Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 107

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Stromberg Carburettor - Bộ Chế Hòa Khí Kiểu Stromberg

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

The article covers a Stromberg carburettor overhaul and explains how to check, clean and service a Stromberg carb.

Bài viết này sẽ đề cập đến việc sửa chữa bộ chế hòa khí và giải thích cách kiểm tra, làm sạch và bảo dưỡng nó.

The Stromberg carburettor does not have a regular service schedule, but should be cleaned about once a year. Replace worn parts as necessary.

Các bộ chế hòa khí kiểu Stromberg không có lịch trình bảo dưỡng thường xuyên, nhưng nên được làm sạch khoảng mỗi năm một lần. Thay các bộ phận đã mòn khi cần thiết.

Dirt which has penetrated the fuel filter, and residues from chemicals in petrol build up inside. Needles and jets wear out after a few years' use.

Bụi bẩn thường sẽ xâm nhập vào bộ lọc nhiên liệu, và chất cặn bẩn từ hóa chất trong xăng sẽ tích tụ bên trong. Vòi phun và kim phun sẽ bị hao mòn sau một vài năm sử dụng.

The rubber diaphragm may become holed - and even a tiny hole causes loss of engine power. As the hole enlarges, the engine will eventually do no more than idle.

Màng chắn cao su có thể bị thủng lỗ - và thậm chí một lỗ nhỏ cũng làm mất đi công suất động cơ . Khi lỗ thủng to hơn, động cơ có thể sẽ không hoạt động.

Remove the carburettor from the car to clean it. Keep it upright to avoid spilling petrol, then empty it safely. Clean all parts except the diaphragm by rinsing in a dish of petrol.

Tháo bộ chế hòa khí ra khỏi xe để làm sạch nó. Giữ nó thẳng đứng để tránh làm đổ xăng, sau đó làm sạch nó một cách an toàn. Làm sạch tất cả các bộ phận ngoại trừ màng ngăn, màng ngăn vệ sinh bằng cách rửa trong một đĩa chứa xăng.

Removing the dashpot and piston - Tháo đệm giảm chấn và piston

Tiếng Anh ô tô - Bộ chế hòa khí

Damper: Cái giảm rung
Dashpot:Tầng đệm giảm chấn
Diaphragm: Màn chắn
Piston: Pít tông
Jet: Vòi phun
Jet needle: Kim phun
Float: Phao xăng
Float needle valve: Phao van kim
Float chamber: Buồng phao
‘O’ ring: Phốt làm kín

► Xem thêm Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - Bộ lọc nhiên liệu Fuel Pump Filter

Unscrew the damper from the top of the piston chamber - commonly called the dashpot. Pour the oil inside it away.

Tháo van điều tiết từ phía trên của buồng piston - thường được gọi là tầng đệm. Đổ dầu vào trong.

Mark the dashpot top so that you can refit it to the chamber the same way round.

Đánh dấu đầu tầng đệm để bạn có thể gắn nó lại vào buồng giống như lúc ban đầu.

Remove the screws and lift off the top carefully, making sure that the piston spring does not catch and so drag out the piston.

Tháo các đinh vít và nhấc phần đầu ra cẩn thận, đảm bảo rằng lò xo piston không bị chặn và sau đó kéo piston ra.

Check that the diaphragm, which will come out when you remove the piston, is not stuck down around its edge: it is easily torn.

Kiểm tra màng ngăn có bị bung ra khi bạn tháo piston ra không, nó thường dễ bị kẹt xung quanh cạnh của nó: Rất dễ bị rách.

Lift out the piston, pulling it straight up so as not to bend the needle in its base.

Nhấc piston ra, kéo nó thẳng lên để không làm cong kim trong đế.

After reassembly, refill the dashpot with multigrade engine oil to just above the level of the brass piston inside the tube - or you can obtain a special SAE 20 oil made by the carburettor manufacturers.

Sau khi ráp lại, đổ dầu vào tầng đệm với lượng dầu động cơ chỉ ở trên cây mức độ của piston đồng bên trong ống - hoặc bạn có thể cho một loại dầu SAE 20 đặc biệt được sản xuất bởi các nhà sản xuất bộ chế hòa khí.

Replacing the jet needle and diaphragm - Thay thế kim phun và màng ngăn

A badly worn jet needle has a groove round it, but less severe wear is invisible.

Khi kim phun mòn thường có rãnh tròn, nhưng ít mòn hơn là thường không nhìn thấy bằng mắt thường.

Wear does, however, affect performance, so replace the needle every few years.

Việc kim phun bị ăn mòn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, do đó cần phải thay kim phun sau vài năm sử dụng.

There are many needle sizes: be sure to get exactly the right one. Remove the needle by loosening the grub screw in the side of the piston.

Có rất nhiều kích cỡ kim phun: hãy chắc chắn rằng lựa chọn kim phun chính xác mà xe mình đang sử dụng. Tháo kim phun bằng cách nới lỏng đinh vít ở phía bên hông của piston.

To remove the diaphragm carefully undo the screws of its retaining ring.

Tháo màng chắn cẩn thận, hãy tháo các vít trên vòng giữ của nó.

Lift off the retaining ring and diaphragm. Hold the diaphragm up to the light and check it minutely for the tiniest hole.

Nhấc vòng giữ và màng ngăn ra. Xem kỹ màng ngăn ở nơi có ánh sáng tốt và kiểm tra xem có lỗ trên màng hay không, dù chỉ là lỗ nhỏ nhất.

If it has become perished, hard or misshapen, renew it.

Nếu nó bị hỏng hoặc bị lỗi, hãy thay mới nó.

Take care not to get oil or petrol on the diaphragm, and not to nick or tear it.

Cẩn thận không để dầu hoặc xăng trên màng ngăn, và không được nhổ hay xé nó.

Loosen the grub screw to free the needle.

Nới lỏng ốc vít để tháo kim.

The diaphragm is held on by a ring and four screws; do not nick the rubber with the screwdriver as you remove them.

Màng ngăn được cố định bởi một chiếc vòng giữ và bốn ốc vít; không được nạy phốt cao su bằng tuốc nơ vít khi bạn tháo chúng.

Pull the diaphragm gently and hold it up to the light to show any pinholes.

Kéo nhẹ màng ngăn và giữ nó ngoài ánh sáng để hiển thị rõ bất kỳ lỗ kim nào.

Tiếng Anh ô tô - Carburettor

Remove the four screws holding the dashpot top.

Tháo bốn ốc vít giữ đầu tầng đệm.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - Carburettor

Lift off the top, taking care the spring does not catch.

Nâng miếng đệm lên trên, cẩn thận không để lò xo mắc vào nó.

Dismantling the float chamber - Tháo dỡ buồng phao

Before removing the float chamber, pull the adjuster stop off the jet with pliers.

Trước khi tháo buồng phao, kéo bộ điều chỉnh dừng khỏi vòi phun bằng kìm.

Take out the six screws securing the float chamber. You should then be able to lift the chamber off — but the sealing ring around the jet may make it stick.

Lấy ra sáu ốc vít bảo vệ buồng phao. Sau đó bạn có thể nhấc buồng phao ra - nhưng vòng đệm xung quanh vòi phun có thể làm cho nó bị dính lại.

Pull carefully: a sharp jerk or twist might damage the float.

Kéo cẩn thận: một cú giật mạnh hoặc xoắn có thể làm hỏng phao.

With the chamber removed, pull out the float pin to free the float.

Với buồng phao đã được tháo ra, hãy kéo chốt phao để giải phóng phao.

Bộ chế hòa khí - Carburettor

Do not bend the jet needle; note the tab on the diaphragm edge.

Đừng uốn cong kim phun; lưu ý các dải trên cạnh màng ngăn.

Automotive English - Bộ chế hòa khí

Loosen the grub screw to free the needle

Nới lỏng ốc vít để tháo kim

Older models have a pin that you can usually remove with your fingers. If it is stiff, gently prise it out sideways with a thin screwdriver.

Các loại cũ hơn có chốt, bạn thường có thể tháo bằng ngón tay. Nếu nó cứng, nhẹ nhàng nạy nó ra một bên với một tuốc nơ vít nhỏ.

If the float needle valve is blocked you may have to replace it.

Nếu van kim phao bị hỏng, bạn cần phải thay thế nó.

Tiếng Anh Carburettor

Remove the six float chamber securing screws.

Tháo sáu ốc vít cố định buồng phao.

Tiếng Anh bộ chế hòa khí ô tô

Lift off the float chamber without twisting or levering.

Nhấc buồng phao ra mà không cần xoắn hoặc đẩy.

Tiếng Anh ô tô Float Chamber

One type of pin usually pulls straight out.

Một loại chốt thường được kéo thẳng ra ngoài.

Adjusting the float - Điều chỉnh phao

Shake it - if fuel splashes inside, it is leaking and must be replaced.

Lắc thử nó - nếu nhiên liệu bắn vào bên trong thì nó đã bị rò rỉ và phải được thay thế.

If adjustment fails to cure the flooding, that too calls for a new float and a new needle valve.

Nếu điều chỉnh không khắc phục được rò rỉ, điều đó có nghĩa là cần phải thay một phao mới và một van kim mới.

With the carburettor upside-down, measure the height of the bottom of the float (now at the top) above the edge of the body.

Với một bộ chế hòa khí kiểu lộn ngược, đo chiều cao của đáy phao (hiện tại ở trên cùng) phía trên rìa của phần thân.

The height should be 16 to 18mm long for a hollow float or 18.5 to 19.5 mm for a solid float.

Chiều cao phải dài từ 16 đến 18mm đối với phao rỗng hoặc 18,5 đến 19,5 mm đối với phao dạng rắn.

Bend the tag to adjust the float height.

Uốn cong thẻ để điều chỉnh chiều cao phao.

Automotive English - Bộ chế hòa khí

With the carburettor inverted, measure the height of the float above the body edge.

Với bộ chế hòa khí đảo ngược, đo chiều cao của phao trên cạnh của thân.

Removing the jet - Tháo vòi

Do not remove the jet of an emission-control model: a special adjusting tool is needed for its castellated adjuster nut. Do not even turn it: this alters the mixture. Clean it in place by washing with clean petrol; blow it clear with a foot pump.

Không loại bỏ vòi của bộ phận điều khiển phát thải: một công cụ điều chỉnh đặc biệt là cần thiết cho đai ốc điều chỉnh được đúc của nó. Thậm chí không xoay nó: điều này làm thay đổi hỗn hợp. Làm sạch nó bằng cách rửa bằng xăng sạch; thổi nó bằng một cái bơm chân.

Remove a conventional jet by unscrewing the holder. Do not move the jet-adjusting screw, as this will alter the mixture.

Tháo một vòi thông thường bằng cách tháo các giá đỡ. Không di chuyển vít điều chỉnh bằng vòi, vì điều này sẽ làm thay đổi hỗn hợp.

Lift off the jet holder and pull out the jet. Wash the jet in clean petrol and blow through it with a foot pump to clear it.

Nhấc ống bệ đỡ lên và kéo vòi ra. Rửa vòi trong xăng sạch và thổi qua nó với một máy bơm chân để làm sạch nó.

Check the rubber '0' ring round the jet holder for signs of wear or cracking. A failed ring will allow petrol to leak from the float chamber.

Kiểm tra phốt chặn cao su của vòi phun để xem có dấu hiệu mòn hoặc nứt hay không. Một phốt hỏng sẽ làm cho xăng rò rỉ ra từ buồng phao.

Lever off the ring with a pin or thin screwdriver; take care not to scratch the surface.

Bẩy vòng làm kín bằng một cái chốt hoặc một cái vít mỏng; cẩn thận không làm trầy xước bề mặt.

After reassembling the carburettor, centralise the jet if necessary.

Sau khi lắp ráp lại bộ chế hòa khí, hãy chú ý kiểm tra đến hoạt động của kim phun nếu cần.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Bộ chế hòa khí (Stromberg carburettor) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi