Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 121

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Replacing starter or dynamo bearings - Thay thế vòng bi máy khởi động hoặc máy phát điện

Make sure that you can get replacement bearings before you take on the job of replacing worn ones. They should be available from an auto-electrical store.

Hãy chắc chắn rằng bạn có thể có được vòng bi thay thế trước khi bạn đảm nhận công việc thay thế vòng bi bị mòn. Chúng có sẵn từ cửa hàng điện tự động

Select a socket the same diameter as the bush - Chọn một ống nối có cùng đường kính với ổ trục

Starter-motor bearings are usually bushes made of graphite-bronze. A few starters - especially heavy-duty types - have ball bearings at the pinion end.

Vòng bi khởi động động cơ thường là ổ trục làm bằng đồng than chì. Một vài bộ khởi động - đặc biệt là các loại nặng - có vòng bi ở đầu bánh răng.

With the starter motor removed from the car, but before you dismantle it, check whether the bearings are worn. Grip the pinion and push the shaft sideways, if possible at both ends. It should not move.

Với động cơ khởi động được tháo ra khỏi xe, nhưng trước khi bạn tháo dỡ nó, hãy kiểm tra xem vòng bi có bị mòn không. Kẹp chặt bánh răng và đẩy trục ngang, nếu có thể ở cả hai đầu. Nó không nên di chuyển

It may move a little lengthways called 'end float'. The maximum allowable end float is 3 mm.

Nó có thể di chuyển một chút chiều dài gọi là ‘khe hở dọc bạt lót’. Khe hở tối đa cho phép là 3 mm

Make sure that you can get replacement bearings before you take on the job of replacing worn ones. They should be available from an auto-electrical store.

Hãy chắc chắn rằng bạn có thể có được vòng bi thay thế trước khi bạn đảm nhận công việc thay thế vòng bi bị mòn. Chúng nên có sẵn từ một cửa hàng điện tự động

Some Lucas starters have a riveted cover over the bush at the commutator end. You have to punch or drill the rivets out. Buy new rivets (some kits of replacement parts include nuts and bolts instead).

Một số bộ khởi động Lucas có một lớp phủ đinh tán trên ổ trục ở đầu cổ góp. Bạn phải đóng hoặc khoan đinh tán ra. Mua đinh tán mới (một số bộ dụng cụ thay thế bao gồm đai ốc và bu lông thay thế)

Dismantle the motor (See Stripping the starter motor) and take off the endplates to remove the bearings. Remove the brush assembly from the commutator.

Tháo mô tơ (Xem xét tháo động cơ khởi động) và tháo các tấm chắn ổ bi để tháo vòng bi. Tháo cụm chổi than ra khỏi cổ góp.

Dynamo bearings - Vòng bi máy nổ

These are exactly like starter-motor bearings, usually with a ball bearing at the pulley end. Use these instructions for removing and replacing both dynamo and starter-motor bearings.

Đây là chính xác giống như vòng bi khởi động động cơ, thường có một vòng bi ở đầu puli. Sử dụng các hướng dẫn để tháo và thay thế cả vòng bi máy phát điện và động cơ khởi động

                                  Tap out the bush with a hammer - Lấy ổ trục ra bằng một cái búa

Always repolarise a replacement dynamo or one that you have been working on before fitting it. Do it with the dynamo bolted in place, but before connecting it up. Connect a spare length of cable to the 'live' battery terminal, then connect the other end for just about two seconds to the F (field) terminal on the dynamo. Afterwards connect up the dynamo in the normal way and test.

Luôn luôn tái phân cực một máy phát điện thay thế hoặc một cái mà bạn đã làm việc trước khi lắp nó. Làm điều đó với máy phát điện được bắt vít tại chỗ, nhưng trước khi kết nối nó. Kết nối dây lưu trữ của cáp với cực ắc quy 'trực tiếp', sau đó kết nối đầu kia chỉ khoảng hai giây với cực F (cực ra) trên máy phát điện. Sau đó kết nối máy phát điện theo cách thông thường và kiểm tra.

Taking out the bushes - Lấy ra ổ trục

Always force out bushes inwards. Some bushes have collars and can move only one way. The new bush must be pressed in from the inner side of the endplate.

Luôn luôn đẩy các ổ trục vào trong. Một số ổ trục có vòng đệm và chỉ có thể di chuyển một chiều. Các ổ trục mới phải được ép từ phía bên trong của tấm chắn ổ bi.

The most straightforward way to remove a bush is to stand the endplate, inner side down, across a vice with the jaws open just wide enough for the bush to pass through. Tap it out with a hammer, using a rod or a socket spanner as a drift.

Cách đơn giản nhất để tháo một ổ trục là giữ nguyên tấm chắn, mặt trong xuống, ngang qua một ê tô với cái kiềm mở vừa đủ rộng để ổ trục đi qua. Lấy nó ra bằng búa, sử dụng một thanh hoặc cờ lê ổ cắm như một cái đục.

If the bush will not budge, cut into one side of it with a small chisel, and split it down its length. But take care not to damage the soft alloy housing.

Nếu ổ trục không nhúc nhích, hãy cắt vào một bên của nó bằng một cái đục nhỏ và tách nó xuống theo chiều dài của nó. Nhưng hãy cẩn thận để không làm hỏng vỏ hợp kim mềm.

Another way is to screw a suitably sized thread-cutting tap into the inner side of the bush until it takes a firm grip, then pull tap and bush out together.

Một cách khác là vặn một đinh ốc có kích thước phù hợp vào bên trong ổ trục cho đến khi nó bám chặt, sau đó kéo vòi và ổ trục ra với nhau.

Fitting new bushes - Lắp ổ trục mới

The new bush should be a tight fit in the housing. Soak it for 24 hours in oil before pressing it in.

Các ổ trục mới phải là một phù hợp chặt chẽ với vỏ ổ trục. Ngâm nó khoảng 24 giờ trong dầu trước khi nhấn nó vào.

                Use a chisel - Sử dụng cái đục

Split the bush with a chisel and lever it out with a screwdriver.   

Tách ổ trục bằng một cái đục và bẩy nó bằng tua vít.

The bush should be a loose fit on the armature shaft, but with no perceptible play; and the shaft itself must be unworn and free from grooves and gouges.

Ổ trục phải là một khớp nối lỏng trên trục phần ứng, nhưng không thấy khe hở; và bản thân trục phải chưa mòn và không có rãnh và khe nứt.

The easiest way to fit the bush is to press it home in a vice. For this you also need some sort of tool, the same diameter as the bush, to bear against the end of it while pressing - a socket spanner or a piece of rod or tubing of the correct size will serve.

Cách dễ nhất để lắp ổ trục là ấn nó vào vỏ trong ê tô. Đối với điều này, bạn cũng cần một số loại công cụ, có cùng đường kính với ổ trục, để chống lại phần cuối của nó trong khi nhấn – một tuýp hoặc một thanh hoặc ống có kích thước chính xác có thể dùng được.

Line up the bush absolutely square with the housing before pressing it in. An out-of-line bush will distort, even if you can push it fully home. Take care, too, that the end against which you are pressing is not damaged or distorted.

Xếp thẳng các ổ trục vuông hoàn toàn với vỏ trước khi ấn nó vào. Một đường ngoài ổ trục sẽ bị biến dạng, ngay cả khi bạn có thể đẩy nó vào cái vỏ hoàn toàn. Hãy cẩn thận, rằng kết thúc mà bạn đang nhấn không bị hư hỏng hoặc bị bóp méo.

Another way to fit the bush is to tap it gently in, again using a socket spanner of the same size to protect the end.

Một cách khác để lắp ổ trục là gõ nhẹ vào nó, một lần nữa sử dụng tuýp có cùng kích thước để bảo vệ đầu trục.

Ways to remove bearings - Cách tháo vòng bi

To remove the front plate bearing, first take the armature out of the starter. (in a dynamo, also remove the pulley and its retaining key)

Để tháo tấm chắn phía trước vòng, trước tiên hãy lấy phần ứng ra khỏi bộ khởi động. (trong một máy phát điện, cũng loại bỏ puli và chìa khóa giữ lại)

Tap it in - Đóng chốt vào

The bush may also be tapped in, using a socket as a drift. Be sure to keep it straight.

Các ổ trục cũng có thể được đóng chốt vào, sử dụng một ống nối như một cái đục. Hãy chắc chắn rằng giữ cho nó thẳng.

The inner race of the bearing is a tight but sliding fit on the armature shaft.

Vòng trong ổ trục là một khớp nối chặt nhưng trượt trên trục phần ứng.

To free it, hold the front plate in one hand and gently tap out the shaft with a soft-faced hammer (to avoid damaging the end and threads)

Để mở nó, giữ tấm tấm chắn trước bằng một tay và nhẹ nhàng rút trục ra bằng búa đầu nhựa (để tránh làm hỏng đầu và ren)

Tap the bearing out, using a socket as a drift.

Lấy ổ bi ra, sử dụng tuýp như một cái đục.

Another way is to grip the front plate in a vice, or support it on blocks to tap the armature shaft from its bearing.

Một cách khác là kẹp đĩa chắn phía trước trong cái ê tô hoặc đỡ nó trên các khối để lấy trục phần ứng từ ổ bi của nó.

Either way, take care not to let the armature fall as it comes out of the front plate.

Dù bằng cách nào, hãy chú ý không để phần ứng rơi xuống khi nó ra khỏi đĩa chắn trước.

There are several ways in which the bearing is retained in the front plate. Usually, however, it is held by an internal circlip or by a small riveted-on retainer plate.

Có một số cách mà ổ bi được giữ lại trong tấm phía trước. Tuy nhiên, thông thường, nó được giữ bởi một vòng chặn bên trong hoặc bởi một tấm giữ đinh tán nhỏ.

If the bearing is held in by a circlip, remove the clip with circlip pliers, or by easing it out with a screwdriver.

Nếu ổ bi được giữ trong một vòng chặn, hãy tháo vòng chặn bằng kìm mở phe, hoặc bằng cách tháo nó ra bằng tua vít.

Take out any spacers or felt washers there may be underneath it - but note the order in which they were fitted and put them back the same way later. You may need to renew a felt washer.

Lấy ra bất kỳ miếng đệm hoặc vòng phớt chắn dầu  có thể có bên dưới nó - nhưng lưu ý thứ tự mà chúng được trang bị và đặt chúng trở lại cùng một cách sau đó. Bạn có thể cần phải thay mới vòng phớt chắn dầu

Use a punch or a drill to take the rivets out of a retaining plate. Again, there may be washers which must be replaced in the correct order.

Sử dụng một cái đục hoặc một mũi khoan để lấy đinh tán ra khỏi tấm chắn. Ngoài ra, có thể có các vòng đệm phải được thay thế theo đúng thứ tự.

Replacing bearings - Thay thế vòng bi

Put back the spacers and felt washer if they were fitted, and replace the circlip or retaining plate. Splay out the rivets properly when replacing a retaining plate, so that it is secured firmly to the plate.

Đặt lại miếng đệm và vòng phớt chắn dầu nếu chúng được trang bị, và thay thế vòng chặn hoặc đĩa giữ. Vát cạnh các đinh tán đúng cách khi thay thế một đĩa giữ, để nó được bảo đảm chắc chắn vào đĩa.

Press the new bush in with a vice, making sure it is aligned in the housing.

Nén ổ trục mới bằng một ê tô, đảm bảo nó được căn chỉnh trong vỏ.

Take out the circlip with a small screwdriver.

Lấy ra các vòng chặn với một tua vít nhỏ.

With the bearing fitted, tap the assembly back on to the armature shaft, using a length of tubing that just fits over the shaft to drive the bearing home.

Với ổ bi được trang bị, ráp cụm lắp ráp trở lại trục phần ứng, sử dụng chiều dài ống vừa khít với trục để lái vỏ ổ bi.

  Drill out - Khoan ra

Punch or drill rivets out of the retaining plate. Take care to keep the drill vertical.

Đục hoặc khoan đinh tán ra khỏi tấm chắn. Hãy cẩn thận để giữ cho mũi khoan thẳng đứng.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Replacing starter or dynamo bearings (Thay thế vòng bi máy khởi động hoặc máy phát điện) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

 

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi