Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 124

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - FITTING NEW HIGH-TENSION LEADS - LẮP DÂY CAO ÁP

Numbering the plug leads. - Đánh số các dây phin ( dây cao áp)

Before you dismantle, wrap masking tape around each plug lead and write the cylinder number on it with a ballpoint pen.

Trước khi tháo, quấn băng keo vòng mỗi dây phin và ghi số thứ tự xylanh lên nó bằng bút bi.

Pull the leads off the plugs, disconnect the coil lead from the coil, unclip (or unscrew) the distributor cap and remove it with all the leads attached to it.

Rút dây dẫn ra khỏi bugi, ngắt kết nối dây cao áp khỏi cuộn dây kích từ, tháo nắp bộ chia điện và rút tất cả các dây dẫn được gắn vào nắp bộ chia điện.

Replace the leads one at a time, to avoid confusion, with new leads of the right length. Number each new plug lead as you install it.

Thay thế các dây cao áp kế nhau, để tránh nhầm lẫn, với các dây phin mới có độ dài phù hợp. Đánh số mỗi đầu dây phin mới khi bạn lắp nó.

The high-tension leads from the coil to the distributor and from there to the plugs may start to deteriorate after long service, causing bad starting, misfiring and radio interference.

Các dây phin từ cuộn dây kích từ đến bộ chia điện và từ đó đến các bugi có thể bị hỏng sau khi sử dụng lâu, gây ra khó khởi động, nổ sớm và nhiễu sóng vô tuyến.

There are two types. Stiff, durable copper-cored leads are used on older cars.

Có hai loại dây. Dây dẫn bằng đồng cứng và bền được sử dụng trên những chiếc xe đời cũ.

To prevent radio interference with this type of lead, fit an in-line suppressor between the coil and the distributor, and use resistive plug caps on all the plugs.

Để tránh nhiễu sóng vô tuyến với loại dây dẫn này, hãy lắp bộ triệt dòng giữa cuộn dây kích từ và bộ chia điện và sử dụng đầu chụp bugi trên tất cả điện cực.

Later cars usually have carbon-cored leads, which are more flexible, though the core can break easily if roughly treated. Such leads have a built-in resistance and generally do not need extra suppressors.

Những chiếc xe sau này thường có dây dẫn được bọc carbon, dễ uốn hơn, mặc dù lõi có thể dễ dàng gãy nếu bị tác động mạnh. Những dây dẫn này có điện trở tích hợp và thường không cần thêm bộ triệt.

Fitting resistive plug caps and an in-line suppressor - Lắp nắp chụp bugi và bộ triệt dòng.

Both plug caps and suppressors have pointed screws which simply screw into the ends of the lead, without any need to remove insulation.

Cả hai nắp cắm và bộ triệt đều có vòng xoắn để vặn vào đầu của dây dẫn, mà không cần phải tháo lớp cách điện.

Fit the in-line suppressor anywhere in the coil lead.

Lắp bộ triệt dòng trong bất cứ nơi nào trong cuộn dây dẫn.

Carbon leads are sold as complete sets, with the distributor and coil connections and plug caps already crimped on.

Các dây dẫn carbon được bán dưới dạng các bộ hoàn chỉnh, với các bộ chia điện, dây nối và nắp cắm đã được uốn.

Simply remove the old leads, one at a time to avoid confusion, and replace with the new ones.

Đơn giản chỉ cần loại bỏ các dây cũ, từng cái một để tránh nhầm lẫn và thay thế bằng những cái mới.

To replace copper leads, buy the right total length of cable, a new set of resistive plug caps and an in-line suppressor and any terminals you may need.

Để thay thế dây dẫn bằng đồng, hãy mua đúng dây cáp, một bộ nắp chụp bugi mới và bộ triệt dòng và bất kỳ các đầu cực nào bạn có thể cần.

Note that when fitting or removing plug leads you should always push or pull the cap, not the lead, to avoid straining the lead and possibly pulling it away from its terminal connector.

Lưu ý rằng khi lắp hoặc tháo dây phin, bạn phải luôn luôn đẩy hoặc kéo nắp, không phải dây dẫn, để tránh làm căng dây dẫn và có thể kéo nó ra khỏi đầu nối dây.

Leads sometimes run through guides which hold them apart or away from hot,areas. Always refit them in their guides.

Dây dẫn đôi khi chạy qua các dây dẫn hướng chúng cách xa nhau hoặc ra khỏi khu vực nóng. Luôn luôn chỉnh lại chúng trong dẫn hướng.

Types of lead and connectors - Các loại dây dẫn và đầu nối.

You can tell copper-cored cable by its stiffness, especially when cold, and by the type of connectors fitted to it. Carbon-cored cable is quite flexible - but do not kink it, as the core snaps easily. Carbon cable has resistance marked on the insulating sheath.

Có thể nhận diện cáp đồng bằng độ cứng, đặc biệt là khi lạnh và bởi loại đầu nối được trang bị cho nó. Cáp lõi carbon khá mềm - nhưng đừng xoắn nó, vì lõi dễ bị gãy. Cáp carbon có điện trở được đánh dấu trên vỏ cách điện.

Carbon-cored cable has terminals already crimped on. These are a push-in fit to the distributor and coil, and are covered by rubber dust seals. Ease back the seals along the lead and fit the connectors into the coil and distributor caps. Fix the dust seals.

Cáp carbon có các đầu cực đã được uốn. Có một số đầu nối đến bộ chia điện và cuộn dây, và được bao phủ bởi cup ben. Nới lỏng lại các cup ben dọc theo dây dẫn và lắp các đầu nối vào cuộn dây và nắp bộ chia điện. Điều chỉnh các cup ben.

Types of  HT lead: Các loại dây phin

Carbon core: cáp lõi cacbon
Copper core: cáp lõi đồng
Reactive cable: cáp phản quang
Crimped-on terminal an rubber dust seal: đầu cosse và cup ben
Crimp-on terminal and collar: đầu cosse và vòng đệm
Screw-on collar: khóa cổ áo trục

Copper-cored cable uses screw-on connectors which you fit yourself  after cutting the cable to the correct length. There may be a screw collar over a terminal which you crimp on with pliers, or a terminal washer over which the strands are splayed. A screw collar then clamps the washer on to its connection. A third type has a screw which pierces the strands of the core.

Cáp lõi đồng sử dụng đầu nối mà bạn tự lắp sau khi cắt cáp để có độ dài thích hợp. Có thể có một khóa cổ áo trục trên đầu cực mà bạn xiết bằng kìm, hoặc vòng đệm mà dây cáp được nối bện. Khi đó, khóa cổ áo trục sẽ kẹp vòng đệm. Loại thứ ba có một vít xuyên qua các sợi của lõi.

Fitting a connector to copper-cored cable - Lắp đầu nối vào cáp lõi đồng.

When fitting a screw-on connector to copper-cored cable using a crimp-on terminal or a washer, remove about z in. (13 mm) of insulation from the end of the lead with a sharp knife. Take care not to cut into the wire core. Thread on the collar. Fit a crimp-on terminal by folding up the wings and flattening them with pliers. Fit a terminal washer by threading the core through the washer and bending the strands back around it.

Khi lắp đầu nối vào cáp lõi đồng bằng cách sử dụng đầu cosse hoặc vòng đệm, hãy tháo một khoảng (13 mm) lớp cách điện từ đầu dây bằng dao nhọn. Cẩn thận không cắt vào lõi dây. Xâu vào vòng đệm. Lắp đầu cosse bằng cách gập cánh và làm phẳng chúng bằng kìm. Lắp vòng chặn bằng cách luồn lõi qua vòng đệm và uốn các dây cáp lại xung quanh nó.

For a screw terminal, do not remove any insulation. Insert the lead into the connector, making sure that the screw is in line with the cable core. Tighten the screw to pierce the core.

Đối với một cầu đấu nối điện, không cần tháo bất kỳ lớp cách điện. Chèn dây dẫn vào đầu nối, đảm bảo rằng vít phù hợp với lõi cáp. Siết chặt vít để xuyên lõi.

To fit a crimp-on terminal to a coil lead, pass the core wires through the centre hole - Để lắp đầu cosse vào cuộn dây, hãy luồn dây lõi qua lỗ trung tâm.

Squeeze the terminal arms with pliers so that the spikes bite into the insulation. Splay the wires around the terminal end - Siết chặt đầu cosse bằng kìm để gai nhọn cắm vào lớp cách nhiệt. Nối bện các dây xung quanh đầu cực.

Screw each connection to the appropriate terminal on the distributor cap; that is, No. 1 lead to No. 1 terminal and so on. It has a pointed screw which pierces and expands the core as you tighten the collar. Thread the leads through guide tubes, if any, then fit plug caps, and in-line suppressor if necessary.

Vít từng dây nối với  đầu cực thích hợp trên nắp bộ chia điện; đó là, dây 1 đến cực 1 và như vậy. Nó có một ốc vít nhọn xuyên qua và mở rộng lõi khi bạn thắt chặt vòng đệm. Xâu các dây dẫn qua các ống dẫn, nếu có, sau đó lắp nắp phích cắm và bộ triệt dòng nếu cần.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Lắp Dây Cao Áp (Fitting New High-Tension Leads) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi