Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Phần 106

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Cleaning Fuel Pump Filters - Vệ Sinh Bộ Lọc Bơm Nhiên Liệu

Bộ lọc nhiên liệu (Fuel pump filter) giúp lọc cặn bẩn trong bình nhiên liệu trước khi được đưa đến động cơ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách vệ sinh lọc nhiên liệu và các thuật ngữ Tiếng Anh liên quan đến Fuel Pump Filter.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô phần 106

A blocked fuel-pump filter will cause the engine to cut out intermittently, particularly at high speeds, and it may stop altogether.

Một bộ lọc bơm nhiên liệu bị nghẹt sẽ làm cho động cơ bị nổ ngắt quãng liên tục, đặc biệt ở tốc độ cao, và nó có thể làm động cơ bị tắt hoàn toàn.

Not all cars have a filter in the pump. Later models often have sealed, filterless pumps which do not need maintenance, and rely on filters elsewhere, mainly in fuel pipes or the petrol tank, or at the inlet to the carburettor float chamber.

Không phải tất cả các xe đều có bộ lọc trong máy bơm. Các mẫu xe đời sau thường có đệm cao su, máy bơm không có lọc, không cần phải bảo dưỡng, và dựa vào các bộ lọc ở nơi khác, chủ yếu trong ống nhiên liệu hoặc bình xăng, hoặc ở đầu vào buồng phao của bộ chế hòa khí .

Many cars have a mechanical fuel pump driven off the camshaft. The pump should be plainly visible on one side of the engine. If not, trace the fuel pipe back from the carburettor.

Nhiều xe ô tô có một máy bơm nhiên liệu cơ khí được dẫn động bởi trục cam. Máy bơm nên được bố trí một cách rõ ràng, dễ nhìn ở bên hông của động cơ. Nếu không, hãy nhìn theo đường ống nhiên liệu hồi về từ bộ chế hòa khí.

If the fuel pipe leads away from the engine towards the fuel tank, you may have an electric fuel pump. Often this is at the back of the car, close to or immersed in the tank.

Nếu bình nhiên liệu và động cơ ở xa nhau, bạn có thể phải có một máy bơm nhiên liệu dùng điện. Thường thì đây là ở mặt sau của xe, gần hoặc nằm hẳn trong bình nhiên liệu.

Disconnect the battery before servicing an electric pump an accidental spark could ignite spilled petrol.

Ngắt kết nối ắc quy trước khi bảo dưỡng máy bơm điện, một tia lửa ngẫu nhiên có thể kích thích xăng cháy rất nguy hiểm.

Clean all filters by washing them with fresh petrol. Wipe out the inside of the pump with a clean lint-free rag.

Làm sạch tất cả các bộ lọc bằng cách rửa chúng bằng xăng. Lau sạch bên trong máy bơm bằng một miếng giẻ mềm, sạch.

Do not overtighten the screws of the pump cover or it will leak and damage the pump. If the knob retaining a glass dome is overtightened, the dome may break.

Không siết quá chặt các vít của nắp máy bơm, nó sẽ rò rỉ và làm hỏng máy bơm. Nếu núm giữ của nắp chao bị siết quá mạnh, nắp chao có thể bị vỡ.

Many electric pumps are SU, or copies built under licence. They are often in awkward positions, but must be removed to clean the filter.

Nhiều máy bơm điện là SU, hoặc bản thiết kế lại. Chúng thường ở các vị trí khó thấy, nhưng phải được tháo ra để làm sạch bộ lọc.

Note which pipe is which - the same applies for electrical connections. There may be one or two, depending on whether or not the pump is earthed directly to the car body.

Lưu ý đường ống nào cũng giống như các kết nối điện. Có thể có một hoặc hai, tùy thuộc vào việc máy bơm có được nối trực tiếp với thân xe hay không.

Filters fitted to most mechanical pumps - Bộ lọc được trang bị cho hầu hết các máy bơm cơ khí

Tiếng Anh ô tô bộ lọc nhiên liệu
Sealing ring
: Vòng làm kín

This is the most common type of pump; if there is a sealing ring, check it.

Đây là loại bơm phổ biến nhất; nếu có vòng đệm làm kín, hãy kiểm tra nó.

Tiếng Anh ô tô Fuel Pump Filter
Filter
: Lọc

This design has a cylindrical filter holder and disc filter.

Thiết kế này có một bộ lọc hình trụ và bộ lọc hình đĩa.

Fuel Pump Filter - Bộ lọc nhiên liệu

The top of this one unscrews with the filter attached.

Phần đầu của loại này được tháo ra với bộ lọc được kèm theo.

Most mechanical pumps have a removable top covering the filter.

Hầu hết các máy bơm cơ khí có một đầu tháo rời bao phủ bộ lọc.

A central screw or nut holds the top on. Unscrew this, lift off the top and take out the filter. If a flexible fuel pipe is connected to the top, leave it there. This will ensure that you refit the top to the pump the right way round.

Một ốc vít trung tâm hoặc đai ốc giữ phía trên. Tháo nó ra, nhấc lên trên và lấy bộ lọc ra. Nếu ống nhiên liệu được nối với đầu trên, hãy để nó đúng ở đó. Điều này sẽ dễ dàng cho bạn để lắp lại đầu bơm đúng cách.

Some pumps have a cylindrical filter attached to the cover, which screws by hand into the pump.

Một số máy bơm có một bộ lọc hình trụ gắn vào nắp, có vít gắn vào máy bơm.

Some may also use crimped-on pipe clips; replace with a screw clip if the pump is removed.

Một số cũng có thể sử dụng các kẹp ống uốn cong; thay thế bằng một kẹp vít nếu máy bơm được lấy ra.

SU electric pumps - Bơm điện SU

The most common SU electric pump has two dome-headed right-angled 'elbow' inlet and outlet nozzles. They are made of black plastic and mounted side by side, but leading in opposite directions.

Bơm điện SU phổ biến nhất là loại có hai đầu phun, đầu vào và đầu ra 'khuỷu tay' có đầu nhọn bên phải. Chúng được làm bằng nhựa màu đen và gắn bên cạnh nhau, nhưng dẫn theo hướng ngược lại.

Do not remove the filter - clean it by brushing dirt away with a clean, small paintbrush and fresh petrol.

Không tháo bộ lọc - làm sạch bộ lọc bằng cách đánh sạch bụi bẩn bằng cọ nhỏ và xăng.

Check that there are no loose bristles in the brush. Take care to refit the nozzle the right way round.

Kiểm tra đảm bảo bàn chải không bị rụng lông chải. Cẩn thận để lắp lại vòi phun đúng cách.

Earlier SU pumps have screw-in connections mounted almost at right-angles to each other. The filter is under a large brass-headed cap opposite the outlet to the carburettor.

Các máy bơm SU trước đó có các kết nối vít gắn gần như vuông góc với nhau. Bộ lọc nằm dưới nắp đồng, đối diện với đầu ra của bộ chế hòa khí.

Two other SU electric pumps are found on larger cars. Both have inlet and outlet pipes side by side.

Hai máy bơm điện SU khác được tìm thấy trên những chiếc xe lớn hơn. Cả hai đều có các ống dẫn vào và đầu ra nằm cạnh nhau.

One has a double electromagnet - the large black cylindrical part.

Một loại có một nam châm điện đôi - phần hình trụ màu đen lớn.

To reach the filter on either type, you have to remove the magnet cylinder from the base.

Để tiếp cận bộ lọc trên một trong hai loại, bạn phải tháo xylanh nam châm ra khỏi đế.

Take out the six screws holding the pump together, and separate the cylinder and base.

Tháo sáu ốc giữ bơm lại với nhau và tách riêng xylanh và đế.

On the base, two more screws hold a metal plate over the two valves. Unscrew them and take out the inlet-valve cover and valve - the outlet valve is marked 'out' on the outside of the base.

Trên đế giữ, hai ốc vít giữ một tấm kim loại trên hai van. Tháo chúng ra và tháo nắp van và van đầu vào - van xả được đánh dấu 'ra' ở bên ngoài của đế.

The filter, a small gauze disc between two rubber seals, is underneath. Prise it out gently with a pin.

Bộ lọc, một miếng gạc nhỏ ở giữa hai gioăng cao su, nằm bên dưới. Bẩy nó ra nhẹ nhàng với một cái chốt nhỏ.

Be sure to reassemble the pump correctly - the valve goes back with the straight strip on top. Check that the gasket between the main parts of the pump is sound, but do not turn it. It must remain in the same position for the pump to work.

Hãy chắc chắn để lắp ráp lại máy bơm một cách chính xác - van quay trở lại với dải thẳng trên đầu trang. Kiểm tra miếng đệm giữa các bộ phận chính của máy bơm có âm thanh không, nhưng không xoay nó. Nó phải ở cùng vị trí cho máy bơm hoạt động.

Refit the pump, and the two electrical connections and reconnect the fuel pipes.

Tái trang bị bơm, và hai kết nối điện và kết nối lại các ống nhiên liệu.

SU electric pumps - Bơm điện SU
Electromagnet
: Nam châm điện
The two elbows are held by a ring: 2 khuỷu ống được giữ bởi vòng đệm

Remove the ring and take off the inlet elbow only.

Tháo vòng đệm và lấy khuỷu ống

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô Electric pump

Do not remove the gauze-filter - clean it in position.

Không tháo gạc lọc - làm sạch nó đúng vị trí.

SU mechanical-pump filter - Bộ lọc bơm cơ khí SU

SU mechanical pump filter - bộ lọc cơ khí SU
Base
: Đế
Inlet: Ống vào
Outlet: Ống ra
Electromagnet: Nam châm điện
Power connection: Bộ nối nguồn

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

Unscrew this plate to release the valves - remove the inlet valve only.

Tháo tấm này để tháo ra được các van - chỉ tháo van đầu vào.

An SU mechanical pump is different from other types and is found mainly on British-built cars. There are two main SU types: AUF 800 which has a filter, and AUF 700 which does not - although its top is removable.

Một máy bơm cơ khí SU là khác nhau từ các loại khác và được tìm thấy chủ yếu trên xe ô tô Anh. Có hai loại SU chính: AUF 800 có bộ lọc và AUF 700 không có bộ lọc - mặc dù đầu của nó có thể tháo rời.

When reassembling make sure that the rubber ring seals, and that the elbow is facing the right way.

Khi lắp lại phải đảm bảo rằng các vòng đệm cao su, và khuỷu ống phải được lắp đúng cách.

Fuel pump filter

The valve must be refitted the right way round, or the pump will not work.

Các van phải được lắp lại đúng chiều nếu không máy bơm sẽ không hoạt động.


Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về vệ sinh bộ lọc nhiên liệu (Cleaning fuel pump filter) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi