Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 115(Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu)

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Servicing the fuel supply system – Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

The fuel supply system is generally reliable and any problems that do occur are usually traceable to the pump, the fuel filter or the tank. Occasionally, however, the fault lies in the fuel line between the tank and the engine.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu thường là hệ thống đảm bảo, đáng tin cậy và có bất kỳ vấn đề nào xảy ra chúng ta thường nghi ngờ đến bơm, bộ lọc nhiên liệu hoặc bình chứa. Tuy nhiên, đôi khi lỗi nằm ở đường nhiên liệu giữa bình chứa và động cơ.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Pipes can suffer from two main faults: leaking or blockage. Probably the first indication you will get of a leak is the smell of petrol wafting into the car - don't delay in finding the problem, as the petrol vapour can be ignited easily.

Các đường ống có thể bị hai lỗi chính: rò rỉ hoặc tắc nghẽn. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên bạn sẽ nhận biết là ngửi thấy mùi xăng bay vào xe – đừng chậm trễ trong việc tìm kiếm vấn đề, vì hơi xăng rất dễ bốc cháy.

Blocked pipes are usually very obvious - the car comes to a halt or suffers from fuel starvation. Thankfully this is now rare because fuel filters are fitted to remove dirt.

Nếu các đường ống bị chặn thường có dấu hiệu rất rõ ràng – Chiếc xe bị dừng lại hoặc thiếu nhiên liệu. Rất may tình trạng này bây giờ rất hiếm vì xe có bộ lọc nhiên liệu được trang bị để loại bỏ bụi bẩn.

Types of pipe - Các loại ống

The fuel line typically consists of rigid metal pipes, with flexible rubber or plastic hoses running from the pipes to the tank and the fuel pump, and from the pump to the carburettor. The flexibility of the hoses allows some movement between these different components. On some cars the rigid pipes are made of reinforced plastic rather than metal.

Các đường nhiên liệu thường bao gồm các ống kim loại cứng, các ống cao su hoặc nhựa dẻo chạy từ bình chứa và bơm nhiêu liệu, từ bơm đến bộ chế hòa khí. Khả năng thích ứng của các ống cho phép một số chuyển động giữa các bộ phận khác nhau. Trên một số xe ô tô các ống cứng được làm bằng nhựa gia cố chứ không phải kim loại.

Types of pipe connections - Các loại đầu kết nối đường ống.
 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Olive – Đầu nối hình ô-liu
Jubilee clip – Kẹp cổ dê

There are two types of common fuel pipe connections. One is a flexible pipe connection using a Jubilee clip. The other is a metal-to-metal connection. The metal pipe has a tapered flare at the end into which fits an olive. The two pipes are tightened together around the olive, which seals the joint.

Có hai loại kết nối đường ống phổ biến. Một là kết nối đường ống linh hoạt bằng cách sử dụng một cái vòng siết cổ dê. Loại khác là loại kết nối kim loại với kim loại. Ống kim loại có một lỗ côn thon ở cuối, vừa khít với đầu nối hình ô-liu. Hai ống được thắt chặt với nhau xung quanh khớp nối, làm kín khớp.

Inspection - Kiểm tra

A fault in the pipes and hoses, or in their connections, is a potential fire hazard, so you should check the system every year.

Một lỗi trong đường ống và ống, hoặc trong các kết nối của chúng là khả năng cháy tiềm ẩn, bạn nên kiểm tra hệ thống mỗi năm.

Disconnect the battery as a safety precaution against any possible sparks. Jack up the car and support it on axle stands. Carefully inspect the pipe along its whole length. Look especially carefully at the joints, checking for dark stains that indicate a leak. Use a spanner to check that all union pipe connections are tight.

Ngắt kết nối ắc quy để an toàn trước mọi tia lửa. Kích xe lên và sử dụng các giá đỡ trục để hỗ trợ. Kiểm tra cẩn thận đường ống dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. Nhìn kĩ vào các khớp, kiểm tra các vết bẩn tối màu có thể là dấu hiệu rò rỉ. Sử dụng một cái cờ-lê để kiểm tra tất cả kết nối đường ống có chặt không.

Also check each metal pipe for rust - use a wire brush to remove any surface rust on the pipes. If the pipe is badly pitted underneath it should be replaced.

Đồng thời kiểm tra từng ống kim loại có bị rỉ sét không – sử dụng bàn chải sắt để loại bỏ bất kì rỉ sét nào trên bề mặt các đường ống. Nếu đường ống bị ăn mòn quá nhiều ở bên dưới thì nên thay thế.

Inspect the flexible hose and connections too. Bend and twist them, looking for any splits. If the pipe has become hardened due to old age or is soft because of oil contamination, it should be replaced. Flexible pipes use several types of securing clip; make sure they are tight and not corroded.

Kiểm tra các ống mềm và đầu nối. Uốn cong và xoắn chúng, tìm kiếm bất kì các vết rách. Nếu ống trở nên cứng do lâu ngày hoặc quá mềm do nhiễm dầu, nó cần được thay thế. Các ống mềm sử dụng một số vòng siết an toàn, đảm bảo chúng siết chặt và không bị ăn mòn.

Check the routing of the pipes, they should not run too close to hot engine parts such as the exhaust pipe or manifold. Check the pipe is secure in its clips and isn't chafing on anything.

Kiểm tra đường đi của các đường ống, chúng không nên gần các bộ phận động cơ nóng như ống xã hoặc ống góp. Kiểm tra ống và chắc chắn nó được kẹp chặt bởi các vòng siết và không làm hỏng bất cứ bộ phận nào.

If you found a pipe or hose that is badly damaged it will need replacing. Before you start work, drain the fuel from the tank into a suitable container and store it safely.

Nếu bạn tìm thấy một đường ống hoặc ống mà nó bị hư hỏng nặng, nó cần phải thay thế. Trước khi bạn bắt đầu công việc, xả nhiên liệu từ bình chứa vào cái can đựng và lưu trữ an toàn.

Replacing a flexible fuel pipe - Thay thế một ống nhiên liệu mềm

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Undo the clip that holds one end of the pipe. There may be a Jubilee-type clip (as here) or a wire clip. If a wire clip is used, always replace it with a Jubilee clip.

Tháo kẹp giữ một đầu của ống. Có thể cái kẹp kiểu vòng siết cổ dê (như hình) hoặc kẹp dây. Nếu kẹp dây đã sử dụng, luôn thay thế nó bằng một cái vòng siết cổ dê.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Pull the pipe off the stub (here on a carburettor). If it is stuck, ree it by gently twisting from side to side. Don't try to tug it off —you may dislodge the stub.

Kéo ống ra khỏi cuống (ở đây trên bộ chế hòa khí). Nếu nó bị kẹt, rút nó ra bằng cách xoắn nhẹ từ bên này sang bên kia. Đừng cố kéo nó ra – bạn có thể bị đánh bật ra khỏi cuống.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Move to the other end of the pipe and release the clip holding it. Here it is attached to a plastic in-line disposable fuel filter. Again gently pull the pipe free.

Di chuyển đến đầu kia của ống và tháo nó ra khỏi cái kẹp đang giữ ống. Ở đây nó được gắn vào lọc nhiên liệu dùng một lần bằng nhựa. Một lần nữa kéo ống ra nhẹ nhàng.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

The filter has plastic stubs so when fitting the flexible pipe be very careful not to do up the clip too hard. If you overtighten, the stub will be crushed.

Bộ lọc có cuống nhựa nên khi lắp ống phải rất cẩn thận không kẹp quá chặt. Nếu bạn siết quá, cái cuống sẽ bị nghiền nát.

Replacing a rigid fuel pipe - Thay thế ống nhiên liệu cứng

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Disconnect the pipe from the fuel tank.

Ngắt kết nối đường ống từ bình nhiên liệu.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Prise the clip down to remove the pipe.

Gỡ cái kẹp xuống để lấy đường ống ra

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Pull the pipe away. Be careful - it may still contain petrol.

Kéo ống đi. Hãy cẩn thận - nó vẫn có thể chứa xăng.

Release the joints at both ends of the rigid pipe. Remove or bend back the securing clips from the pipe to release the pipe from the floor.

Tháo các khớp ở hai đầu của ống cứng. Loại bỏ hoặc uốn cong lại các kẹp siết chặt từ đường ống để lấy các đường ống ra từ sàn xe.

Withdraw the pipe from the car. Remember that the pipes are often quite long and a fair amount of fuel may still be inside them.

Rút đường ống từ xe. Nhớ rằng các đường ống thường khá dài và một lượng nhiên liệu có thể còn đọng lại bên trong.

Replacing an olive - Thay thế khớp nối hình côn

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Many metal pipes have an olive-type connection. The olive works by sitting between two tapered, flared, pipe ends. The olive is shaped to fit into each taper. When the pipes are tightened together the olive is pressed into and seals the tapers. The olives should be replaced if found to be leaking and always when fitting a new pipe.

Nhiều ống kim loại có kết nối kiểu hình côn. Khớp nối hình côn hoạt động bằng cách chèn giữa hai đầu ống, lỗ côn, các đầu ống. Khớp nối hình côn được định hình đề khớp với đầu ống. Khi các đường ống được thắt chặt với nhau, khớp nối hình côn được ép vào và bịt kín ở các đầu ống. Các khớp nối hình côn nên được thay thế nếu phát hiện đang rò rỉ khi lắp ống mới.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Slacken the pipe joint with two spanners and unscrew them completely. You will see the olive in one of the pipe flares. Pull it out with your hand. Refit the new one in reverse order to removal but take care not to overtighten the joint which could damage the olive or connecting threads.

Nới lỏng mối nối ống bằng hai cờ-lê và nới chúng ra hoàn toàn. Bạn sẽ nhìn thấy một trong những khớp nối hình côn trong các lỗ côn. Lấy nó ra bằng tay. Chỉnh lại cái mới theo thứ tự ngược lại để loại bỏ nhưng cẩn thận không siết quá chặt khớp nối, có thể làm hỏng khớp nối hình côn hoặc mối ren.

New pipes - Ống mới

To renew a rigid pipe first drain the fuel tank or, if draining is difficult, disconnect the fuel pipe from the tank and quickly plug the open end.

Để thay mới đường ống cứng trước tiên cần xả cạn bình nhiên liệu, nếu việc đó khó khăn, ngắt kết nối ống nhiên liệu khỏi bình chứa và nhanh chóng cắm đầu mở.

Starting at the back of the car, undo the union nuts or clips securing the pipe to the fuel tank and the car floor or chassis. The clips unscrew, bend back or pop out. Disconnect the pipe at the front, then remove from the car.

Bắt đầu từ phía sau xe, tháo các cụm đai ốc hoặc kẹp bảo vệ đường ống lắp vào bình xăng và sàn xe hoặc khung xe. Các kẹp được tháo ra, uốn cong lại hoặc bật ra. Ngắt kết nối đường ống ở phía trước, sau đó tháo ra khỏi xe.

New sections are usually supplied by the dealer ready-made to the correct shape. If the pipe connections are union joints these should be renewed at the same time. Fit the new pipe loosely in place. Tighten the connections at each end and do up the securing clips, again making sure that the new pipe cannot rub on other components and is positioned away from hot engine and exhaust parts.

Các phần mới thường được cung cấp bởi các đại lý có sẵn để có hình dạng chính xác. Nếu các kết nối đường ống là khớp nối chúng nên làm mới cùng một lúc. Lắp ống mới lỏng tại chỗ. Thắt chặt các kết nối ở mỗi đầu và thực hiện siết các kẹp bảo vệ, một lần nữa đảm bảo rằng các đường ống mới không cọ xát vào các bộ phận khác và đặt cách xa các bộ phận động cơ và ống xả.

Pipe repairs - Sửa chữa đường ống

You can repair a small section of metal pipe by cutting out the damaged section and fitting a small piece of flexible hose in its place. First, carefully cut out the section with a hacksaw. Make sure you clean the pipe ends of any swarf caused by the cutting. Use a piece of flexible hose of the correct inside diameter to fit around the pipe and secure it with clips.

Bạn có thể sửa chữa một phần nhỏ của ống kim loại bằng cách cắt phần bị hư hỏng ra và lắp một đoạn ống mềm nhỏ vào vị trí của nó. Đầu tiên, cắt phần đó ra cẩn thận bằng cưa sắt. Hãy chắc chắn bạn làm sạch các đầu ống gây ra từ việc cắt. Sử dụng một đoạn ống linh hoạt có đường kính trong chính xác để lắp xung quanh ống và cố định nó bằng kẹp.

This repair should only be carried out if the length of damaged pipe is less than 6 in (15cm), otherwise there is a danger that the flexible hose will sag and become vulnerable to damage.

Việc sửa chữa này chỉ nên thực hiện nếu chiều dài ống bị hỏng nhỏ hơn 6 in (khoảng 15cm), nếu không thì nguy cơ ống sẽ bị chùng xuống và dễ bị hư hại.

Filters - Bộ lọc

Many fuel pipe problems are caused by the filters becoming blocked. There are different types of filter of which one of the most common is the plastic in-line type. Check along the fuel pipes until you see the filter, which is usually barrel shaped. It is often transparent and you can see if it is blocked.

Nhiều sự cố đường ống nhiên liệu là do các bộ lọc bị tắc nghẽn. Có nhiều loại bộ lọc khác nhau trong đó những loại phổ biến nhất là loại nhựa. Kiểm tra dọc theo các ống nhiên liệu cho đến khi bạn nhìn thấy bộ lọc, thường có hình trụ. Nó thường trong suốt và bạn có thể thấy nếu nó bị chặn.

Servicing an in-line fuel filter - Bảo dưỡng bộ lọc nhiên liệu nội tuyến.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

The disposable in-line fuel filter is usually fitted under the bonnet in the fuel pipes between the fuel pump and carburettor. Some models are transparent so that you can see when they have become blocked. If in any doubt about the condition of the filter, change it.

Bộ lọc nhiên liệu nội tuyến dùng một lần thường được lắp dưới nắp ca-pô trong các ống nhiên liệu giữa bơm nhiên liệu và bộ chế hòa khí. Một số loại trong suốt để bạn có thể thấy khi chúng bị chặn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng của bộ lọc, hãy thay thế nó.

First release the fixings holding th filter to the fuel pipes. Some designs use Jubilee clips while others have union nuts. Remove the filter then fit the new one in place. Make sure the arrow is pointing in the direction of fuel flow.

Đầu tiên tháo các bộ lọc giữ cố định vào các ống nhiên liệu. Một số thiết kế sử dụng kẹp cổ dê trong khi một số khác có đai ốc. Tháo bộ lọc sau đó lắp bộ lọc mới. Hãy chắc chắn rằng mũi tên đang chỉ theo hướng của dòng nhiên liệu.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Plastic in-line fuel filters are usually secured at each end by a Jubilee clip. Undo them with a screwdriver.

Các bộ lọc nhiên liệu nội tuyến bằng nhựa thường được bảo đảm ở mỗi đầu bằng một kẹp cổ dê. Tháo chúng bằng một tua-vít.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

The in-line filter may have a metal body and be secured by a union nut at each end. Undo these with a spanner.

Bộ lọc nội tuyến thường có thân kim loại và được bảo đảm bằng đai ốc ở mỗi đầu. Tháo chúng với một cái cờ-lê.

Servicing a glass-bowl filter - Bảo dưỡng bầu lọc thủy tinh.

Use your hand to undo the nut.

Sử dụng tay của bạn để tháo con đai ốc

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

 Remove the bowl from the filter body  - Lấy bầu lọc từ thân lọc

The other type of fuel filter you may find is usually in the engine bay, and consists of a filter element mounted inside a glass bowl. The bowl hangs down from a metal mounting that is secured in the inner wing by bolts or screws. Before you start, find out from your dealer if the filter element is disposable or if it can be cleaned. If it is disposable, get a new one.

Loại bộ lọc nhiên liệu khác mà bạn có thể tìm thấy thường nằm trong khoang động cơ, và bao gồm một bộ lọc được gắn bên trong bầu lọc thủy tinh. Cái bầu treo xuống từ giá đỡ kim loại được cố định ở cánh trong bằng bu lông hoặc ốc vít. Trước khi bạn bắt đầu, hãy tìm hiểu từ đại lý của bạn nếu thành phần bộ lọc là dùng một lần hoặc nếu nó có thể được làm sạch để tái sử dụng. Nếu nó là dùng một lần, mua một cái mới.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo Dưỡng Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu

Pull the filter element out of the filter body - Lấy thành phần lọc khỏi thân

Place a container under the filter bowl to catch petrol, then undo the knurled nut under the glass bowl. Lower the bowl off and pour out the petrol. If it is stuck, gently jar it free with your palm. Remove the filter element and either discard it or clean it with petrol and a soft paint brush. Clean out the filter bowl and replace the filter— make sure the knurled nut is tight.

Đặt một thùng chứa dưới bầu lọc để hứng xăng, sau đó tháo đai ốc dưới bầu lọc thủy tinh. Hạ bầu lọc xuống và đổ xăng. Nếu nó bị kẹt, nhẹ nhàng lấy nó ra bằng tay của bạn. Tháo thành phần lọc và loại bỏ nó hoặc làm sạch nó bằng xăng và cọ sơn mềm. Làm sạch bầu lọc và thay thế bộ lọc, hãy chắc chắn rằng đai ốc được vặn chặt.


Xem thêm cùng chuyên mục: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ (PHẦN 105) - KIỂM TRA ỐNG NHIÊN LIỆU.

Hy vọng với bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Servicing the fuel supply system - Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thăng Hoa Và Đầy Cảm Xúc Với Year End Party 2022“ Tự Hào Vì Có Bạn”

Năm Nhâm Dần đang đến hồi khép lại, một năm mới 2023 Qúy Mão chuẩn bị mở ra với nhiều ..

Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22

Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..

Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS

Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)

Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..

Hướng Dẫn Cài Mã Kim Phun Cummins Isx12/Ix15 Cm2350

Cài mã kim phun là một trong những tính năng cài đặt nâng cao và nổi bật nhất trên phần ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi