Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Bảo dưỡng bơm nhiên liệu

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Servicing A Mechanical Fuel Pump - Bảo Dưỡng Bơm Nhiên Liệu

Servicing a mechanical fuel pump.
Bảo dưỡng bơm  nhiên liệu.
Do not clamp a pump in a vice to dismantle it — the pressure could break the alloy casting.
Không được kẹp bơm trên ê-tô để tháo dỡ nó – áp lực có thể phá vỡ hợp kim đúc.
Remove the screws holding the top of the pump to the body
Tháo vít cố định giữa đỉnh bơm với thân bơm.
Tháo vít cố định bơm xăng
Remove the top of the pump first. It is held on by a central bolt or screw, except on the SU AUF 700, which is held by three screws that also partly hold the halves of the body together.
Tháo ở đỉnh bơm đầu tiên. Nó được cố định bởi bulong trung tâm hoặc vít, ngoại trừ SU AUF 700, được giữ bởi 3 con vít, đó cũng như một phần giữ các nửa thân lại với nhau.
Do not clamp a pump in a vice to dismantle it — the pressure could break the alloy casting.
Không được kẹp bơm trên Ê-tô để tháo nó — áp lực có thể phá vở hợp kim đúc.
Hold the halves together while removing the body screws.
Giữ hai nữa với nhau trong khi tháo các con vít trên thân bơm.
Separate the halves carefully to avoid tearing the diaphragm.
Tách một nửa cẩn thận để tránh làm rách màn chắn (màn ngăn).
bơm xăng ô tô
 
Mark or scratch both halves so that you can refit them in the same position — but do not scratch a line straight across the diaphragm edge.
Đánh dấu hoặc tạo dấu hai nửa để bạn có thể điều chỉnh chúng cùng vị trí – nhưng đừng làm xước cái đường thẳng ngang qua cạnh của màn chắn.
Hold the halves together while you remove all the body screws. Spring pressure inside will push them apart. Release your grip slowly; the diaphragm may stick and need gently freeing. Do not pry with a sharp metal object, which might scratch the mating surfaces and cause a leak.
Giữ các nửa với nhau trong khi bạn tháo tất cả vít trên thân bơm. Áp lực lò xo bên trong sẽ đẩy chúng ra. Thả tay bạn ra từ từ; cái màn ngăn có thể bị dính và cần lấy ra nhẹ nhàng. Không được cạy ra bằng vật nhọn, có thể làm xước bề mặt ăn khớp và là nguyên nhân gây rò rỉ.
Checking an oil seal
Kiểm tra dầu có kín không
Hook out the cup with a screwdriver.
Lấy cái vòng bít ra bằng cái tua-vít.
giữ bơm xăng bằng tua vít
 
Certain pumps have an oil seal, which fits under the diaphragm and keeps oil off it. Do not remove it unless you have a replacement, as taking it out will probably destroy it.
Chắc chắn một số bơm có phốt chặn dầu, nó vừa khít với bề mặt màn ngăn và giữ dầu không thoát ra khỏi nó. Không loại bỏ nó trừ khi bạn thay thế, vì lấy nó ra có thể sẽ làm hư hỏng nó.
The seal on the SU is held in place by a steel cup above it. Hook out with a screwdriver and pull out the seal.
Phốt chặn trên SU nó được giữ bằng 1 cái vòng thép phía trên. Móc nó lên bằng Tua-vít và rút phốt chặn ra.
If you clean the pump with the seal in place, use only clean petrol.
Nếu bạn làm sạch bơm với phốt chặn, phải sử dụng xăng sạch.
Freeing the diaphragm
Lấy hết màn ngăn ra
On AC-Delco pumps, give the diaphragm a quarter turn to release the T-shaped end of its link from the slot in the lever.
Trên bơm AC-Delco, hãy quay cái màn ngăn ¼ vòng chữ T để lấy nó ra khỏi chốt gài liên kết.
chốt gài liên kết bơm xăng
 
On AC-Delco type pumps the link from the diaphragm centre ends in a T, which fits through a slot in the lever. Hold the lever down, press the diaphragm centre down, and give the diaphragm a quarter turn.
Trên loại bơm AC-Delco liên kết từ tâm màn ngăn kết thúc bằng chữ T, nó khớp với rãnh xuyên suốt bên trong cần gạt. Giữ cần gạt ở dưới, nhấn tâm màn ngăn xuống, và giữ cái màn ngăn rồi quay ¼ vòng.
SU pumps have a slot in the diaphragm link, into which the lever slides. Press the diaphragm down while you free the lever by pushing its pivot pin out sideways. If it is difficult to remove, tap it out with a hammer and punch.
Bơm SU có 1 khe trong màn ngăn, trong đó cần gạt trượt được. Nhấn cái màn ngăn xuống trong khi bạn lấy cái cần gạt bằng cách đẩy chốt trục của nó ra 1 bên. Nếu nó khó đẩy ra, hãy gõ nhẹ nó ra bằng búa và đục.
If necessary, use a punch to tap out the pivot pin on an SU pump lever to free it from the diaphragm link.
Nếu cần thiết, sử dụng đục để gõ rút chốt trụ trên cần gạt bơm SU để lấy nó ra khỏi liên kết màn ngăn.
sử dụng đục để lấy nó ra khỏi liên kết màng ngăn
 
As you pull out the lever, a small spring will fall from between the lever and the body. This keeps the lever resting against the cam when the pump is idling - that is, when the carburettor is full and no petrol can be delivered. The diaphragm stays down and the lever moves up and down in the slot.
Khi bạn rút cần gạt ra, một lò xo nhỏ sẽ rơi từ giữa cần gạt và thân bơm. Nó giữ cho đòn bẩy dựa vào cam khi bơm hoạt động ở chế độ không tải – tức là, sau khi bộ chế hòa khí đầy và không có xăng chảy ra. Cái màn ngăn ở dưới và đòn bẩy di chuyển lên và xuống trong rãnh.
Pull the lever out as you remove the pin.
Kéo cần gạt ra ngoài khi bạn lấy cái chốt ra.
kéo cần gạt ra ngoài khi lấy chốt ra
 
AC-Delco pumps sometimes have a two-piece lever to allow idling, but there is still a spring. Remove the lever on this kind of pump too, so that you can clean it.
Bơm AC-Delco đôi khi có 1 cần gạt có 2 bộ phận cho phép chạy không tải, nhưng vẫn còn 1 lò xo. Tháo cần gạt trên loại này ra, để bạn có thể làm sạch nó.
Cleaning the valves
Làm sạch van
Inlet and outlet valves are combined on the SU AUF 700. The valve unit is a press fit. Push it downwards. Take great care not to damage it, especially the fine edge of the outer ring, which is the inlet part.
Van đầu vào và đầu ra được kết hợp trên SU AUF 700. Cái van là một chi tiết nén phù hợp. Đẩy nó xuống phía dưới. Hết sức cẩn thận không làm hỏng nó, đặt biệt là cạnh mỏng ở vòng ngoài, nó là đầu vào.
van bơm xăng
 
Most other pumps have two separate valves, held in by small screws and often interchangeable.
Hầu hết các bơm có 2 van riêng biệt, được giữ bằng các con vít nhỏ và thường thay thế cho nhau được.
Make sure you know which way up they fit before you remove them.
Hãy chắc chắn bạn thực sự biết chúng phù hợp trước khi bạn tháo bỏ chúng.
An inlet valve has its movable disc on the side of the seating facing the diaphragm; an outlet valve has its disc on the opposite side.
Van đầu vào nó có một vòng đệm di chuyển được ở phía đối diện màng ngăn; van đầu ra nó có 1 vòng đệm ở phía ngược lại.
These valves often cannot be taken apart, but you can remove dirt with a fine paintbrush.
Những van này thường không tháo rời được, nhưng bạn có thể loại bỏ chất bẩn bằng cọ sơn.
Cleaning and replacing the pump
Vệ sinh và thay thế bơm.
Wash all parts thoroughly with clean petrol and a fine paintbrush. If possible replace the diaphragm, valves, oil seal, top gasket and mounting gaskets.
Rửa tất cả bộ phận kỹ lưỡng bằng xăng sạch và cọ sơn tốt. Nếu có thể hãy thay thế màng ngăn, van, phớt dầu, gioăng trên cùng và gioăng lắp.
The new parts are supplied together in a pump overhaul kit. It is false economy to renew just one part of the pump, unless the other parts are relatively new.
Các bộ phận mới được cung cấp cùng nhau trong một bộ đại tu máy bơm. Điều đó là sai lầm khi chỉ thay mới 1 phần của bơm, trừ khi các bộ phận này còn tương đối mới.
First refit the oil seal, if renewing it. On an SU, press it into place and lightly tap the cup down squarely on top of it, using a piece of wood or a screwdriver handle so as not to damage it.
Đầu tiên chỉnh mới lại con dấu dầu, nếu thay mới nó. Trên SU, ấn nó vào vị trí và gõ nhẹ cái vòng  xuống dứt khoát trên đỉnh của nó, sử dụng một mảnh gỗ hoặc cán Tua-vít để không làm hư nó.
Drop the main diaphragm spring into place.
Thả lò xo màn ngăn chính vào đúng vị trí.
Fit the diaphragm link carefully through the oil seal so as not to damage the fine edge.
Lắp liên kết màn ngăn cẩn thận thông qua phớt dầu để không làm hư cạnh mỏng.
Reconnect and refit the lever, remembering to insert the idling spring. Fit the valves back into the body of the pump.
Kết nối lại và chỉnh lại cần gạt, nhớ chèn lò xo chạy không tải. Lắp các van trở lại vào thân bơm.
lắp van trở lại thân bơm
 
On the SU there is a ridge round the edge of the valve which must fit exactly against a ridge surrounding it on the body. The wide inlet valve must lie evenly on its seating without puckering.
Trên SU có một gờ tròn quanh mép van nó phải khớp chính xác áp vào cái gờ tròn quanh nó trên thân máy. Van đầu vào lớn phải nằm đều trên đế của nó mà không bị kẹt.
Lift up the lever so that the diaphragm sits flat on the body. Make sure it is accurately in place.
Nhấc đòn bẩy lên để màng ngăn nằm phẳng trên thân. Hãy chắc chắn rằng nó ở vị trí chính xác.
Set the top half of the body on it so that the marks you made earlier are in line.
Đặt nửa trên thân sao cho dấu bạn đã tạo trước đó thẳng hàng.
Keep holding the lever while you screw the body together.
Giữ đòn bẩy trong khi bạn siết vít trên thân lại với nhau.
Tighten the screws gradually in sequence, each screw followed by the one opposite it.
Siết những con vít từ từ theo thứ tự, theo mỗi con vít đối diện nó.
This is impossible with the SU pump, where three of the six screws hold the top on.
Với bơm SU thì không được, nơi có từ 3 tới 6 con vít giữ ở trên.
Fit these three long screws in loosely, but tighten the others - which are short ones - first.
Lắp 3 vít dài nhưng để lỏng, nhưng siết chặt những con khác, những con ngắn đầu tiên.
Then fit the top, with its gasket and with the outlet pointing the right way. Screw the top on.
Sau đó lắp ở đầu, với vòng đệm của nó và lỗ ra đúng cách. Vít trên cùng.
Check the action of the pump by hand. Then refit it to the car and test it again.
Kiểm tra hoạt động của bơm bằng tay. Sau đó chỉnh lại nó trên xe và kiểm tra lại.
 

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Bảo dưỡng bơm nhiên liệu (Servicing a mechanical fuel pump)  hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi