Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 120

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking The Low-Tension Circuit -  Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp

The low-tension (LT), or primary-ignition, circuit consists of the battery, ignition switch, contact breaker, and the primary winding of the coil.

Mạch điện có điện áp thấp, hoặc đánh lửa sơ cấp, bao gồm ắc quy, công tắc đánh lửa, bộ ngắt tiếp xúc và cuộn dây sơ cấp của bô bin đánh lửa.

Tiếng Anh Chuyên Ngảnh Ô Tô

Checking the battery - Kiểm tra ắc quy

Check that all connections are clean and tight. Clean the connections if necessary, and smear the battery terminals with petroleum jelly – not grease.

Kiểm tra xem tất cả các kết nối là không có lỗi và chặt chẽ. Làm sạch các kết nối cần thiết và bôi dầu nhớt vào các cực pin – không phải dầu mỡ.

Ensure that the battery is fully charged and that the electrolyte is above the plates. Test it with a hydrometer: the specific gravity should be well above 1.230.

Đảm bảo rằng ắc quy được sạc đầy và chất điện phân ở trên các tấm. Kiểm tra ắc quy bằng phù kế: trọng lượng riêng phải cao hơn 1.230.

For a less accu rate check, switch on the headlights and watch them while a helper works the starter. They should dim only a little, and the starter should turn at its usual speed.

Để kiểm tra dung lượng ác quy còn tốt hay không, bật đèn pha và xem nó trong khi khởi động. Nó chỉ mờ đi một chút, và bộ khởi động sẽ quay với tốc độ bình thường.

If the lights dim badly while the starter turns slowly, either the battery is low or its connections are unsound. Re-check its connections, including the engine earthing strap (See Checking battery leads and connections); if necessary charge the battery.

Nếu đèn sáng mờ trong khi bộ khởi động chạy chậm, thì ắc quy yếu hoặc các kết nối của nó không ổn định. Kiểm tra lại các kết nối của nó, bao gồm dây nối mass; hoặc sạc nếu cần.

For further tests you need a voltmeter or multimeter - although you can make a rough check with a test lamp and leads.

Để tiếp tục kiểm tra, bạn cần một vôn kế hoặc đồng hồ VOM - mặc dù bạn có thể thực hiện kiểm tra sơ bộ bằng đèn thử và dây dẫn.

A ballast-resistor system - Hệ thống điện trở phụ

The voltage reaching the coil may be 12 volts, or about 7 volts if the coil has a ballast resistor.

Điện áp bô bin đánh lửa có thể đạt đến 12V, hoặc khoảng 7V nếu bô bin đánh lửa có điện trở phụ.

Most electrical equipment works on 12 volts, but most modern cars have a resistor in the ignition system to assist starting.

Hầu hết các thiết bị điện hoạt động trên 12V, nhưng hầu hết các xe hiện đại đều có điện trở trong hệ thống đánh lửa để hỗ trợ cho việc khởi động.

The coil in a ballast-resistor system is rated at 7-8 volts instead of 12 volts. When the   starter motor is operating, the coil is fed with 12 volts from the starter.

Bô bin đánh lửa trong hệ thống điện trở phụ có giá trị ở mức 7-8V thay vì 12V. Khi động cơ khởi động, bô bin đánh lửa được cung cấp với 12V từ bộ khởi động.

Tiếng Anh

Once the engine has started, the coil is fed in the usual way from the ignition switch. To stop the coil from burning out, the 12 volts from the switch is usually passed through a resistor block (mounted on or near the coil), which reduces the voltage.

Khi động cơ đã khởi động, bô bin đánh lửa được nạp theo cách thông thường từ công tắc đánh lửa. Để ngăn thất thoát ra ngoài bô bin đánh lửa, công tắc thường truyền 12V qua một khối điện trở (được gắn trên hoặc gần bô bin đánh lửa), làm giảm điện áp.

Some cars have, instead, a special high-resistance wire between the ignition switch and the coil to reduce the voltage.

Thay vào đó, một số xe hơi có một dây điện trở cao đặc biệt giữa công tắc đánh lửa và bô bin đánh lửa để giảm điện áp.

Checking the voltage - Kiểm tra điện áp

Make sure all connections are clean and tight. To check that voltage is reaching the coil, connect the voltmeter between the + or SW terminal of the coil and earth, and switch on the ignition.

Kiểm tra xem tất cả các kết nối đảm bảo không bị lỗi và không bị ngắn mạch. Để kiểm tra xem điện áp có đến bô bin đánh lửa hay không, hãy kết nối vôn kế với cực dương (+) hoặc SW của cuộn dây nối mass, và bộ đánh lửa.

The meter should read nearly 12 volts, or about 7 volts if the coil has a ballast resistor.

Đồng hồ có giá trị gần 12V, hoặc khoảng 7V nếu cuộn dây có điện trở phụ.

If there is no voltage, there is a break in the circuit between the battery and the  terminal. Possibly the ballast resistor is faulty.

Nếu không có điện áp, có một dòng ngắt trong mạch giữa ắc quy và hai đầu thiết bị. Có thể điện trở phụ bị lỗi.

Checking the coil - Kiểm tra bô bin đánh lửa

If the previous test shows no fault, test the primary winding of the coil.

Nếu kiểm tra trước đó cho thấy không có lỗi, hãy kiểm tra cuộn dây sơ cấp của bô bin đánh lửa.

Remove the distributor cap and wedge the contact-breaker points open with a piece of plastic or card.

Tháo nắp bộ chia điện và mở điểm chèn ngắt điện với một mảnh nhựa hoặc thẻ.

Connect the meter between the or CB terminal of the coil and earth, and switch on the ignition. Again the meter should read about 12 volts.

Kết nối đồng hồ giữa thiết bị đầu cuối hoặc CB của bô bin đánh lửa và mass, và bật công tắc đánh lửa. Một lần nữa đồng hồ đọc khoảng 12V.

Tiếng Anh ô tô

If it reads zero there may be a break inside the coil winding, or a short circuit to earth inside the distributor or in the LT lead.

Nếu đồng hồ chỉ 0 có thể bên trong cuộn dây có sự cố, hoặc là đoản mạch trong bộ chia điện trên điểm nối mass hoặc là trong dây áp thấp (LT lead).

Check further by disconnecting this LT lead and repeating the test. If the reading is zero, and the ballast resistor is sound, the coil is broken and should be replaced.

Kiểm tra thêm bằng cách ngắt kết nối dây áp thấp (LT lead) và lặp lại các kiểm tra. Nếu giá trị đọc được là 0, và điện trở phụ phát ra âm thanh, bô bin đánh lửa đã bị hỏng và nên được thay thế.

If the reading rises to about 12 volts, the distributor or its LT lead may be short circuited to earth.

Nếu giá trị đọc tăng lên khoảng 12V, bộ chia điện hoặc dây áp thấp (LT lead) có thể bị đoản mạch.

Checking distributor leads - Kiểm tra sự phân phối của dây dẫn

Check that the lead looks sound and the connection is clean and secure; check in the same way the short wires between the distributor LT terminal and the contact-breaker terminal post, and between the points and the condenser.

Kiểm tra các dây dẫn có âm thanh không và kết nối có lỗi và an toàn hay không; kiểm tra tương tự cho các dây ngắn giữa đầu cuối của bộ chia điện LT và thiết bị ngắt, giữa các khúc dây ngắn và tụ điện.

English Automotive

Look at the condenser itself, which might perhaps be short circuited to earth. Remove it from its mounting and check the voltmeter reading. If it is correct, the condenser is faulty; renew it.

Quan sát tụ điện, cái có thể gây ra đoản mạch. Tháo nó khỏi giá đỡ và kiểm tra vôn kế. Nếu đúng, tụ điện có sự sai sót; hãy thay thế nó.

Checking the points - Kiểm tra các đoạn dây ngắn

To check if the condenser is causing a short circuit, remove it and check on the voltmeter if there is current through the circuit.

Để kiểm tra xem tụ điện có gây ra đoản mạch hay không, tháo tụ điện và kiểm tra vôn kế nếu có dòng điện chạy qua mạch.

Make sure that the points are assembled correctly (See Fitting and adjusting contact-breaker points): mistakes such as leaving out insulating washers can cause a short circuit.

Đảm bảo rằng các đoạn dây ngắn được lắp chính xác: các lỗi như bỏ sót các miếng đệm cách điện có thể gây ra đoản mạch.

Close the points. Leave the meter connected between the - or CB terminal of the coil and earth. Switch on the ignition. The reading should be zero.

Nối các đoạn dây bị ngắn. Để đồng hồ giữa bộ CB của bô bin đánh lửa và mass. Bật bộ phận đánh lửa. Giá trị đọc được nên bằng 0.

Any voltage, even a very low one, may be caused by one or more faults, such as, dirty or oily points; wrongly set points not closing properly; points of the wrong type for the distributor; a bad earth connection between the contact-breaker baseplate - or the whole distributor - and the engine.

Bất kì điện áp nào, thậm chí là rất thấp, có thể gây ra một hoặc nhiều lỗi, chẳng hạn, các đoạn lổi hoặc có dầu; đặt đoạn dây không đúng; loại dây không đúng cho bộ chia điện; mối nối kém giữa các thiết bị ngắt tiếp xúc với mass – hoặc toàn bộ bộ chia điện – và động cơ.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách Kiểm Tra Mạch Điện Áp Thấp (Checking The Low-Tension Circuit) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi