Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 95) - Làm Thế Nào Để Kiểm Tra Ắc Quy Xe Hơi

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 95) - Làm Thế Nào Để Kiểm Tra Ắc Quy Xe Hơi


If your car's instrument panel includes an ammeter, it will tell you how well the charging system is working - the difference between the charge going into the batteryand the power being used from it.

Nếu bảng điều khiển trên xe của bạn có một ampe kế, nó sẽ cho bạn biết hệ thống sạc hoạt động tốt như thế nào – dựa trên sự chênh lệch giữa nguồn sạc vào ắc quy và nguồn điện được sử dụng.

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-0

Battery condition indicator: Báo tình trạng ắc quy

Batetery: Ắc quy

Speedometer: Công tơ mét

Temperature gauge: Đồng hồ đo nhiệt độ

Rev counter: Vòng tua máy

A battery-condition indicator shows only that the generator is charging, by the rise in the voltage. It does not tell you how high or low the charging rate is - though normally any rise means that the charge is adequate.

Một đồng hồ báo tình trạng ắc quy cho biết máy phát điện đang sạc điện, bằng cách tăng điện áp. Nó không cho bạn biết mức sạc cao hay thấp - mặc dù với một mức điện áp bất kỳ sẽ cho một mức sạc tương ứng.

Many cars have only an ignition warning light, a red warning signal that should go off after the engine starts.

Nhiều xe chỉ có đèn cảnh báo đánh lửa, tín hiệu cảnh báo màu đỏ sẽ tắt sau khi động cơ khởi động.

This tells you that the generator is producing electricity - not whether it is producing enough to keep the battery charged. But any abnormal behaviour of the light means that something is wrong somewhere.

Điều này cho bạn biết rằng máy phát điện đang sản sinh ra điện - không phải là máy phát điện có cấp đủ dòng để sạc ắc quy hay không. Nhưng mọi điều bất thường của đèn báo có nghĩa là đang gặp vấn đề ở đâu đó.

Before making checks on the charging system, check that the battery is free of any defects which could produce symptoms similar to those of a faulty generator.

Trước khi thực hiện kiểm tra trên hệ thống sạc, hãy kiểm tra xem ắc quy có bị hỏng hay bất kỳ khuyết tật nào hay không.

If the engine will not turn over, check for loose or broken starter motor, solenoid or earth connections.

Nếu động cơ không quay, hãy kiểm tra động cơ khởi động, có thể nó bị lỏng hoặc bị hỏng.

Inspect the battery for loose, dirty or corroded terminals. Clean corroded terminals and leads with very hot water. Protect them with a little petroleum jelly, not grease, and refit the leads tightly.

Kiểm tra các đầu cực ắc quy, có thể bị lỏng, bẩn hoặc bị ăn mòn . Làm sạch các đầu cực bị ăn mòn và dây dẫn với nước rất nóng. Bảo vệ chúng bằng một ít mỡ bôi trơn và trang bị lại các dây dẫn.

Remember that battery acid is highly corrosive and poisonous. Avoid getting it on your clothes. Wash off immediately if it contacts your skin.

Axit ắc quy có tính ăn mòn cao và độc hại. Tránh để tiếp xúc lên quần áo của bạn. Rửa sạch ngay lập tức nếu nó tiếp xúc với da của bạn.

Hydrometer check
Kiểm tra tỷ trọng kế

Check the battery's state of charge with a hydrometer , which measures the strength of the acid in the electrolyte, or battery fluid.

Kiểm tra trạng thái của ắc quy với một tỷ trọng kế , đo cường độ của axit trong chất điện phân của ắc quy.

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-1

Check the electrolyte in one cell at a time. Put it back in the cell that it came from.

Kiểm tra chất điện phân trong một hộc bình tại một thời điểm. Đặt nó trở lại trong hộc đã lấy ra ban đầu.

This gives no clue, however, to the battery's capacity - its ability to sustain a charge well enough to perform its tasks.

Điều này không có cơ sở, tuy nhiên với khả năng của ắc quy - khả năng duy trì một mức sạc đủ tốt để thực hiện các tác vụ.

Battery capacity depends on the size and number of the plates in each cell. If any plates are damaged, that cell's capacity is reduced. The electrolyte in a sealed-for-life battery cannot be checked readily.

Dung lượng ắc quy phụ thuộc vào kích thước và số lượng các tấm pin trong mỗi ô. Nếu bất kỳ tấm nào bị hư hỏng, dung lượng của ô đó sẽ giảm.

Battery-condition indicator
Đồng hồ báo tình trạng ắc quy

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-2

A battery-condition indicator calibrated in volts, and with a red-green-red scale.

Một chỉ báo tình trạng pin được hiệu chỉnh theo volt và với thang đo đỏ-xanh-đỏ.

Some cars are fitted with a battery-condition indicator, which is a form of voltmeter. It may be calibrated in volts, by a sliding coloured scale, or by three bands of red-green-red.

Một số xe được trang bị đồng hồ báo tình trạng ắc quy, dưới dạng vôn kế. Nó có thể được lấy chuẩn trong volts, bởi một thang màu trượt, hoặc bởi ba dải màu đỏ-xanh-đỏ.

When you switch on the ignition, the indicator shows the battery voltage, just over 12 volts for a 12volt battery or about the red-green division.

Khi bật công tắc đánh lửa, đồng hồ báo hiển thị điện áp ắc quy, chỉ hơn 12 volt cho ắc quy 12 Volt hoặc về giữa khoảng chia màu đỏ xanh.

A lower reading means that the battery is not fully charged.

Chỉ số đọc dưới giá trị đó có nghĩa là ắc quy chưa được sạc đầy.

If the reading is well down while all the circuits and lights are switched off - the battery is not holding its charge, or is 'flat'.

Nếu việc đọc giảm xuống trong khi tất cả các mạch và đèn được tắt, tức là ắc quy không giữ được điện tích của nó, hoặc là ắc quy đã “hỏng”

When you start the engine, the indicator shows the generator output. It should move slowly to around the 14 volt mark, or midway into the green sector.

Khi bạn khởi động động cơ, đồng hồ báo hiển thị đầu ra máy phát. Nó sẽ di chuyển chậm đến khoảng 14 volt, hoặc giữa đường khu vực xanh.

It should stay steady at all engine speeds if the car has an alternator, or at speeds higher than idling if there is a dynamo.

Nó ổn định ở mọi tốc độ động cơ nếu xe có máy phát điện xoay chiều, hoặc ở tốc độ cao hơn so với chạy không tải nếu xe có máy phát điện một chiều.

If the indicator drops to 12 volts or lower, check the fan belt (See Checking, adjusting and refitting drive belts) or the generator output.

Nếu đồng hồ báo giảm xuống 12 volt hoặc thấp hơn, hãy kiểm tra dây đai quạt (Xem Kiểm tra, điều chỉnh và cải tạo đai truyền động ) hoặc đầu ra máy phát.

The ammeter
Ampe kế

Some cars still have ammeters fitted on the instrument panel. An ammeter tells you how well the charging system is working, and gives more immediate information than a voltmeter.

Một số chiếc xe vẫn có ampe kế được trang bị trên bảng điều khiển. Ampe kế cho bạn biết hệ thống sạc hoạt động tốt như thế nào và cung cấp nhiều thông tin tức thời hơn volt kế.

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-3

The ammeter shows the amount of current flow to or from the battery.

Ampe kế hiển thị lượng dòng điện vào hoặc ra từ ắc quy.

The ammeter shows the amount of current going into or out of the battery, or the difference between the two. Thus it tells you at a glance whether the battery is being charged by the generator or discharged by a heavy load.

Ampe kế cho biết lượng dòng điện đi vào hoặc ra khỏi ắc quy. Vì vậy, nó cho bạn biết ắc quy đang được sạc bởi máy phát điện hay cung cấp dòng cho một tải nặng.

In practice, if the charging system is in good condition the reading should always be strong.

Trong thực tế, nếu hệ thống sạc trong tình trạng tốt thì việc chỉ số đọc phải luôn luôn tốt.

If the ammeter shows a very low or negative reading, you know immediately that something is wrong, whereas a voltmeter gives less information and is much slower to respond to a problem.

Nếu ampe kế cho thấy chỉ số đọc rất thấp hoặc tiêu cực, bạn biết ngay rằng có điều gì đó không ổn, trong khi votl kế cung cấp ít thông tin hơn và chậm hơn nhiều để phản hồi một vấn đề so với ampe kế.

The only disadvantage of an ammeter is that it is connected in series with the battery and the generator. It requires a heavier cable, and if the ammeter circuit develops a fault, there is more danger of damage to an alternator.

Nhược điểm duy nhất của một ampe kế là nó được kết nối trong một bộ với ắc quy và máy phát điện. Nó đòi hỏi một dây cáp nặng hơn, và nếu mạch ampe kế phát sinh lỗi, sẽ có nguy cơ gây hư hỏng cho máy phát điện .

Testing a battery with a voltmeter
Kiểm tra ắc quy bằng volt kế

You have to put a heavy load on a battery to test its capacity. Some garages use a heavy discharge tester; a similar test, though less conclusive, can be made with a standard voltmeter.

Bạn phải đặt một tải nặng trên ắc quy để kiểm tra dung lượng của nó. Một số garage sử dụng thiết bị kiểm tra phóng điện nặng ; một thử nghiệm tương tự, mặc dù ít kết luận hơn nhưng có thể được thực hiện với một volt kế chuẩn.

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-4

Remove the high-tension lead from the coil, so the engine will turn over but not start.

Tháo dây dẫn điện cao thế khỏi cuộn dây, vì vậy động cơ sẽ quay đầu nhưng không khởi động

Remove the high-tension lead from the coil so that the engine turns but will not start. Connect the voltmeter across the battery terminals.

Tháo dây dẫn cao áp khỏi cuộn dây để động cơ quay nhưng sẽ không khởi động. Kết nối volt kế trên các cực của ắc quy.

tieng-anh-chuyen-nganh-how-to-test-a-car-battery-5

Measure the voltage in the battery, then the loss when running the starter.

Đo điện áp trong ắc quy, sau đó mất mát khi chạy bộ khởi động.

Note the reading - which should be 12 or 13 volts or possibly more if the battery has just come off charge.

Lưu ý chỉ số đọc - phải là 12 hoặc 13 volt hoặc có thể nhiều hơn nếu ắc quy vừa mới ngừng sạc.

Now have a helper work the starter for 10-15 seconds while you note the reading. If the battery is good, the drop in voltage should not be more than about 2 volts.

Hiện tại có một đầu máy phụ làm việc khởi động trong 10-15 giây trong khi bạn ghi chỉ số đọc. Nếu ắc quy tốt, điện áp giảm không quá 2 volt.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem các phần trước:

 


 

Công ty Cổ phần OBD Việt Nam

  • Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47 

Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Đào Tạo Chuyên Sâu Chẩn Đoán Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Các quy trình và từng bước chi tiết cho việc chẩn đoán trên xe thực tế được bật mí tại ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi