Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 105) - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes.

Fuel pipes - Ống nhiên liệu. Một bộ phận quan trọng trong việc truyền dẫn nhiên liệu từ thùng chứa đến động cơ để động cơ có thể hoạt động.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu

Any fuel leak, however small, can cause a fire. Do not drive a car with a suspected leak until you have cured it. Never leave a car dripping petrol. A small fire extinguisher, fitted where you can get at it quickly, is a valuable accessory.

Bất kỳ đường ống nhiên liệu nào bị rò rỉ, cho dù nhỏ cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Không nên lái xe khi có nghi ngờ rò rỉ cho đến khi bạn đã sửa chữa nó. Không bao giờ để xe của bạn bị rò rỉ xăng. Một bình chữa cháy nhỏ, trang bị trên xe một cách nhanh chóng, sẽ là một thiết bị hỗ trợ rất có giá trị đấy.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu

Filler cap: Nắp bình nhiên liệu
Filler pipe: Ống bình nhiên liệu
Breather pipe: Ống thông hơi
Fuel tank and sender unit: Phao xăng

The carburetor is the most common source of leaks

Bình xăng con thường là nguồn rò rỉ nhiều nhất

Fuel pipe running under the car floor

Ống dẫn nhiên liệu được bố trí phía dưới sàn xe

A typical fuel system - Hệ thống nhiên liệu điển hình

A single fuel pipe runs from the tank, under the floor of the car to a mechanical pump on the engine. The pump delivers fuel to the carburettor.

Một ống nhiên liệu bắt đầu dẫn từ bể chứa, qua dưới sàn xe đến một máy bơm cơ khí trên động cơ. Máy bơm cung cấp nhiên liệu cho bộ chế hòa khí.

Whenever you check fuel pipes, disconnect the battery to prevent stray sparks igniting. Use a torch rather than an inspection lamp.

Bất cứ khi nào bạn kiểm tra ống dẫn nhiên liệu, hãy ngắt kết nối ắc quy để ngăn chặn tia lửa. Sử dụng đèn pin thay vì đèn kiểm tra.

The fuel pipe of a car with the engine in front and the fuel tank at the rear generally runs under the floor, where it can be exposed to corrosion and knocks.

Ống dẫn nhiên liệu của xe hơi với động cơ đặt phía trước và bình nhiên liệu ở phía sau thì đường ống thường bố trí dưới sàn xe, nơi nó có thể chịu tác dụng của sự ăn mòn và va đập.

For most of its length it is usually made of metal, but different materials are used on different sections and these are linked with various kinds of connectors. Sometimes the whole pipe is plastic.

Hầu hết chiều dài của ống dẫn nhiên liệu thường được làm bằng kim loại, nhưng các vật liệu khác nhau được sử dụng trên các phần khác nhau và chúng được liên kết với các loại đầu nối khác nhau. Đôi khi toàn bộ ống là nhựa.

Sometimes there is a twin piping system, with supply and return pipes. The fuel pump circulates petrol in an endless loop, from the tank and back again, from which the carburettor draws off as much as it needs.

Đôi khi, trên hệ thống nhiên liệu có 1 đường ống đôi, 1 ống cung cấp nhiên liệu và 1 ống hồi nhiên liệu về. Nhiên liệu được bơm lưu thông trong một vòng lặp vô tận, từ thùng chứa nhiên liệu và trả nhiên liệu về, nơi mà bộ chế hòa khí trả nhiên liệu về khi cần thiết.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Twin fuel pipes are checked for leaks in the same way as single ones
Ống nhiên liệu đôi được kiểm tra rò rỉ giống như những ống đơn

A normal, single fuel pipe begins at the outlet on top or at the side of the tank, where it is usually combined with the electric fuel-tank sender unit which operates the fuel gauge.

Một ống nhiên liệu đơn, bình thường bắt đầu dẫn nhiên liệu tại đầu ra trên đầu hoặc ở bên cạnh của thùng nhiên liệu, nơi đó nó thường được đặt kết hợp với phao xăng, phao xăng là thiết bị hoạt động như một đồng hồ đo nhiên liệu.

There is a short pick-up pipe with a filter reaching into the bottom of the tank.

Có một ống ngắn với một bộ lọc nhiên liệu nằm ở dưới đáy bể.

From the outlet the pipe runs to the fuel pump - either a mechanical one mounted on the engine, or an electric one which is often sited at the rear next to the tank, or submerged in it.

Từ đầu ra đường ống nhiên liệu được dẫn đến máy bơm nhiên liệu - một cái máy bơm cơ khí gắn trên động cơ, hoặc một cái bơm điện thường được đặt ở phía sau bên cạnh thùng chứa nhiên liệu, hoặc được đặt chìm trong bể chứa để giải nhiệt.

The pump sends the fuel to the carburettor, but there are one or more filters on the way - often in unsuspected places that are difficult to reach.

Máy bơm đưa nhiên liệu cho bộ chế hòa khí, nhưng có một hoặc nhiều bộ lọc nhiên liệu trên đường dẫn nhiên liệu - thường ở những nơi khó nhìn thấy hoặc khó tiếp cận.

The last part of the fuel pipe, inside the engine compartment, has to be flexible to allow for the engine moving on its rubber mountings.

Phần phía cuối của ống dẫn nhiên liệu, bên trong khoang động cơ, ống dẫn phải được thiết kế linh hoạt để cho phép động cơ di chuyển trên các giá đỡ cao su của nó.

The flexible section of the piping is usually made of reinforced rubber hose, but sometimes clear, flexible plastic tube is used.

Phần di chuyển linh hoạt của đường ống thường được làm bằng ống cao su được gia cố, nhưng đôi khi sử dụng ống dẻo mềm.

The most usual type of connector for metal fuel pipes on modern cars is a short length of rubber hose fitting over the pipe ends and secured by two hose clips.

Loại đầu nối thông thường nhất cho ống nhiên liệu kim loại trên những chiếc xe hiện đại là một đoạn ống cao su ngắn lắp trên đầu ống và được bảo vệ bằng hai cái ghim.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Flexible hose is usually secured by clips, but may be a push-on fit. Twist and pull the hose gently to remove it
Ống cao su thường được bảo vệ bằng các cổ dê, nhưng có thể là một bộ đẩy phù hợp. Xoay và kéo ống nhẹ nhàng để tháo nó ra

Sometimes there are no clips, and the connector is a push-on fit.

Đôi khi không có ghim nào và đầu nối là một bộ phận van đẩy tự động.

On some earlier cars rigid joints are used on metal piping, especially where it is attached to the tank outlet.

Trên một số xe hơi đời cũ, khớp cứng được sử dụng trên đường ống kim loại, đặc biệt là nơi nó được gắn vào thùng chứa nhiên liệu.

Leaks can be caused by corrosion in steel pipes, and cracks and abrasion in all types.

Rò rỉ có thể được gây ra bởi sự ăn mòn trong ống thép, và các vết nứt và mài mòn.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Rigid pipes may fit through a threaded nut that forces them on to a tapered seating in a belled tube
Các ống cứng có thể vừa khít qua một đai ốc buộc chúng vào một chỗ ngồi thon gọn trong một ống hình chuông

The pipe may also be damaged by stones on unmade roads, or even by jacking the car up with the jack in the wrong place.

Các đường ống cũng có thể bị hư hại bởi đá trên đường văng lên, hoặc do đặt con đội để nâng xe lên ở sai vị trí.

Apart from damage to the pipe itself, joints may come loose and leak.

Ngoài thiệt hại cho đường ống, các khớp có thể bị lỏng và rò rỉ.

Rubber joints may fray, or the clips loosen. Metal joints tend to leak when they have been pulled or pushed.

Các khớp nối cao su có thể bị mòn hoặc có các đoạn bị lỏng. Các khớp nối kim loại có khuynh hướng bị rò rỉ khi chúng bị kéo hoặc đẩy.

Inspect them all carefully at regular service intervals.

Kiểm tra chúng cẩn thận và thời gian bảo dưỡng đều đặn.

If you can smell petrol

Nếu bạn có thể ngửi thấy mùi xăng.

The first sign of a leak is usually a strong smell of petrol.

Dấu hiệu rò rỉ đầu tiên thường là ngửi thấy mùi xăng.

If you smell petrol at any time except when you have just filled the tank, or when you have difficulty starting the car and have flooded the carburettor, suspect a leak and look for it.

Nếu bạn ngửi thấy mùi xăng, ngoại trừ khi bạn vừa mới đổ đầy bình, hoặc khi bạn gặp khó khăn khi khởi động xe và đã làm tràn bộ chế hòa khí, đó là dấu hiệu nghi ngờ có rò rỉ và hãy nên đi tìm thử.

If there is petrol under the car after filling the tank, check the flexible hose between the filler neck and the tank neck. A split in the hose will leak petrol as it is being pumped in.

Nếu có xăng dưới xe sau khi đổ đầy bình, hãy kiểm tra ống dẫn nhiên liệu giữa cổ nắp và cổ bình xăng. Một phần trong ống sẽ rò rỉ xăng khi nó được bơm vào.

Where petrol has run down part of the car from a leak and then dried, it leaves a whitish, chalky mark. Just because the mark is dry, do not suppose that the leak has stopped.

Trường hợp xăng chảy xuống một phần của chiếc xe từ một rò rỉ và sau đó khô lại, nó sẽ để lại một vệt dấu màu phấn trắng.

Leaks may occur only at certain times, for example only when the tank is full or the car is tilted in a certain direction.

Rò rỉ chỉ có thể xảy ra vào những thời điểm nhất định, ví dụ như khi thùng nhiên liệu đầy hoặc xe bị nghiêng theo một hướng nhất định.

The carburettor is the most common source of leaks, so start looking there.

Bộ chế hòa khí là nguồn rò rỉ phổ biến nhất, vì vậy hãy bắt đầu tìm kiếm ở đó.

Look at the joint between the fuel line and the carburettor, and then check other joints, working all the way back to the tank.

Nhìn vào mối nối giữa đường nhiên liệu và bộ chế hòa khí, rồi kiểm tra các khớp khác, các đường ống làm việc trên đường trở về thùng nhiên liệu.

Put the car up on ramps or axle stands to inspect the section under the floor. Bend flexible pipes between your fingers to show up splits or cracks. Push clips and metal joints to see if they are loose.

Đặt xe lên dốc hoặc trục để kiểm tra phần dưới sàn. Uốn cong các đường ống mềm bằng các ngón tay của bạn để xem thử có các vết nứt hay không. Đẩy các ghim và khớp nối kim loại để xem chúng có bị lỏng không.

Once you have found the leak you can make a temporary repair, but anything that is damaged should be replaced completely as soon as possible.

Một khi bạn đã tìm thấy sự rò rỉ bạn có thể thực hiện một sửa chữa tạm thời, nhưng bất cứ điều gì bị hư hỏng nên được thay thế hoàn toàn càng sớm càng tốt.

Replacing connectors - Thay thế kết nối

Rubber connectors are often damaged by being removed in the wrong way. If they are pulled straight off, the tension makes them become narrower and tighter, and they may tear.

Các đầu nối cao su thường bị hư hỏng do bị tháo ra sai cách. Nếu chúng bị kéo mạnh ra, ống sẽ bị căng khiến chúng trở nên hẹp hơn và chặt hơn, và chúng có thể bị xé và rách ống.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Use two spanners to loosen or tighten up a olive joint, to avoid twisting. Do not overtighten - Sử dụng hai cờ lê để nới lỏng và thắc chặt ống nối. Đừng vặn quá lực.
Always replace the olive when you reconnect the joint - Luôn thay thế nút chặn khi lắp vào

They should be twisted off. This also applies to longer lengths of rubber hose.

Thực hiện mở bằng cách xoắn ống. Điều này cũng áp dụng cho các ống cao su dài hơn.

Make sure any clips are correctly positioned. Do not overtighten them, particularly when they are wire clips, for these can cut through a hose.

Đảm bảo mọi kẹp được định vị chính xác. Không nên siết mạnh, đặc biệt khi chúng là kẹp dây, vì chúng có thể cắt qua ống.

When a metal connector needs replacing, the pipe is generally damaged as well as the connector. If there is enough pipe, you can cut off the damaged section.

Khi một đầu nối kim loại cần thay thế, đường ống thường bị hỏng cũng như đầu nối. Nếu có đủ ống, bạn có thể cắt phần bị hư hỏng.

Avoid overtightening connectors, which can cause them to leak.

Tránh kết nối quá chặt, có thể khiến chúng bị rò rỉ.

Where plastic pipe is joined with nut-type joints, make sure it does not get twisted when you are loosening or tightening them. This is a particular danger with joints which have a nut at each end.

Khi ống nhựa được nối với các khớp nối đai ốc, hãy chắc chắn rằng nó không bị xoắn khi bạn đang nới lỏng hoặc thắt chặt chúng. Đây là một mối nguy hiểm đặc biệt với các khớp có đai ốc ở mỗi đầu.

The section of fuel line in the engine bay is less exposed to damage than the piping under the car. But heat and oil can damage its rubber connectors.

Phần ống nhiên liệu trong khoang động cơ ít nguy cơ thiệt hại hơn đường ống dưới xe. Nhưng nhiệt và dầu có thể làm hỏng các đầu nối cao su của nó.

Special clear-plastic tubing, which is both flexible and oil and fuel resistant, is often used here, particularly where an original rubber hose has been replaced.

Ống nhựa trong suốt đặc biệt, vừa linh hoạt, vừa có khả năng chịu dầu và nhiên liệu, thường được sử dụng ở đây, đặc biệt là khi ống cao su gốc đã được thay thế.

Some plastic can become hard and awkward to flex - always use the grade recommended by the spares department of a dealer for your make of car, though it may cost more. Once a plastic fuel pipe has hardened with age, replace it.

Một số loại nhựa có thể trở nên cứng và khó xử lý khi uốn cong - luôn sử dụng loại được khuyến cáo, mặc dù nó có thể tốn nhiều tiền hơn. Khi ống nhiên liệu nhựa đã bị cứng lại do sử dụng lâu, hãy thay thế nó.

If you suspect a blockage, the quickest way to check is to free both ends of the pipe and blow through it. Use your mouth, not a high-pressure air line, which may cause damage.

Nếu bạn nghi ngờ một sự tắc nghẽn, cách nhanh nhất để kiểm tra là tháo cả hai đầu của đường ống ra và thổi qua nó. Sử dụng miệng của bạn, không sử dụng máy nén không khí áp suất cao, có thể gây ra thiệt hại.

Do not blow into the fuel filler hole it will not reveal a blockage and could be dangerous if the tank is full. You might inhale petrol - or fumes - and get it in your eyes.

Đừng thổi vào lỗ nạp nhiên liệu nó sẽ không giảm sự tắc nghẽn và có thể nguy hiểm nếu thùng nhiên liệu đầy. Bạn có thể hít xăng - hoặc khói - và dính vào mắt bạn.

If you find a blockage, it may be at a filter. Some filters mounted in the fuel line look just like rubber connectors. There is also one on the fuel pump.

Nếu bạn tìm thấy một sự tắc nghẽn, nó có thể ở một bộ lọc. Một số bộ lọc được gắn vào đường ống nhiên liệu trông giống như các đầu nối cao su. Ngoài ra cũng có một cái lọc được trên máy bơm nhiên liệu.

Kinks and dents in the line itself can cause a blockage.

Những chỗ uốn cong và vết lõm trên đường dẫn nhiên liệu có thể gây tắc nghẽn.

Check by blowing, not by poking anything through the hose which may damage it.

Kiểm tra bằng cách thổi, không được sử dụng cách chọc hoặc đâm bất cứ thứ gì qua vòi vì như vậy có thể làm hỏng nó.

Repeated blockages may be caused by dirt or rust in the fuel tank. If so, the tank must be removed, cleaned and flushed out, or replaced.

Việc tắc nghẽn nhiều lần có thể do bụi bẩn hoặc rỉ sét trong bình nhiên liệu gây ra. Nếu vậy, bể chứa phải được tháo ra, làm sạch và xả ra, hoặc nên thay thế.

When working on the fuel system, do not wipe the ends of pipes with soft rags. Small threads or bits of fluff can come off and block a pipe.

Khi làm việc trên hệ thống nhiên liệu , không lau đầu ống bằng giẻ mềm. Những sợi chỉ nhỏ hoặc các sợi lông tơ do khan lau có thể đi ra và gây ra tắc nghẽn đường ống.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Smooth and round the cut ands with a fine file - Làm mịn và làm tròn các đầu ống
Widen the end of the pipe with closed long-nosed pliers - Nang rộng miện ống bằng kìm mũi nhọn
Work the pliers round carefully to expand the end into a bell shape - Dùng kìm mũi nhọn bẻ miệng ống cho bè lớn

Fitting a metal pipe - Lắp ống kim loại

A new metal fuel pipe is usually supplied straight and unshaped. It is easy to bend - but also easy to kink.

Một ống nhiên liệu kim loại mới thường thẳng và không bị định hình. Nó rất dễ uốn cong - nhưng cũng dễ uốn.

If the old pipe is still in one piece and undistorted, take it off to use as a pattern for the new one. Make gentle bends and curves by bending the new pipe carefully with your hands. Check frequently that it matches the old pipe and fits the space.

Nếu ống cũ vẫn chưa bị phân loại, hãy tháo nó ra lấy làm mẫu để làm cho cái mới. Làm cho ống uốn cong nhẹ nhàng bằng cách uốn ống mới cẩn thận bằng tay. Kiểm tra thường xuyên rằng nó phù hợp với đường ống cũ và phù hợp với không gian.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking Fuel Pipes - Kiểm Tra Ống Nhiên Liệu
Tight bends should be made round a tube of at least 50mm in diameter
Uốn cong ống nhiên liệu bằng một ống tròn có đường kính ít nhất 50 mm

Make tight bends round a tube at least 2 in. (50 mm) in diameter.

Làm cong các đường cong quanh ống có đường kính ít nhất là 2 in (50 mm).

Clip the pipe in place every couple of feet, using the original clips or special plastic ones. Do not use brass or aluminium.

Kẹp ống ở vị trí cách nhau vài feet, sử dụng các kẹp hoặc các loại nhựa đặc biệt. Không nên sử dụng đồng thau hoặc nhôm.


Xem thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ - VỆ SINH BỘ TẢN NHIỆT.

Cảm ơn Anh/Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng với bài Tiếng Anh chuyên ngành ô tô về Cách kiểm tra ống nhiên liệu (Checking Fuel Pipies) hữu ích đối với các bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi