Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 118(Kiểm tra hệ thống đánh lửa)

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Inspecting the ignition system

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em về tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Hệ Thống Đánh Lửa
 
LT lead to switch Công tắc dây áp thấp

LT connection Kết nối dây áp thấp

HT lead from coil Dây cao áp từ cuộn balát

CoilCuộn balát

Plug lead Dây dẫn bôbin

Plug gap khe hở bugi

Distributor capNắp chụp bộ chia điện

Spring clipKẹp cong

Clean the tip of the rotoarm by rubbing gentlywith a fine file or emerypapeLàm sạch đầu rotor quay bằng cách chà xát nhẹ nhàng với dũa mịn hoặc giấy nhám.

Inspect the ignition system whenever you make a general under-bonnet check. It takes only a couple of minutes, and guards against a frequent cause of breakdown.

Kiểm tra hệ thống đánh lửa bất cứ khi nào bạn thực hiện kiểm tra dưới nắp ca-pô. Chỉ mất vài phút và bảo vệ sự cố thường xuyên xảy ra.

Check that the low-tension connections are tight and free from corrosion, and that all LT wires have sound insulation and no cracks, kinks or breaks.

Kiểm tra xem các kết nối có độ chặt chẽ không và có bị ăn mòn không, tất cả các dây LT có cách âm và không có vết nứt, xoắn hay đứt.

Follow with the plug leads and plugs. The leads should be clean, dry and free from cracks or kinks.

Thực hiện theo các đầu cắm và phích cắm. Các dây dẫn phải sạch, khô và không có vết nứt hoặc xoắn.

If there are special guide clips, the leads should run inside them: the clips are to keep them away from each other and from hot surfaces.

Nếu có các kẹp dẫn hướng đặc biệt, dây dẫn chính nên chạy bên trong chúng: các cái kẹp đó là để giữ chúng cách xa nhau khỏi các bề mặt nóng.

Clean the leads with a soft cloth. Replace them if they are damaged or if the wrong type has been fitted at some time. High-tension leads should be replaced every two or three years, to maintain peak performance.

Làm sạch dây dẫn bằng vải mềm. Thay thế chúng nếu chúng bị hỏng hoặc nếu kiểu lắp sai đã được trang bị tại một số thời điểm. Nên thay thế dây dẫn có độ căng cao từ hai hoặc ba năm để duy trì hiệu suất cao nhất.

Check that the plug caps are firmly fixed to the leads, and that the leads are properly connected to the distributor.

Kiểm tra xem các nắp cắm được cố định chắc chắn với dây dẫn và các dây dẫn phải thực sự được kết nối đúng với cái bộ chia điện.

Take care not to get the connections mixed up — tag them with sticky tape if necessary.

Cẩn thận không để các kết nối lẫn lộn – ghi chú chúng bằng băng dính nếu cần thiết.

Leads may be screwed into the distributor vertically with threaded collars; pushed in vertically and held by crimped terminals; or inserted from the side and held by small screws.

Dây dẫn có thể được vặn vào bộ chia điện theo chiều dọc với các vòng có ren; đẩy theo chiều dọc và được giữ bởi các đầu cực bị uốn; hoặc chèn từ bên cạnh và được giữ bằng ốc vít nhỏ.

Check the distributor and plug caps for cracks. Pull off the plug caps one at a time — pulling the cap, not the easily damaged lead — and wipe the porcelain plug tops.

Kiểm tra các bộ chia và phích cắm cho các vết nứt. Kéo từng cái phích cắm ra một lần - kéo nắp, không phải là dây dẫn nên dễ bị hư hỏng - và lau đầu sứ phích cắm.

Take off the distributor cap. It may have a pair of spring clips which you lever off outwards, or two small screws — avoid dropping these.

Tháo nắp bô chia điện. Nó có thể có một cặp kẹp lò xo mà bạn gạt ra bên ngoài, hoặc hai con vít nhỏ - tránh làm rơi chúng.

Check the inside of the cap for cracks. Look closely at the contacts.

Kiểm tra bên trong nắp xem có vết nứt không. Nhìn kỹ vào các tiếp xúc.

If there is a sprung carbon brush at the top, it should be free to slide up and down; or there may be a spring contact on top of the rotor arm, which bears against a fixed carbon brush in the cap. The rotor-arm spring contact should be free from wear or damage.

Nếu có một chổi than bung ra ở phía trên, nó có thể tự do trượt lên xuống; hoặc có thể có một tiếp xúc lò xo trên đỉnh của trục quay rotor, đè cái chổi than cố định trong nắp. Tiếp xúc lò xo trục quay rotor không bị mòn hoặc hư hỏng.

The rotor-arm tip and the contacts around the inside of the cap should not be more than slightly pitted, and the gap between tip and contacts must not vary.

Đầu trục quay rotor và các tiếp điểm xung quanh bên trong nắp không được rỗ nhiều hơn một chút và khoảng cách giữa đầu và các tiếp điểm không được thay đổi.

If the rotor-arm tip is dirty, lift off the arm (a few types have screws) and clean it by removing the pitting marks by gentle filing or scraping.

Nếu đầu trục quay rotor bị bẩn, hãy nhấc cánh quay ra (một vài loại có ốc vít) và làm sạch nó bằng cách loại bỏ các vết rỗ nhẹ nhàng hoặc cạo.

Remove any corrosion from the contacts inside the cap by gentle scraping.

Loại bỏ bất kỳ sự ăn mòn từ các tiếp xúc bên trong nắp bằng cách cạo nhẹ.

The narrow pipe or pipes of the vacuum advance mechanism run from the distributor to the inlet manifold. Older cars have a metal pipe with a screwed union or a push-on rubber sleeve connector.

Đường ống hẹp hoặc đường ống của cơ cấu nâng chân không chạy từ bộ chia điện đến đường ống vào. Những chiếc xe cũ hơn có một ống kim loại với một khớp vặn vít hoặc kết nối với một ống cao su.

Most have a plastic pipe which is a push-on fit.

Hầu hết có một ống nhựa là phù hợp.

Check that the pipe is undamaged and that the connections are sound. A plastic pipe must be routed away from heat.

Kiểm tra xem đường ống không bị hư hại và các kết nối có âm thanh không. Một ống nhựa phải được tránh xa nhiệt.

If you have any doubt about the soundness of the pipe or connections, only a stroboscopic timing test  can make sure.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về âm thanh của đường ống hoặc các kết nối, chỉ có cách kiểm tra chớp đèn để đảm bảo.

Look at the coil. The most usual type has a thick HT lead coming out of the end flanked by two smaller LT leads.

Nhìn vào cuộn dây. Loại thông thường nhất có dây cao áp dày đi ra từ đầu bên cạnh hai đầu dây áp thấp nhỏ hơn.

The HT lead may be a push-in fit or have a screw collar. Check that it is firmly fixed to both coil and distributor, and that any rubber seals over the ends fit properly.

Đầu dẫn dây cao áp có thể là một khớp nối đẩy hoặc có vòng đệm. Kiểm tra xem nó được cố định chắc chắn cho cả cuộn dây và bộ chia điện, và bất kỳ gioăng cao su nào trên hai đầu phải vừa vặn.

The LT leads have spade connectors, or screws on older cars. Make sure these are firmly fastened, and that the leads are connected the right way round: a coil connected backwards still works, but could cause a misfire.

Các đầu dẫn dây áp thấp có đầu kẹp càng cua, hoặc ốc vít trên những chiếc xe cũ. Hãy chắc chắn rằng những cái này được buộc chặt và các dây dẫn được kết nối đúng vòng: một cuộn dây được kết nối ngược vẫn hoạt động, nhưng có thể gây ra lỗi sai.

On a modern negative-earth car the positive terminal, marked +, is connected to the ignition switch; the negative, marked —, to the contact-breaker points in the distributor.

Trên một sô loại xe cực, cực dương, được đánh dấu +, được kết nối với công tắc đánh lửa; âm, được đánh dấu -, đến các điểm ngắt tiếp xúc trong bộ chi điện.

For positive-earth cars — usually earlier models — they are connected the opposite way round.

Đối với những xe có cực dương - thường là những mẫu xe cũ hơn - chúng được kết nối ngược chiều.

Some terminals are marked 'SW' (switch) and 'CB' (contact breaker) usually on earlier cars.

Một số đầu cực được đánh dấu 'SW' (công tắc) và 'CB' (bộ ngắt tiếp xúc) thường trên các xe trước đó.

Make sure that the coil is fixed firmly in its mountings.

Hãy chắc chắn rằng cuộn dây được cố định chắc chắn trong giá đỡ của nó.

Most coils have a ballast resistor — a small porcelain block containing a wire coil and connected by spade or screw terminals into the LT lead to the switch.

Hầu hết các cuộn dây có điện trở chấn lưu(balát)- một khối sứ nhỏ chứa một cuộn dây và được nối với nhau bằng đầu nối kẹp càng cua hoặc vít vào dây dẫn áp thấp đến công tắc.

There are two leads from the switch to the coil; one for normal running going through the resistor; the other for starting, which bypasses the resistor to provide extra ignitionstrength.

Có hai dây dẫn từ công tắc đến cuộn dây; một là cho chạy bình thường đi qua điện trở; cái khác là để bắt đầu, nó bỏ qua điện trở để cung cấp thêm dòng điện đánh lửa.

The resistor is often clamped to one of the coil mounting bolts. Make sure it is not cracked, and that the connectors are tight. Some cars have a resistive lead from ignition switch to coil instead of a separate resistor.

Các điện trở thường được kẹp vào cuộn balát có bu lông lắp . Hãy chắc chắn rằng nó không bị nứt, và các đầu nối được chặt chẽ. Một số xe có dây dẫn điện trở từ công tắc sang cuộn balát thay vì điện trở riêng.

The last part of the test is optional because you can only do it in the dark — but well worth the trouble. Start the engine and look for 'tracking' — leakage of high-tension electricity from the coil, distributor, HT leads or plugs, caused by damaged or wet insulation. It shows up as blue sparks.

Phần cuối cùng của kiểm tra là tùy chọn vì bạn chỉ có thể thực hiện trong bóng tối - nhưng cũng đáng để đánh giá sự cố. Khởi động động cơ và tìm kiếm 'theo dõi' - rò rỉ điện cao áp từ cuộn dây, bộ chia địa, dây cao áp hoặc phích cắm, gây ra bởi cách điện bị hỏng hoặc ướt. Nó hiện lên như tia lửa màu xanh.

If you need to touch any part of the HT circuit when the engine is running, use insulated pliers and insulated screwdrivers. Do not touch any part with your hands, especially if you suspect a fault. Replace any part that has faulty insulation. Cure dampness by careful cleaning and the use of an aerosol water repellent.

Nếu bạn cần chạm vào bất kỳ phần nào của mạch cao áp khi động cơ đang chạy, hãy sử dụng kìm cách điện và tua vít cách điện. Không chạm vào bất kỳ bộ phận nào bằng tay của bạn, đặc biệt nếu bạn nghi ngờ có lỗi. Thay thế bất kỳ phần nào có cách điện bị lỗi. Hong khô ẩm ướt bằng cách vệ sinh cẩn thận và sử dụng thuốc chống thấm khí.


Xem thêm chuyên mục khác:
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 117(kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động).

Hy vọng với bài viết tiếng anh chuyên ngàng ô tô - Inspecting the ignition system - Kiểm tra hệ thống đánh lửa hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi