Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 102) - Nước Làm Mát Chống Đông

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking And Topping Up Car Antifreeze Coolant

Car Antifreeze Coolant là thuật ngữ của Nước làm mát chống đông, được sử dụng cho hệ thống làm mát động cơ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiểm tra chất chống đông nước làm mát trong xe của bạn, kiểm tra mật độ chất chống đông và châm nước làm mát nếu cần. Bài viết cũng cho thấy làm thế nào để kiểm tra rò rỉ nước làm mát.

Always use the right kind of antifreeze for your car and keep it at the correct strength, otherwise internal rust or sludge may result.

Phải luôn sử dụng đúng loại chất chống đông cho xe của bạn và giữ cho nó ở mật độ chính xác, nếu không có thể gây rỉ sét hoặc bùn bẩn bên trong.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Car Antifreeze Coolant - Nước Làm Mát Chống Đông

Heater hoses: Các đường ống sưởi
Upper radiator hose: Ống nước trên
Lower radiator hose: Ống nước dưới
Radiator: Két nước
Thermostat: Van hằng nhiệt

In the heater, hot coolant circulates through a matrix, heating the air which is blown into the car.

Ở trong máy sưởi, nước nóng chảy thông qua một dàn khuôn, làm nóng không khí trước khi thổi vào cabin xe hơi.

Coolant circulates through passages in the engine block and cylinder head.

Chất làm mát chảy trong một chu kỳ kín thông qua lốc máy và nắp máy.

Antifreeze in the cooling system - Chất chống đông trong hệ thống làm mát

The radiator contains piping through which the coolant circulates, losing heat. The thermostat is typically a spring-loaded valve that opens and closes according to the temperature of the coolant.

Bộ tản nhiệt chứa các đường ống cho nước lưu thông bên trong. Van hằng nhiệt thường là một van nạp lò xo có nhiệm vụ mở và đóng theo nhiệt độ của nước làm mát.

A good-quality antifreeze of the ethylene-glycol type, with full anticorrosive additives, should be left undisturbed in the cooling system for about three years — summer and winter.

Chất chống đông chất lượng tốt là loại etylen-glicol, với các chất phụ gia chống ăn mòn hoàn toàn, nên không bị hư hại trong hệ thống làm mát trong khoảng ba năm - mùa hè và mùa đông.

After that time, flush the system and replace the coolant with fresh antifreeze mixture. Do not drain the system during summer and replace the mixture with water — that leads to rapid corrosion.

Sau thời gian đó, xả nước và thay thế chất làm mát bằng hỗn hợp chống đông mới. Không xả hệ thống trong thời gian mùa hè và thay thế hỗn hợp bằng nước – sẽ dễ dẫn đến ăn mòn nhanh.

If you do not know how long the coolant mixture has been in the system, or if you have any doubts about its effectiveness, drain and discard it.

Nếu bạn không biết hỗn hợp chất làm mát đã được sử dụng bao lâu, hoặc nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về hiệu quả của nó, hãy xả bỏ nó.

In time the mixture loses its anticorrosive properties. Replace it with a new mixture of the strength specified in your car handbook.

Trong thời gian hỗn hợp bị mất tính chất chống ăn mòn. Hãy thay thế nó bằng một hỗn hợp mới được cho phép quy định trong sổ bảo dưỡng xe.

Note that antifreeze is poisonous and must be disposed of properly, not poured down a drain.

Lưu ý rằng chất chống đông là chất độc và cần phải được xử lý đúng cách, không đổ ra ngoài đường hoặc xuống cống.

There have been two types of antifreeze in use. The cheapest is based on methyl alcohol (methanol), which can evaporate during use, resulting in a progressive loss of effectiveness. It is also inflammable, and is no longer recommended by car makers.

Có hai loại chất chống đông đang được sử dụng. Rẻ nhất là loại metyl alcohol (methanol), có thể bay hơi trong quá trình sử dụng, dẫn đến mất hiệu quả dần dần. Nó cũng dễ cháy, và không còn được khuyến cáo sử dụng bởi các nhà sản xuất xe hơi.

The ethylene-glycol type is more stable and does not evaporate. You can weaken it only by topping up with plain water.

Loại thứ hai là  ethylene-glycol ổn định hơn và không bay hơi. Bạn có thể làm giảm nồng độ của nó bằng cách đổ nước thường vào.

Whichever brand you choose, make sure that it is approved by the car manufacturers for your type of engine.

Cho dù bạn chọn loại nào, hãy đảm bảo rằng nó được các nhà sản xuất ô tô cho phép sử dụng cho loại động cơ của bạn .

Replace hoses that show signs of cracking when squeezed. Check all the hose clips.

Thay các ống có dấu hiệu bị nứt khi xoắn nhẹ ống. Và hãy kiểm tra tất cả các kẹp ống.

If there is corrosion at any junction, remove the hose and clean the metal pipework. Consider renewing the hose.

Nếu phát hiện có sự ăn mòn tại các vị trí nối, các đầu co ống, hãy tháo ống và vệ sinh đường ống kim loại. Cân nhắc khi muốn thay mới.

If you can see slime or dirt in the cooling system, take the opportunity to flush it out. If you have any doubts about the correct operation of the thermostat, check it, and renew if faulty.

Nếu bạn có thể nhìn thấy chất nhờn hoặc bụi bẩn trong hệ thống làm mát, hãy xả nó ra. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về hoạt của van hằng nhiệt, hãy kiểm tra nó và thay mới nếu bị lỗi.

Draining and refilling the system - Xả và làm đầy lại lại hệ thống

Let the engine cool and place a container under the drain point. If there is no drain tap on the radiator - or if the tap has stuck unclip and pull off the bottom hose. Remove the radiator filler cap to speed the flow.

Để động cơ nguội và đặt một bình chứa ở dưới ống thoát nước. Nếu không có vòi xả trên bộ tản nhiệt - hoặc nếu vòi đã bị kẹt và bị tắc ống. Hãy tháo nắp két nước để tăng tốc độ dòng chảy.

Before you start to refill the system, make sure that you have checked and refitted all the hoses, tightened all the hose clips, and closed all drain taps.

Trước khi bạn bắt đầu làm đầy  lại hệ thống, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra và sửa chữa lại tất cả các ống, siết chặt tất cả các kẹp ống và đóng tất cả các vòi xả.

Pour in the correct amount of antifreeze, then top up with water or mix the antifreeze solution in a watering-can and use that to pour it in.

Đổ đúng lượng chất chống đông, sau đó đổ nước lên hoặc trộn dung dịch chống đông trong bình sẵn để đổ vào.

If your car has an expansion tank, replace the coolant there with the correct mixture, but do not fill the expansion tank to the top.

Nếu xe của bạn có một bình chứa phụ, thay thế chất làm mát ở đó bằng hỗn hợp chính xác, nhưng không đổ đầy vào đó.

With the radiator cap off, run the engine until the coolant in the radiator is warm.

Với nắp két nước tắt, hãy chạy động cơ cho đến khi chất làm mát trong bộ tản nhiệt ấm lên.

Topping up antifreeze - Tăng cường chất chống đông

If you have a coolant loss, top up with the correct strength of antifreeze mixture. Adding plain water weakens the mixture.

Nếu bạn bị mất chất làm mát, hãy cho thêm vào hỗn hợp chất chống đông. Thêm nước vào để làm giảm nồng độ của hỗn hợp.

Avoiding leaks - Tránh rò rỉ

Coolant mixture finds its way through leaks or weak hoses more quickly than water, so make sure that all connections are tight. Take care not to overtighten hose clips, because this can damage the rubber and cause a leak.

Hỗn hợp chất làm mát sẽ dễ bị rò rỉ nhanh hơn nước, vì vậy hãy chắc chắn rằng tất cả các đầu kết nối đều chặt chẽ. Cẩn thận không làm quá chặt các kẹp ống, vì điều này có thể làm hỏng ống cao su và gây rò rỉ.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Car Antifreeze Coolant - Nước Làm Mát Chống Đông

Use an antifreeze hydrometer - Sử dụng chất chống đông bằng tỷ trọng kế

Testing antifreeze strength with a hydrometer
Use an antifreeze hydrometer. Suck in coolant from the header tank. If there are balls, the numbers and colours floating show the strength; check the instructions.

Kiểm tra độ bền chống đông bằng tỷ trọng kế
Sử dụng tỷ trọng kế chống đông. Hút dung dịch làm mát từ bình chứa. Sẽ có những bọt khí, những con số và màu sắc thể hiện tình trạng chất chống đông, hãy xem trong sách hướng dẫn.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Car Antifreeze Coolant - Nước Làm Mát Chống Đông

Use a 2 gallon watering-can to mix antifreeze solution.

Sử dụng bình dung tích khoảng 2 ga lông để trộn dung dịch chứa chất chống đông.


Xem phêm phần khác:Tiếng Anh chuyên ngành ô tô – Hệ thống điều hòa không khí.

Cảm ơn Anh/Em đã theo dõi.

Hy vọng với bài Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking And Topping Up Car Antifreeze Coolanthữu ích đối với các Anh/Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Khám Phá Các Tính Năng Nâng Cao Của Autel Mx900

Autel MX900 thiết bị đọc lỗi ô tô thông minh với giao diện Tiếng Việt, mang đến các tính năng ..

Autel Mx900: Giải Pháp Chẩn Đoán Thông Minh Cho Mọi Gara

Autel MX900 là thiết bị chẩn đoán ô tô đa năng, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng ..

Autel Ms906 Pro: Giải Pháp Chẩn Đoán Ô Tô Toàn Diện, Nâng Tầm Gara Chuyên Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Autel MS906 Pro, máy chẩn đoán ô tô đa năng với công nghệ tiên tiến, ..

Tính Năng Nổi Bật Của Máy Chẩn Đoán Autel Maxisys Ms908s3

Máy chẩn đoán lỗi ô tô Maxisys MS908S3 là một công cụ chẩn đoán hiện đại được thiết kế để ..

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi