Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123 (tiếp theo)

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ (tiếp theo)

Checking an anti-dieselling valve - Kiểm tra van tiết lưu.

The anti-dieselling valve fitted by the car manufacturer is usually the type built into the side of the carburettor, rather than an air bleed valve connecting to the inlet manifold.

Van tiết lưu được trang bị bởi nhà sản xuất ô tô thường là loại được tích hợp bên cạnh bộ chế hòa khí, chứ không phải là van xả khí kết nối với đường ống góp vào.

To check the valve, disconnect the wire and carefully unscrew the valve from the side of the carburettor using an open-ended spanner. You can usually get it out without removing the carburettor.

Để kiểm tra van, ngắt kết nối dây và tháo cẩn thận van ra khỏi phía của bộ chế hòa khí bằng cách sử dụng cờ lê. Bạn thường có thể lấy nó ra mà không cần tháo bộ chế hòa khí.

Use a jumper lead to connect the live terminal or wire on the valve to the battery positive terminal, and touch the casing of the valve to the negative. If the valve works, there will be a click and the rod in the end will retract.

Sử dụng một dây mồi để kết nối trực tiếp cực hoặc dây nối trên van cực dương của acquy và chạm vào vỏ của van với cực âm. Nếu van hoạt động, sẽ có tiếng lách tách và đầu cuối của thanh đòn sẽ rút lại.

An anti-dieselling valve - Van tiết lưu

Check that the valve works. - Kiểm tra xem van hoạt động.

Unscrew the valve with an open-ended spanner.- Tháo van bằng cờ lê.

Anti-dieselling - Van tiết lưu

The other point to check on the carburettor is the anti-dieselling valve (if your car has one). If this valve is the type built into the side of the carburettor, which shuts off the fuel flow to the idle jet when the ignition is switched off, then it can stick in the open position, allowing fuel to flow through and causing running-on.

Cách khác để kiểm tra bộ chế hòa khí là van kiểm tra van tiết lưu (nếu xe của bạn có một van). Nếu van này là loại được tích hợp bên cạnh bộ chế hòa khí, để ngắt dòng nhiên liệu đến giclo cầm chừng khi tắt đánh lửa, thì nó có thể đặt ở vị trí mở, cho phép nhiên liệu chảy qua và gây ra việc tắt máy mà máy vẫn nổ.

To find the valve, consult your dealer or check in a workshop manual to see if your car has one. If you can't find this information, look at the outside of the carburettor for a barrel-shaped object with a wire coming from it.

Để tìm van, tham khảo ý kiến đại lý của bạn hoặc kiểm tra trong sổ tay hướng dẫn để xem xe của bạn có không. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin này, hãy nhìn vào bên ngoài bộ chế hòa khí để tìm một vật thể hình thùng với một sợi dây quấn ngoài nó.

To check if the valve is working, disconnect the wire that connects the valve to the electrical system, then use a spanner to unbolt the valve from the carburettor. Connect the wire or terminal on the valve to the positive battery terminal, and touch the body of the valve to the negative. If the solenoid in the valve works, you will hear a click, and the small rod that pokes out of the valve will move inwards.

Để kiểm tra xem van có hoạt động không, ngắt kết nối dây nối van với hệ thống điện, sau đó sử dụng cờ lê để tháo van ra khỏi bộ chế hòa khí. Kết nối dây hoặc cực trên van với cực dương của acquy và chạm vào thân van với cực âm. Nếu van điện từ  hoạt động, bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu lách tách và đầu nhỏ thò ra khỏi van sẽ di chuyển vào trong.

If the valve doesn't do this, it needs replacing. But if it works, then the electrical system may be faulty. Clip your test lamp to earth and probe the wire on the car that feeds the valve while a friend turns the ignition on and off. The test lamp should come on and go off with the ignition.

Nếu van không làm điều này, nó cần thay thế. Nhưng nếu nó hoạt động, thì hệ thống điện có thể bị lỗi. Kẹp đèn thử của bạn xuống đất và thăm dò dây trên xe cho van vào trong khi một người bạn bật và tắt bộ đánh lửa. Đèn thử phải bật và tắt cùng với bộ đánh lửa.

Fitting an air bleed valve - Lắp van xả khí.

Most air bleed valves mount on the car bodywork and connect to the inlet manifold by a short length of flexible hose. The hose can be plumbed into any existing hose to the manifold (such as the emission control system) or to a spare stub on the manifold. If there is only a single stub on the manifold with a hose already on it, you may be able to get a Y-adapter piece and connect the existing hose to one stub and the new one to the other.

Hầu hết các van xả khí gắn trên thân xe và kết nối với đường ống góp vào bằng một ống dài linh hoạt. Ống mềm có thể được cắm thẳng vào bất kỳ ống nào hiện có vào ống góp (chẳng hạn như hệ thống kiểm soát khí thải) hoặc đến ống dự phòng trên ống góp. Nếu chỉ có một ống duy nhất trên ống góp kèm với một ống mềm, bạn có thể lấy một bộ chuyển đổi chữ Y và nối ống hiện có với một ống và ống mới với ống khác.

Mark the screw hole positions. - Đánh dấu các vị trí lỗ vít.

Offer up the bleed valve to the inner wing and mark the hole positions. Use a hammer and centre punch to dent the hole position and prevent the drill slipping. Drill out the holes, taking care not to damage anything on the other side of the panel.

Lắp van khí xả vào tấm chắn bùn và đánh dấu các vị trí lỗ. Sử dụng búa và cái đục để làm lõm vị trí lỗ và ngăn mũi khoan trượt. Khoan các lỗ, chú ý không làm hỏng bất cứ thứ gì ở phía bên kia của bảng điều khiển.

Attach the valve to the car with self-tapping screws. Push the flexible hose over the stub on the valve, and secure it with a clip. Run it down to your chosen take-off point on a hose or the manifold. If you are connecting into a hose, cut the hose, fit a T-piece and fit all the hose ends to it. Secure them all with clips.

Gắn van vào xe bằng vít xoắn. Đẩy ống mềm qua cuống trên van và cố định nó bằng vòng kẹp. Di chuyển nó xuống điểm trên nhánh đường ống phụ đã chọn trên một ống mềm hoặc ống góp. Nếu bạn đang kết nối với một ống, hãy cắt ống, lắp một mảnh chữ T và lắp tất cả các đầu ống vào nó. Cố định tất cả chúng bằng vòng kẹp.

If you are attaching to an adapter, remove the existing adapter or blanking plug and screw in the new adapter in place. Attach the hose to the stub and secure it with a clip.

Nếu bạn đang gắn vào một bộ chuyển đổi, hãy tháo bộ chuyển đổi hiện có hoặc cắm phích cắm và vít vào bộ chuyển đổi mới tại chỗ. Gắn ống vào cuống và cố định bằng vòng kẹp.

Crimp a suitable connector to a length of wire and push it on to the bleed valve. Run the wire from the valve to an ignition-controlled live feed. Connect it in. Ask a friend to turn on the ignition, and listen to the valve —you should hear a distinct click as the ignition is turned on. Start the engine and check that it runs well and that the running-on is now cured.

Uốn một đầu nối phù hợp với chiều dài của dây và đẩy nó vào van khí xả. Nối dây từ van đến một nguồn nạp trực tiếp kiểm soát đánh lửa. Kết nối nó. Yêu cầu một người bạn bật đánh lửa và lắng nghe van mà bạn sẽ nghe thấy một tiếng kêu lách tách riêng biệt khi đánh lửa được bật. Khởi động động cơ và kiểm tra xem nó có chạy tốt không và tắt máy mà máy vẫn nổ đang chạy hay không.

 

Mount the unit to the bodywork. - Gắn thiết bị vào thân xe.

Attach the hose to the valve. - Gắn ống mềm vào van.


 
Attach the other end of the hose to a T-piece, plumbed into an existing vacuum hose. - Gắn đầu còn lại của ống vào ống chữ T, cắm thẳng vào ống chân không hiện có.

Serious problem. - Vấn đề nghiêm trọng

If you still haven't traced the cause of the problem, then it's most likely to lie within the combustion chamber itself. Unfortunately there's not much you can do to check where the problem lies without going to the trouble of taking off the cylinder head first.

Nếu bạn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vấn đề, thì rất có thể nó nằm trong buồng đốt. Thật không may, bạn không thể làm gì nhiều để kiểm tra vấn đề nằm ở đâu mà không gặp rắc rối khi tháo đầu xi lanh ra trước.

If your car has covered a high mileage or done a lot of short journeys, then the engine is most likely to need a decoke. The best way to do this is to remove the cylinder head and clean out the combustion chambers.

Nếu chiếc xe của bạn đã đi được quãng đường xa hoặc thực hiện nhiều hành trình ngắn, thì động cơ rất có thể cần làm sạch muội than. Cách tốt nhất để làm điều này là tháo đầu xi lanh và làm sạch các buồng đốt.

But before you go to the bother of decoking, consult your dealer or an engine tuning specialist to find out whether your particular car is susceptible to running-on. If so, you may find that later models were modified with an air bleed valve to help overcome the problem, and you can fit the parts from one of these models to your car.

Nhưng trước khi bạn làm sạch muội than, hãy tham khảo ý kiến đại lý hoặc chuyên gia điều chỉnh động cơ để tìm hiểu xem chiếc xe của bạn có dễ tắt máy mà máy vẫn nổ hay không. Nếu vậy, bạn có thể thấy rằng các mô hình sau này đã được sửa đổi với van xả khí để giúp khắc phục vấn đề và bạn có thể lắp các bộ phận từ một trong những mô hình này vào xe của bạn.

If you can't get an air bleed valve from your own dealer, try another dealer or an accessory shop - it doesn't matter if the valve is not made specifically for your model of car because it can usually be adapted to fit.

Nếu bạn không thể có được van xả khí từ đại lý, hãy thử một đại lý khác hoặc cửa hàng phụ kiện - không có vấn đề gì nếu van không được sản xuất riêng cho mẫu xe của bạn bởi vì nó thường có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Connect into an ignition-controlled feed. - Kết nối với một nguồn cấp dữ liệu kiểm soát đánh lửa.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Điều chỉnh việc tắt máy mà máy vẫn nổ (Curing running on) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Tăng Doanh Thu Nhà Hàng - Khách Sạn Nhờ Lắp Sạc Xe Ô Tô Điện

Việc trang bị và lắp đặt các sạc phin ô tô điện tại Khách sạn, nhà hàng rất cần thiết ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi