Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 129 - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning And Fitting Spark Plugs - Làm Sạch Và Lắp Bugi Mới

 

Tiếng anh chuyên ngành ô tô

Some plugs have a sealing washer at the top of the threaded part.

Một số bugi có một vòng đệm kín ở đầu phần ren.

Others have a tapered seat, and are easily overtightened.

Mặt khác có dạng côn, và dễ dàng xiết chặc.

Check and clean sparkplugs every 5,000 miles (8,000 km) and replace them after 10,000 miles (16,000 km). Their condition can tell you about the condition of the engine, and help you to correct faults elsewhere.

Kiểm tra và làm sạch bugi cứ mỗi 5.000 dặm (8.000 km) và thay thế chúng sau 10.000 dặm (16.000 km). Tình trạng của chúng có thể cho bạn biết về tình trạng của động cơ và giúp bạn tìm ra lỗi ở những nơi khác.

Always use the type of plug recommended for your car, except as an exceptional and temporary measure.

Luôn luôn sử dụng loại bugi được khuyến nghị cho xe của bạn, ngoại trừ như một biện pháp đặc biệt và giải pháp tạm thời.

Plugs are classified as 'hot' or 'cold'. Hot plugs have a longer core nose the ceramic insulator inside the threaded part - which retains more heat between firings.

Bugi được phân loại là 'nóng' hoặc 'lạnh'. Các bugi nóng có mũi cực dài hơn, chất cách điện gốm bên trong phần ren - giữ nhiệt nhiều hơn giữa các lần cháy.

For most cars the sparkplug size is 14 mm, although it may be 10, 12 or 18 mm. Always use a plug spanner of the correct size.

Đối với hầu hết các xe ô tô, kích thước bugi là 14 mm, mặc dù có thể là 10, 12 hoặc 18 mm. Luôn luôn sử dụng một cờ lê tháo bugi có kích thước chính xác.

The cheapest type is a box spanner and a tommy bar, but you are less likely to damage a plug if you use a special deep socket with a hard rubber lining.

Loại rẻ nhất là tuýp và cần siết, nhưng bạn sẽ ít làm hỏng bugi hơn nếu bạn sử dụng đầu tuýt đặc biệt với lớp lót cao su cứng.

For cars with plugs that are hard to reach, you can buy a plug spanner with a universal-jointed head: take care not to let it tilt sideways and break the ceramic top of the plug.

Đối với những chiếc xe có bugi ở vùng khó tiếp cận, bạn có thể mua cần siết có khớp nối trục khuỷu động: chú ý không để nó nghiêng sang một bên tránh phá vỡ đỉnh gốm.

Differences between plugs : Sự khác nhau giữa các bugi

A 'hot' plug looks like a 'cold' one; the extra length on the nose is on the inside.

Một bugi 'nóng' trông giống như một cái ' lạnh ', chiều dài thêm vào mũi là ở bên trong.

However, some plugs have a sealing washer at the top of the thread, while others have a tapered 'seat'.

Tuy nhiên, một số bugi có một vòng đệm kín ở đầu ren, trong khi một số bugi khác có dạng côn.

They fit into different types of holes, and must be tightened differently.

Chúng phù hợp với các loại lỗ khác nhau, và phải được xiết chặt khác nhau.

Some plugs have a fixed terminal on top and some have terminals that can be unscrewed.

Một số bugi có đầu cực cố định trên đầu và một số có đầu cực có thể được tháo ra.

Make sure that a terminal of this type is on tight - use pliers if necessary.

Hãy chắc chắn rằng đầu cực loại này được xiết chặt - sử dụng kìm nếu cần thiết.

Removing the plugs: Tháo bugi

 

Tiếng anh chuyên nghành ô tô


Pull off the lead by its cap. Clean away dirt from around the plug with a soft brush.

Kéo dây dẫn trên nắp của nó ra ngoài. Làm sạch bụi bẩn từ xung quanh bugi bằng bàn chải mềm.

Before removing the leads, label them, using pieces of masking tape, with the numbers of the cylinders from which they come. It is easy to mix them up.

Trước khi tháo dây dẫn, hãy đánh dấu cho chúng, sử dụng các miếng băng keo, với số được đánh dấu cho từng máy. Nó rất dễ bị nhầm lẫn.

Grip each lead by the cap, not by the lead itself; damage here causes misfiring which is hard to trace.

Nắm chặt từng dây dẫn trên nắp, không phải dây dẫn của nó; hư hỏng ở đây gây ra nổ sớm rất khó để theo dõi.

A deep plug socket with a rubber liner and a universal joint prevents accidental damage to plugs.

Một ổ cắm bugi sâu với một lớp lót cao su và khớp nối trục khủy động ngăn ngừa hư hỏng ngẫu nhiên cho bugi.

After removing the leads, clean around the plugs, using an old paintbrush, to avoid dropping dirt through the plug hole into the engine. For recessed plugs, blow away dirt with a tyre pump.

Sau khi tháo dây dẫn, làm sạch xung quanh bugi, sử dụng chổi sơn cũ, để tránh làm rơi bụi bẩn qua lỗ bugi vào động cơ. Đối với bugi lõm, thổi bay bụi bẩn bằng bơm.

Fit the spanner over the plug, making sure it is quite straight. Unscrew the plug and take it out.

Lắp tuýp lên bugi, đảm bảo cho tuýp khá thẳng. Rút bugi và lấy nó ra.

Tiếng anh chuyên nghành ô tô


Pull off the lead by its cap. Clean away dirt from around the plug with a soft brush.

Kéo dây dẫn trên nắp của nó ra ngoài. Làm sạch bụi bẩn từ xung quanh bugi bằng bàn chải mềm.

The gap between spark plug electrodes should always be maintained at the distance specified by the manufacturers.

Khoảng cách giữa các điện cực bugi phải luôn được duy trì ở khoảng cách được chỉ định bởi nhà sản xuất.

It is safe to lever the gap open carefully with a screwdriver, although a gapping tool - which is inexpensive - is best. But do not use pliers, and do not close the gap by tapping the outer electrode - you are likely to crack the insulator inside the plug.

Sẽ an toàn khi bẩy khe hở mở ra một cách cẩn thận bằng tua vit, mặc dù có một dụng cụ đo khe hở - Mà không tốn kém - là tốt nhất. Nhưng không sử dụng kìm và không đóng khe hở bằng cách chạm vào điện cực bên ngoài - bạn có khả năng phá vỡ chất cách điện bên trong bugi.

The recommended spark plug gap should also be given in your car handbook.

Khe hở bugi được đề nghị cũng nên được đưa ra trong sổ tay xe hơi của bạn.

An ordinary feeler may not be accurate, because any slight unevenness inside the gap could distort the flexible blade and make you set the gap too wide.

Một dụng cụ đo khe hở thông thường có thể không chính xác, bởi vì bất kỳ sự không đồng đều nhỏ nào bên trong khe hở có thể làm thay đổi và khiến bạn đặt khe hở quá rộng.

Use a gapping tool. This has hooks to lever the outer electrode either way, a built-in file, and a set of stiff gauges. The appropriate gauge should just go through the gap with a slight click.

Sử dụng một dụng cu đo khe hở. Cái này có móc để bẩy điện cực bên ngoài bằng một cách nào đó, một tập tin tích hợp và một bộ máy đo. Các thước đo thích hợp chỉ cần đi qua khoảng cách với một cú nhấp nhẹ.

Check that the threads of both plugs and holes are clean and that the screw-on terminals (if any) are tight.

Kiểm tra xem các ren của cả bugi và lỗ đều sạch và các đầu nối vít (nếu có) xem có hay chặt không.

Screw the plugs in by hand, taking great care not to cross-thread them. This is easily done, and can damage the cylinder head - particularly an aluminium one.

Vặn bugi bằng tay, hết sức cẩn thận để không bắt chéo ren. Điều này được thực hiện dễ dàng, và có thể làm hỏng đầu xi lanh - đặc biệt là đầu nhôm.


Tiếng anh chuyên nghành ô tôTiếng anh chuyên nghành ô tô


Correct tightening is vital. Take care not to overtighten, as this will flatten the washer and make it ineffective. Be very careful not to overtighten tapered plugs - found on modern Ford cars - or they may be difficult to remove again.

Xiết chặt chính xác là rất quan trọng. Cẩn thận không để quá chặt, vì điều này sẽ làm phẳng vòng đệm và làm cho nó không hiệu quả. Hãy cẩn thận để không vượt quá đầu côn bugi - được tìm thấy trên những chiếc xe Ford hiện đại - hoặc chúng có thể khó tháo ra thêm một lần nữa.

Tighten each plug a quarter of a turn beyond hand-tight. Refit the leads to the correct plugs.

Siết chặt mỗi bugi một phần tư của một lượt ngoài vòng tay. Tái trang bị các dây dẫn đến các bugi chính xác.

Cleaning sparkplugs and grit blasting: Làm sạch bugi và thổi sạch bụi

Tiếng anh chuyên nghành ô tô

 • Normal: Light brown colour.
 • Bình thường: Màu nâu nhạt.
 • Dirty: Powdery deposits.
 • Bẩn: bụi bẩn bám vào.
 • Black carbon: An over – rich mixture, or too much choke.
 • Carbon đen: Một hỗn hợp quá giàu, hoặc bướm ga mở quá nhiều.
 • Oil fouling worn valves or piston rings.
 • Van dầu bị mòn hoặc vòng piston.
 • Pre – ignition causes the inner electrode to be burned away.
 • Đánh lửa trước làm cho điện cực bên trong bị đốt cháy.

The best way of cleaning plugs is by grit blasting, but if they are not too dirty you can clean the electrodes with a fine, flatfile.

Cách tốt nhất để làm sạch bugi là bằng cách thổi sách bụi, nhưng nếu chúng không quá bẩn, bạn có thể làm sạch các điện cực bằng một miếng phẳng, mịn.

Make room for the file by carefully levering open the gap with a gapping tool or a thin screwdriver.

Thực hiện công đoạn giữa bằng cách cẩn thận bẩy mở khe hở bằng dụng cụ đo khe hỡ hoặc tua vít mỏng.

If the treads are dirty, clean them with a soft wire brush. Wipe the whole plug with a soft cloth to remove dirt. Make sure the top of the ceramic insulator is clean.

Nếu các rãnh bị bẩn, hãy làm sạch chúng bằng bàn chải dây mềm. Lau toàn bộ bugi bằng vải mềm để loại bỏ bụi bẩn. Hãy đảm bảo rằng đầu của chất cách điện gốm sạch.

As an emergency measure for damp or heavily fouled plug, gently heat the tip with a gas ring or blow lamp. This cleans both the electrodes and the inside part of the insulator.

Là một biện pháp khẩn cấp cho bugi bị ẩm hoặc bị kẹt nặng, nhẹ nhàng làm nóng đầu bằng vòng khí hoặc đèn thổi. Điều này làm sạch cả các điện cực và phần bên trong của chất cách điện.

Grit blasting: Thổi sạch bụi

 

Tiếng anh chuyên nghành ô tô

Many garages have grit blasting equipment, and will clean plugs for a small charge. You can also buy a home grit blaster, which runs off a car battery. The plug fits through a rubber seal into the grit chamber. A few minutes running cleans even the dirtiest plugs.

Nhiều gara có thiết bị thổi sạch bụi, và sẽ làm sạch bugi với một khoản phí nhỏ. Bạn cũng có thể mua một thiết bị thổi sạch bụi, mà khi xe chạy hết ác quy. Các bugi phù hợp thông qua một vỏ cao su vào buồng khử. Một vài phút chạy làm sạch ngay cả các bugi bẩn nhất


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô làm sạch và lắp bugi mới (Cleaning And Fitting Spark Plugs) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

 


Mọi chi tiết xin liên hệ :

 • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
 • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi