Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô TÔ — Checking And Replacing A Fuel Sender Unit — Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu

An empty tank can be more of a risk than a full one. There is always petrol vapour in it - even if it has been empty for months which the slightest heat or spark can explode.

Một bình nhiên liệu rỗng sẽ có nhiều rủi ro hơn một bình đầy. Phải luôn có hơi xăng trong đó - ngay cả khi bình nhiên liệu rỗng trong nhiều tháng không hoạt động mà hơi nóng hoặc tia lửa nhỏ nhất có thể phát nổ.

If the fuel gauge reads empty when you know there is fuel in the tank, the cause may be a faulty sender unit the electrical device that measures the level.

Nếu đồng hồ đo nhiên liệu báo rỗng trong khi có nhiên liệu trong bình, nguyên nhân có thể là do cụm báo mức nhiên liệu bị lỗi.

Or it may be a faulty gauge or a break in the wiring between the gauge and sender.

Hoặc nó có thể là do đồng hồ báo bị lỗi hoặc đứt dây nối giữa đồng hồ báo và cụm báo mức nhiên liệu.

It is also possible for the fuel tank to read 'full' constantly, although the car has travelled some distance and has obviously used an amount of petrol.

Bình xăng cũng có thể được báo là đầy liên tục, mặc dù chiếc xe đã đi được một quãng đường và rõ ràng là đã sử dụng hết một lượng xăng.

The cause may be a fault in the insulation of the wiring, resulting in a short circuit.

Nguyên nhân có thể là do lỗi của hệ thống dây điện, dẫn đến ngắn mạch .

Safety precautions - Biện pháp phòng ngừa an toàn

Before doing any repair or replacement work on the tank, take off the batery leads, as a precaution against accidental sparks.

Trước khi thực hiện bất kỳ công việc sửa chữa hoặc thay thế nào trên thùng chứa nhiên liệu, hãy tháo các dây dẫn ắc quy, để đề phòng các tia lửa phát sinh.

The sender unit is mounted through the tank wall, and removing it leaves a hole.

Cụm báo mức nhiên liệu được gắn thông qua thành bể, và khi tháo nó ra sẽ có một lỗ hổng.

If it is in the tank side, removing it may let petrol gush out. You must be sure that the fuel level is well below the sender hole - and this is difficult to judge with the gauge not working.

Nếu nó ở trong bể, khi tháo nó có thể làm cho xăng chảy ra. Bạn phải chắc chắn rằng mức nhiên liệu thấp hơn lỗ gắn cụm báo - và điều này rất khó để đánh giá vì đồng hồ báo không hoạt động.

You may be able to check the level through the filler with a dipstick. Only if all else fails should you drain the tank.

Bạn có thể kiểm tra mức độ nhiên liệu bằng que thăm. Chỉ khi tất cả các lỗi khác, bạn mới xả bình chứa nhiên liệu.

Note that in Britain you can store up to two metal cans each holding 2 gallons (9 litres) of petrol, or up to two plastic containers each holding 5 litres (1.1 gallons). The cans or containers must be marked and purpose made, and must not be kept in the house.

Lưu ý rằng ở Anh, bạn có thể lưu trữ tối đa hai thùng kim loại, mỗi thùng chứa 2 gallon (9 lít) xăng hoặc tối đa hai thùng nhựa, mỗi thùng chứa 5 lít (1,1 gallon). Các hộp hoặc thùng chứa phải được đánh dấu và mục đích làm việc, và không được giữ ở trong nhà.

A few cars have a tank drain plug. Otherwise, try to empty the tank by disconnecting the fuel pipe or pipes.

Một vài chiếc xe có một nút tháo nhiên liệu. Nếu không có nút, bạn có thể cố gắng làm rỗng bình bằng cách tháo ống nhiên liệu hoặc đường ống.

If the tank will not empty through the pipe, it may be possible to siphon the fuel out through the filler hole, but anti-siphon devices are often fitted. If siphoning is possible, use a special siphon pump.

Nếu bình không tháo được hết nhiên liệu qua đường ống, có thể hút nhiên liệu ra ngoài qua lỗ phụ, nhưng các thiết bị chống hút thường được trang bị. Nếu có thể hút nhiên liệu, hãy sử dụng bơm hút đặc biệt .

If you do not have one, use several feet of clear plastic tube. Push one end to the bottom of the tank and suck gently at the other end.

Nếu bạn không có bơm hút, hãy sử dụng một ống nhựa trong. Đẩy một đầu xuống đáy bể và hút nhẹ nhàng ở đầu kia.

When you see petrol rising in the tube, quickly plunge the other end into the can. If you accidentally get petrol in your mouth, spit it out immediately and rinse your mouth out with plenty of clean water. Do not swallow any - it is poisonous.

Khi bạn thấy xăng chảy từ từ lên trong ống, hãy nhanh chóng cắm đầu ống kia vào thùng chứa. Nếu bạn vô tình hút xăng vô miệng, hãy nhổ nó ra ngay lập tức và súc miệng nhiều lần bằng nước sạch. Đừng nuốt bất cứ thứ gì – nó là chất độc cho cơ thể.

Sender unit: Cụm báo mức nhiên liệu

Float: Phao nhiên liệu

Checking the sender unit in the petrol tankKiểm tra bộ phận báo mức nhiên liệu trong bình xăng

The sender unit may be fitted in the top or the side of the tank. Often it is hard to find, particularly if it is on the top, and you may have to remove some trim from inside the boot.

Bộ phận báo mức nhiên liệu có thể được lắp ở phía trên hoặc bên cạnh bể. Thường thì rất khó tìm, đặc biệt nếu nó ở trên đỉnh và bạn có thể cần phải tháo một số chi tiết phụ từ bên trong.

Most senders are circular. Generally the fuel pipe (or pipes, in a circulating system) is connected to it.

Hầu hết tín hiệu gửi về là một dạng thông tin tuần hoàn. Nói chung, ống nhiên liệu (hoặc ống, trong một hệ thống tuần hoàn) được kết nối với nó.

There is an electrical connection to the fuel gauge, and sometimes a second one for a low-fuel warning light. Check that the connection is not loose, and that the wiring has not become kinked, or trapped, breaking the insulation and causing a short circuit.

Có một dòng điện được kết nối với đồng hồ báo nhiên liệu, và đôi khi là tín hiệu thứ hai cho đèn cảnh báo nhiên liệu thấp. Hãy kiểm tra xem các kết nối đảm bảo không bị lỏng và hệ thống dây điện không bị xoắn, bị kẹt, phá vỡ lớp cách điện và gây đoản mạch .

If the gauge needle swings to 'Full' although the tank is half-full, there is no electrical fault, but there may be a mechanical fault in the sender unit, such as a detached float.

Nếu kim đo dao động đến mức “Full” mặc dù bình chứa nhiên liệu chỉ mới đầy một nửa, không có lỗi điện, nhưng có thể có lỗi cơ học trong bộ phận báo mức nhiên liệu, chẳng hạn như phao bị tách rời.

If the needle stays still, try earthing the wire by touching it to an unpainted point on the car body. If the needle moves now, the tank is not properly earthed. Remove and clean some of its mounting bolts or screws.

Nếu kim vẫn đứng yên, hãy thử nối dây bằng cách chạm vào mass bằng cách chạm vào điểm không được sơn trên thân xe. Nếu kim dịch chuyển ngay lập tức, thì do thùng chứa không được mass đúng cách. Tháo và làm sạch một số bu lông hoặc ốc vít trên thùng chứa.

If the needle does not move at all, there may a break in the wiring.

Nếu kim không di chuyển khi bạn chạm mass, có thể do bị đứt dây.

Check the wiring to the gauge with a circuit tester - one lead connected to the wire detached from the sender and the other to the terminal on the gauge.

Kiểm tra hệ thống dây điện đến đồng hồ đo bằng thiết bị đo kiểm - một dây dẫn được nối với dây tách ra từ cụm báo mức nhiên liệu và đầu dây còn lại đến cực trên đồng hồ báo.

If the tester shows continuity in the wire, the gauge is faulty.

Nếu thiết bị  cho thấy dây đã thông mạch, thì có thể là đồng hồ báo trên xe bị lỗi.

If the sender unit is faulty, fit a new one, but note the safety precautions.

Nếu cụm báo mức nhiên liệu bị lỗi, hãy lắp thiết bị mới, nhưng lưu ý các biện pháp phòng ngừa an toàn.

Sender lead: Dây tín hiệu

Fuel pipe: Ống dẫn nhiên liệu

Sender unit: Cụm báo mức nhiên liệu

Petrol tank: Thùng chứa xăng

Breather pipe: Ống thông hơi

Filler connecting hose: Ống đổ nhiên liệu

Filter: Lọc xăng

Float arm: Đòn phao (càng bẩy nối phao xăng với cụm báo)

Float: Phao xăng

Mounting flange: Mặt bích lắp bình xăng

Removing and refitting a sender unitTháo và lắp cụm báo mức nhiên liệu

Before you remove the sender unit, take precautions against spilling fuel.

Trước khi bạn tháo bộ phận báo mức nhiên liệu, hãy cẩn thận với việc đổ nhiên liệu.

When removing the unit, take care not to bend the float arm. This will cause the gauge to give a false reading.

Khi tháo thiết bị, chú ý không được làm cong đòn phao. Điều này sẽ làm cho máy đo đưa ra một kết quả sai.

Then disconnect the fuel pipe if necessary, blocking it with a plug or an old pencil. If there are two pipes, mark them.

Sau đó tháo ống nhiên liệu nếu cần thiết, chặn nó bằng một nút chặn hoặc một bút chì cũ. Nếu có hai ống, hãy đánh dấu chúng lại.

Disconnect the electric wires. The sender may be fixed by screws or by studs and nuts round the edge. Unscrew them carefully; one snapped stud could mean replacing the whole tank.

Ngắt kết nối dây điện. Cụm báo có thể được cố định bằng ốc vít hoặc bằng đinh tán và đai ốc xung quanh cạnh của nó. Tháo chúng ra cẩn thận; một chốt bị gãy có thể phải thay thế toàn bộ thùng chứa.

Often the sender has a bayonet fitting, held on to its seating by an outer locking ring with lugs.

Thông thường cụm báo mức nhiên liệu có một chốt gài phù hợp, được giữ trên đế giữ bằng một vòng khóa có vấu bên ngoài.

Release this ring by turning it anticlockwise, using a C-spanner.

Tháo vòng chặn này bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, sử dụng cờ lê chữ C.

Alternatively, hold a metal bar against a lug and tap gently with a hammer. Take care not to bend the lug. Take off the sender carefully. Inside there is a long arm attached to a float. If you bend the arm, the gauge becomes inaccurate.

Cách khác, bạn có thể giữ một thanh kim loại tựa vào vấu và gõ nhẹ bằng búa. Cẩn thận không làm cong vấu. Tháo cụm báo một cách cẩn thận. Bên trong có một đòn bẩy được gắn vào phao. Nếu đòn phao bị uốn cong, thanh đo sẽ trở nên không chính xác.

There is usually a tag in the sender hole to ensure that you refit the sender the right way round. Put the sealing ring in place and tighten the nuts or screws in sequence to spread the pressure. Reconnect the fuel pipe and electric wires, refill the tank and check for leaks.

Thường có một đầu cáp trong lỗ gắn cụm báo mức nhiên liệu để đảm bảo rằng bạn chỉnh lại cụm báo đúng vòng. Đặt vòng đệm vào vị trí và siết chặt các đai ốc hoặc ốc vít theo trình tự thích hợp để phân tán bớt áp lực. Kết nối lại ống nhiên liệu và dây điện, đổ đầy bình chứa và kiểm tra rò rỉ.

Checking the fuel tankKiểm tra bình xăng

A smell of petrol is most likely to come from a fuel-pipe leak. Check also the flexible hose between the tank and the filler, making sure that its clips are tight.

Mùi xăng rất có thể do việc rò rỉ ống nhiên liệu. Kiểm tra ống mềm giữa bình xăng và miệng đổ, đảm bảo rằng các kẹp của nó được kẹp chặt. 

A locking ring can be turned gently with a hammer.

Một vòng khóa có thể được xoay nhẹ nhàng bằng búa.

Fuel tanks can rust from both inside and outside, particularly at the bottom. This is not uncommon in older cars, where a series of small pinholes barely visible to the naked eye cause a slow loss of fuel.

Thùng nhiên liệu có thể rỉ sét từ cả bên trong và bên ngoài, đặc biệt là ở phía dưới. Điều này không phải là hiếm ở những chiếc xe cũ, nơi một loạt các lỗ nhỏ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường gây ra sự mất nhiên liệu từ từ.

If a tank is old and leaky, replace it, not only because of the needless loss of fuel but also because of the risk of fire.

Nếu thùng chứa đã cũ và bị rò rỉ, hãy thay thế nó, nó không chỉ gây ra mất nhiên liệu không cần thiết mà còn có nguy cơ hỏa hoạn.

A tank mounted inside the bodywork may be rusted by water trapped in body panels.

Một thùng nhiên liệu gắn bên trong thân xe có thể bị rỉ sét do nước bị mắc kẹt trong các tấm panel. 

Drill extra drain holes if necessary - but be careful of the tank. Plug any new drain holes later with suitably sized rubber bungs.

Khoan thêm lỗ thoát nước nếu cần thiết - nhưng hãy cẩn thận với bình nhiên liệu. Khoan thêm bất kỳ lỗ thoát nước mới nào và sau đó bung cao su có kích thước phù hợp.

A tank mounted on the outside usually under the boot or forward of the rear axle - can be dented or holed by knocks, stones or a wrongly placed jack.

Một thùng chứa nhiên liệu gắn bên ngoài thường ở dưới ngăn để hành lý hoặc về phía trước của trục sau - có thể bị móp hoặc lõm bởi va chạm, đá hoặc con đội được đặt sai khi sử dụng.

A dented tank may give a shorter range between refills, but be serviceable otherwise.

Một thùng nhiên liệu bị móp có thể chứa được ít nhiên liệu hơn, nhưng có thể được bảo dưỡng theo cách khác.

Do not attempt to repair a tank yourself. If it is leaking or rusted through, replace it.

Đừng cố gắng tự sửa chữa thùng nhiên liệu. Nếu nó bị rò rỉ hoặc bị thủng, hãy thay thế nó.

Removing and refitting the tankThay và làm đầy bình chứa nhiên liệu

Empty the tank. Disconnect the fuel pipes and wires, and the breather tube if one is fitted.

Đổ sạch bể. Ngắt kết nối các ống nhiên liệu và dây điện, và ống thông hơi.

Loosen the clips on the hose between the filler and the tank, and take off the hose. Renew a perished hose or corroded clips.

Nới lỏng các kẹp trên vòi giữa ống đổ xăng và thùng chứa, sau đó tháo ống ra. Làm mới vòi ống bị hỏng hoặc kẹp bị ăn mòn.

Tie a plastic bag over the tank opening, for safety.

Buộc một túi nhựa trên cửa bình, cho an toàn.

The tank may be held by bolts around its flange or by metal straps. Bolts on the outside of the car may have to be loosened with the aid of penetrating oil.

Thùng chứa nhiên liệu có thể được cố định bằng bu lông xung quanh mặt bích của nó hoặc bằng dây đai kim loại. Bu lông ở bên ngoài xe có thể phải được nới lỏng bởi dầu thấm. 

Bolt in the new tank, then reattach all the connections. Refill with petrol, check for leaks and see that the fuel gauge registers.

Gắn bu lông vào thùng chứa, sau đó gắn lại tất cả các kết nối. Đổ đầy xăng, kiểm tra rò rỉ và xem tín hiệu đo nhiên liệu.

Cleaning a blocked breatherLàm sạch ống thông hơi bị kẹt

A blocked breather in the tank causes the same symptoms as running out of fuel, although the fuel gauge does not indicate 'empty'.

Một ống thông hơi bị kẹt trong thùng chứa gây ra các triệu chứng tương tự như hết nhiên liệu, mặc dù đồng hồ đo nhiên liệu không hiện 'empty' trên bảng táp lô.

Test by quickly removing the filler cap. If there is a loud sucking noise, the breather is blocked.

Kiểm tra nhanh bằng cách tháo nắp đổ nhiên liệu. Nếu có tiếng kêu lớn, ống thông hơi có thể đã bị chặn.

The tank may breathe through a vent in the cap.

Bình chứa cũng có thể thông hơi qua một lỗ trong nắp. 

Many cars have a second, small-bore hose from the top of the tank or filler neck, which may loop up and down to prevent siphoning. Check that it is not blocked by dirt.

Nhiều xe ô tô có một ống thông hơi thứ hai, chạy từ đỉnh thùng chứa hoặc họng đổ nhiên liệu, có thể vòng lên xuống để tránh bị nước vào. Hãy kiểm tra xem nó không bị chặn bởi bụi bẩn.


Xem thêm bài viết:

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Checking And Replacing A Fuel Sender Unit — Kiểm Tra Và Thay Thế Cụm Báo Mức Nhiên Liệu sẽ hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault

Cảm biến áp suất khí nạp được lắp vào đường ống nạp. Cảm biến áp suất khí nạp xuất ra ..

OBD Việt Nam Thông Báo Lịch Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2023

OBD Việt Nam mong Quý Khách hàng thông cảm khi không hỗ trợ kịp thời thông qua các phương tiện ..

Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0218: Transmission Fluid Overtemperature

Sau khi bôi trơn các bộ phận bên trong, dầu quay lại bể chứa. Cảm biến nhiệt độ dầu hộp ..

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Tra Kim Phun Máy Xăng Cho Ô Tô

Các lỗi hoặc sự cố liên quan đến hệ thống kim phun là một trong những pan bệnh dễ bắt ..

Tăng Doanh Thu Nhà Hàng - Khách Sạn Nhờ Lắp Sạc Xe Ô Tô Điện

Việc trang bị và lắp đặt các sạc phin ô tô điện tại Khách sạn, nhà hàng rất cần thiết ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi