Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 126 - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Overhauling A Bosch Distributor - Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH

Bosch distributors are found on many different cars and are generally very reliable. But after a high mileage you may find that the engine isn't running quite as it should. If the rest of the fuel and ignition system is well tuned but the car doesn't accelerate cleanly, the problem may lie in the distributor advance mechanism.

Các bộ chia điện của hãng BOSCH được tìm thấy trên nhiều dòng xe khác nhau và thường rất đáng tin cậy. Nhưng sau một quảng đường dài, bạn có thể nhận ra động cơ không hoạt động tốt như bình thường. Nếu phần còn lại của hệ thống nhiên liệu và hệ thống đánh lửa vẫn hoạt động tốt nhưng xe lại không tăng tốc tốt, vấn đề có thể nằm ở bộ chia điện.

Checking and freeing the mechanism is the only work you can do on the Bosch distributor as spare parts are not available. If there is wear in the distributor shaft bearings, a new unit is the only solution.

Kiểm tra và tháo máy là công vệc duy nhất bạn có thể làm trên bộ chia điện hãng BOSCH vì các phụ tùng không có sẵn. Nếu có sự hao mòn trong vòng bi ổ trục bộ chia điện, lắp cái mới vào là giải pháp duy nhất.

Inside a Bosch distributor – Bên trong bộ chia điện hãng BOSCH

  • Vacuum advance unit: Bộ đánh lửa chân không
  • Baseplate: tấm đế kim loại
  • Condenser: tụ điện
  • Contact breakers: vít lửa
  • Mechanical advance (bob weights): đối trọng

The Bosch distributor is fairly conventional inside, with the contact breaker assembly and mechanical advance mechanism all housed inside the distributor body.

Bộ chia điện hãng BOSCH thường khá đơn giản bên trong, với vít lửa và cơ cấu đối trọng được đặt bên trong thân máy bộ chia điện.

The unit differs from many other distributors in that the condenser is mounted on the outside of the unit. If your ignition system is fitted with a ballast resistor, this may also be mounted on the distributor next to the condenser.

Bộ chia điện này khác với các bộ khác ở chỗ tụ điện được gắn bên ngoài bộ. Nếu hệ thống đánh lửa được lắp thêm điện trở phụ, nó có lẽ được gắn trên bộ chia điện cạnh tụ điện.

The design is conventional with the contact breaker points mounted on a movable plate, which in turn sits on a fixed baseplate.

Việc lắp ráp thì dễ dàng với các vít lửa được gắn trên một tấm di động, lần lượt nằm trên một tấm đế cố định.

The vacuum advance unit is attached by screws to the side of the distributor and connects to a small post on the upper movable plate by a link rod and circlip.

Bộ đánh lửa chân không được gắn bằng ốc vít ở bên cạnh bộ chia điện và nối với một trụ nhỏ trên tấm di động phía trên bằng một thanh liên kết và vòng chặn.

Replacing parts - Thay thế các bộ phận

While it is possible to dismantle the Bosch unit for inspection, many parts, such as the mechanical advance weight mechanism (also called the bob weights) and the baseplates, cannot be bought as individual replacements.

Trong khi cần thiết để tháo rời bộ phận của Bosch để kiểm tra, nhiều bộ phận, chẳng hạn như cơ cấu đối trọng và các tấm đế, không thể được mua dưới dạng thay thế riêng lẻ.

To save buying a new or exchange unit, it is worth trying to get a second-hand one from a scrapyard and either using the parts you need from this or fitting the unit as a complete replacement.

Để tiết kiệm tiền mua bộ phận mới hoặc thay thế, hãy thử lấy một thiết bị cũ từ xưởng phế liệu và sử dụng các bộ phận bạn cần từ thiết bị này hoặc lắp thiết bị thay thế hoàn toàn.

You can, however, renew the points, condenser, drive gear and vacuum advance unit.

Tuy nhiên, bạn có thể làm mới lại vít lửa, tụ điện, bộ truyền động và bộ đánh lửa chân không.

Preparation - Chuẩn bị

You should first disconnect the battery by removing one of the leads to avoid any possibility of a short circuit. Then remove the distributor from the engine. Remove the points and condenser. Now you are ready to strip down the distributor.

Trước tiên, bạn nên ngắt kết nối ac quy bằng cách rút một trong các dây dẫn để tránh khả năng bị đoản mạch. Sau đó tháo bộ chia điện từ động cơ. Tháo vít lửa và tụ điện. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tháo bộ chia điện.

Dismantling a Bosch distributor - Tháo bộ chia điện hãng BOSCH

First remove the distributor cap, points and condenser. Then, using a small screwdriver, carefully prise off the small circlip holding the vacuum advance link arm to the peg on the upper baseplate. Take care not to lose it.

Đầu tiên, tháo nắp bộ chia điện, vít lửa và tụ điện. Sau đó sử dụng một tua vít nhỏ, cẩn thận bẩy vòng đệm nhỏ giữ cần liên kết với bộ đánh lửa chân không trước vào chốt trên tấm đế. Cẩn thận tránh làm mất nó.

Undo the screws holding the vacuum advance unit to the distributor—there is one on each side of the advance unit.

Tháo vít giữ bộ đánh lửa chân không đến bộ chia điện. Có 1 con ốc ở mỗi bên bộ đánh lửa chân không.

Pull the unit sideways out of the distributor, disengaging the link arm from the peg on the upper baseplate as you do so. Check that the vacuum advance unit works by attaching a short tube to the advance pipe stub. Suck on the tube - the link rod should move.

Kéo cụm ra khỏi bộ chia điện và tháo cần nối khỏi chốt trên tấm đế. Kiểm tra bộ đánh lửa chân không hoạt động bằng cách gắn một ống ngắn vào mặt bích trước. Tháo ống nhỏ được gắn trục quay.

Look in the very top of the distributor shaft and prise out the small felt pad. This is used to retain a small amount of lubricating oil at the top of the shaft. Apply a few drops of oil to it before replacing.

Nhìn vào đầu trên trục bộ chia điện và bẩy vòng đệm phớt ra ngoài. Điều này được áp dụng để giữ lại một lượng nhỏ dầu bôi trơn trên đầu trục. Cho một vài giọt dầu trước khi thay thế nó.

The baseplate is held to the distributor by two screws which also hold the cap-securing clips in position. Release the two screws and lift out the cap clips. Note how the clips are assembled and keep them in a safe place.

Tấm đế được giữ bởi bộ chia điện bằng 2 con vít giữ các kẹp bảo vệ nắp. Tháo 2 vít ra và nâng nắp ra. Chú ý cách mà các kẹp nhíp được lắp vào và để chúng ở nơi an toàn.

On some distributors the baseplate simply lifts out, but on others it is sealed in. If the plate is sealed you can gently lever it out with a screwdriver in the access hole, but take great care not to damage the plate or distributor body. Note which way round the plate fits.

Trong một số bộ chia điện, tấm đế nâng lên một cách đơn giản, nhưng trong một số loại khác nó lại cố định. Nếu như đĩa cố định bạn có thể nhẹ nhàng lấy nó bằng tua vít trong lỗ kiễm tra, nhưng cẩn thận không làm hư hỏng đĩa và thân bộ chia điện. Lưu ý cách làm tròn đĩa lắp vào.

Inspect the mechanical advance mechanism. The weights should swing outwards easily with no stiffness. Apply a small amount of light machine oil to the advance weight pivot posts. If the weights are jammed, lubricate them and then work them with a screwdriver until free.

Kiểm tra cơ cấu đối trọng. Các đối trọng nên xoay ra ngoài dễ dàng mà không bị kẹt. Nhỏ một lượng dầu máy nhẹ cho các trụ trục trọng lượng trước. Nếu đối trọng bị kẹt, hãy bôi trơn chúng trong rãnh và sau đó hoạt động chúng bằng tua vít cho đến khi quay.

Check that the advance weight springs are in place on their mounting pins. If they have become disconnected you can ease them back on to the pins with a screwdriver or long-nosed pliers. If the springs are broken, new ones are not available.

Kiểm tra xem các lò xo trọng lượng trước được đặt đúng chỗ trên các chân lắp của chúng. Nếu chúng bị ngắt kết nối, bạn có thể dễ dàng đặt chúng trở lại các chân bằng tua vít hoặc kìm mũi dài. Nếu lò xo bị hỏng, những cái mới không có sẵn.

To remove the drive gear at the bottom end of the shaft, carefully knock out the securing roll pin from the shaft using a hammer and pin punch. Always replace the roll pin with a new one when refitting. Then put it all back together.

Để tháo bánh răng ở đầu dưới của trục, cẩn thận gõ chốt cuộn an toàn khỏi trục bằng búa và chốt. Luôn thay thế cuộn trục bằng một cái mới khi trang bị lại. Sau đó lắp tất cả lại với nhau.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Kiểm Tra Kỹ Bộ Chia Điện Hãng BOSCH (Overhauling A Bosch Distributor) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913.92.75.79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi