Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 99) - Hệ Thống Chiếu Sáng Trên Ô Tô

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Sửa Chữa Hệ Thống Chiếu Sáng Trên Ô Tô

Hệ thống chiếu sáng là một phần vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trên ô tô. Bài viết dưới đây, trong series bài viết Tiếng Anh chuyên ngành ô tô, OBD Việt Nam gửi đến các bạn các thuật ngữ tiếng Anh nói về hệ thống chiếu sáng trên ô tô - Overhauling a light cluster.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - đèn

Many modern cars are now designed so that their lights are built as a one-piece unit known as a cluster. These are easier for the manufacturer to produce than the older type of light unit, which is fitted separately to the car.

Nhiều chiếc xe hơi hiện đại được thiết kế để đèn của chúng được tập hợp thành một cụm. Điều này dễ dàng hơn cho nhà sản xuất để sản xuất ra đèn mới so với loại đèn cũ, được lắp riêng rẽ trên xe.

Tiếng Anh ô tô - đèn chiếu sáng

Cluster casing: Miếng cao su đệm bảo vệ cụm đèn

Tiếng Anh kỹ thuật ô tô - đèn chiếu sáng

Lens: Vỏ đèn
Lens securing screws: Đinh vít cố định vỏ đèn
Cluster casing: Miếng đệm cao su bảo vệ cụm đèn

However, removing and repairing these units is sometimes more difficult, and very often more expensive, than on the older type of light unit.

Tuy nhiên, tháo dỡ và sửa chữa các thiết bị này đôi khi khó khăn hơn, và thường đắt hơn, so với loại đèn cũ.

Possible problems - Các vấn đề có thể xảy ra

The most obvious reason for removing the light clusters is if they have been damaged after an accident. Light clusters are almost exclusively used for the rear lights and are in a vulnerable position in the event of an accident.

Lý do rõ ràng nhất để tháo cụm ánh sáng ra là nếu chúng bị hư hỏng sau một tai nạn. Cụm ánh sáng hầu như chỉ được sử dụng cho đèn sau và ở trong một vị trí dễ bị vỡ, hư vỏ trong trường hợp xảy ra tai nạn.

You may also need to remove the light cluster if condensation or water has built up on the inside of the lens. This can be caused by water seeping past the sealing weatherstrip or gasket. Alternatively, the small holes built into the units to allow water to drain out may have become blocked, trapping water inside.

Bạn cũng có thể cần phải tháo cụm chiếu sáng nếu nước đã tích tụ bên trong vỏ đèn. Điều này có thể là do bởi nước thấm qua miếng cao su làm kín hoặc miếng đệm. Ngoài ra, các lỗ nhỏ cho phép nước thoát ra có thể đã bị nghẹt, làm nước bên trong không thoát ra được.

If the light unit is left in this condition the water can soon develop into a green slime which can cut down the brilliance of the light unit. The water may also come into contact with the electrical connections in the light unit. This will cause corrosion and eventually the electrical contact will be lost and the light will go out.

Nếu không xả nước sớm, nước ứ đọng bên trong có thể sớm phát triển thành chất nhờn màu xanh có thể  giảm độ sáng của thiết bị. Nước cũng có thể tiếp xúc với các kết nối điện trong. Điều này sẽ gây ăn mòn và cuối cùng các đầu giắc nối tiếp xúc sẽ không dẫn điện gây ra hư hỏng đèn.

Before starting work on the cluster unit find out which type you have fitted, because this determines how you go about removing the light cluster from the car.

Trước khi bắt đầu tháo cụm ánh sáng hãy tìm hiểu loại bạn đang tháo là loại gì, vì điều này giúp bạn xác định được cách tháo cụm ánh sáng ra khỏi xe.

Replacement parts - Những phần thay thế

New replacement lenses are often very expensive so it is worth checking a local scrapyard for an old one. Remember, however, to buy the correct lens because some may only fit on the left- or right-hand side of the car.

Các vỏ đèn thay thế mới thường rất đắt tiền nên chúng ta nên kiếm một cái cụm đèn cũ ở một xưởng phế liệu địa phương. Tuy nhiên, hãy nhớ mua loại vỏ chính xác vì một số vỏ chỉ có thể vừa với bên trái hoặc bên phải của xe.

If you find that just the bulbholder is at fault this can often be bought separately if it is the detachable type.

Nếu bạn tìm ra lỗi là do bóng đèn thì bạn có thể mua riêng nó nếu nó là loại có thể tháo rời.

Removing an old type cluster - Thay cụm kiểu cũ

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - hệ thống đèn

Start by carefully releasing the lens fixing screws. If the screws are tight, spray them first with penetrating oil.

Bắt đầu thay bằng cách cẩn thận nhả ốc vít cố định vỏ đèn. Nếu các vít quá chặt, hãy phun chúng trước khi vặn ra bằng dầu thấm.

Tiếng Anh ô tô - hệ thống chiếu sáng

Lift the lens away. On most cars there is a seal behind the lens. If your car has one, be careful not to tear it while you do this.

Nhấc vỏ đèn ra xa. Trên hầu hết các xe có một dây đệm cao su phía sau vỏ đèn. Nếu xe của bạn có một dây, hãy cẩn thận không xé nó trong khi bạn tháo cụm đèn.

Tiếng Anh ô tô - hệ thống đèn

Find how the cluster casing is fixed to the car body. Slacken and remove the fixings. Make sure you do not lose any washers or seals fitted behind them.

Tìm cách tháo miếng đệm đã được cố định vào thân xe. Chùng dây và gỡ bỏ các chi tiết cố định. Hãy nhớ rằng bạn không làm mất bất kì thứ gì phía sau cụm đèn.

Tiếng Anh ô tô - hệ thống đèn trên ô tô

If the wiring is still connected at this stage, pull the unit out far enough so you can pull the wires off their connectors, then remove the unit completely.

Nếu hệ thống dây điện vẫn được nối với cụm đèn, hãy kéo cụm đèn ra xa để bạn có thể kéo dây ra và rút giắc cắm ra khỏi đầu nối, sau đó tháo cụm ra hoàn toàn.

Cleaning lenses - Làm sạch vỏ đèn

If you have removed your lens because it was dirty, or if you need to clean up a second-hand replacement item, you can do this with soapy water and an old soft toothbrush.

Nếu vỏ đèn bị bẩn, hoặc nếu bạn muốn làm sạch cụm đèn đã qua sử dụng, bạn có thể vệ sinh nó với nước xà phòng và bàn chải đánh răng cũ.

Gently scrub out all dirt and grime from the lens. But take care not to scrub this too hard. Before reassembly make sure the inside of the lens and bulbholders is absolutely dry.

Nhẹ nhàng chà hết bụi bẩn ra khỏi chóa đèn. Nhưng hãy cẩn thận để không chà quá mạnh. Trước khi lắp ráp lại phải đảm bảo bên trong chóa đèn và bóng đèn hoàn toàn khô ráo.

Wiring connections - Kết nối hệ thống dây điện

Start by disconnecting the battery earth terminal as a safety precaution. Look at how the wiring is attached to the cluster unit.

Trước hết hãy ngắt kết nối đầu dây mass của ắc quy để đề phòng an toàn. Hãy xem kĩ cách nối dây vào cụm đèn.

Later units use multi-plug connectors. Others engage positively on to the cluster casing and you have to press in the small thumb tabs on each end of the connector to release them.

Các thiết bị sau này sử dụng đầu nối nhiều đầu cắm. Có những chỗ cố định được gắn trên cụm đèn và bạn cần phải lấy ngón tay cái nhấn nhẹ  để gỡ chúng ra được dễ dàng.

Drilling a drain hole - Khoan lỗ thoát nước

If the problem with your light unit was that it was filling up with water you may be able to prevent the problem occurring again by making extra drain holes in the lens.

Nếu có vấn đề với cụm ánh sáng bị vô nước và ứ đọng bên trong, bạn có thể ngăn chặn vấn đề xảy ra bằng cách làm thêm lỗ thoát nước trong chóa đèn.

With the casing removed, very carefully drill extra holes into the lower edge of the lens with a 2mm drill bit. Make a mark in the drilling position before you start to prevent the drill from slipping.

Với vỏ đã được tháo ra, hãy cẩn thận khoan các lỗ vào cạnh dưới của chóa đèn bằng một mũi khoan 2mm. Đánh dấu ở vị trí khoan trước khi khoan để ngăn chặn khoan bị trượt.

Maintenance work - Công việc bảo trì

When the cluster has been removed you can carry out certain checks to make sure everything inside is in good condition.

Khi cụm ánh sáng đã được tháo ra, bạn có thể thực hiện các công việc kiểm tra để đảm bảo mọi thứ bên trong đều trong tình trạng tốt.

Start by checking the wiring connections for corrosion. The multi-plug connectors often have small sprung metal strips inside them which make the connection. If these have become distorted or weak carefully bend them back into shape with a small screwdriver.

Trước hết hãy kiểm tra các kết nối đầu dây. Đầu nối nhiều đầu cắm thường có các dải kim loại nhỏ bên trong. Nếu những đầu nối bị bóp méo hoặc yếu, hãy cẩn thận uốn cong chúng lại với một tuốc nơ vít nhỏ.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - bảo trì đèn ô tô

Reshape connector strips with a small screwdriver.

Sắp xếp lại các dải đầu nối bằng một tuốc nơ vít nhỏ.

The more conventional terminals and earth points should be cleaned with wet-or-dry paper and coated with vaseline to prevent further corrosion.

Các đầu cuối dây nối và dây mass phải được làm sạch bằng giấy ướt hoặc khô và phủ vaseline để tránh bị ăn mòn.

Some light clusters use printed circuits to join the multi-plug connector to the individual bulbholders. These can be checked for feed using a test lamp. If any break is found in the printed circuit it will usually have to be replaced.

Một số cụm ánh sáng sử dụng mạch in để nối đầu giắc cắm vào các bóng đèn riêng lẻ. Có thể kiểm tra bằng cách sử dụng một đèn thử. Nếu có bất kỳ sự cố nào được tìm thấy trong mạch in thì mạch sẽ phải được thay thế.

Other cluster units use metal strip connectors between the multi-plug and bulbholders. These should be checked for corrosion in the same way as normal spade connectors.

Các cụm khác sử dụng các đầu nối dải kim loại giữa các đầu cắm đa năng và bóng đèn. Chúng cần được kiểm tra ăn mòn theo cách tương tự như các đầu nối thông thường.

Tiếng Anh ô tô - Bảo trì hệ thống đèn ô tô

Use wet-or-dry paper to clean away corrosion from the terminals.

Sử dụng giấy ướt hoặc khô để làm sạch đầu nối dây điện.

Tiếng Anh chuyên ngành ô tô - bảo trì hệ thống đèn ô tô

Check a printed circuit for continuity with a test lamp.

Kiểm tra mạch in với đèn thử điện.


Xem thêm chuyện mục khác: Tiếng anh chuyên ngành ô tô - Phanh

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng bài viếtTiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Sửa Chữa Hệ Thống Chiếu Sáng Trên Ô Tôhữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi