Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Removing the brushes
Tháo bỏ các chổi than

The carbon brushes are a sliding fit in oblong holders on the dynamo endplate. Coiled springs bear against the tops of the brushes to hold them in contact with the commutator.

Các chổi than carbon được cố định trên nắp chặn của máy phát điện bằng bulong. Lò xo gắn trên đầu chổi than để giữ chúng tiếp xúc với bộ chuyển mạch .

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Undo the screws holding the brush cables.

Tháo vít giữ cáp chổi than

Each brush also has a braided wire or cable attached by a screw. The cable from one brush leads to earth, and that from the other to the dynamo output terminal.

Mỗi chổi than đều được nối một dây cáp và được giữ bởi một chiếc ốc vít. Cáp từ chổi than được nối tiếp đất, và đầu còn lại nối đến đầu ra của máy phát điện.

Undo the screws holding the cables, push the ends of the coiled springs to one side of the brush holders, and pull the brushes out.

Tháo các vít giữ các dây cáp, đẩy đầu các lò xo của các đầu chổi than và kéo các chổi than ra.

Note exactly how they were fitted, so that if you refit the same ones later, each goes back as before.

Lưu ý chính xác cách mà chúng được lắp, sao cho khi bạn lắp lại, nó sẽ hoạt động giống như ban đầu.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Push the spring to one side and remove the brush.

Đẩy lò xo sang một bên và tháo chổi than.

If a brush is it may not seat properly on the commutator.

Nếu chổi than bị xoay tròn, nó có thể bị lắp sai trên bộ chuyển mạch.

Measure the length of the brushes. If the carbon is worn down to a thickness of in. (10 mm) or less, fit new brushes.

Đo chiều dài của chổi. Nếu carbon bị mòn đến độ dày từ 10 mm trở xuống, hãy thay thế chổi than mới.

However, even if the carbon thickness is down to in. (13 mm) it is still best to replace the brushes. If the brushes are not too worn they are normally about 1 in. (25 mm) long - they may have been sticking in their holders and not contacting the commutator properly.

Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta có thể thay thế chổi than khi carcon mòn tới độ dày 13mm. Hoặc trong trường hợp không thấy chổi than bị mòn, chúng thường dài khoảng 1 in (25 mm) – thì có thể chúng đã không được tiếp xúc với bộ chuyển mạch đúng cách.

Clean out the holders with a petrol-soaked rag. Replace them in their holders and check that they slide freely and do not rock from side to side.

Làm sạch các giá đỡ bằng giẻ được ngâm xăng. Thay thế chúng và kiểm tra xem chúng có trượt tự do và bị rơ không.

Refitting the brushes
Lắp chổi than mới.

Always clean the brush holders thoroughly before fitting new brushes.

Luôn vệ sinh giá đỡ chổi than kỹ trước khi lắp chổi than mới.

The ends of the brushes must be shaped to match the curve of the commutator.

Các đầu của chổi than phải được định hình để khớp với đường cong của bộ chuyển mạch.

Replace the brushes in their holders and reconnect their cables to the output and earth terminals.

Thay thế các chổi than đưa vào giá đỡ và kết nối lại cáp của chúng đến đầu ra máy phát và một đầu nối tiếp đất

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Before refitting the endplate, push the end of the coiled spring from the top to the side of the brush to wedge it in the holder.

Trước khi tân trang lại tấm chặn đẩy phần cuối của lò xo từ trên xuống cạnh chổi để nêm nó vào giá đỡ

Check that the brushes are a smooth, sliding fit in the holders.

Kiểm tra xem các chổi than có trơn tru, trượt vừa vặn trong các giá đỡ hay không.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Use a screwdriver through the hole in the endplate to move the end of the coiled spring from the side to the top of the brush, to push it into contact with the commutator.

Sử dụng một tuốc nơ vít thông qua các lỗ trong nắp chặn để di chuyển lò xo, để đẩy nó tiếp xúc với các chuyển mạch.

If they are too loose they might tilt and jam in the holders.

Nếu chúng quá lỏng lẻo, chúng có thể nghiêng và kẹt trong các giá đỡ.

Make sure the brushes do not stick out of the inner ends of the holders. Wedge them in place by adjusting the ends of the coiled springs to bear against the sides of the brushes instead of the top.

Hãy chắc chắn rằng các chổi than không nhô ra khỏi các đầu bên trong của giá đỡ. Nêm chúng vào vị trí bằng cách điều chỉnh các đầu của lò xo.

Doing so enables you to refit the endplate and brush-holder assembly without damaging the inner ends of the brushes, which would otherwise catch on the commutator.

Làm như vậy cho phép bạn lắp lại cụm nắp chặn và giá đỡ chổi than mà không làm hỏng các đầu bên trong của chổi than.

With the endplate refitted, reassemble the dynamo with its two long bolts.

Với nắp chặn được mới được lắp, lắp lại máy phát điện bằng hai bu lông dài.

Take a small screwdriver, and working through the ventilator holes in the endplate (or the inspection 'windows'), move the ends of the coiled springs from the side of each brush to the top, so pushing it down into contact with the commutator.

Lấy một tuốc nơ vít nhỏ, thông qua các lỗ thông gió trong nắp chặn, di chuyển các đầu của lò xo, đẩy nó xuống tiếp xúc với bộ chuyển mạch.

Inspecting the commutator
Kiểm tra bộ chuyển mạch

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Glazing

The commutator segments have a varnished look. This coating may be due to dust and water inside the casing, or to particles worn from the brushes or the mica insulation strips between segments.

Làm láng

Các phân đoạn chuyển mạch có vẻ ngoài  biến đổi. Lớp phủ này có thể là do bụi và nước bên trong vỏ, hoặc các hạt bị mòn từ chổi than hoặc các dải cách nhiệt mica giữa các đoạn.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Scores and pits

Usually pitting and scoring of the commutator segments are caused by electrical arcing between the commutator and badly fitted, poorly seating or worn-out brushes.

Bụi bẩn và rỗ

Thông thường bụi bẩn và rỗ của các phân đoạn chuyển mạch được gây ra bởi sự phóng hồ quang giữa bộ chuyển mạch và chổi than.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Melted solder

Overheating can melt the solder connections between the segments and the armature windings. Sever cases show as a ring of melted solder around the inside of the casing.

Hàn tan chảy

Quá nhiệt có thể làm tan chảy các mối hàn giữa các đoạn và cuộn dây. Trường hợp nghiêm trọng thì bị tan chảy bên trong vỏ bọc.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Faulty insulation

The mica strips stick up between segments, stopping the brushes making contact. This is caused by wear or arcing removing surface copper. One of the segments has also cracked.

Cách điện bị lỗi

Các dải mica dính lên giữa các đoạn, chổi than không còn tiếp xúc. Điều này là do bị mòn hoặc sự phóng hồ quang đã loại bỏ lớp cách điện trên bề mặt lõi đồng. 

Check the condition of the commutator every time you remove the dynamo from the car - even if you are doing so only to inspect the brushes.

Kiểm tra điều kiện của bộ chuyển mạch mỗi lần bạn tháo máy phát ra khỏi xe hoặc ngay cả khi bạn kiểm tra các chổi than

The job is best done with the armature removed from the dynamo. Remove the endplate. Scratch alignment marks on the front plate and casing to ensure that they can be reassembled correctly later.

Thao tác dễ dàng hơn khi phần ứng và nắp chặn được tháo bỏ khỏi máy phát điện. Đánh dấu căn chỉnh trên tấm trước và vỏ bọc để đảm bảo rằng chúng có thể được lắp ráp lại chính xác sau đó.

Push out the armature, together with the front plate and pulley.

Đẩy phần ứng ra, cùng với tấm trước và ròng rọc.

Wipe the commutator clean with a petrol-moistened cloth and inspect it thoroughly.

Lau sạch bộ chuyển mạch bằng vải đã được làm ẩm bằng xăng và kiểm tra kỹ lưỡng.

Major defects to look for are glazed, scored and pitted segments, or faulty insulationbetween them; soldered connections that have broken or melted together; and segments that have come loose.

Những khiếm khuyết lớn để tìm kiếm là các phân đoạn được làm bằng kính, có điểm và phân đoạn, hoặc cách điện bị lỗi; kết nối hàn đã bị hỏng hoặc tan chảy với nhau.

All but the loose segments can be repaired fairly easily, so long as they are not too worn or badly damaged.

Tất cả các phân đoạn lỏng lẻo có thể được sửa chữa khá dễ dàng, miễn là chúng không bị mòn hoặc bị hỏng nặng.

Cleaning the commutator
Làm sạch bộ chuyển mạch

Grip the whole armature in a vice fitted with padded jaws.

Kẹp chặt phần ứng đưa vào ê tô điều chỉnh cho vừa với bộ giảm xóc.

Put a strip of fine glasspaper - not emery cloth - over the commutator in a half loop, then pull the ends of the strip backwards and forwards until the copper becomes bright and clean.

Đặt một dải giấy nhám mịn trên bộ phận chuyển mạch, sau đó chà cho đến khi đồng trở nên sáng và sạch.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Clean the copper segments with a strip of fine glasspaper.

Làm sạch các đoạn đồng bằng một dải giấy nhám mịn.

Rub evenly all around the commutator and along its length.

Chà đều khắp xung quanh khớp nối và dọc theo chiều dài của nó.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Use a fine hacksaw blade to cut down the fine mica insulation.

Sử dụng lưỡi cưa sắt để cắt lớp cách nhiệt mica mịn.

If the commutator is too worn or damaged for this treatment, you may be able to have it skimmed on a lathe. Consult an auto-electrician.

Nếu bộ phận chuyển mạch quá mòn hoặc bị hư hỏng trong quá trình xử lý này, bạn có thể dùng máy tiện . Tham khảo ý kiến của thợ điện tự động.

After cleaning or skimming, the mica insulation strips between the segments may need cutting back, as they will be level, or nearly level, with the faces of the segments.

Sau khi làm sạch, các dải cách nhiệt mica giữa các đoạn có thể cần cắt giảm, vì chúng sẽ ở mức hoặc gần bằng với mặt của các đoạn.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 97) - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điện

Use a screwdriver with a fairly thick blade to clean out grooves.

Sử dụng một tuốc nơ vít với một lưỡi khá dày để làm sạch rãnh.

They should be about 1mm below the level of the faces.

Chúng nên được cắt xuống khoảng 1mm so với bề mặt.

A ground-down screwdriver can be used to clean between the segments. Remove the dust and fillings with a clean cloth.

Một tuốc nơ vít có thể được sử dụng để làm sạch giữa các phân đoạn. Loại bỏ bụi và trám bằng vải sạch.

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô  - Thay Chổi Than Của Máy Phát Điệnhữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Tính Năng Chính Của Autel Maxidas DS900BT - Máy Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô Thông Minh Thế Hệ Mới 2024

Autel MaxiDAS DS900BT là máy chẩn đoán đời mới HOT Nhất 2024 được Garage Ô Tô lựa chọn và phù ..

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi