Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 128 - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện

 

Tiếng Anh Chuyên Nghành Ô Tô - Checking The Dwell Angle - Kiểm Tra Góc Ngậm Điện

 

When fitting new contact-breaker points in the distributor, the normal way of checking the gap between them is with a feeler gauge.

Khi lắp các điểm ngắt tiếp xúc mới của vít lửa trong bộ chia điện, cách thông thường để kiểm tra khe hở giữa chúng là bằng thước lá.

  • HT lead: Dây cao áp.
  • Plug lead: Dây bugi.
  • Rotor arm: Con quay, mỏ quẹt ( trong delco ).
  • Distributor cap: Nắp bộ chia điện.
  • Contact - breaker points: Các điểm ngắt tiếp xúc.
  • Dwell meter: Đồng hồ đo.
  • Coil: Cuộn kích từ.
  • Low - tension lead: Dây thấp áp.

Using a dwell meter - Sử dụng đồng hồ đo

Points that have been in use for some time develop a peak on one face that corresponds with a crater on the other, caused by spark erosion as the points open. When this happens, a feeler gauge no longer gives an accurate measurement of the gap.

Các vít lửa đã được sử dụng trong một thời gian dài một đỉnh trên một mặt tương ứng với một miệng lõm ở mặt kia, gây ra sự mòn bởi tia lửa khi các vít lửa mở. Khi điều này xảy ra, thước lá không thể cho phép đo chính xác khoảng cách.

A dwell meter measures the angle of rotation of the cam through which the points are opened and closed, and registers the dwell angle - the period when they are closed.

Một đồng hồ đo góc quay của cam qua đó các vít lửa được mở và đóng, và xác định góc ngậm điện - khoảng thời gian khi chúng được đóng.

It can therefore be used to check the gap on worn points with more accuracy than a feeler gauge, and can be used without removing the distributor cap and with the engine running. The meter can also, of course, be used when fitting new points.

Do đó, nó có thể được sử dụng để kiểm tra khe hở trên các điểm mòn với độ chính xác cao hơn thước lá, và có thể được sử dụng mà không cần tháo nắp bộ chia điện và với động cơ đang chạy. Đồng hồ tất nhiên cũng có thể được sử dụng khi lắp vít lửa mới.

A dwell meter is usually part of an instrument used for various mechanical checks. Such instruments may be sold as analysers or test meters, and have to be switched to dwell for a reading.

Một đồng hồ đo thường là một phần của công cụ được sử dụng để kiểm tra cơ khí khác nhau. Những dụng cụ như vậy có thể được bán dưới dạng máy phân tích hoặc máy đo kiểm tra, và phải được chuyển sang dùng để đọc.

How a dwell meter works ?  Đồng hồ đo làm việc như thế nào ?

When the distributor shaft is rotating, the contact-breaker points open as the heel of the moving point is pushed outwards by a lobe of the cam, and close while it is over the flat area between two lobes.

Khi trục bộ chia điện đang quay, các điểm ngắt tiếp xúc mở khi gót của vít lửa di chuyển được đẩy ra ngoài bởi một vấu cam và đóng lại trong khi nó nằm trên khu vực bằng phẳng giữa hai vấu.


Dwell angle - Góc ngậm điện

Points fully closed during dwell angle - Vít lửa đóng hoàn toàn khi góc ngậm điện.

If, for example, the angle of rotation between the centres of the lobes on the cam is 90 degrees, the dwell angle - the period with the arm over the flats and the points closed - may be 52 degrees; the remaining 38 degrees are taken up by the action of opening and closing. This would be a typical dwell angle for a four-cylinder engine.

Ví dụ, nếu góc quay giữa tâm của các vấu cam là 90 độ, góc ngậm điện- góc giữa mỏ quẹt mở và các vít lửa đóng - có thể là 52 độ; 38 độ còn lại được đưa lên bằng việc mở và đóng. Đây sẽ là một góc ngậm điện điển hình cho động cơ bốn xi-lanh.


Opening angle – Góc mở

Points opening as the lobe of the cam starts to lift the contact-breaker heel.

Tiếp điểm mở khi vấu cam bắt đầu nâng cần của vít lửa.

A dwell meter connected between the distributor or ignition coil and earth registers the dwell angle on a scale, and must remain steady at the prescribed figure while the engine is running. If the dwell angle is not the same for all cylinders, the result is rough running and poor fuel economy because the moment the spark-plug fires varies from cylinder to cylinder.

Một đồng hồ đo được kết nối giữa bộ chia điện hoặc mô bin và vùng tiếp điện xác định góc ngậm điện trên thang đo, và phải duy trì ổn định ở con số quy định trong khi động cơ đang chạy. Nếu góc ngậm điện không giống nhau cho tất cả các xi-lanh, kết quả là động cơ nổ không đều và quá trình tiết kiệm nhiên liệu kém vì thời điểm đánh lửa của xy lanh này khác với xy lanh kia.

The dwell angle varies according to the make of car; check it in a service manual. There are two scales on the meter, one for four-cylinder engines and one for six-cylinder engines. Eight-cylinder vehicles are taken from the four-cylinder scale and halved.

Góc ngậm điện thay đổi tùy theo kiểu dáng của xe; kiểm tra nó trong hướng dẫn dịch vụ Có hai thang đo trên đồng hồ, một cho động cơ bốn xi-lanh và một cho động cơ sáu xi-lanh. Xe tám xi lanh được lấy từ quy mô bốn xi lanh và bị chia đôi.

Connecting the meter - Kết nối với đồng hồ.

Follow the maker's instructions. Normally one lead is connected to the side terminal of the distributor if it is outside the distributor body, or the CB (contact-breaker) terminal on the coil, and the other to earth.

Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thông thường, một dây dẫn được kết nối với một cực của bộ chia điện nếu nó ở bên ngoài thân bộ chia điện hoặc đầu cực của CB (bộ ngắt tiếp xúc) trên cuộn kích từ và đầu kia vào mass.

Most modern cars have negative earth: connect the black (negative) lead to earth and the red (positive) lead to the distributor or coil.

Hầu hết các xe hiện đại đều có nối mass: kết nối dây dẫn màu đen (âm) với mass và dây dẫn màu đỏ (dương) với bộ chia điện hoặc cuộn kích từ.

On a vehicle with positive earth, connect the red (positive) lead of the meter to earth and the black (negative) lead to the distributor or coil.

Trên một chiếc xe có dây dương nối mass, kết nối dây dẫn màu đỏ (dương) của đồng hồ với mass và dây dẫn màu đen (âm tính) với bộ chia điện hoặc cuộn kích từ.

Measuring the dwell angle - Đo góc ngậm điện

If you have just fitted new contact-breaker points, set them to approximately the right gap with a feeler gauge .

Nếu bạn vừa lắp các vít lửa ngắt tiếp xúc mới, hãy đặt chúng vào khoảng cách phù hợp với dụng cụ đo khe hở.

With the dwell meter connected, start the engine and let it settle to a smooth tickover. If it will not tick over steadily, check the cause(s) and rectify any faults.

Với đồng hồ đo được kết nối, khởi động động cơ và để cho nó ổn định. Nếu nó không đánh dấu đều đặn, hãy kiểm tra nguyên nhân và khắc phục mọi lỗi.

The meter reading should stay steady at a steady engine speed. If it does not, increase the idling speed slightly until it does.

Việc đọc đồng hồ nên giữ ổn định ở tốc độ động cơ ổn định. Nếu không, tăng nhẹ tốc độ không tải cho đến khi thực hiện.

Compare the steady reading on the appropriate scale with the desired dwell angle for your make of car.

So sánh việc đọc ổn định trên thang đo phù hợp với góc dừng mong muốn cho chiếc xe của bạn.

If it is too high, the contact-breaker gap is too small. If it is too low, the gap is too wide.

Nếu nó quá cao, khe hở của điểm ngắt quá nhỏ. Nếu nó quá thấp, khe hở quá rộng.

Before you switch off the engine to adjust the gap, make the following checks. First ask a helper to press the accelerator to increase the engine speed slowly to about 1,000 rpm, then let it drop back to idling speed while you note the reading.

Trước khi bạn tắt động cơ để điều chỉnh khe hở, hãy thực hiện các kiểm tra sau. Trước tiên, hãy yêu cầu một người trợ giúp nhấn chân ga để tăng tốc độ động cơ từ từ lên khoảng 1.000 vòng / phút, sau đó để nó quay trở lại tốc độ không tải, trong khi đó bạn lưu ý đọc thông số.

The angle should remain about the same, with no more than two or three degrees deviation.

Các góc nên giữ nguyên, với độ lệch không quá hai hoặc ba độ.

Secondly, increase the engine speed quickly to about 1,500 rpm, then let it drop back to idling speed while you again note the reading.

Thứ hai, tăng tốc độ động cơ nhanh chóng lên khoảng 1.500 vòng / phút, sau đó để nó quay trở lại tốc độ không tải trong khi đó bạn lại lưu ý việc đọc thông số đo được.

The angle should again remain the same, fluctuating by no more than two or three degrees.

Các góc nên một lần nữa giữ nguyên, dao động không quá hai hoặc ba độ.

Carry out these two tests several times so that you can take an average of any differences in the readings.

Thực hiện hai lần kiểm tra này vài lần, để bạn có thể lấy trung bình bất kỳ sự khác biệt nào trong những lần đọc thông số.

If the reading constantly fluctuates more than two or three degrees, the distributor-shaft bearing or advance-retard plate may be worn, or the cam itself damaged. Fit a new distributor (See Removing and refitting the distributor).

Nếu số đọc liên tục dao động hơn hai hoặc ba độ, ổ trục bộ chia điện hoặc tấm chống trượt trước có thể bị mòn, hoặc bản thân cam bị hỏng. Lắp một bộ chia điện mới (Xem Loại bỏ và tân trang lại bộ chia điện).

Switch off the engine before making any adjustments necessary to the contact-breaker gap.

Tắt động cơ trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết cho khe hở ngắt tiếp xúc.

Adjusting the gap - Điều chỉnh khe hở

With the meter still connected, remove the distributor cap.

Với đồng hồ vẫn được kết nối, tháo nắp bộ chia điện.

Using a spanner on the crankshaft pulley, turn the engine by hand in its normal direction of rotation until the contact-breaker points are held fully open by one of the cam lobes.

Sử dụng một cờ lê trên pulley trục khuỷu, quay động cơ bằng tay theo hướng quay của động cơ, cho đến khi các điểm ngắt tiếp xúc được giữ mở hoàn toàn bằng một trong các vấu cam.

Loosen the contact-breaker fixings slightly on some distributors you may have to remove the rotor arm to do this, and adjust the gap as needed. Reduce it to increase the angle if the reading was too low; increase it to lower the angle if the reading was too high.

Nới lỏng các bộ phận ngắt tiếp xúc một chút trên một số bộ chia điện, bạn có thể phải tháo mỏ quẹt để làm điều này và điều chỉnh khe hở khi cần. Giảm khe hở để tăng góc nếu đọc quá thấp; tăng khe hở để giảm góc nếu đọc quá cao.

Replace the rotor arm if removed, and the distributor cap. Switch on the engine and check the dwell-meter reading again. If the figure is still not correct, switch off and reset the gap.

Thay mỏ quẹt nếu tháo, và nắp bộ chia điện. Bật động cơ và kiểm tra lại đọc đồng hồ đo. Nếu con số vẫn không đúng, tắt và đặt lại khoảng cách.

Continue the procedure until you obtain the correct reading.

Tiếp tục các bước cho đến khi bạn đọc được chính xác các thông số.

If you cannot get it right, make sure the right type of contact breaker is fitted. If it is correct, the fault may be a worn heel or pivot, or a weak tension spring. Fit new points. Check also to see that there is not excessive wear in the distributor-shaft bearing, which would cause the cam to run out of true.

Nếu bạn không thể làm đúng, hãy chắc chắn rằng loại thiết bị ngắt tiếp xúc phù hợp được trang bị. Nếu đúng, lỗi có thể gối cam hoặc trục bị mòn, hoặc lò xo căng yếu. Lắp vít lửa mới. Kiểm tra để thấy rằng không có sự mài mòn quá mức trong ổ trục của bộ chia điện, điều này sẽ khiến cam chạy sai.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô kiểm tra góc ngậm điện (Checking The Dwell Angle ) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

   

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi