Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 114

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - The Starter Motor - Kiểm tra và thay thế máy khởi động

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - Máy khởi động

If testing the starter circuit indicates a fault in the starter motor, disconnect the battery and remove the motor from the car.

Nếu kiểm tra mạch khởi động thấy có lỗi trong máy khởi động, ngắt kết nối với ắc quy và lấy máy ra khỏi xe.

An inertia type starter motor - Máy khởi động loại quán tính

Tiếng anh máy khởi động

Terminal post – Trục đầu cuối
Heavy lead to battery – Dây dẫn lớn tới ắc quy
Brushes – Chổi than
Armature – Phần ứng
Field coil – Cuộn dây trường
Shaft – Trục
Pinion – Bánh răng nhỏ
Bendix gear – Bánh răng Bendix

An inertia-type starter motor is fitted with a Bendix gear on the shaft from the armature. When the started switch is turned on, the motor rotates rapidly, the shaft turns, and the Bendix gear screws the pinion along a thread until it engages with they flywheel ring gear on the engine.

Máy khởi động kiểu quán tính được trang bị một bánh răng Bendix trên trục từ phần ứng. Khi bật công tắc khởi động, động cơ quay nhanh, trục quay và bánh răng Bendix vặn bánh răng nhỏ về phía trước dọc theo mối ren cho đến khi nó khớp với răng bánh đà trên động cơ.

To trace the fault and carry out repairs, you will nearly always have to strip down the motor, especially if the fault is in the commutator or brush gear.

Để theo dõi lỗi và tiến hành sửa chữa, gần như bạn sẽ luôn phải tháo máy khởi động xuống, đặc biệt nếu lỗi nằm ở cổ góp hoặc chổi than.

However, the Bendix gear of an inertia-type starter can be repaired without stripping; removing the motor from the car gives sufficient access.

Tuy nhiên, bánh răng Bendix của bộ khởi động kiểu quán tính có thể được sửa chữa mà không bị tước; tháo máy ra khỏi xe cho phép thực hiện đầy đủ.

Some faults, such as a badly worn commutator, are beyond repair and you have to buy a new or exchange motor. However, you can renew worn bearings.

Một số lỗi, chẳng hạn như một cổ góp bị mòn, không thể sửa chữa và bạn phải mua máy mới hoặc trao đổi. Tuy nhiên, bạn có thể làm mới vòng bi mòn.

Damage to the electrical windings is usually too difficult to deal with at home. An auto-electrician can cure a minor short circuit in the field coils, but anything else calls for fitting a new or exchange motor.

Hư hỏng cho cuộn dây điện thường là quá khó để xử lý tại nhà. Một thợ điện có thể sửa chữa sự cố ngắn mạch nhỏ trong cuộn stator, nhưng bất cứ điều gì khác yêu cầu lắp một máy mới hoặc thay thế.

Tiếng anh máy đề

Note the lead connections – Kết nối dây dẫn
Solenoid – Điện từ
Activating lever – Càng đẩy
Brushes – Chổi than
Commutator – Cổ góp
Armature – Cuộn dây phần ứng
Field coil – Cuộn dây trường
Pinion – Bánh răng nhỏ
Shaft – Trục

Removing the starter motor - Tháo máy khởi động

Always disconnect the battery before removing the starter motor, which is often awkwardly placed low down on the engine. You may have to raise the car on axle stands and work from below.

Luôn ngắt kết nối ắc quy trước khi tháo máy khởi động, thường được đặt ở phía dưới động cơ. Bạn có thể phải nâng xe lên bằng cầu nâng và làm việc từ bên dưới.

Disconnect the battery to avoid an accidental short circuit.

Ngắt kết nối ắc quy để tránh đoản mạch bất ngờ.

Tiếng anh chuyên ngành ô tô máy khởi động

Lead from the battery – Dây dẫn lớn từ ắc quy
Outer nut – Đai ốc bên ngoài

Remove the nut that holds in place the heavy lead connecting the starter to the battery. With an inertia-type starter take care not to twist the terminal post as you are unscrewing the nut. Hold the lock-nut on the post with an open-ended spanner.

Tháo đai ốc giữ vị trí dây dẫn kết nối máy khởi động với ắc quy. Với máy khởi động kiểu quán tính, chú ý không vặn cái trục đầu cuối vì bạn đang tháo đai ốc. Giữ ốc hãm trên đầu trục với một cờ lê rồi mở.

With a pre-engaged starter, the heavy lead from the battery is connected to the solenoid mounted on the starter body. Take careful note of the other leads to the solenoid before you disconnect them.

Với bộ khởi động được gắn sẵn, dây dẫn lớn từ ắc quy được kết nối với đế cuộn dây gắn trên thân máy khởi động. Hãy lưu ý cẩn thận về các dây dẫn khác đến cuộn dây trước khi bạn ngắt kết nối chúng.

Tiếng anh chuyên ngành ô tô máy đề

Remove the two or three bolts holding the motor to the engine backplate.

Tháo hai hoặc ba bu lông giữ máy khởi động vào tấm ốp động cơ.

Lift out the motor, watching for any spacer shims. Collect them and make a note of their order so that you can refit them correctly.

Nhấc máy khởi động ra, xem có bất kỳ miếng chèn nào không. Lấy chúng và ghi chú lại thứ tự của chúng để bạn có thể chỉnh lại chúng một cách chính xác.

Reverse the removal procedure to refit the motor.

Đảo ngược quy trình loại bỏ để tân trang lại máy khởi động.

Testing a motor for short circuits - Kiểm tra máy khởi động ngắn mạch

Use a test lamp fitted with crocodile clips to make these tests. You will have to remove the endplates from the motor.

Sử dụng đèn thử có gắn kẹp cá sấu để thực hiện các kiểm tra này. Bạn sẽ phải loại bỏ các bản cuối từ máy khởi động.

The field coils are insulated from motor casing by wrappings. A break in the wrappings can cause a short circuit.

Cuộn stator được cách điện từ vỏ máy khởi động bằng cách bao bọc xung quanh. Một sự phá vỡ trong bọc có thể gây ra ngắn mạch.

If the field-coil test below indicates a break, and the break is only a minor one, an auto electrician may be able to repair it.

Nếu kiểm tra cuộn stator dưới đây cho thấy một sự cố và sự cố chỉ là một lỗi nhỏ, thợ điện có thể sửa chữa nó.

If the armature test below shows a short circuit, fit a new or exchange motor.

Nếu kiểm tra phần ứng dưới đây cho thấy ngắn mạch, lắp máy mới hoặc trao đổi.

If there are little splashes of solder on the motor, or any other sign that it has overheated, fit a replacement motor.

Nếu có ít vết hàn trên máy khởi động, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác cho thấy nó quá nóng, hãy lắp máy thay thế.

Tiếng anh ô tô

To check the field coils, clip one test lamp lead to the field-coil terminal and the other lead to one of the battery terminals. Connect a lead to the other  battery terminal and touch its free end to the motor body. If the lamp lights, there is a short circuit.

Để kiểm tra cuộn dây stator, kẹp một đèn thử vào đầu cực cuộn dây và đầu kia vào một trong các cực của ắc quy. Kết nối một dây dẫn với cực ắc quy còn lại và chạm vào đầu tự do của nó với thân máy khởi động. Nếu đèn sáng, có ngắn mạch.

máy khởi động

To check the armature, connect a test lead between the shaft ans a battery terminal. Connect a test lamp lead to the secondary battery terminal and touch its other end to each commutator segment. If the lamps light, there is a short circuit.

Để kiểm tra phần ứng, kết nối dây dẫn kiểm tra giữa trục với một đầu của ắc quy. Kết nối một đèn thử nghiệm với cực ắc quy thứ cấp và chạm vào đầu kia của nó với từng phân khúc cổ góp. Nếu đèn sáng, có ngắn mạch.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách Kiểm Tra Và Thay Thế Máy Khởi Động (Checking And Replacing The Starter Motor) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi