Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 130 - Tháo Rời Máy Khởi Động Động cơ

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stripping The Starter Motor - Tháo Rời Máy Khởi Động Động Cơ

 

Remove the starter motor from the car (See Checking and replacing starter-motor brushes) - Tháo máy khởi động ra khỏi xe (Xem Kiểm tra và thay thế chổi khởi động động cơ).


The body of a motor with a cover band is held together by two long bolts, usually with slot heads.

Thân của máy khởi động với đai nẹp được giữ với nhau bằng hai bu lông dài, thường có đầu khe.

A motor without a cover band usually has four short bolts at each end but sometimes the commutator end is secured by a circular, toothed spring clip on the shaft, with perhaps two other bolts.

Một động cơ không có đai nẹp thường có bốn bu lông ngắn ở mỗi đầu nhưng đôi khi đầu cuối của cổ góp được bảo đảm bằng kẹp lò xo tròn, có răng trên trục, có thể có hai bu lông khác.

The spring clip is not reusable, so make sure you have a replacement: not all dealers stock them.

Cái lò xo không thể tái sử dụng, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có người thay thế nó: không phải tất cả các đại lý đều có chúng.

Wash all the parts in methylated spirit. Alternatively, wash them in petrol, but make sure they are thoroughly dry before reassembling the motor. A spark can ignite petrol vapour and cause an explosion.

Rửa tất cả các bộ phận trong cồn methyl hóa. Ngoài ra, rửa chúng trong xăng, nhưng đảm bảo chúng khô hoàn toàn trước khi lắp lại động cơ. Một tia lửa có thể đốt cháy hơi xăng và gây nổ.

When you reassemble the motor, check or re-check the insulation of the field coils (See Checking the starter circuit).

Khi bạn lắp lại động cơ, kiểm tra hoặc kiểm tra lại cách điện của cuộn kích từ (Xem Kiểm tra mạch khởi động).

Make sure that the throughbolts do not touch the field-coil connections.

Đảm bảo rằng các chốt không chạm vào các kết nối cuộn kích từ

Do not forget to hold any type of terminal post to keep it from turning when you replace the nuts.

Đừng quên giữ bất kỳ loại thiết bị đầu cực nào để giữ cho nó không bị biến dạng khi bạn thay thế các đai ốc.

Removing the solenoid from a pre-engaged starter - Tháo rời các thiết bị điện từ từ máy khởi động trước bắt đầu.

  

Take the nuts off the connection between solenoid and motor, using an open-ended spanner to stop the terminals from turning.

Lấy các đai ốc ra khỏi kết nối giữa dây dẫn và động cơ, và sử dụng một cờ lê để ngăn các thiết bị đầu cực quay.

Remove the nuts or screws holding the solenoid to the motor body, and pull or unhook the solenoid free.

Tháo các đai ốc hoặc ốc vít giữ dây dẫn đến thân động cơ và kéo hoặc tháo dây điện từ.

Before refitting the solenoid, smear a little light oil on the plunger.

Trước khi lắp lại dây điện từ, bôi một ít dầu nhẹ trên pít tông.

Stripping a pre-engaged starter - Tháo nguồn khởi động trước

The pivot pin may be a force fit - if so, drive it out with a punch and hammer.

Chốt trụ có thể được cố định với lực phù hợp - nếu vậy, hãy đẩy nó ra bằng một cú đẫy ra và  dùng búa.

With the solenoid off, remove the actuating fork.

Khi ngắt điện từ, hãy tháo dĩa kích hoạt.

The whole fork pivots on a pin, which may be a force fit. If so, drive it out with a punch.

Toàn bộ dĩa xoay trên một chân trục, có thể được cố định với lực phù hợp. Nếu vậy, lấy nó ra với một cú đẫy ra.

Or the pivot pin may itself be secured by a split pin. Straighten and pull out the split pin and push the pivot pin out from the other end.

Hoặc chân trụ có thể được bảo vệ bằng bu lông có chốt hãm. Kéo thẳng và kéo chốt tách ra và đẩy chốt trụ ra khỏi đầu kia.

Remove the screw holding the endplate to the body - Tháo ốc vít giữ tấm ốp vào thân máy.

Finally, the pivot pin may be screwed in. Some screw pins have an eccentric shoulder to adjust the travel of the pinion.

Cuối cùng, chốt trụ có thể được vặn vào. Một số chân vít có vai lệch tâm để điều chỉnh hành trình của bánh răng.


Scratch the head to mark its position so that you can refit it in the same place. Then release the locknut and unscrew the pin.

Đóng đầu để đánh dấu vị trí của nó để bạn có thể chỉnh lại nó ở cùng một nơi. Sau đó nhả đai ốc hãm và tháo chốt.


The fork may be plastic or metal. In some cases the two prongs of the fork may be fastened to the large actuating plate by rivets, and should not be removed.

Cái dĩa có thể bằng nhựa hoặc kim loại. Trong một số trường hợp, hai ngạnh của dĩa có thể được gắn chặt vào tấm kích hoạt lớn bằng đinh tán, và không nên tháo ra.

Remove the pivot fork from the Bendix gear - Tháo dĩa trục khỏi bánh răng Bendix.

If a fork of that type is damaged and must be replaced, it can be slid off the armature shaft as the Bendix assembly is removed (See Replacing the Bendix gear).

Nếu một dĩa loại đó bị hỏng và bắt buộc phải được thay thế, nó có thể bị trượt khỏi trục khi lắp ráp bánh răng Bendix (Xem Thay thế bánh răng Bendix).

If the commutator end is held on by a circular spring clip, lever the clip off with a screwdriver. This calls for force and patience. Take care not to damage the shaft.

Nếu đầu cuối của cổ góp được giữ bằng kẹp lò xo tròn, hãy gạt cái kẹp ra bằng tuốc nơ vít. Điều này đòi hỏi sức mạnh và sự kiên nhẫn. Cẩn thận không làm hỏng trục.


Remove all the bolts holding the endplates to the body of the motor. Take off the endplates. Pull out the armature.

Tháo tất cả các bu lông giữ các dĩa cuối vào thân động cơ. Tháo bỏ các dĩa cuối. Kéo ra phần ứng ( máy điện ).

Other types of pivot pin - Các chốt trụ khác

 

This type of pivot pin has a bolt head and is unscrewed with a small spanner.

Loại chốt trụ này có đầu bu lông và được tháo ra bằng một cờ lê nhỏ.

A screw-in pivot which also adjusts the travel of the pinion by means of an eccentric. The slot-headed adjuster is secured in place by a locknut.

Một trục vít cũng điều chỉnh hành trình của bánh răng bằng biện pháp lệch tâm. Bộ điều chỉnh đầu khe được bảo vệ tại chỗ bằng móc khóa.

Dismantling an inertia starter - Tháo quán tính khởi động

Unscrew the two slot-headed bolts in the endplate - Tháo hai bu lông có đầu khe trong dĩa cuối

Remove all the bolts holding the endplates to the motor body. Take off the commutator endplate.

Tháo tất cả các bu lông giữ các dĩa cuối vào thân động cơ. Hãy tắt bộ chuyển mạch của dĩa cuối.

Undo the small bolts on the cendplate and remove the terminal post.

Hoàn tác các bu lông nhỏ trên cendplate và loại bỏ các thiết bị đầu cực.

Pull out the brushes from their housings to free the plate.

Rút chổi khởi động ra khỏi vỏ của chúng để mở cái dĩa ra.

Note which brush of each pair has a long and a short lead, so that you can refit them correctly.

Lưu ý chổi khởi động nào của mỗi cặp đều có một đầu dài và ngắn, để bạn có thể chỉnh lại chúng một cách chính xác.

Pull out the armature and pinion endplate. You cannot take the plate off the shaft without removing the Bendix gear (See Replacing the Bendix gear).

Kéo ra phần ứng ( máy điện ) và phần dĩa cuối. Bạn không thể lấy dĩa ra khỏi trục mà không tháo bánh răng Bendix (Xem Thay thế bánh răng Bendix).


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô tháo rời máy khởi động động cơ (Stripping the starter motor ) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi