Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 122

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing The Bendix Gear - Thay Thế Bánh Răng Bendix

The name Bendix gear strictly applies to the spiral drive mechanism of an inertia-type starter. However, the term is sometimes used for the pre-engaged starter mechanism.

Tên Bendix áp dụng nghiêm ngặt cho cơ chế truyền động xoắn ốc của bộ khởi động kiểu quán tính. Tuy nhiên, thuật ngữ này đôi khi được sử dụng cho bộ khởi động sớm.

Drive-mechanism faults can occur in two ways. The starter can spin without engaging with the flywheel, or jam in engagement.

Lỗi cơ cấu truyền động có thể xảy ra theo hai cách. Bộ khởi động có thể quay mà không cần ăn khớp với bánh đà, hoặc bị kẹt trong việc ăn khớp.

In an inertia starter, dirt in the spiral Bendix thread is the usual reason for it not engaging.

Trong một bộ khởi động quán tính, bụi bẩn trong rãnh xoắn ốc của bánh răng bendix thường là lý do khiến nó không ăn khớp.

Remove the starter and clean the gear thoroughly with petrol and a paintbrush. Let it dry completely: petrol fumes can explode. Test the gear by sliding the pinion along the shaft. It should slide easily and return under the spring pressure.

Tháo bộ khởi động và làm sạch bánh răng bằng xăng và cọ sơn. Để nó khô hoàn toàn: vì khí xăng có thể phát nổ. Kiểm tra bánh răng bằng cách trượt bánh răng dọc theo trục. Nó sẽ trượt dễ dàng và trở lại dưới lực hồi của lò xo.

Do not oil the gear: that would attract more dirt. Refit the starter and your problem may be solved.

Không tra dầu vào bánh răng: điều này sẽ làm dính nhiều bụi bẩn hơn. Lắp đặt lại bộ khởi động và vấn đề có thể được giải quyết.

If a pre-engaged starter does not engage, or if either type instead of spinning emits a dull >clunk, showing that it is jammed, there may be more serious trouble and you may have to strip the starter.

Nếu bộ khởi động trước không ăn khớp hoặc nếu một trong hai loại thay vì quay sẽ phát ra tiếng kêu cục, cho thấy nó bị kẹt, có thể có rắc rối nghiêm trọng hơn và bạn có thể phải tháo bộ khởi động.

Sometimes a starter turns the engine and then jams in engagement, producing a loud howl as the engine starts. Switch off at once and remove the starter for examination.

Đôi khi bộ khởi động quay động cơ và sau đó bị kẹt khi đã ăn khớp, tạo ra tiếng hú lớn khi động cơ khởi động. Tắt ngay lập tức và kiểm tra bộ khởi động.

The exposed Bendix gear of an inertia starter is easy to check without dismantling the motor. But a pre-engaged starter has to be stripped completely.

Bánh răng Bendix tiếp xúc của bộ khởi động quán tính rất dễ kiểm tra mà không cần tháo mô tơ. Nhưng một bộ khởi động trước phải được tháo ra hoàn toàn.

With either type of starter, if you find no fault, it may be the flywheel that is damaged. There may be marks on the flywheel and corresponding ones on the pinion teeth.

Với một trong hai loại khởi động, nếu bạn không tìm thấy lỗi, đó có thể là bánh đà bị hỏng. Có thể có dấu trên bánh đà và những dấu tương tự trên răng của  răng bánh.

You can often check the flywheel teeth by removing the starter motor and viewing them through the aperture while a helper turns the engine.

Bạn có thể thường xuyên kiểm tra răng bánh đà bằng cách tháo mô tơ khởi động và xem chúng qua góc hở trong khi người trợ giúp quay động cơ.

Replacing the Bendix on a pre-engaged starter motor - Thay thế bánh răng Bendix trên một mô tơ khởi động trước.

Strip the motor and examine the drive mechanism for any damaged parts. If necessary, remove the drive pinion and clutch assembly.

Tháo động cơ và kiểm tra cơ cấu truyền động cho bất kỳ bộ phận bị hư hỏng. Nếu cần, hãy tháo cụm bánh răng và cụm ly hợp.

Use a pulling tool to remove the thrust collar - Sử dụng thiết bị kéo để tháo vòng đệm.

These are replaced as a single unit, so do not dismantle further.

Chúng được thay thế như một đơn vị duy nhất, vì vậy không tháo dỡ thêm.

Remove the actuating lever if possible it may not be removable. Grip the armature firmly, but not too hard, in a vice to remove the thrust collar. Use wood in the jaws of the vice to avoid damaging the armature.

Tháo cần gạt kích hoạt nếu có thể nó có thể không tháo rời được.  Giữ chặt phần ứng, nhưng không quá chặt, trong ê tô để loại bỏ vành chặn. Sử dụng gỗ đặt trong ê tô để tránh làm hỏng phần ứng.

Tap this type of collar down with a piece of piping used as a drift - Chạm vào vòng đệm với một đoạn ống được sử dụng như một cái đục.

The collar is located by a jump ring - a spring circlet - which engages in a groove on the shaft a pre-engaged starter and another groove inside the collar.

Vòng đệm được cố định bởi một vòng chặn - một vòng tròn lò xo – ăn khớp vào một rãnh trên trục một bộ khởi động trước và một rãnh khác bên trong vòng đệm.

Some collars are removed by using a length of pipe as a drift. Place it against the collar and give it a sharp tap to jolt it down the shaft and off the jump ring.

Một số vòng đệm được loại bỏ bằng cách sử dụng ống dài như một cái đục. Đặt nó vào vòng đệm và dùng lực mạnh để đẩy nó xuống trục và ra khỏi vòng nhảy.

Remove the ring with a screwdriver and slide the collar off the shaft.

Tháo vòng bằng tua vít và trượt vòng đệm ra khỏi trục.

Other collars are pulled off the jump ring with a pulling tool.

Các vòng đệm khác được kéo ra khỏi vòng nhảy bằng công cụ kéo.

Look at each side of the collar to tell which type it is: push or pull it away from the side on which the jump ring is just visible.

Nhìn vào mỗi bên của vòng đệm để biết nó thuộc loại nào: đẩy hoặc kéo nó ra khỏi phía mà vòng nhảy chỉ nhìn thấy được.

The entire pinion-and-clutch assembly can now be lifted off. There may also be a clutch stop bracket fitted over the shaft. Remember to replace this when reassembling.

Toàn bộ cụm bánh răng và ly hợp có thể được gỡ bỏ. Cũng có thể có một khung dừng ly hợp được trang bị trên trục. Nhớ thay cái này khi lắp lại.

Reassemble by sliding on the pinion-and-clutch assembly, the thrust collar and the jump ring. Use a small puller to draw the thrust collar back up over the jump ring. If it is one of the alternative types of collar, use a drift to tap it back on. Test that it is on far enough by measuring the armature end floatmovement lengthways. The maximum allowable end float is 3 mm.

Lắp ráp lại bằng cách trượt trên cụm bánh răng và li hợp, vòng đệm và vòng nhảy. Sử dụng một dụng cụ kéo nhỏ để kéo vòng đệm đẩy ngược lên trên vòng nhảy. Nếu đó là một trong những loại vòng đệm thay thế, hãy sử dụng cái đục để gõ lại. Kiểm tra xem nó có đủ xa hay không bằng cách đo chiều dài chuyển động phao cuối phần ứng. Phao cuối tối đa cho phép là 3 mm.

Changing the Bendix on an inertia starter - Thay đổi Bendix khi khởi động quán tính

The Bendix gear is usually held on by a circlip recessed into the end of the buffer spring. To free it, compress the spring with a compressor tool available from most accessory shops.

Bánh răng Bendix thường được giữ bởi một vòng tròn lõm vào cuối lò xo đệm. Để giải phóng nó, hãy nén lò xo bằng một công cụ nén có sẵn từ hầu hết các cửa hàng phụ kiện.

Do not use a vice instead: it can be dangerous if the spring slips.

Không sử dụng một ê tô  thay thế: nó có thể nguy hiểm nếu lò xo trượt.

However, you can adapt an ordinary valve-spring compressor by adding a short piece of tube with a gap cut out of the side, and topped by a steel plate.

Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh một máy nén van lò xo van thông thường bằng cách thêm một đoạn ống ngắn với một khe hở ở bên cạnh, và chặn trên bởi một tấm thép.

Remove the jump ring with a screwdriver - Tháo jump ring bằng tua vít.

Screw the tube down on the spring to compress it, then hook out the circlip through the gap with a small screwdriver. With the clip and inertia starter removed, slowly unscrew the compressor and pull the parts of the drive off the shaft.

Vặn ống xuống lò xo để nén nó, sau đó móc ra các vòng tròn thông qua khe hở bằng một tua vít nhỏ.Với vòng siết và  khởi động quán tính được gỡ bỏ, từ từ tháo máy nén và kéo các bộ phận của ổ đĩa ra khỏi trục.

One or more parts may need replacing. You may be able to replace any part separately, or you may have to buy an entire drive assembly, depending on make. Consult an auto-electrician.

Một hoặc nhiều phần có thể cần thay thế. Bạn có thể thay thế bất kỳ bộ phận nào một cách riêng biệt, hoặc bạn có thể phải mua toàn bộ cụm ổ đĩa, tùy thuộc vào nhãn hiệu. Tham khảo ý kiến một thợ điện tự động.

A purpose-made Bendix spring compressor can be used to free the circlip - Một máy nén lò xo Bendix có thể được sử dụng để mở  vòng chặn.

If you are fitting a new spiral Bendix spindle, feel along the splines and threads for burrs. Remove these carefully with a small, fine carborundum stone. Do not oil the parts when reassembling. Use the compressor to replace the circlip.

Nếu bạn đang lắp một trục xoay xoắn ốc mới, hãy cảm nhận dọc theo các đường trục và đường chỉ cho các gờ. Loại bỏ những thứ này một cách cẩn thận bằng một viên đá carborundum nhỏ, tốt. Không tra dầu cho các bộ phận khi lắp lại. Sử dụng máy nén để thay thế vòng hãm.

Testing pinion mesh clearance - Kiểm tra độ ăn khớp bánh răng.

Reassemble the motor fully, but leave the electrical connection between the solenoid and motor open.

Lắp lại hoàn toàn động cơ, nhưng để kết nối điện giữa điện trở và động cơ mở.

Use test leads to connect the negative - battery terminal if negative earth to the starter body and the positive + one to the small connector on the solenoid which links it to the ignition switch.

Sử dụng các thử nghiệm dẫn để kết nối cực - ac quy nếu âm đất với thân máy khởi động và cực dương + với đầu nối nhỏ trên đế điện trở liên kết nó với công tắc đánh lửa.

The solenoid should click into its engaged position.

Các điện trở nên nhấp vào vị trí ăn khớp của nó.

With the spring compressed, lever out the circlip - Với lò xo nén, đòn bẩy để mở vòng đệm.

Insert a feeler gauge between the pinion and its bearing on the far side of the motor. The gap should be 0.010 in. 0.25 mm unless another figure is quoted by the maker.

Chèn cỡ láđo khe hở giữa bánh răng và ổ đỡ của nó ở phía của động cơ. Khoảng cách phải là 0,010 in. 0,25 mm trừ khi một số liệu khác được nhà sản xuất trích dẫn.

Small connector: Giắc nối nhỏ.
Locknut: Đai ốc.
Motor body: Thân động cơ.
Measure here: Điểm đo ở đây.

With certain screw-type pivot pins it may be possible to adjust the gap by loosening the locknut and turning the pin. However, in most cases no adjustment is possible.

Với một số chân trụ loại vít nhất địnhcó thể điều chỉnh khe hở bằng cách nới lỏng móc khóa và xoay chốt. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp không thể điều chỉnh.


Xem thêm chuyên mục khác:
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 121(Thay thế vòng bi máy khởi động hoặc máy phát điện)
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 120(Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp).

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Thay thế bánh răng Bendix (Replacing the Bendix gear ) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

 

 

 

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Tăng Doanh Thu Nhà Hàng - Khách Sạn Nhờ Lắp Sạc Xe Ô Tô Điện

Việc trang bị và lắp đặt các sạc phin ô tô điện tại Khách sạn, nhà hàng rất cần thiết ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi