Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - 127 - Lắp Cuộn Kích Từ Mới

 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING A NEW COIL - LẮP CUỘN KÍCH TỪ MỚI

Kiểm tra cuộn kích từ

Checking the coil's HT circuit – Kiểm tra mạch điện day cao áp của cuộn kích từ.

  • Spark plug terminal :Bugi đánh lửa
  • Insulated screwdriver : Tua vít cách điện
  • Rotor arm : Con quay, mỏ quẹt (trong delco)
  • Points : Vít lửa
  • Condenser : Tụ điện
  • Insulated pliers : Kiềm cách điện
  • King lead : Dây phin
  • Coil : Cuộn kích từ

If your ignition circuit is giving problems, the cause may lie in the coil's HT circuit. You can make a quick check to find out if this is so.

Nếu mạch đánh lửa của bạn đang gặp sự cố, nguyên nhân có thể nằm ở mạch dây cao áp của cuộn kích từ. Bạn có thể thực hiện kiểm tra nhanh để tìm hiểu nếu điều này là cần.

Disconnect the king lead (the one leading from the centre of the coil to the distributor cap) from the distributor. Use a pair of well-insulated pliers to hold the end of the lead 1/2in (13mm) away from one of the spark plug terminals or the engine block. Remove the distributor cap and make sure the points are closed. Turn the ignition on and with an insulated screwdriver open and close the points.

Ngắt kết nối dây phin (đầu dẫn từ tâm cuộn kích từ đến nắp bộ chia điện) khỏi bộ chia điện. Sử dụng một kìm cách điện tốt để giữ đầu chì 1 / 2in (13mm) cách xa một trong các đầu nối bugi hoặc khối động cơ. Tháo nắp bộ chia điện và đảm bảo vít lửa được đóng lại. Bật đánh lửa và dùng một tuốc nơ vít cách điện mở và đóng các tiếp điểm.

The spark from the end of the lead should easily jump the gap. If there is no spark, or it can only jump a much shorter distance, the coil is faulty.

Các tia lửa từ cuối chì nên dễ dàng đánh lửa qua khe hở. Nếu không có tia lửa, hoặc nó chỉ có thể phát ra ở một khoảng cách ngắn hơn nhiều, cuộn kích từ bị lỗi.

If your car is misfiring or running badly, or has suddenly stopped completely, the most likely source of the problem is the ignition system.

.Nếu xe của bạn không hoạt động hoặc chạy kém, hoặc đột nhiên dừng hoàn toàn, nguồn có thể xảy ra sự cố là hệ thống đánh lửa.

First check the obvious problem areas. Make sure that all the wiring is firmly connected and that the spark plugs are in good condition and their leads are firmly on. Check the condition of the contact breaker points, that they open and close properly, and that their gap is correct.

Đầu tiên kiểm tra khu vực có vấn đề một cách rõ ràng. Đảm bảo rằng tất cả các hệ thống dây được kết nối chắc chắn và các bugi ở trong tình trạng tốt và dây dẫn của chúng được chắc chắn. Kiểm tra tình trạng của các điểm ngắt tiếp xúc, rằng chúng mở và đóng đúng cách, và khe hở của chúng là chính xác.

If that fails to throw light on the problem, it may be that the coil is failing or has burnt out. You can check whether the coil is at fault very quickly using a test lamp.

Nếu điều đó không làm sáng tỏ vấn đề, có thể là cuộn dây bị hỏng hoặc bị cháy. Bạn có thể kiểm tra xem cuộn kích từ có bị lỗi không rất nhanh bằng cách sử dụng đèn thử.

Test lamp check - Kiểm tra đèn thử

First find the coil's low-tension positive terminal, the one leading into the coil from the ignition switch (it is often marked SW or +). Attach the crocodile clip of your test lamp to a clean earth point on the nearby bodywork and probe the coil terminal with the other end of the test lamp.

Đầu tiên, tìm kiếm đầu cực dương của dây áp thấp trong cuộn kích từ, một dây dẫn đến cuộn kích từ từ công tắc đánh lửa (Nó thường được đánh dấu bằng SW hoặc dấu +). Nối đầu kẹp cá xấu của đèn kiểm tra đến đầu nối đất trên thân động cơ và kiểm tra đầu cực của cuộn kích từ với đầu khác của đèn thử điện.

The test lamp should light up to show that current is reaching the coil. If it doesn't light, the fault lies further back in the circuit.

Đèn thử điện sáng cho thấy rằng dòng điện có đi qua cuộn kích từ. Nếu nó không sáng, lỗi có thể nằm ở mạch điện.

Check the wiring running back to the ignition switch, then check the ignition switch itself, and finally the wiring leading to the switch from the battery. (If the problem lies in the switch or its wiring to the battery you would have noticed that some other component in the ignition-controlled circuit has failed).

Kiểm tra dây nối đến công tắt đánh lửa, sau đó kiểm tra công tắc đánh lửa, và cuối cùng nối dây đến công tắt từ ac quy.( nếu vấn đề nằm ở công tắc hay dây nối đến acquy bạn nên chú ý đến một số phần tử khác trong mạch điện kiểm tra đánh lửa đã bị hỏng).

Now find the low-tension negative terminal on the coil — it is usually marked CB or —. Keeping the crocodile clip still fixed to the bodywork, probe this terminal with the test lamp. If the lamp lights, the low-tension part of the coil (the primary windings) is working. If the lamp does not light, the coil has blown and needs replacing.

Bây giờ, tìm đầu cực âm của dây thấp áp đến cuộn kích từ - nó thường được đánh dấu bằng CB hoặc dấu “-“. Kẹp kẹp cá xấu cố định vào thân xe, kiểm tra cực này bằng đèn thử điện. Nếu đèn sáng, dây áp thấp đến cuộn kích từ ( dây quấn chính) đang hoạt động. Nếu đèn thử điện không sáng, cuộn kích từ đã thổi phồng, cần được thay thế.

If the LT part of the coil is working, the problem may lie in the high-tension part. To test this, see the illustration overleaf.

Nếu phần dây áp thấp của cuộn kích từ đang hoạt động, vấn đề đang nằm ở phần dây cao áp. Để kiểm tra điều này, xem phần minh họa phía sau.

If you are still not sure whether the coil is working, you can carry out a more advanced test on it using an ohmmeter.

Nếu bạn vẫn không biết chắc chắn rằng cuộn kích từ có hoạt động hay không, bạn có thể tiến hành một số kiểm tra trước.

Ohmmeter check - Kiểm tra bằng ôm kế

A further check you can make on the coil is to measure its resistance with an ohmmeter. You can hire these for the purpose, or you may find that your multi-meter (if you have one) incorporates this meter.

Kiểm tra thêm bạn có thể thực hiện trên cuộn kích từ là đo điện trở của nó bằng ôm kế. Bạn có thể mượn ôm kế cho mục đích này, hoặc bạn có thể tìm đồng hồ đa năng của bạn (nếu bạn có) để kết hợp với đồng hồ này.

Make sure the ignition is off then disconnect both low-tension leads from their terminals on the coil. The ohmmeter has two leads coming from it. Connect one to each low-tension terminal on the coil — it makes no difference which way round they are connected.

Đảm bào rằng việc đánh lửa tắt ngay khi rút cả hai dâu thấp áp khỏi đầu cực của cuộn kích từ. Ôm kế có 2 đầu dây nối, Nối một dây đến đầu dây áp thấp trên cuộn kích từ- nó không khác gì so với cách chúng được kết nối.

When connected the ohmmeter should give a reading of a few ohms. To find out what the specific reading should be for your car, look in the workshop manual or ask a dealer.

Khi được kết nối, ôm kế sẽ đọc thông số. Để tìm hiểu những gì cần đọc cụ thể cho chiếc xe của bạn, hãy xem trong cẩm nang hướng dẫn hoặc hỏi một đại lý.

If the reading is too high or too low it means the windings are broken, have lost some of their insulation or are burnt. In all cases, you need a new coil.

Nếu đọc thông số quá cao hoặc quá thấp, điều đó có nghĩa là cuộn kích từ bị hỏng, bị mất lớp cách điện hoặc bị cháy. Trong mọi trường hợp, bạn nên cần một cuộn kích từ mới.

Remove and refit - Rút dây và chỉnh lại

Kiểm tra cuộn kích từ

Spade connectors just pull off – Đầu cosse được kéo ra

Tag connectors are attached by nuts. Then pull off the HT lead – Đầu nối được gắn bỏ đai ốc. Sau đó kéo ra khỏi dây cao áp.

Removing and replacing the coil is a straightforward job. With the battery disconnected, take off the low-tension wires. Make a note of which wires go to which terminal. Sometimes there are extra wires fitted to the terminals for ballast resistors or radio suppressors. Note how these are connected and remove them too.

Việc tháo và thay thế cuộn kích từ là một việc làm không phức tạp. Với việc ac quy bị ngắt kết nối, lấy các dây áp thấp ra. Chú ý với các dây dẫn nối đến các cực. thỉnh thoảng có một số dây được lắp thêm đến các đầu cực hoặc bộ chống nhiễu dòng vô tuyến.Chú ý cách chúng được kết nối cũng như cách tháo chúng.

Make sure you buy the correct replacement coil as there are many different types. To be on the safe side, take the old coil, and all the information about your model such as engine and chassis numbers, to an accessory shop or to the dealer.

Hãy chắc chắn rằng bạn mua cuộn dây kích từ thay thế chính xác vì có nhiều loại khác nhau. Để đảm bảo an toàn, lấy cuộn dây cũ và tất cả thông tin về mẫu xe của bạn, chẳng hạn như số động cơ và khung gầm, đến cửa hàng phụ kiện hoặc đại lý.

Remove the high-tension lead from the coil, pulling it out carefully to avoid stretching it.

Tháo dây cao áp ra khỏi cuộn kích từ, kéo nó ra một cách cẩn thận để tránh kéo căng nó.

 

Undo the bolts holding the bracket in place – Tháo đai ốc giữ giá đỡ ngay tại chỗ.

The coil is usually bolted to the inner wing, or to part of the engine and its ancillaries. Undo the bolts or screws holding the coil's bracket and remove the coil from the car.

Các cuộn kích từ thường được bắt vít vào bên trong vỏ bảo vệ, hoặc một phần của động cơ và các phụ tùng của nó. Tháo các bu lông hoặc ốc vít giữ giá đỡ của cuộn kích từ và tháo cuộn kích từ ra khỏi xe.

The new coil may come without a bracket. If so, undo the small screw or bolt clamping the bracket to the coil and slide the coil out. Fit the new coil into the clamp and tighten the bolt so that the coil is held firmly.

Các cuộn kích từ mới có thể không có khung. Nếu vậy, hãy tháo ốc vít hoặc bu-lông nhỏ kẹp giá đỡ vào cuộn kích từ và trượt cuộn kích từ ra. Lắp cuộn kích từ mới vào kẹp và siết chặt bu lông để cuộn kích từ được giữ chắc chắn.

Refit the coil to the car, then reconnect all the wires to the correct terminals. Make sure you position the rubber weather seal around the end of the high-tension lead over the nose of the coil.

Chỉnh lại cuộn kích từ cho xe, sau đó kết nối lại tất cả các dây với các đầu cực chính xác. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt miếng đệm bằng cao su xung quanh đầu dây dẫn cao áp lên đầu của cuộn kích từ.

Open coils - Mở cuộn kích từ

Kiểm tra cuộn kích từ

Remove the coil from the engine – Tháo cuộn kích từ ra khỏi động cơ.

Kiểm tra cuộn kích từ

Open coils: Mở cuộn kích từ

Some cars, such as Vauxhalls and Opels, use a different type of coil called an open coil. The unit is not contained in a round outer casing but is square.

Ở một số xe, ví dụ như Vauxhalls và Opels , sử dụng cuộn kích từ loại khác gọi là open coil. Bộ phận này không có một lỗ tròn mà là hình vuông.

If your car has an open coil, take care not to touch the coil when the engine is running or you may get an electric shock. If there is any danger of shocks from an open coil, there is usually a warning sticker on the bodywork.

Nếu xe của bạn có open coil, cẩn thận không chạm tới cuộn kích từ khi động cơ đang hoạt động hặc bạn có thể bị điện giật. Nếu có bất kì nguy hiểm nào từ open coil, thường sẽ có sticker cảnh báo trên thân động cơ.

If you find that your car has this type of coil, a new one may be difficult to find in a hurry. You can replace an open coil with a conventional coil, but check in your workshop manual or with your dealer to find out if you need a 12 volt coil or a special 9 volt ballast-resisted coil.

Nếu như bạn nhận thấy xe của bạn có loại kích từ này, một cuộn kích từ mới có thể khó để tìm kiếm nhanh chóng. Bạn có thể thay thế một cuộn kích từ mới với một.., nhưng kiểm tra xem cẩm nang hướng dẫn hoặc đại lí xe của bạn để tìm, nếu bạn cần cuộn kích từ 12V hay cuộn kích từ có điện trở phụ vôn kế 9V.

The low-tension and high-tension circuit connections are often the same as on a normal coil so the swap is quite easy. Disconnect the wires to the coil, then release the nuts and bolts, or screws, that secure the coil to the body. If you are fitting a normal coil you should be able to fit it easily.

Kết nối mạch dây thấp áp và dây cao áp thừng giống nhau trên các cuộn kích từ thông thường vì vậy việc thay thế khá dễ dàng. Ngắt kết nối dây đến cuộn kích từ, sau đó tháo các đai ốc và vít bảo vệ cuộn kích từ đến thân xe. Nếu bạn đang lắp cuộn kích từ thông thường bạn có thể lắp nó một cách dễ dàng.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô lắp cuộn kích từ (FITTING A NEW COIL) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi