Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 116(Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa)


Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Troubleshooting the ignition warning light

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếng anh chuyên ngành - Troubleshooting the ignition warning light - Khắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa

 The ignition warning light, sometimes known as the no-charge light, is one of the most important lights on your dashboard. It warns you when the car's generator is not charging the battery.

Đèn cảnh báo đánh lửa, đôi khi được gọi là đèn không sạc, là một trong những đèn quan trọng nhất trên bảng điều khiển của bạn. Nó cảnh báo bạn khi máy phát điện của xe không sạc.

In general, if the charging system is working normally, the warning light should glow when the ignition is switched on and then extinguish when the engine is started. But the light does behave in slightly different ways depending on the type of generator fitted to your car.

Nói chung, nếu hệ thống sạc hoạt động bình thường, đèn cảnh báo sẽ sáng khi đánh lửa được bật và sau đó tắt khi động cơ khởi động. Nhưng đèn hoạt động theo những cách khác nhau tùy thuộc vào loại máy phát điện được trang bị cho xe của bạn.

If your car is equipped with a dynamo it is normal for the light to flicker at idling speeds as this type of generator produces little or no current at low engine speeds. The light should extinguish when the engine speed is raised.

Nếu xe của bạn được trang bị máy phát điện thì việc đèn nhấp nháy ở tốc độ không tải là điều bình thường vì loại máy phát này tạo ra rất ít hoặc không có dòng điện ở tốc độ động cơ thấp. Đèn sẽ tắt khi tốc độ động cơ tăng lên.

If your car is fitted with an alternator the warning light should not come on when the engine is idling, provided the idle setting is correct, because an alternator produces current even at low speeds.

Nếu xe của bạn được lắp máy phát điện, đèn cảnh báo sẽ không sáng khi động cơ không hoạt động, miễn là cài đặt không hoạt động là chính xác, bởi vì máy phát điện tạo ra dòng điện ngay cả ở tốc độ thấp.

Faults - Lỗi

There are three basic problems that an ignition warning light can develop. First, the warning light bulb may fail to illuminate when the ignition is switched on and the engine has not yet been started. (This is usually the simplest to fix.) Second, the warning light may fail to go out when you raise the engine speed. Third, the light may behave normally at low revs but then come on at high engine speed.

Có ba vấn đề cơ bản mà đèn cảnh báo đánh lửa có thể phát triển. Đầu tiên, bóng đèn cảnh báo có thể không sáng khi đánh lửa được bật và động cơ chưa được khởi động. (Đây thường là cách đơn giản nhất để khắc phục.) Thứ hai, đèn cảnh báo có thể không tắt khi bạn tăng tốc độ động cơ. Thứ ba, đèn có thể hoạt động bình thường ở vòng quay thấp nhưng sau đó sáng ở tốc độ động cơ cao.

No illumination - Không chiếu sáng

If the warning light fails to illuminate when the ignition is turned on, there are two possible causes.

Nếu đèn cảnh báo không sáng khi đánh lửa được bật, có hai nguyên nhân có thể.

One is that the warning light bulb may simply have blown. This could be due to old age. The other possibility is a fault in the charging circuit - if the generator is overcharging it may cause the bulb to blow. You can make a simple check to find out which is at fault.

Một là bóng đèn cảnh báo có thể đơn giản đã bị hỏng. Điều này có thể là do thời gian sử dụng lâu. Khả năng khác là lỗi trong mạch sạc - nếu máy phát quá mức có thể khiến bóng đèn bị nổ. Bạn có thể thực hiện một kiểm tra đơn giản để tìm ra lỗi.

Warning light wire - Dây đèn cảnh báo

To make this check you will need to find the warning light wire in the engine bay where it connects to the charging system. But first you need to know exactly which type of charging system you have so that you can identify the correct wire.

Để thực hiện kiểm tra này, bạn sẽ cần tìm dây đèn cảnh báo trong khoang động cơ nơi nó kết nối với hệ thống sạc. Nhưng trước tiên bạn cần biết chính xác loại hệ thống sạc nào bạn có để có thể xác định đúng dây.

Cars fitted with a dynamo have the warning light wire connected to a remote voltage regulator, often mounted on the bulkhead or inner wing. Look on the regulator cover for the terminal marked either WL or IND - this is the wire you want.

Ô tô được trang bị máy nổ có dây đèn cảnh báo được kết nối với bộ điều chỉnh điện áp từ xa, thường được gắn trên vách ngăn hoặc cánh bên trong. Nhìn vào đầu dây được đánh dấu là WL hoặc IND - đây là dây bạn muốn.

If your car has an alternator, the warning light wire connection depends on whether the alternator is fitted with an internal or an external voltage regulator.

Nếu xe của bạn có máy phát điện, kết nối dây đèn cảnh báo phụ thuộc vào việc máy phát điện được lắp một bộ điều chỉnh điện áp bên trong hay bên ngoài.

If the alternator is fitted with an internal regulator, the wire you want connects directly to a terminal on the back of the unit marked WL or IND. If the alternator has an external regulator, the warning light wire attaches to it in the same way as a dynamo. Again the terminal will be marked WL or IND.

Nếu máy phát điện được lắp bộ điều chỉnh bên trong, dây bạn muốn kết nối trực tiếp với đầu dây ở mặt sau của thiết bị được đánh dấu WL hoặc IND. Nếu máy phát điện có bộ điều chỉnh bên ngoài, dây đèn cảnh báo sẽ gắn vào nó giống như máy phát điện. Một lần nữa, đầu dây sẽ được đánh dấu WL hoặc IND.

Some cars, however, have an alternator which uses a separate relay for the warning light circuit. In this case you should disconnect the wire from this relay.

Tuy nhiên, một số xe ô tô có một số máy phát điện sử dụng rơle riêng cho mạch đèn cảnh báo. Trong trường hợp này, bạn nên ngắt kết nối dây ra khỏi rơle này.

Warning bulb check - Kiểm tra bóng đèn cảnh báo

Remove the warning light wire and touch it to earth. Turn the ignition on and observe the warning light. If it illuminates suspect a charging fault. If not suspect a blown bulb or faulty wiring.

Tháo dây đèn cảnh báo và chạm Mass. Bật đánh lửa và quan sát đèn cảnh báo. Nếu nó sáng nghi ngờ lỗi sạc. Nếu không thì nghi ngờ bóng đèn hỏng hoặc dây bị lỗi.

For a dynamo, the warning light wire always runs from the light to a separate voltage regulator. On an alternator the wire may run to an internal regulator, to an external regulator or to a separate relay.

Đối với máy nổ, dây đèn cảnh báo luôn chạy từ đèn tới bộ điều chỉnh điện áp riêng. Trên máy phát điện, dây có thể chạy đến bộ điều chỉnh bên trong, đến bộ điều chỉnh bên ngoài hoặc tới rơle riêng.

Alternator multi-plugs - Máy phát điện đa năng
 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa
Many alternators are fitted with a multi-connector plug which fixes straight into the rear casing of the unit.

Nhiều máy phát điện được trang bị phích cắm đa năng nối cố định thẳng vào vỏ phía sau của thiết bị.

The warning light wire is usually the smallest of the wires in the multi-plug. To remove the wire from the multi-plug, first disconnect the plug from the alternator, then remove the clip at the rear of the plug holding the wires in.

Dây đèn cảnh báo thường là nhỏ nhất trong các dây trong nhiều phích cắm. Để rút dây ra khỏi phích cắm đa năng, trước tiên hãy ngắt kết nối phích cắm khỏi máy phát điện, sau đó tháo clip ở phía sau phích cắm giữ dây.

The wire can now be pulled out and touched to earth to test the circuit.

Bây giờ dây có thể được kéo ra và chạm vào Mass để kiểm tra mạch.

Fitting a new bulb – lắp bóng đèn mới
 
Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa
On older cars this is usually quite easy as the bulb can often simply be pulled out of its holder by reaching around the back of the dash with your hand.

Trên những chiếc xe cũ, điều này thường khá dễ dàng vì bóng đèn thường có thể được kéo ra khỏi giá đỡ của nó bằng cách đưa tay ra phía sau táp lô.

 On newer cars the bulb is often located in the instrument cluster and connected to the wiring via a multi-plug connector and a printed circuit.

Trên những chiếc xe mới hơn, bóng đèn thường được đặt trong cụm thiết bị và được kết nối với hệ thống dây điện thông qua đầu nối đa năng và mạch.

When fitting a bulb to the cluster unit, make sure it has a good contact with the metal strips in the printed circuit — it is quite easy to misalign them.

Khi lắp bóng đèn vào cụm, hãy chắc chắn rằng nó có tiếp xúc tốt với bảng mạch - khá dễ dàng để không đặt sai vị trí.

Checking – Kiểm tra
 
Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa
Disconnect the warning light wire and make sure the terminal connections are clean and that the wire fits tightly. If the terminals look dirty or corroded, clean them up using wetor-dry paper, reconnect the wire and test the light again.

Ngắt kết nối dây đèn cảnh báo và đảm bảo các kết nối đầu dây chắc chắn và vừa khít. Nếu các đầu dây trông bẩn hoặc bị ăn mòn, hãy làm sạch chúng bằng giấy khô, kết nối lại dây và kiểm tra lại đèn.

If the light still fails to illuminate, disconnect the wire again, turn the ignition on and earth it to the bodywork or engine block.

Nếu đèn vẫn không sáng, ngắt kết nối dây một lần nữa, bật đánh lửa và nối Mass vào thân xe hoặc khối động cơ.

If the light now illuminates, the fault lies in the generator or the voltage regulator. If the light still fails to illuminate, you will find that the warning bulb has blown or the wiring is faulty.

Nếu đèn bây giờ sáng, lỗi nằm ở máy phát hoặc bộ điều chỉnh điện áp. Nếu đèn vẫn không sáng, bạn sẽ thấy bóng đèn cảnh báo bị nổ hoặc hệ thống dây điện bị lỗi.

Warning light on – Đèn cảnh báo bật

 If the warning light fails to go out when the engine is revved, the fault may again lie in the generator or in the warning light circuit.

Nếu đèn cảnh báo không tắt khi động cơ bị quay, lỗi có thể lại nằm ở máy phát hoặc trong mạch đèn cảnh báo.

A simple check you can make to find out where the fault lies is to start the engine and turn on as many electrical components as possible. Now review the engine and look at the headlights. If the lights noticeably brighten, the charging system is working and the problem lies in the warning light circuit.

Một kiểm tra đơn giản bạn có thể thực hiện để tìm ra lỗi nằm ở đâu là khởi động động cơ và bật càng nhiều bộ phận điện càng tốt. Bây giờ xem động cơ và nhìn vào đèn pha. Nếu đèn sáng rõ rệt, hệ thống sạc đang hoạt động và vấn đề nằm ở mạch đèn cảnh báo.

One possibility is that the warning light wire is being earthed somewhere along its length. Check this by turning on the ignition and disconnecting the warning light wire. If the warning light stays on, the wire is earthing somewhere. Inspect the wire for any chafing against the bodywork and repair it with insulating tape. If the wire is completely severed or badly chafed it will need replacing with a whole new section.

Một khả năng là dây đèn cảnh báo đang được nối Mass ở đâu đó dọc theo chiều dài của nó. Kiểm tra điều này bằng cách bật đánh lửa và ngắt kết nối dây đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo vẫn sáng, dây sẽ tiếp Mass ở đâu đó. Kiểm tra dây xem chỗ nào dây bị trầy chạm vào thân xe và sửa chữa nó bằng băng keo cách điện. Nếu dây bị đứt hoàn toàn hoặc bị hỏng nặng, nó sẽ cần thay thế bằng một phần hoàn toàn mới.

Regulator checks – kiểm tra điều chỉnh

The warning light may be faulty because of problems with the voltage regulator unit.

Đèn cảnh báo có thể bị lỗi do sự cố với bộ điều chỉnh điện áp.

Check that the regulator plastic cover is not cracked — which may allow moisture into the unit—and that the regulator has not become corroded or damp where it mounts to the body.

Kiểm tra xem nắp nhựa của bộ điều chỉnh không bị nứt - có thể cho phép hơi ẩm vào bộ phận và bộ điều chỉnh không bị ăn mòn hoặc ẩm ướt khi gắn vào thân máy.
High resistance – điện trở cao

The third possible problem with a warning light is that it goes out as normal when you rev the engine slightly but comes on again as the engine speed is further increased.

Vấn đề thứ ba có thể xảy ra với đèn cảnh báo là nó tắt như bình thường khi bạn quay nhẹ động cơ nhưng bật lại khi tốc độ động cơ tăng.

If the warning light simply glows dimly it usually indicates the problem is a high resistance somewhere in the warning light circuit.

Nếu đèn cảnh báo chỉ sáng mờ, nó thường chỉ ra vấn đề là điện trở cao ở đâu đó trong mạch đèn cảnh báo.

Test this by switching on more and more electrical accessories once the light has started to glow. If high resistance is the problem, the warning light will become brighter as you do so.

Kiểm tra điều này bằng cách bật nhiều phụ kiện điện một khi đèn đã bắt đầu sáng. Nếu điện trở cao là vấn đề, đèn cảnh báo sẽ sáng hơn khi bạn làm như vậy.

Carefully work your way through the entire charging system looking for loose or dirty wiring connections causing the high resistance. Disconnect the wires and clean up the terminals if they are dirty. Don't forget to check whether the battery lead connections and engine earthing strap are still good.

Cẩn thận làm việc theo cách của bạn thông qua toàn bộ hệ thống sạc tìm kiếm các kết nối dây lỏng hoặc bẩn gây ra điện trở cao. Ngắt kết nối dây và làm sạch các đầu dây nếu chúng bị bẩn. Đừng quên kiểm tra xem các kết nối ắc quy và dây nối Mass động cơ còn tốt không.

Remember also to check the generator to engine mounting bolts. These provide an earth passage from the generator to the engine and body, but because of their exposed position in the engine bay they can become oily and provide only a poor earth connection.

Nhớ kiểm tra máy phát để bu lông lắp động cơ. Tạo một dây Mass từ máy phát đến động cơ và thân máy, nhưng do vị trí tiếp xúc của chúng trong khoang máy, chúng có thể trở nên nhờn và tiếp Mass kém.

Check this connection by removing the mounting bolts. Clean away all traces of oil and dirt then refit the mounting bolts, making sure they are tight.

Kiểm tra kết nối này bằng cách tháo các bu lông. Làm sạch tất cả các dấu vết của dầu và bụi bẩn sau đó chỉnh lại các bu lông, đảm bảo chúng được siết chặt chẽ.

Fitting a new wire – lắp dây mới
 
Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa
Disconnect the old wire from its terminals at either end. Strip back the insulationfrom the new wire and lay the bared ends in the connector terminals, then apply the solder.

Ngắt kết nối dây cũ khỏi đầu dây của nó ở hai đầu. Tách lại lớp cách điện từ dây mới và đặt các đầu nhọn trong các đầu nối, sau đó hàn chì.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa

Once the solder has cooled refit the wire alongside the existing loom, taping it at regular intervals. Make sure it can't touch any hot or moving parts.

Khi mối hàn đã nguội, hãy chỉnh lại dây dọc theo khung hiện tại, gõ nhẹ vào các khoảng đều đặn. Hãy chắc chắn rằng nó không thể chạm vào bất kỳ bộ phận nóng hoặc di chuyển.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Khắc Phục Đèn Cảnh Báo Đánh Lửa
 


Xem thêm chuyên mục khác: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - PHẦN 115 (BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU)

Hy vọng với bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Troubleshooting the ignition warning lightKhắc phục sự cố đèn cảnh báo đánh lửa hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi