Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 117(Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động)


Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking and replacing starter-motor brushes

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Checking and replacing starter-motor brushes - Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

 tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
Both inertia and pre-engaged starters can have one of two types of commutator.

Cả motor loại quán tính và loại thường đều có một trong hai loại cổ góp.

It may be a cylindrical commutator, like that on a dynamo, with the brushes bearing on the side face.

Nó có thể là một cổ góp hình trụ, giống như trên máy phát điện, với các chổi than ở mặt bên.

Or it may be a face-type commutator, which has a flat disc at its outer end, with the brushes bearing against the disc.

Hoặc nó có thể là một cổ góp kiểu mặt, có một bản phẳng ở đầu ngoài của nó, với các chổi than đè lên cái bản.

The brushes, made of a copper and carbon alloy, are in housings on the endplate of the starter. There are usually four brushes; occasionally two.

Các chổi than, được làm bằng hợp kim đồng và carbon, được đặt trên tấm ốp của bộ khởi động. Thường có bốn chổi than; thỉnh thoảng hai.

Most starter motors have to be removed and partly dismantled to inspect or replace brushes. However, some have a removable bandwhich lets you check at least two of the brushes with the motor in place.

Hầu hết các động cơ khởi động phải được gỡ bỏ và tháo dỡ một phần để kiểm tra hoặc thay thế chổi than. Tuy nhiên, một số có một dải băng có thể tháo rời cho phép bạn kiểm tra ít nhất hai trong số các chổi than.

On a few, you can replace brushes with the motor in place, through a hole in the side of the endplate.

Trên một số ít, bạn có thể thay thế chổi than của motor khởi động tại chỗ, thông qua một lỗ ở phía cuối.

On all inertia starters with face-type commutators, brushes can be replaced without removing the armature/commutator. On a pre-engaged starter, the built-in solenoid is removed.

Trên tất cả các bộ khởi động quán tính với cổ góp kiểu mặt, chổi than có thể được thay thế mà không cần tháo phần ứng / cổ góp. Trên motor khởi động thường , điện từ tích hợp được loại bỏ.

Unless you have a service manual which gives a figure for the maximum allowable brush wear, assume that there must be at least A in. (8 mm) of brush beyond the brush lead.

Trừ khi bạn có một hướng dẫn sử dụng dịch vụ đưa ra một con số về độ mòn của chổi than tối đa cho phép, giả sử rằng phải có ít nhất A in. (8 mm) chổi than vượt ra ngoài đầu chổi.

Always check that new brushes slide smoothly in their guides. If they stick, remove raised spots with a fine file.

Luôn luôn kiểm tra xem chổi than mới trượt trơn trong hướng dẫn của họ. Nếu chúng dính vào, loại bỏ các điểm nổi bật bằng cái móc tốt.

Clean the commutator with methylated spirit. Let it dry fully before reassembling. Petrol is not recommended - a spark could ignite petrol vapour and cause an explosion.

Làm sạch cổ góp bằng cách methyl hóa. Hãy để nó khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Xăng không được khuyến khích - một tia lửa có thể đốt cháy hơi xăng và gây nổ.

If the commutator stays discoloured, clean it with very fine glasspaper. If the surface is badly worn, buy a new or exchange starter.

Nếu cổ góp vẫn bị đổi màu, hãy làm sạch nó bằng giấy nhám rất mịn. Nếu bề mặt bị mòn, hãy mua máy mới hoặc trao đổi.

Removing the endplate - Tháo cái nắp chụp ở đầu cực

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

On a motor which does not have inspection windows, you can check the brushes and clean the commutator, but replacing the brush set is a job for an auto-electrician.

Trên máy khởi động không có cửa sổ kiểm tra, bạn có thể kiểm tra chổi than và làm sạch cổ góp, nhưng thay thế bộ chổi than là công việc của một thợ điện ô tô.

The leads are insulated in a way which makes soldering on a new brush impossible.

Các dây dẫn được cách điện theo cách làm cho việc hàn trên chổi than mới là không thể.

To reach the brush assembly, remove the two long, slot-headed bolts which hold the motor together.

Tiếp đến cụm chổi than, hãy tháo hai bu lông có đầu dài, có rãnh giữ máy khởi động.

Take off the endplate and pull out the armature to check the commutator.

Tháo cái nắp chặn và kéo phần ứng ra để kiểm tra cổ góp.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

Release the brush assembly from inside the endplate by removing two screws.

Nhả cụm chổi than từ bên trong nắp chặn bằng cách tháo hai ốc vít.

Lift each brush out of its guide for measuring by pulling the coiled spring off the top of the brush and pulling up the brush.

Nhấc từng chổi than ra khỏi cái dẫn hướng của nó để đo bằng cách kéo lò xo cuộn ra khỏi đỉnh chổi than và kéo chổi than lên.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
Put the brush partway back into its guide and wedge the spring against its side, so that the spring does not push the brush fully in.

Đặt chổi than giữa chừng vào cái dẫn hướng  của nó và chèn lò xo vào cạnh của nó, để lò xo không đẩy chổi than vào hoàn toàn.

That allows the commutator to be inserted between the brushes without damaging them during reassembly.

Điều đó cho phép bộ chuyển đổi được chèn giữa các chổi than mà không làm hỏng chúng trong quá trình lắp lại.

Removing the covering band to make checks - Tháo cái băng kẹp để kiểm tra

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. 
Some starter motors have a removable band which covers inspection 'windows' in the sides of the motor.

Một số máy khởi động có một dải kẹp có thể tháo rời bao gồm kiểm tra bên ngoài ở hai bên máy khởi động.

You can loosen the band and slide it odd to inspect the brushes through the windows.

Bạn có thể nới lỏng kẹp và trượt để kiểm tra chổi than qua cửa sổ.

With this type you do not need to remove the motor.

Với loại này, bạn không cần phải máy khởi động.

Slide off the band and ask a helper to work the starter while you look through the windows.

Trượt khỏi cái kẹp và yêu cầu một người trợ giúp làm việc bộ khởi động trong khi bạn nhìn qua các cửa sổ.

Pronounced arching 0 continuous sparking - shows that either the brushes or the commutator are worn. But always inspect a brush for wear.

Phát âm vòm cong 0 phát sáng liên tục - cho thấy bàn chải hoặc cổ góp bị mòn. Nhưng luôn luôn kiểm tra một bàn chải cho mặc.

In some cases, the brush leads are attached by screws, which can be removed.

Trong một số trường hợp, các đầu chổi than được gắn bằng ốc vít, có thể được gỡ bỏ.

The whole brush assembly can then be withdrawn and the brushes changed with the starter in place.

Toàn bộ cụm chổi than sau đó có thể được rút ra và chổi than thay đổi với motor khởi động tại chỗ.

Replacing brushes - Thay thế chổi than

Measure the length of the brush from its contact face to the start of the lead.

Đo chiều dài của chổi than từ mặt tiếp xúc của nó đến đầu ra.

Measure the length of each brush from the face to the near end of the lead.

Đo chiều dài của mỗi chỗi than từ mặt đến gần cuối của đầu ra.

There must be at least 8mm of brush beyond the lead.

Phải có ít nhất 8 mm chổi than phía đầu ra.

To refit a brush, prise up the spring and slide the brush under it. Make sure it is the right way up. Screw down the lead firmly.

Để chỉnh lại mỗi chổi than, uống cong và trượt chổi than xuống dưới cái khớp của nó . Hãy chắc chắn rằng đó là cách đúng. Siết vít xuống chắc chắn.

Refitting - Trang bị lại

Make sure that all the brushes are wedged halfway in their guides by means of their coiled springs otherwise you cannot push the commutator back into place.

Đảm bảo rằng tất cả các chổi than được chêm nửa chừng trong các dẫn hướng của chúng bằng lò xo cuộn, nếu không bạn không thể đẩy cổ góp trở lại vị trí.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. 

Screw the brush assembly to the endplate, and put the commutator between the brushes. Release the springs so that they push the brushes down into contact with the commutator. Put the endplate back on to the motor, and reattach it by the two long slot-headed bolts.

Vặn cụm chổi than vào tấm ốp và đặt cổ góp giữa các chổi than. Nhả lò xo để chúng đẩy chổi than xuống tiếp xúc với cổ góp. Đặt tấm ốp lại vào motor khởi động và gắn lại bằng hai bu lông có đầu dài.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

Deplacement- Thay thế

On face-type commutator starters there are two ways of fastening on the endplate, under which the brush assembly is housed.

Trên bộ khởi động máy chỉnh lưu kiểu mặt, có hai cách buộc chặt vào tấm ốp, trong đó bộ chổi than được lắp ở dưới đó.

The endplate may be bolted on, but sometimes it has a circular, toothed spring clip, normally hidden under a rubber cover. The clip is difficult to lever off and is not reusable.

Tấm ốp có thể được bắt vít, nhưng đôi khi nó có một cái kẹp lò xo hình răng cưa, thường được giấu dưới một cái nắp cao su. Các kẹp rất khó để bẩy ra và không thể tái sử dụng.

Not all dealers stock replacements; so be sure to have a new clip ready if you remove it.

Không phải tất cả các đại lý đều có để thay thế; vì vậy hãy chắc chắn là có một kẹp mới nếu bạn gỡ bỏ nó.

Each brush lead of a pair is of a different length. Note which brush fits where before you take them out. Both designs have two of the four brush leads fixed to their field coil mountings by a pressure aluminiumweld.

Mỗi đầu chổi than của một cặp có độ dài khác nhau. Lưu ý chổi than nào phù hợp với nơi đó trước khi bạn lấy chúng ra. Cả hai thiết kế đều có hai trong số bốn đầu chổi được gắn cố định vào giá đỡ cuộn kích của chúng bằng mối hàn.

You can neither break nor renew this joint. Instead, cut the lead off near the brush, leaving a short tag. Solder the new lead on to this tag.

Bạn không thể phá vỡ cũng không làm mới khớp này. Thay vào đó, hãy cắt chì ra gần chổi than, để lại một đoạn ngắn. Hàn dẫn mới vào đoạn này.

If you use abrasive paper to clean a cylindrical commutator, wrap it round and apply pressure evenly to avoid making the drum oval.

Nếu bạn sử dụng giấy nhám để làm sạch một cổ góp hình trụ, hãy quấn tròn và vặn đều để tránh làm móp hình bầu dục.

For cleaning a face-type commutator, wrap the abrasive paper round a block of wood so that the face is kept perfectly flat.

Để làm sạch một cổ góp kiểu mặt, bọc giấy nhám quanh một khối gỗ để khuôn mặt được giữ phẳng hoàn hảo.

The metal of face-type commutator segments is very thin, so take care even moderate wear or pitting calls for replacement.

Mặt kim loại của cổ góp kiểu mặt rất mỏng, do đó, hãy cẩn thận ngay cả tiếng kêu rỗ hoặc rỗ vừa phải để thay thế.

Replacing brushes - Thay chổi than

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. 
Two of the brushes come already fixed to a terminal post, so are easily replaced.

Hai trong số các chổi đã được cố định vào một cái trục ở cuối, vì vậy dễ dàng thay thế.

The others are welded. Cut the leads off short at the brush end, leaving a i in. (10mm) tag. File each tag to expose plenty of bright metal. Coat it with solder, using a gas soldering-iron - a small electrical one is not powerful enough. Coat also the ends of the new leads.

Những người khác được hàn. Cắt ngắn dây dẫn ở đầu chổi than, để lại một đoạn(10 mm). Giủa mỗi đoạn để nó sáng lên. Phủ nó bằng vật hàn, sử dụng sắt hàn khí - một loại điện nhỏ không đủ mạnh. Lớp phủ cũng là kết thúc của các dây dẫn mới.

Solder the new leads in place, ensuring that the joints are solid, neat and flat.

Hàn các đầu dẫn mới tại chỗ, đảm bảo các khớp chắc chắn, gọn gàng và bằng phẳng.

Removing an endplate with a spring clip - Tháo cái nắp chụp ở cuối với cái kẹp lò xo

Lever off the spring clip with a screwdriver, taking care not to damage the end of the shaft.

Tận dụng kẹp lò xo bằng  tua-vít, chú ý không làm hỏng phần cuối của trục.

 tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
The clip is usually circular, with a toothed or serrated edge, and may be hidden under a rubber cover.

Kẹp thường có hình tròn, có cạnh răng cưa hoặc răng cưa, và có thể được giấu dưới nắp cao su.

Remove the two long, slot-headed bolts which hold the motor together. Lift off the end to expose the brush assembly and commutator.

Tháo bỏ hai bu lông dài, có khe cắm giữ  motor lại với nhau. Nhấc nó ra để lộ cụm chổi than và cổ góp.

 tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
 
When reassembling, tap a new clip home with a piece of pipe or suitably sized socket and a hammer. Make sure the clip is fully home before refitting the rubber cap.

Khi lắp lại, nhấn cái kẹp mới về chỗ cũ bằng một đoạn ống hoặc ổ cắm có kích thước phù hợp và búa. Hãy chắc chắn rằng cái được hoàn toàn về chỗ cũ trước khi chỉnh lại nắp cao su.

Removing a bolted endplate- Tháo con bu-lông của cái nắp chụp ở cuối

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. 

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.

Before unbolting the pinion endplate from an inertia type of starter, loosen the nuts on the two large, protruding, brush-retaining bolts.

Trước khi tháo cái chốt ở cuối bánh răng nhỏ  từ  máy khởi động quán tính, hãy nới lỏng các đai ốc trên hai bu lông lớn, nhô ra, giữ lại chổi than.

 tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
The pinion, endplate and armature can then be pulled straight out of the motor housing as a single assembly.

Cái bánh răng nhỏ, nắp chụp và phần ứng có thể được kéo thẳng ra khỏi vỏ motor dưới dạng một cụm lắp ráp.

Take care not to damage the armature or commutator faces as you withdraw it.

Cẩn thận không làm hỏng phần ứng hoặc mặt cổ góp khi bạn rút nó.

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động. 

tiếng anh chuyên ngành-Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi động.
The brushes on this type of starter often have convex faces bearing against the commutator. Making sure the new brushes are fitted the right way round before you reassemble the starter.

Các chổi than trên motor khởi động này thường có các mặt lồi chống lại cổ góp. Đảm bảo chổi mới được lắp đúng vòng trước khi bạn lắp lại bộ khởi động.


Xem thêm chuyên mục khác:TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)

Hy vọng với bài viết tiếng anh chuyên ngành - Checking and replacing starter-motor brushes - Kiểm tra và thay thế chổi than máy khởi độnghữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel MS908S3: Khám Phá Thiết Kế Và Tính Năng Nổi Bật

Autel MS908S3, một thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng cao cấp với nhiều nâng cấp toàn diện về ..

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi