Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 123

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Curing Running On - Điều Chỉnh Việc Tắt Máy Mà Máy Vẫn Nổ.

Running-on is when the engine continues to turn after you've switched off the ignition because the fuel/air mixture is being ignited by a hot-spot in the combustion chamber. Furthermore, because the mixture is often firing at the wrong point in the cycle, the engine does not run smoothly but jerks and rocks badly on its mountings (and sometimes backfires). The problem can be so bad that the engine runs on for a minute or more if left alone.

Tắt máy mà máy vẫn nổ khi động cơ tiếp tục quay sau khi bạn tắt đánh lửa vì hỗn hợp nhiên liệu / không khí đang bị đốt cháy bởi một điểm nóng trong buồng đốt. Hơn nữa, vì hỗn hợp thường cháy sai thời điểm trong chu trình, động cơ không chạy trơn tru mà bị rung và lắc mạnh trên các khung đỡ của nó (và đôi khi gây ra tiếng nổ lớn). Vấn đề có thể tồi tệ đến mức động cơ vẫn chạy khi tắt máy trong khoảng một phút hoặc hơn nếu để yên.

Causes of running on - Nguyên nhân của việc tắt máy mà máy vẫn nổ.

Running-on occurs when the fuel/air mixture in the cylinders ignites without a spark. This is known as the dieselling effect because it is caused by the fuel igniting spontaneously in the combustion chambers, which is what occurs (deliberately) in a diesel engine.

Tắt máy mà máy vẫn nổ xảy ra khi hỗn hợp nhiên liệu / không khí trong xi lanh bốc cháy mà không có giai đoạn đánh lửa. Điều này được gọi là hiệu ứng Diesel hóa vì nó được gây ra bởi nhiên liệu tự bốc cháy trong buồng đốt, đó là những gì xảy ra tương tự trong động cơ diesel.

Check all the possibilities shown here, starting with the easiest ones.

Kiểm tra tất cả các khả năng hiển thị ở đây, bắt đầu với những khả năng dễ nhất.

Running-on is not good for your engine and it can cause serious damage if you allow it to go on for too long. A stop-gap measure (if your car is manual) is to put the car into gear and stall the engine; but this doesn't solve the problem in the long term.

Tắt máy mà máy vẫn nổ không tốt cho động cơ của bạn và nó có thể gây ra hư hại nghiêm trọng nếu bạn cho phép nó tiếp tục hoạt động quá lâu. Một biện pháp ngăn chặn (nếu xe của bạn là xe sử dụng hộp số sàn) là vào số và tắt máy; nhưng điều này không giải quyết được vấn đề trong dài hạn.

Why it happens - Tại sao nó xảy ra.

There are a number of reasons for the engine developing a hot-spot that leads to running-on, some of which are easy to check and cure, while others are more difficult.

Có một số lý do khiến động cơ dẫn đến việc tắt máy mà máy vẫn nổ, một số lý do dễ kiểm tra và sửa chữa, trong khi những lý do khác khó khăn hơn.

The simplest causes are that the wrong grade of petrol is being used (usually of too low octane), the spark plugs are faulty or of the wrong grade, the carburettor is badly out of tune, or the ignition timing is faulty. You should check all these before going on to consider more serious causes such as excessive carbon build-up.

Các nguyên nhân đơn giản nhất là do sử dụng sai loại xăng (thường là chỉ số octan quá thấp), bugi bị lỗi hoặc sai loại, bộ chế hòa khí bị hỏng, hoặc thời gian đánh lửa bị sai. Bạn nên kiểm tra tất cả những điều này trước khi tiếp tục xem xét các nguyên nhân nghiêm trọng hơn như tích tụ carbon quá mức.

Spark plug checks - Kiểm tra bugi.

First take out all the spark plugs and examine them carefully. Look at theelectrodes and the nose of the insulator for any signs of overheating. The plugs should have a light brown coating all over - if they appear white or glazed, they have been overheating.

Đầu tiên lấy ra tất cả các bugi và kiểm tra chúng cẩn thận. Nhìn vào các điện cực và mũi của chất cách điện cho bất kỳ dấu hiệu quá nóng. Các điện cực đánh lửa nên có một lớp phủ màu nâu nhạt - nếu chúng xuất hiện màu trắng hoặc tráng men, chúng đã quá nóng.

If the existing plugs are old, it's worth replacing them with a new set to see if that cures the problem. Make sure that they are the correct type for your car.

Nếu các điện cực đánh lửa đang sử dụng đã cũ, thay thế chúng bằng một bộ mới để xem liệu điều đó có khắc phục được sự cố không. Hãy chắc chắn rằng chúng là loại chính xác cho chiếc xe của bạn.

If the problem initially goes away and then quickly recurs, the standard grade of plugs may be unsuitable for your particular engine. Check with your dealer or handbook to see whether the car manufacturer specifies different types of spark plug for different driving conditions, for example, a cooler running plug may be required for mainly fast driving, while for driving around town a hotter one may be specified. Remember that if you fit cooler plugs because most of your driving is on motorways, they will foul up more quickly around town.

Nếu sự cố ban đầu biến mất và sau đó nhanh chóng tái phát, loại bugi đánh lửa tiêu chuẩn có thể không phù hợp với động cơ riêng biệt của bạn. Kiểm tra với đại lý hoặc sổ tay bảo dưỡng của bạn để xem liệu nhà sản xuất có chỉ định các loại bugi khác nhau cho các điều kiện lái khác nhau hay không, ví dụ, có thể cần một loại bugi mát phù hợp cho dòng xe đua, trong khi lái xe quanh thị trấn có thể chỉ định một loại bugi nóng hơn. Hãy nhớ rằng nếu bạn lắp bugi mát hơn vì hầu hết việc lái xe của bạn là trên đường cao tốc, chúng sẽ bị hỏng nhanh hơn chạy quanh thị trấn.

Checking the ignition and fuel systems - Kiểm tra hệ thống đánh lửa và nhiên liệu.


Take out the spark plugs and check them for signs of overheating or weak mixture - Lấy bugi ra và kiểm tra xem chúng có dấu hiệu quá nóng hoặc hỗn hợp yếu không.

Use a timing light to check that the ignition timing is accurately set - Dùng dụng cụ cân lửa để kiểm tra thời gian đánh lửa được thiết lập chính xác.


Use a hose to check that there are no leaks into the inlet manifold, and adjust the fuel/air mixture to the correct setting - Sử dụng một ống mềm để kiểm tra xem không có sự rò rỉ bên trong ống góp và điểu chỉnh lượng không khí/nhiên liệu chính xác.


Adjust the carburettor - Điều chỉnh bộ chế hòa khí.

Check engine tune - Kiểm tra cân chỉnh động cơ.

If the spark plugs aren't at fault, you should next check the ignition timing. Usually, you will have had other warning of over advanced timing, such as pinking under hard acceleration.

Nếu bugi không có lỗi, tiếp theo bạn nên kiểm tra thời điểm đánh lửa. Thông thường, bạn sẽ có cảnh báo khác về thời gian đánh lửa quá sớm, chẳng hạn như tiếng gõ dưới việc khó tăng tốc.

It is best to check the timing stroboscopically with the engine running - this is far more accurate than doing it statically.

Cách tốt nhất là kiểm tra thời gian chớp với động cơ hoạt động - điều này chính xác hơn nhiều so với thực hiện tĩnh.

Air leaks - Rò khí.

If running-on still persists, your next avenue of investigation is the fuel system. The problem may be caused by a weak fuel/air mixture because of a badly adjusted carburettor or air leaking into the inlet manifold. A weak fuel/air mixture can make the engine run much hotter than it should.

Nếu tắt máy mà máy vẫn nổ, cách kiểm tra tiếp theo của bạn là hệ thống nhiên liệu. Vấn đề có thể được gây ra bởi hỗn hợp nhiên liệu / không khí nghèo do bộ chế hòa khí được điều chỉnh kém hoặc rò rỉ không khí trong đường ống vào. Hỗn hợp nhiên liệu / không khí nghèo có thể làm cho động cơ chạy nóng hơn nhiều so với bình thường.

First make sure the air filter is clean and correctly fitted. Follow all theemission system pipes that connect to the filter or carburettor to check that none is disconnected or split.

Trước tiên hãy đảm bảo bộ lọc không khí sạch và được lắp đúng. Thực hiện theo tất cả các đường ống hệ thống phát thải kết nối với bộ lọc hoặc bộ chế hòa khí để kiểm tra xem không có đường ống nào bị ngắt kết nối hoặc tháo ra.

If all else seems well so far, start the engine and listen for a hissing or sucking sound from any of the joints between the carburettor and inlet manifold, or the inlet manifold and engine. Don't forget to check where any pipes or hoses join the manifold. Try not to confuse the sound with the normal intake roar through the carburettor.

Nếu mọi thứ có vẻ tốt, hãy khởi động động cơ và lắng nghe tiếng rít hoặc hú từ bất kỳ khớp nào giữa bộ chế hòa khí và đầu vào ống góp, hoặc giữa ống góp và động cơ. Đừng quên kiểm tra xem bất kỳ đường ống hoặc ống nhánh. Cố gắng không nhầm lẫn âm thanh với tiếng kêu thông thường thông qua bộ chế hòa khí.

If you think you may have found a leak, use a piece of tube as a stethoscope to listen along the joint to make sure. As a further check, paint a little oil on to the joint with an old paint brush - if there is a leak you will see the oil disappearing into the hole. Replace any suspect gaskets.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã tìm thấy một rò rỉ, hãy sử dụng một đoạn ống làm ống nghe để nghe dọc theo khớp để đảm bảo. Để kiểm tra thêm, quét một ít dầu lên mối nối bằng cọ quét cũ - nếu có rò rỉ bạn sẽ thấy dầu biến mất vào lỗ. Thay thế bất kỳ miếng đệm nghi ngờ.

If the manifold is leak-free, turn your attention to the carburettor. Tune the carburettor until the fuel/air mixture is correct. Also check that the idling speed is not set too high because this can cause running on. If you have trouble getting the carburettor to tune, there may be wear in the carburettor itself. If it is beyond saving, you need a new or reconditioned carburettor. You may be able to save money by getting one from a scrapyard.

Nếu ống góp không bị rò rỉ, hãy chú ý đến bộ chế hòa khí. Điều chỉnh bộ chế hòa khí cho đến khi hỗn hợp nhiên liệu / không khí chính xác. Đồng thời kiểm tra xem tốc độ không tải không được đặt quá cao vì điều này có thể gây tắt máy mà máy vẫn nổ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh bộ chế hòa khí, có thể có sự hao mòn trong chính bộ chế hòa khí. Nếu nó vượt quá khả năng sửa chữa, bạn cần một bộ chế hòa khí mới hoặc tân trang lại bộ cũ. Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách tìm một cái từ một bãi phế liệu.

Spark plug problems - Vấn đề bugi đánh lửa.


A badly glazed or eroded plug has been overheating and must be replaced - Một điện cực đánh lửa bị tráng men kém hoặc bị xói mòn sẽ quá nóng và phải được thay thế.


White deposits on the end of the plug indicate that the fuel/air mixture is too weak - Cặn trắng ở đầu điện cực làm cho hỗn hợp nhiên liệu / không khí quá nghèo.

Compare your spark plugs to the ones shown here to see whether they are the cause of the problem. A badly glazed or eroded plug has been overheating and must be replaced. White deposits on the end of the plug indicate that the fuel/air mixture is too weak.

So sánh bugi của bạn với những cái được trưng bày để xem liệu chúng có phải là nguyên nhân của vấn đề không. Một điện cực bị tráng men  hoặc bị xói mòn sẽ quá nóng và phải được thay thế. Cặn trắng ở đầu điện cực cho thấy hỗn hợp nhiên liệu / không khí quá nghèo.

(Còn tiếp.)


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Điều chỉnh việc tắt máy mà máy vẫn nổ (Curing running on) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi