Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 110

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stromberg Carburettor - Bộ Chế Hòa Khí Kiểu Stromberg

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Damper: Bộ giảm chấn
Dashpot: Bộ giảm chấn
Throttle-stop screw: Vít chỉnh garanti
Fuel-inlet pipe stub: Đường ống nhiên liệu vào
Self-adjusting screw: Vít tự điều chỉnh

Fast-idle stop screw: Vít điều chỉnh chế độ không tải

The size and type of a Stromberg are given by numbers and letters. Numbers such as 125, 150 and 175 are sizes: they mean a choke diameter of 1 1/4, 1 1/2 and 1 3/4 in. The size makes no difference to the way you tune the carburettor.

Kích thước và loại của một bộ chế hòa khí kiểu Stromberg được cho bởi các số và các kí tự. Các số như 125, 150 và 175 là các kích cỡ: chúng có nghĩa là đường kính của bướm gió ở dạng hỗn số là 1 1/4, 1 1/2 và 1 3/4 inch. Kích thước không có sự khác biệt so với cách bạn điều chỉnh bộ chế hòa khí.

Types include CD, CDS, CD2S and CD3, all used on older cars made before anti-pollution laws demanded emission-control fittings.

Các loại bao gồm CD, CDS, CD2S và CD3, tất cả được sử dụng trên những chiếc xe cũ được sản xuất trước khi luật chống ô nhiễm yêu cầu phải có thiết bị kiểm soát khí thải.

Later types with emission control have the letter E, as in CDSE and CD2SE. Tuning methods vary according to type.

Các loại sau này có kiểm soát khí thải thường có chữ E, ví dụ như CDSE và CD2SE. Các phương pháp điều chỉnh khác nhau tùy theo loại.

Information in the car handbook should help you to identify your type.

Thông tin trong sổ tay xe hơi sẽ giúp bạn xác định loại xe mà bạn đang sử dụng.

Before starting to tune the carburettor, check out all the other systems such as sparkplugs, contact-breaker gap and the ignition timing.

Trước khi bắt đầu điều chỉnh bộ chế hòa khí, hãy kiểm tra tất cả các hệ thống khác như bugi, kiểm tra khe hở tiếp xúc và thời điểm đánh lửa.

Although valve clearances seldom need resetting between major services, always check them before attempting to tune the carburettor.

Mặc dù độ hở của van hiếm khi cần đặt lại giữa các lần bảo dưỡng chính, phải luôn luôn kiểm tra chúng trước khi thử điều chỉnh bộ chế hòa khí.

Check the damper tube is topped up with oil to within 1 in. (6 mm) of the end of the rod.

Kiểm tra ống giảm chấn phải được đổ đầy dầu trong vòng 1 in (6 mm) ở đầu thanh.

Use ordinary multigrade engine oil or the special SAE 20 oil made for the purpose by Zenith. Tune with the engine running at working temperature.

Sử dụng dầu động cơ nhiều lớp thông thường hoặc dầu SAE 20 đặc biệt được sản xuất cho loại bộ chế hòa khí của Zenith. Điều chỉnh với động cơ hoạt động ở nhiệt độ làm việc bình thường.

Adjusting the gap - Điều chỉnh khe hở

The fast-idle stop screw opens the throttle when the choke is pulled out. There must be a gap between its head and the choke cam when the choke is pushed home.

Vít điều chỉnh garanti điều chỉnh độ mở bướm ga khi bướm gió bị kéo ra. Phải có một khe hở giữa đầu của nó và cam mở bướm gió khi bướm gió bị đẩy ngược về.

The CD and CDS have different cold-starting devices, but the adjustment works in the same way.

CD và CDS có các thiết bị khởi động lạnh khác nhau, nhưng cũng được điều chỉnh hoạt động theo cùng một cách.

Set the gap according to the car-makers recommendations - usually about 1mm.

Đặt khe hở theo khuyến nghị của các nhà sản xuất xe hơi - thường là khoảng 1mm.

Some Strombergs have a two position screw to limit the use of the choke according to the season. It has a spring under its head. Set it with the spring compressed for summer and the tension released for winter.

Một số loại Stromberg có hai vị trí ốc vít để hạn chế việc sử dụng bướm gió theo mùa. Nó có một lò xo ở dưới đầu của nó. Lò xo sẽ được nén vào mùa hè và căng vào mùa đông.

Tiếng Anh ô tô

Air cleaners - Thiết bị lọc không khí

Leave the air cleaner in place if you can, so that adjustments are made with the carburettor as close as possible to its normal working condition. However, this may not be possible, depending on the car, the type of carburettor and the adjustment being made.

Để thiết bị lọc không khí tại chỗ nếu bạn có thể, để cho việc điều chỉnh được thực hiện với bộ chế hòa khí càng gần với điều kiện làm việc bình thường của nó. Tuy nhiên, điều này có thể không thể, tùy thuộc vào từng chiếc xe, loại bộ chế hòa khí và điều chỉnh được thực hiện.

Tuning the CD, CDS and CD2S - Điều chỉnh CD, CDS và CD2S

There are three adjustments on CD, CDS and CD2S carburettors: a throttle-stop screw, a jet-adjusting screw and a fast-idle stop screw.

Có ba điều chỉnh trên bộ chế hòa khí CD, CDS và CD2S: vít chỉnh garanti, vít điều chỉnh vòi phun và vít dừng chế độ không tải nhanh.

Check that the choke is fully shut and that the fast-idle stop screw is clear of the choke linkage. Hook your finger under the edge of the dashpot and press the lifting pin upwards to raise the piston by about 1/32 in. (1 mm).

Kiểm tra xem bướm gió có bị đóng hoàn toàn không và vít điều chỉnh chế độ không tải nhanh có bị mối liên kết nào không. Móc ngón tay của bạn dưới mép của vỏ giảm chấn và nhấn chốt nâng lên để nâng piston lên khoảng 1/32 in. (1 mm).

Tiếng Anh bộ chế hòa khí

Fast-idle stop screw: Vít điều chỉnh chế độ không tải
Choke cam: Cần bướm gió

Adjusting the gap - Điều chỉnh khoảng cách

Tiếng Anh ô tô Điều chỉnh bộ chế hòa khí

The lifting pin is under the edge of the dashpot.

Chốt nâng là dưới các cạnh của bộ giảm chấn.

If there is no pin, take off the air filter and lift the piston 1/32 in. (1 mm) with a thin screwdriver. Listen to the engine note while you do so. If the mixture is correct the engine speed should rise slightly for a moment, then return again to normal.

Nếu không có chốt, hãy tháo bộ lọc gió ra và nhấc piston 1/32 vào. (1 mm) bằng tuốc nơ vít nhỏ. Nghe tiếng động cơ trong khi bạn điều chỉnh. Nếu hòa khí được hòa trộn đúng tỉ lệ, tốc độ động cơ sẽ tăng nhẹ trong thời gian ngắn, sau đó trở lại bình thường.

If it rises and stays fast the mixture is too rich.

Nếu nó tăng và giữ nhanh thì hỗn hợp quá giàu.

If the engine dies when the pin is lifted, it is too weak.

Nếu động cơ bị tắt khi chốt được nâng lên thì nó quá yếu.

Keep the jet central while you adjust the mixture by taking the damper rod out of the top of the carburettor and pushing a pencil or soft metal rod firmly down the hole to hold the jet in place. Make sure that the jet remains centralised.

Giữ  ngay trung tâm vòi phun trong khi bạn điều chỉnh hỗn hợp bằng cách lấy thanh giảm chấn ra khỏi đỉnh của bộ chế hòa khí và đẩy một cây bút chì hoặc thanh kim loại mềm xuống lỗ để giữ vòi phun tại chỗ. Hãy chắc chắn rằng vòi phun vẫn được giữ cố định.

Tiếng Anh chuyên ngành

If there is no pin lift the piston with a screwdriver.

Nếu không có chốt hãy nâng piston bằng tuốc nơ vít.

Start the engine and bring it up to working temperature.

Khởi động động cơ và đưa nó lên đến nhiệt độ làm việc.

The mixture-adjusting screw is set centrally in the base of the carburettor on CD, CDS and CD2S models. It is brass and has a wide slot in it. Although a screwdriver can be used to turn it, a small coin is easier.

Vít điều chỉnh hỗn hợp hòa khí được đặt tập trung ở đế của bộ chế hòa khí trên các mẫu CD, CDS và CD2S. Nó được làm bằng đồng thau và có một khe rộng trong đó. Mặc dù một tuốc nơ vít có thể được sử dụng để chỉnh nó, nhưng một đồng xu nhỏ sẽ dễ dàng hơn.

Turn only an eighth of a turn at a time, then wait about 15 seconds for the engine speed to settle down. Lift the pin again and see whether the engine speed alters.

Chỉ quay một phần tám vòng quay một lần, sau đó đợi khoảng 15 giây để tốc độ động cơ ổn định lại. Nhấc chốt một lần nữa và xem tốc độ động cơ có thay đổi không.

Screw the jet upwards to weaken the mixture, or down (clockwise) to make it richer.

Vặn vòi phun lên trên để làm giảm hỗn hợp, hoặc xuống (theo chiều kim đồng hồ) để làm hỗn hợp giàu hơn.

► Xem thêm bài Tiếng Anh Ô Tô về Bộ tản nhiệt.

With the mixture setting correct, the idling speed may now be too fast or slow. For most cars it should be 850-950 rpm - judge it by ear if your car does not have a tachometer (or rev counter). Adjust the idling speed by turning the throttle-stop screw.

Với việc thiết lập hỗn hợp chính xác, tốc độ không tải có thể quá nhanh hoặc chậm. Đối với hầu hết các xe ô tô nên là 850-950 vòng / phút - hãy thử đánh giá bằng tai nếu xe của bạn không có đồng hồ đo tốc độ (hoặc bộ đếm vòng quay). Điều chỉnh tốc độ không tải bằng cách xoay vít điều chỉnh garanti.

If tuning fails to make the engine run properly, the carburettor may need cleaning, or the air filter renewing.

Nếu việc điều chỉnh không làm cho động cơ chạy đúng, bộ chế hòa khí cần phải được làm sạch hoặc làm mới bộ lọc khí .

Centralising the jet - Tập trung vào vòi phun

Lift the piston so that the needle is clear of the jet, and screw the jet adjusting screw up until the top of the jet is just above the top of the bridge in the carburettor bone.

Nhấc pít-tông ra để làm sạch vòi phun, và vặn ốc điều chỉnh lên cho đến khi đỉnh của vòi phun ở ngay phía trên đỉnh cầu trong khung bộ chế hòa khí.

Use a spanner to slacken the large nut just above the jet adjusting screw by half a turn. That releases the jet in its housing.

Sử dụng cờ lê để nới lỏng đai ốc lớn ngay phía trên vít điều chỉnh khoảng nửa vòng. Làm điều này để giải phóng vòi phun trong vỏ của nó.

Remove the piston damper and hold the piston down with a pencil or soft metal rod slipped into the damper tube. Tighten the jet assembly.

Tháo bộ giảm xóc piston và giữ cho piston xuống bằng bút chì hoặc thanh kim loại mềm trượt vào ống giảm xóc. Thắt chặt cụm vòi phun.

Tiếng Anh ô tô chuyên ngành

Turn until the jet height is just above the bridge in the bone.

Xoay cho đến khi chiều cao của vòi phun vừa chạm đến khung.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô bộ chế hòa khí

Loosen the locknut to free the jet for adjustment.

Nới lỏng ốc hãm để giải phóng vòi phun cho việc điều chỉnh.

Automotive English

Screw the jet up until it is level with the ledge.

Vặn vòi lên cho đến khi nó ngang với gờ.

Điều chỉnh bộ chế hòa khí

Hold the jet central with a pencil when you tighten the locknut.

Giữ vòi phun ở giữa với một bút chì khi bạn siết chặt ốc hãm.

Điều chỉnh ốc hãm

Use a coin to turn the jet-adjusting screw one-eighth of a turn at a time, waiting each time for the engine speed to settle down. Screwing upwards weakens the mixture, downwards enriches it.

Sử dụng một đồng xu để vặn ốc điều chỉnh vòi khoảng một phần tám vòng trong mỗi lần, chờ mỗi lần để tốc độ động cơ lắng ổn định lại. Vặn vít lên trên làm suy yếu hỗn hợp, vặn xuống dưới để làm giàu hỗn hợp.

tiếng anh điều chỉnh carburettor

Lift the piston while you adjust the height with a coin.

Nâng piston trong khi bạn điều chỉnh chiều cao bằng đồng xu.

Adjusting a Stromberg CD3 - Điều chỉnh Stromberg CD3

The CD3 carburettor has a fixed jet, and the needle is loosely mounted in the air valve, or piston, so that it centres itself.

Bộ chế hòa khí CD3 có một vòi phun cố định, và kim được gắn lỏng trong van khí, hoặc pít-tông, để nó tự định tâm.

You need a special tool to reset the mixture, which is done by altering the height of the needle in the piston. The tool is a long L-shaped hexagonal Allen key which goes inside a thick-walled tube. Its maker's part number is B20379.

Bạn cần một công cụ đặc biệt để thiết lập lại hỗn hợp, được thực hiện bằng cách thay đổi chiều cao của kim trong piston. Công cụ này là một khóa Allen hình lục giác, hình chữ L dài, đi vào bên trong một ống có thành dày. Số bộ phận của nhà sản xuất là B20379.

To use the tool, remove the dashpot damper and insert the tube in its place. Turn the tube until a pin on its side falls into a slot in the air-valve shaft.

Để sử dụng công cụ, hãy tháo bộ giảm chấn và lắp ống vào vị trí của nó. Xoay ống cho đến khi một chốt ở phía bên của nó rơi vào một khe trong trục van khí.

► Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Hệ thống chiếu sáng.

Push the Allen key to the bottom of the shaft and fit it into the needle adjustment.

Ấn khóa lục giác Allen xuống dưới cùng của trục và lắp nó vào nút điều chỉnh kim.

Before you turn the Allen key, hold the outer tube of the tool firmly; otherwise the air valve can turn and tear the rubber diaphragm.

Trước khi bạn xoay khóa lục giác Allen, hãy giữ chắc ống bên ngoài của dụng cụ; nếu không, van khí có thể quay và xé màng ngăn cao su.

Tune the carburettor with the engine running at working temperature, in the same way as with the CD and CDS.

Điều chỉnh bộ chế hòa khí với động cơ chạy ở nhiệt độ làm việc, giống như với CD và CDS.

For this carburettor, turn the Allen key clockwise to lift the needle and thereby enrich the mixture and anticlockwise to lower the needle for a weaker mixture.

Đối với bộ chế hòa khí này, xoay khóa lục giác Allen theo chiều kim đồng hồ để nâng kim và từ đó làm hỗn hợp giàu hơn và ngược chiều kim đồng hồ để hạ kim cho hỗn hợp yếu đi.

Take care not to turn the adjustment too far, or the needle can come loose from the adjuster. The range is only about two full turns.

Cẩn thận không vặn điều chỉnh quá xa, hoặc kim có thể bị lỏng ra khỏi bộ điều chỉnh. Phạm vi chỉ khoảng hai vòng là đủ.

If you find you have to make more than a tiny adjustment, avoid losing the needle. Take off the cover of the carburettor and lift out the air valve, holding it by its shaft so as not to damage the diaphragm. Then set the needle in a midway position with the Allen key.

Nếu bạn thấy bạn phải thực hiện nhiều hơn một điều chỉnh nhỏ, tránh mất kim. Tháo nắp bộ chế hòa khí và nhấc van khí ra, giữ nó bằng trục của nó để không làm hỏng màng ngăn. Sau đó đặt kim ở vị trí trung tâm bằng khóa lục giác Allen.

The right position is when depending on the needle fitted - the washer around the needle or the groove in it is flush with the bottom face of the air valve.

Vị trí phù hợp là khi phụ thuộc vào kim được trang bị - miếng đệm (lông đền) xung quanh kim hoặc rãnh trong đó được xả với mặt dưới của van khí.

Reassemble the carburettor and adjust the needle.

Lắp lại bộ chế hòa khí và điều chỉnh kim.

After each adjustment is made, run the engine at about 2,000 rpm for ten seconds or so to clear the extra fuel which tends to get into the inlet manifold when you are making an adjustment.

Sau mỗi lần điều chỉnh được thiết lập, hãy cho động cơ chạy ở tốc độ khoảng 2.000 vòng/phút trong mười giây hoặc lâu hơn để ngăn chặn nhiên liệu phụ có xu hướng đi vào đường họng nạp khi bạn thực hiện điều chỉnh.

If you do not have a revolution counter or tachometer, listen to the engine note. Its pitch should rise a little more than an octave above its normal sound when idling.

Nếu bạn không có đồng hồ đo vòng tua hoặc máy đo tốc độ, hãy lắng nghe tiếng máy của động cơ. Tiếng nổ của nó sẽ tăng hơn một chút so với tiếng nổ bình thường khi ở trạng thái không tải.

Tiếng Anh bộ chế hòa khí

The CD3 is a fixed-jet carburettor and you need a special tool to reset the mixture control, which is done by altering the height of the jet needle.

CD3 là bộ chế hòa khí cố định và bạn cần một công cụ đặc biệt để thiết lập lại điều khiển hỗn hợp hòa khí, được điều chỉnh bằng cách thay đổi chiều cao của kim phun.

Tiếng Anh ô tô

For larger adjustments, lift out the piston and spring.

Để điều chỉnh lớn hơn hãy nhấc piston và lò xo ra.

Tiếng Anh chuyên ngành

Hold it firmly while you make the adjustment using the Allen key.

Giữ cho chắc chắn trong khi bạn điều chỉnh bằng khóa lục giác.

English

Insert the thick-walled tube of the special tool into the dashpot.

Chèn ống có thành dày của dụng cụ đặc biệt vào bộ giảm chấn.

Tiếng Anh qua hình ảnh

Use an Allen key to set the needle in a midway position.

Sử dụng khóa lục giác để đặt kim ở vị trí trung tâm.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách Điều Chỉnh Bộ Chế Hòa Khí Stromberg (Stromberg Carburettor Adjustment) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi