Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 125 - Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa

 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING AND ADJUSTING CONTACT-BREAKER POINTS - LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH VÍT LỬA

The contact-breaker setting is often neglected, but it is vital to good running. Ideally, check and set the gap, between every major service, and replace the contact breaker after 6,000 miles or 10,000 km, or twice a year.

Cài đặt vít lửa thường bị bỏ qua, nhưng nó rất quan trọng để xe chạy tốt. Lý tưởng nhất, kiểm tra và thiết lập các khe giắc nối, giữa mọi việc sửa chữa, và thay thế vít lửa sau 6.000 dặm hoặc 10.000 km, hoặc hai lần một năm.

  • Rotor arm: mỏ quẹt
  • Contact- breaking adjust screw: vít điều chỉnh thời điểm đánh lửa
  • Cam: cam quay
  • Contact- breaker heel: gối cam dẫn
  • Contact- breaker points: điểm đánh lửa
  • Contact- breaker spring: lò xo vít lửa

Current passing through the contacts burns away one of them and deposits a peak of metal on the other.

Dòng điện đi qua một trong số các điểm cháy và tích tụ tại một đỉnh kim loại khác.

The contact heel which is moved by the distributor cam wears away, preventing the points from opening fully.

Gối cam dẫn được tháo khi cam đội vít lửa bị mòn, điều này ngăn các tiếp điểm mở hoàn toàn.

Eventually they stay closed, immobilising the car. Points burn away faster if the condenser is faulty. As a temporary measure you can, using great care, file points to restore their flat faces, but it is difficult to get exactly the right profile, so replace the whole set as soon as you can.

Thậm chí, khi chúng đóng, xe vẫn đứng yên. Điểm cháy sẽ cháy nhanh hơn nếu tụ điện bị lỗi. Như một biện pháp tạm thời bạn có thể làm, bằng cách sử dụng cẩn thận, mài các tiếp điểm để khôi phục mặt phẳng tiếp điểm, nhưng rất khó để có được cấu hình chính xác, vì vậy hãy thay thế toàn bộ ngay khi bạn có thể.

Generally you can do this job with the distributor in place; but in cars with poor access you may have to remove it.

Nói chung, bạn có thể làm việc này với bộ chia điện ngay tại chỗ; nhưng trong những chiếc xe có việc tiếp cận tiếp điểm kém, bạn có thể phải tháo nó.

General Method of removing the points- Phương pháp chung để tháo vít lửa.

Exact details vary from type to type; but on all types begin by removing the distributor cap, which is held on by spring clips or screws.

Chi tiết chính xác chuyển đổi từ loại này sang loại khác; nhưng trên tất cả các loại bắt đầu bằng cách tháo nắp bộ chia điện, được giữ bằng đai kẹp nhíp hoặc ốc vít.

The distributor cap is usually held on by spring clips - Nắp bộ chia điện thường được giữ bởi đai kẹp nhíp.

Cap held by screws – Nắp bộ chia điện được giữ bởi vít.

If the cap is held on by screws, release each in turn and then lift the cap.

Nếu nắp bộ chia điện được cố định bở vít, vặn vít ra và nâng nắp ra

It may be necessary to lift off the rotor arm and dust shield.

Có thể cần phải tháo mỏ quẹt và tấm chắn bụi.

Next, disconnect the wiring at the contact-breaker terminal post: there is one lead from the condenser and one from the coil. Connections may be a press-on fit or held by nuts. Undo the screw or screws holding the assembly and lift it off.

Tiếp theo, ngắt kết nối dây tại đầu cực của vít lửa: có một dây dẫn từ tụ điện và một dây dẫn từ cuộn dây kích từ. Các kết nối có thể là vừa vặn hoặc được giữ bằng đai ốc. Tháo vít hoặc cụm vít giữ và nâng nó lên.

The contact faces of the new points may be covered by a protective coating. Wash it off with petrol or paraffin, and dry.

Các mặt tiếp xúc của vít lửa mới có thể được bao phủ bởi một lớp phủ bảo vệ. Rửa sạch bằng xăng hoặc paraffin và lau khô.

Fit the new points, but do not tighten the screws fully if the assembly slides to adjust the gap. Tighten them a little more than finger-tight, so you can lever the assembly with a screwdriver. Reconnect the wiring. Set the gap.

Lắp các tiếp điểm mới, nhưng không siết chặt các ốc vít nếu việc lắp ráp trượt để điều chỉnh khe giắc nối. Thắt chặt chúng hơn một chút so với cách vặn tay, vì vậy bạn có thể lắp ráp bằng tua vít. Kết nối lại hệ thống dây điện. Thiết lập khe giắc nối.

Setting the contact gap- Điều chỉnh khe hở vít lửa

The correct setting for the points is given in the car handbook or workshop manual.

Cài đặt chính xác cho tiếp điểm có trong sổ tay xe hơi hoặc cẩm nang hướng dẫn.

Remove the nut from the threaded top of the terminal post, and take off the connections - Tháo đai ốc khỏi mối ren của cọc bình và ngắt dây nối.

Contact breaker with points fully open. The gap shown is exaggerated for clarity - Vít lửa với các tiếp điểm mở hoàn toàn. Khe hở hiển thị được phóng đại cho rõ ràng.

Turn the crankshaft pulley in the direction of the engines normal rotation with a spanner or socket wrench, until the contact heel is on the tip of one of the distributor cam lobes, so that the contact-breaker points are fully open.

Quay puli trục khuỷu theo hướng động cơ quay bình thường bằng cờ lê hoặc chìa khóa đầu ống, cho đến khi gối cam dẫn trên đỉnh của một trong các vấu cam đội vít lửa, khi đó vít lửa được mở hoàn toàn.

Alternatively, put the car in top gear and push it forwards a short distance until the point open.

Ngoài ra, vào số cao nhất của xe và đẩy về phía trước một khoảng ngắn cho đến khi tiếp điểm mở.

Removing the sparkplugs eases the job of turning the engine by relieving the pressure in the cylinders.

Tháo các bugi giúp giảm bớt việc quay động cơ bằng cách giảm áp suất trong các xi lanh.

Place the feeler gauge blade between the points, and a screwdriver blade in the adjusting slots - Đặt thước lá giữa các tiếp điểm và lưỡi tua vít trong các khe điều chỉnh.

Place the correct size feeler-gauge blade between the points to measure the gap.

Đặt thước lá có kích thước chính xác giữa các điểm để đo khoảng cách khe giắc nối.

On most types you can adjust the gap by freeing the fixing screw and sliding the entire assembly, or sometimes just one contact, around a pivot; some types have a special adjusting screw.

Trên hầu hết các loại, bạn có thể điều chỉnh khe giắc nối bằng cách tháo vít chặn và trượt toàn bộ cụm, hoặc đôi khi chỉ một tiếp điểm, quanh một trục; một số loại có vít điều chỉnh đặc biệt.

Push the sliding type with a thin screwdriver blade rotating in its adjusting slot, or just adjust the screw, until you feel that the points offer a slight resistance to the feeler.

Đẩy loại trượt bằng lưỡi tua vít mỏng quay tròn trong khe điều chỉnh của nó, hoặc chỉ điều chỉnh vít, cho đến khi bạn cảm thấy các tiếp điểm cung cấp giá trị điện trở cho cảm biến.

Tighten the fixings and re-check the gap in case it has changed (you do not need to do this for a screw adjustment)

Thắt chặt các sửa chữa và kiểm tra lại khe giắc nối trong trường hợp nó đã thay đổi (bạn không cần phải làm điều này với điều chỉnh vít)

Smear a little high-melting-point grease on the cam lobe. If there is an oiling pa, give this a few drops of light oil. Also put a drop of light oil on the moving contact pivot.

Phết một chút mỡ có nhiệt độ nóng chảy cao trên vấu cam. Nếu có dầu parafin, cho một vài giọt dầu nhẹ. Cũng có thể cho một vài giọt lên trục quay.

Tighten the fixing screw, then check that points gap remains the same - Siết chặt vít cố định, sau đó kiểm tra xem khoảng cách các tiếp điểm vẫn giữ nguyên.

If you have a dwell meter check the dwell angle.

Nếu bạn có một đồng hồ đo kiểm tra góc dừng.

Contact breaker with points fully open. The gap shown is exaggerated for clarity.

Vít lửa với các tiếp điểm mở hoàn toàn. Khe hở hiển thị được phóng đại cho rõ ràng.

Place the feeler gauge blade between the points, and a screwdriver blade in the adjusting slots.

Đặt thước lá giữa các tiếp điểm và lưỡi tua vít trong các khe điều chỉnh.

Tighten the fixing screw, then check that points gap remains the same.

Siết chặt vít cố định, sau đó kiểm tra xem khoảng cách các tiếp điểm vẫn giữ nguyên.

(Còn tiếp)


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Lắp Và Điều Chỉnh Vít Lửa (Fitting And Adjusting Contact-Breaker Points) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam Mừng Xuân Quý Mão 2023

Vậy là năm 2023 đã chính thức "gõ cửa", khép lại một năm cũ qua đi với nhiều dấu ấn ..

Thăng Hoa Và Đầy Cảm Xúc Với Year End Party 2022“ Tự Hào Vì Có Bạn”

Năm Nhâm Dần đang đến hồi khép lại, một năm mới 2023 Qúy Mão chuẩn bị mở ra với nhiều ..

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi