được sử dụng hiệu quả nhất trong suốt quá trình sinh công.

The timing of the spark is measured as the number of degrees by which the crankshaft is short of bringing the piston in the timing cylinder (usually No. 1, but consult the handbook for your car) to TDC.

Thời gian của các tia lửa được đo bằng số độ mà trục khuỷu đưa piston của xi lanh (thường là máy số 1, nhưng hãy tham khảo sổ tay cho xe của bạn) đến điểm chết trên TDC trong quá trình nén của nó.

The number of degrees varies from car to car (again consult the handbook).

Số độ thay đổi từ xe này sang xe khác (một lần nữa tham khảo sổ tay).

Static timing means setting the timing with the engine stopped.

Thời gian tĩnh có nghĩa là thiết lập thời gian với động cơ được dừng lại.

You set the crankshaft at the correct number of degrees before top dead centre, then adjust the distributor by turning it until the contact-breaker points are just opening.

Bạn đặt trục khuỷu ở số độ chính xác trước điểm chết trên, sau đó điều chỉnh bộ chia điện bằng cách xoay nó cho đến khi các điểm ngắt tiếp xúc vừa mở.

However, this method of timing takes no account of wear and backlash in the distributor drive. The timing can be slightly out, even at idling speed. The spark will occur later than it should, particularly at high engine speed, and the engine will not develop full power.

Tuy nhiên, phương pháp thời gian này không tính đến hao mòn và khe hỡ trong bộ chia điện. Thời gian có thể hơi dài, ngay cả ở tốc độ không tải. Tia lửa sẽ xuất hiện muộn hơn bình thường, đặc biệt là ở tốc độ động cơ cao, và động cơ sẽ không phát triển được hết công suất.

Stroboscopic timing (see overleaf), by which the timing is checked and set with the engine running, is more accurate.

Thời gian đánh lửa (xem trang sau), theo đó thời gian được kiểm tra và thiết lập với động cơ đang chạy, chính xác hơn.

Some manufacturers disapprove of their cars being statically timed, and give only a stroboscopic figure in their handbook.

Một số nhà sản xuất không chấp nhận những chiếc xe của họ bị hẹn giờ tĩnh, và chỉ đưa ra một con số đánh lửa trong sổ tay của họ.

But static timing is simpler, and can be done with a circuit tester or a test lamp. It is adequate for the initial setting of the timing mechanism before fine tuning.

Nhưng thời gian tĩnh đơn giản hơn, và có thể được thực hiện với một bộ kiểm tra mạch hoặc đèn thử nghiệm. Nó là đủ cho các thiết lập ban đầu của cơ chế thời gian trước khi tinh chỉnh.

Setting the static timing - Đặt thời gian tĩnh

Find the timing marks - they may be on the crankcase just behind the crankshaft pulley, with a corresponding pointer on the pulley; or they may be on the pulley, with a pointer on the crankcase.

Tìm các dấu thời gian - chúng có thể nằm trên trục khuỷu ngay sau ròng rọc trục khuỷu, với một con trỏ tương ứng trên ròng rọc; hoặc chúng có thể nằm trên ròng rọc, với một con trỏ trên trục khuỷu.

If there are no numbers but only a notched scale, TDC is shown by a large notch. The scale of other notches varies from car to car consult the car service manual; some cars have only one other notch, which is the specified number of degrees before TDC.

Nếu không có số mà chỉ có một thang đo, điểm chết trên (TDC) được hiển thị bằng một cái khuyết lớn. Quy mô của các bậc khác thay đổi từ xe này sang xe khác tham khảo hướng dẫn sử dụng dịch vụ xe; một số xe chỉ có một khuyết khác, đó là số độ được chỉ định trước điểm chết trên (TDC).

With the ignition switched off, turn the engine in its normal direction of rotation.

Khi công tắc đánh lửa đã tắt, hãy quay động cơ theo hướng quay bình thường.

You can turn the engine by putting the car in top gear and pushing it forwards, or turning the crankshaft pulley with a spanner or socket on the nut.

Bạn có thể quay động cơ bằng cách đặt xe vào bánh răng trên và đẩy về phía trước, hoặc quay ròng rọc trục khuỷu bằng cờ lê hoặc đầu tuýt trên đai ốc.

The second method is made easier by removing the sparkplugs to release cylinder compression.

Phương pháp thứ hai được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách loại bỏ các bugi để giải phóng lực nén xi lanh.

Turn until the pointer is in line with the appropriate timing mark when the piston in the timing cylinder is rising on its compression stroke.

Xoay cho đến khi con trỏ thẳng hàng với dấu thời gian thích hợp khi pít-tông trong xi-lanh đang chạy đến hành trình nén của nó.

Remember that the crankshaft turns twice for each rotation of the timing gear.

Hãy nhớ rằng trục khuỷu quay hai lần cho mỗi vòng quay của bánh răng cân chỉnh.

Other marks - Dấu khác

If there are no numbers, the largest notch means top dead centre.

Nếu không có số, cái khuyết lớn nhất có nghĩa là điểm chết trên.

To identify the compression stroke, remove the sparkplug on the timing cylinder. Get a helper to place a finger or thumb over the hole to feel the pressure rise as you turn the engine.

Để xác định hành trình nén, hãy tháo bugi trên xi lanh cân chỉnh. Nhận một người trợ giúp để đặt một ngón tay cái lên lỗ để cảm thấy áp lực tăng lên khi bạn quay động cơ.

An alternative way is to remove the rocker or camshaft cover and note when both valves on the timing cylinder are closed.

Một cách khác là tháo nắp bộ phận cân bằng hoặc trục cam và lưu ý khi cả hai van trên xi lanh cân chỉnh được đóng lại.

Compression check - Kiểm tra nén

Remove the sparkplug from the timing cylinder and check with a thumb for rising air pressure as the piston comes up to TDC.

Tháo bugi khỏi xi lanh cân chỉnh và kiểm tra bằng ngón tay cái để biết áp suất không khí tăng khi pít-tông lên đến điểm chết trên (TDC).

To adjust the distributor, remove the cap by undoing its clips or screws.

Để điều chỉnh bộ chia điện, hãy tháo nắp bộ chia điện bằng cách tháo các kẹp hoặc ốc vít của nó.

With the timing mark correctly aligned, the rotor arm should be opposite the contact for the timing cylinder - check by tracing back the ignition lead - and the points should be about to open.

Với dấu thời gian được căn chỉnh chính xác, mỏ quẹt phải đối diện với tiếp điểm của xi lanh cân chỉnh - kiểm tra bằng cách truy ngược lại dây dẫn đánh lửa - và các tiếp điểm sẽ được mở.

You can confirm this by noting that the heel on the contact-breaker arm is just at the bottom of one of the cam lobes.

Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách lưu ý rằng vít lửa tay tiếp xúc chỉ nằm ở dưới cùng của một trong các vấu cam.

Remember that the cam usually turns anti-clockwise. Remove the rotor arm if it obscures the points and cam.

Hãy nhớ rằng cam thường quay ngược chiều kim đồng hồ. Tháo cánh tay đòn nếu nó che khuất các điểm và cam.

Slacken the pinch bolt at the base of the distributor body.

Nới lỏng bu lông kẹp ở chân đế của bộ chia điện.

Connect one clip of the test lamp to the live terminal of the points (the low-tension terminal) and earth the other lead to the engine. Switch on the ignition.

Kết nối một kẹp của đèn thử với thiết bị đầu cực trực tiếp của các tiếp điểm (thiết bị đầu cực có độ căng thấp) và nối đất khác với động cơ. Bật công tắc đánh lửa.

Turn the distributor to a point where the test-lamp light flickers between on and off. Tighten the pinch bolt and re-check with the lamp by flicking the rotor arm.

Xoay bộ chia điện đến điểm mà đèn thử sáng nhấp nháy giữa bật và tắt. Siết chặt bu-lông và kiểm tra lại bằng đèn bằng cách gạt mỏ quẹt.

Some distributors have a vernier control - a graduated scale set by a knurled knob - for final adjustment after locking.

Một số bộ chia điện có một điều khiển vernier - thang chia độ được đặt bằng núm xoay - để điều chỉnh cuối cùng sau khi khóa.

How to set top dead centre - Làm thế nào để thiết lập điểm chết trên

Align the timing notch on the crankshaft pulley with the marks on the engine block, which may be numbered.

Căn chỉnh rãnh thời gian trên ròng rọc trục khuỷu với các dấu trên khối động cơ, có thể được đánh số.

Rotor arm - Con quay ( mỏ quẹt trong delco )

Contact-breakerpoints  - Vít lửa

When the timing is correct, the rotor arm is opposite the distributor cap contact for the timing cylinder.

Khi thời gian là chính xác, vít lửa quay đối diện với tiếp điểm nắp bộ chia điện cho xi lanh cân chỉnh.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô điều chỉnh thời gian tĩnh ( Adjusting the static timing ) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi