Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 108

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning Carburettor - Vệ Sinh Bộ Chế Hòa Khí

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

► Tìm hiểu Phương pháp học Tiếng Anh ô tô hiệu quả nhất.

Tiếng Anh ô tô

Air cleaner: Lọc gió
Choke cable: Cáp điều khiển bướm gió
Fuel pipe: Ống dẫn nhiên liệu
Choke linkage: Khớp liên kết bướm gió
Throttle spindle: Trục bướm ga
Throttle cable: Cáp điều khiển bướm ga
Throttle linkage: Khớp liên kết bướm ga
Mounting stud: Đế giữ

A typical carburettor assembly has several attachments that must be taken off or disconnected before the carburettor can be removed. Start with the air cleaner, which will give better access to linkages and fuel pipe.

Một cụm bộ chế hòa khí điển hình có nhiều phần kèm theo phải được tháo ra hoặc ngắt kết nối trước khi tháo bộ chế hòa khí. Bắt đầu tháo lọc gió, giúp cho việc tiếp cận tốt hơn với các chi tiết liên kết và ống nhiên liệu.

Over a period of time, dirt inevitably gets through the fuel filter of a carburettor, and chemicals in petrol leave residues which can eventually clog parts of it.

Trong một khoảng thời gian, bụi bẩn sẽ đi qua bộ lọc nhiên liệu của bộ chế hòa khí, và các hóa chất, dư lượng xăng tồn đọng lại có thể làm tắc nghẽn các bộ phận bên trong nó.

Moving parts wear — in particular needle valves. Jet needles become worn so that they no longer regulate the fuel flow smoothly. The idling jet of a fixed-jet carburettor, which is very small, can become blocked.

Tháo rời các bộ phận mòn - đặc biệt là van kim. Kim phun bị mòn sẽ dẫn đến chúng không còn điều tiết lưu lượng nhiên liệu một cách suôn sẻ. Vòi phun ở chế độ không tải của bộ chế hòa khí thường ở vị trí cố định, rất nhỏ, có thể bị tắc nghẽn.

Rubber diaphragms used in some carburettors crack and perish. Gaskets and seals become leaky. The float height can alter, causing flooding.

Màng cao su được sử dụng trong một số bộ chế hòa khí có vết nứt và hư hỏng. Những miếng đệm và phốt làm kín sẽ bị rò rỉ. Chiều cao phao có thể bị thay đổi, gây ra hiện tượng nhiên liệu bị cung cấp quá nhiều.

Strip, clean and check the carburettor occasionally, or at any time when you suspect trouble.

Các dải, nên thỉnh thoảng hãy làm sạch và kiểm tra bộ chế hòa khí, hoặc bất cứ lúc nào khi bạn nghi ngờ có vấn đề về nó.

See if you can find a special kit of parts for servicing your carburettor.

Hãy xem liệu bạn có thể tìm thấy bộ phụ kiện thay thế đặc biệt để phục vụ bộ chế hòa khí của bạn không.

The kit normally includes all gaskets, any washers or clips which should be replaced, a new float needle valve and sometimes new jets.

Bộ dụng cụ này thường bao gồm tất cả các miếng đệm, lông đền hoặc kẹp để khi cần có thể được thay thế ngay, một phao van kim mới và đôi khi là các vòi phun mới.

If you replace no other parts, always renew the gasket between the carburettor and the inlet manifold, and any split pins, clips or lock washers.

Nếu bạn không thay thế các bộ phận khác, luôn luôn thay mới gioăng giữa bộ chế hòa khí và đầu vào họng nạp, và bất kỳ các chốt chẻ, các kẹp hoặc vòng đệm.

A service kit cannot, however, deal with wear around the throttle spindle. Test for wear by wiggling the spindle when the engine is idling. If the engine note changes, there is a leak. The only practical solution is an exchange carburettor.

Có một số chỗ, dụng cụ bảo dưỡng không làm được, tuy nhiên có thể giải quyết, ví dụ giải quyết mòn xung quanh trục bướm ga. Kiểm tra độ mòn bằng cách lắc lư trục xoay khi động cơ đang chạy không tải. Nếu tiếng nổ động cơ thay đổi, đã có rò rỉ. Giải pháp thiết thực duy nhất là thay mới bộ chế hòa khí.

The carburettor is a delicate mechanism with settings that are disturbed by dismantling. It has many small parts which are easily lost or misplaced.

Bộ chế hòa khí là một cơ chế tinh vi với nhiều chi tiết nhỏ, cách thiết lập sẽ rất dễ bị xáo trộn bằng cách tháo dỡ. Nó có nhiều phần nhỏ dễ bị mất hoặc thất lạc.

Have paper and pencil ready to record the number of turns it takes to remove any adjuster screw. This will save time when you re-tune the carburettor afterwards.

Chuẩn bị sẵn giấy và bút chì để ghi lại số vòng xoay cần thiết để tháo bất kỳ vít điều chỉnh nào. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian khi bạn điều chỉnh lại bộ chế hòa khí sau đó.

Also make drawings of any complex linkage or special order of washers or seals which you might have trouble reassembling correctly. Mark anything with a sliding adjustment, so you can see exactly how it fitted originally.

Lập bản vẽ của bất kỳ liên kết phức tạp nào hoặc thứ tự đặc biệt của vòng đệm hoặc phốt chặn mà bạn có thể gặp khó khăn khi ráp lại một cách chính xác. Đánh dấu lại các thứ bằng cách điều chỉnh, vì vậy bạn có thể thấy chính xác cách nó được trang bị ban đầu.

Also mark any seemingly symmetrical parts (such as an SU dashpot) so that you do not replace them back to front — this can affect their working.

Đồng thời đánh dấu bất kỳ bộ phận nào đối xứng (chẳng hạn như đầu tầng đệm giảm chấn SU) để bạn không phải thay thế chúng - điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Some gaskets are nearly symmetrical, except for one or two holes. Be quite sure they are the right way round.

Một số miếng đệm gần như đối xứng, ngoại trừ một hoặc hai lỗ. Hãy chắc chắn rằng chúng được đặt đúng cách.

Some valves and pipe unions have balls or springs inside which can fall out or get lost. Dsmantle the carburettor over a sheet of clean paper. When you unscrew a valve, tip the carburettor up and note if anything falls out, and where from.

Một số van và cụm ống có các viên bi hoặc lò xo bên trong có thể bị rơi ra hoặc bị lạc. Tháo bộ chế hòa khí trên một tờ giấy sạch. Khi bạn tháo một van, hãy lật bộ chế hòa khí lên và phải lưu ý và xác định được nếu có bất cứ thứ gì rơi ra, và rơi từ đâu ra.

Work in a clean place, and guard against dust and fluff getting into the carburettor. Even a tiny speck can cause trouble. Use petrol for cleaning. It will remove all the dirt.

Làm việc trong một nơi sạch sẽ, và phải bảo đảm chống bụi và lông cọ rơi vào bộ chế hòa khí. Ngay cả một ít nhỏ cũng có thể gây hư hại cho bộ chế hòa khí. Sử dụng xăng để làm sạch. Nó sẽ loại bỏ tất cả các bụi bẩn.

Remove jets (if possible) to clean them. They are made of brass which is easily damaged: use a screwdriver which fits the slot exactly.

Tháo vòi phun (nếu có thể) để làm sạch chúng. Chúng được làm bằng đồng thau, nhưng rất dễ bị hư hỏng: sử dụng một tuốc nơ vít phù hợp và chính xác.

Do not poke them with a pin or wire. Blow through them with a foot pump if you have one.

Đừng cố chọc chúng bằng chốt hoặc dây điện. Thổi xuyên qua chúng bằng bơm chân nếu bạn có.

► Xem thêm Tiếng Anh hệ thống khí xả.

Types of linkages - Các loại liên kết

Take off the air cleaner then disconnect the throttle and choke linkages. If you have to take a cable out of an adjuster hole, mark the wire to show where it fitted so as to replace it in the same position.

Tháo bộ lọc gió ra và sau đó ngắt kết nối thanh liên kết bướm ga và bướm gió. Nếu bạn phải lấy dây cáp ra khỏi lỗ điều chỉnh, hãy đánh dấu dây để biết vị trí của nó để thay thế nó ở vị trí chính xác.

Tiếng Anh ô tô bộ chế hòa khí

Lifting off the carburettor - Nhấc bộ chế hòa khí ra

Unscrew the nuts holding the carburettor to the inlet manifold studs. Lift it off, keeping it right way up as it contains fuel. Tip this away safely. Leave the gasket on the inlet manifold as a guide so that you can fit the new gasket the right way round. Keep the carburettor upright when lifting off.

Tháo các đai ốc giữ bộ chế hòa khí vào họng nạp. Nhấc nó ra, giữ nó đúng cách vì nó chứa nhiên liệu. Mẹo này là một cách an toàn. Để miếng đệm trên đầu họng nạp như hướng dẫn sao cho bạn có thể lắp vừa miếng đệm mới đúng cách. Giữ bộ chế hòa khí thẳng đứng khi nhấc nó lên.

Bộ chế hòa khí tiếng Anh ô tô

Loosen the screw, then pull the cable out of the hole.

Nới lỏng vít, sau đó kéo cáp ra khỏi lỗ.

Vệ sinh bộ chế hòa khí Tiếng anh ô tô

Another type of outer-sheath spring clip. Prise it off.

Một loại kẹp lò xo khác. Hãy nạy nó ra.

Tiếng Anh ô tô carburettor

Some linkages can be pulled straight off. Others have to be slid sideways before you can pull them off.

Một số liên kết có thể được kéo thẳng. Những chi tiết khác phải được trượt sang một bên trước khi bạn có thể kéo chúng ra.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô cleaning carburettor

Prise open the spring clip to free the cable outer sheath from its support bracket.

Nạy kẹp lò xo để mở vỏ bọc cáp bên ngoài khỏi khung đỡ của nó.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách vệ sinh bộ chế hòa khí (Cleaning Carburettor) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi