Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 94) - Kiểm Tra, Điều Chỉnh Và Sửa Chữa Đai Truyền Động

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô(Phần 94) - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts(Kiểm Tra, Điều Chỉnh Và Sửa Chữa Đai Truyền Động)

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết tiếp theo Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

Drive belts always stretch a little in use, because of the strains put on them by driving the water pumpand generator, as well as the fanitself if it is in the system. Age and continual flexing also cause belts to crack and deteriorate.

Đai truyền động luôn luôn bị dãn trong quá trình sử dụng, bởi vì chúng bị kéo căng do phải dẫn động máy bơm và máy phát điện, có loại kéo dẫn động luôn quạt. Do tình trạng hoạt động và chịu sự uốn cong liên tục cho nên cũng gây ra tình trạng nứt và hư hỏng.

A cracked belt will eventually break. The tension and general condition of the belt should therefore be checked at least monthly.

Nếu một đai bị nứt thì trong một thời gian hoạt động sẽ bị đứt. Do tình trạng chung của đai là phải hoạt động trong tình trạng căng liên tục do đó đai phải được kiểm tra định kì hàng tháng.

The ignition light comes on to give immediate warning of a broken belt, as the generator stops working.

Đèn báo sẽ bật sáng để cảnh báo ngay lập tức khi một dây đai bị hỏng, do máy phát ngừng hoạt động.

But the first warning of a slipping belt may well be overheating of the engine or a flat battery — or both.

Một đai bị trượt cũng có thể là động cơ quá nóng hoặc ắc quy bị rò rỉ - hoặc cả hai trường hợp.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
 
Pivot bolt                Bulong trụ
Fan/water-pump pulley        Puly kéo máy quạt/ máy bơm nước
Crankshaft pulley        Puly trục khuỷu
Alternator and pulley        Máy phát và Puly máy phát
Slotted adjusting strap        Bát điều chỉnh căng đai

How the drive belt runs
The belt runs in V-pulleys and drives the generator and water pump, with its fan, from the crankshaft pulley.

Các đai truyền động hoạt động như thế nào
Các dây đai chạy trong puly rãnh V và truyền động máy phát điện, máy bơm nước, với quạt giải nhiệt của máy, dẫn động đai từ puly trục khuỷu.

The belt often starts to slip only when the load on the generator is heavy — for example, when the headlights and rear-window heater are both on — and it becomes more difficult to turn. The fault does not show on the ignition light, but the battery is not getting its full charge and will eventually run down.

Dây đai thường bắt đầu trượt chỉ khi tải trên máy phát điện nặng - ví dụ, khi đồng thời mở đèn pha và sưởi cửa sổ phía sau lên. Lỗi không hiển thị trên đèn báo, nhưng ắc quy sẽ không được sạc đầy và cuối cùng sẽ làm nhanh hỏng bình.

Overheating is caused by the slipping belt failing to drive the fan or the water pump properly.
Apart from these effects, a slipping belt is itself worn more rapidly by the heat generated as it slips. The inner face usually cracks first.

Hiện tượng quá nóng là do dây đai bị trượt làm cho không thể điều khiển quạt hoặc máy bơm nước đúng cách.
Một phần từ những lý do sau, một dây đai trượt cũng bị mòn nhanh hơn do nhiệt sinh ra khi nó trượt. Mặt trong dây đai thường bị nứt đầu tiên.

A belt that is too tight puts an extra strain on the generator and water-pump bearings, and often causes the premature failure of these bearings.
Before checking a belt always remove the ignition key, to avoid any possibility that the engine might turn over and injure your fingers.

Một dây đai quá chặt sẽ đặt thêm sức căng vào bạc đạn máy phát điện và máy bơm nước , và thường gây ra hỏng hóc sớm cho các bạc đạn này.
Trước khi kiểm tra dây đai luôn tắt công tắc máy, để tránh bất kỳ khả năng động cơ có thể quay và làm tổn thương và nguy hiểm đến các ngón tay của bạn.

You can make a reasonable check by looking carefully all round the belt, and by feeling around the inner face for damage. To check thoroughly, take off the belt and bend it back a section at a time, so that any cracks there may be are opened and easier to see.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhìn cẩn thận xung quanh vành dây đai. Để kiểm tra kỹ lưỡng, tháo dây đai và uốn cong nó trở lại một phần tại bất kỳ vị trí nào đó, để các vết nứt có thể được mở ra và dễ nhìn hơn.

Cracks, scuffs, tears and bumps anywhere on the belt mean that it must be replaced. The Vs of the pulleys in which it runs should also be examined, to make sure they are not the cause of the damage. They must be clean, smooth and free from the slightest distortion, as well as perfectly aligned so that the belt does not suffer from twisting.

Các vết nứt, vết trầy xước, vết xé và va chạm bất cứ nơi nào trên dây đai phải được thay thế. Puly cũng nên được kiểm tra, để đảm bảo rằng nó không phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại đai. Chúng phải sạch sẽ, mịn màng và không bị biến dạng dù là nhỏ nhất, cũng như được căn chỉnh hoàn hảo sao cho đai không bị xoắn khi truyền động.

Occasionally a high-pitched squealing sound is made by a belt that is loose or out of line. The sound may vary with the speed of the engine.

Thỉnh thoảng có tiếng ồn phát ra do một dây đai lỏng lẻo hoặc không nằm thẳng hàng. Tiếng ồn có thể thay đổi theo tốc độ của động cơ.

Do not try a makeshift cure by lubricating the belt with oil. Doing so will damage the belt and cause it to fail and a belt swollen or sticky with oil may still squeal, even after the original cause has been properly corrected.

Đừng cố gắng làm giảm tiếng ồn tạm thời bằng cách bôi trơn đai bằng dầu. Làm như vậy sẽ làm hỏng dây đai và vành đai bị sưng phồng lên.

The flailing ends can tear out electrical cables, cut hoses or even damage the radiator. So switch off the engine as soon as possible if your belt breaks.

Các đầu đai bị cháy có thể xé các dây cáp điện, cắt ống hoặc thậm chí làm hỏng bộ tản nhiệt . Vì vậy, đem ra khỏi động cơ càng sớm càng tốt nếu dây đai của bạn bị hỏng.

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
Locknut            Đai ốc hãm
Screw adjuster        Vít điều chỉnh

Idler-wheel tensioner
Some cars are fitted with a idler-wheel tensioner, which gives simple and accurate adjustment of the belt tension. Slacken the locknut on the adjuster screw and turn the adjuster until the belt tension is correct. Retighten the locknut and re-check the tension.

Bánh xe căng đai
Một số chiếc xe được trang bị một bộ bánh căng đai, cho phép điều chỉnh độ căng đai đơn giản và chính xác. Vặn ốc hãm trên vít điều chỉnh để điều chỉnh cho đến khi căng và thẳng dây đai. Cố định ốc hãm và kiểm tra lại sự căng dây đai.

Checking the belt tension
Kiểm tra độ căng đai

Use a ruler to find the midway point on the belt's longest run between pulleys. Hold the belt between finger and thumb at this point and move it from side to side.

Sử dụng thước kẻ để tìm điểm giữa trên đai dài nhất. Giữ đai giữa ngón tay và ngón tay cái tại điểm này và di chuyển nó từ bên này sang bên kia.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

Use a ruler to find the mid-point on the belt's longest run between pulleys.

Sử dụng thước kẻ để tìm điểm giữa trên đường truyền dài nhất giữa các puly.

If it moves more than 1/2 in. (13 mm) it is too slack - any less movement and it is too tight. Check the exact deflection recommended in the car handbook.

Nếu nó di chuyển hơn 1/2 in (13 mm) nghĩa nó là quá lỏng. Kiểm tra độ lệch chính xác được đề nghị trong cẩm nang xe.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

See how much it deflects at the centre of the run.

Xem nó bị chệch hướng bao nhiêu ở trung tâm của dây đai.

Adjusting the drive belt
Điều chỉnh dây đai

A drive belt is usually tightened or slackened by means of an adjustable pivot where the generator is mounted on the engine.

Một dây đai thường được siết chặt hoặc bị chùng, ta có thể điều chỉnh bằng bát chỉnh gắn chung với máy phát điện được gắn trên động cơ.

Belt adjustment is made by slackening off the pivot bolts, then those on the slotted strap, so that the generator is free to move.

Điều chỉnh dây đai được thực hiện bằng cách nới lỏng các bu lông trụ, sau đó điều chỉnh trên bát chỉnh có rãnh, sao cho máy phát điện được tự do di chuyển và khi đó căng đai dễ dàng.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

 
To tighten the belt, lever the generator outwards with a piece of wood or tubing.

Để thắt chặt đai, hãy đẩy máy phát ra ngoài bằng một miếng gỗ hoặc ống.

To tighten the belt, use a strong piece of wood to pull the generator away from the engine - a hammer handle will do - while you test the belt tension with the other hand.

Để thắt chặt đai, hãy sử dụng một miếng gỗ mạnh để kéo máy phát ra khỏi động cơ - một tay cầm búa để làm - trong khi bạn kiểm tra độ căng đai bằng tay kia.

When the tension is correct hold the generator firmly in that position and tighten the adjusting strap bolts. Re-check the tension and, if it is still correct, tighten the pivot bolts.

Khi độ căng là chính xác, các bạn giữ máy phát điện vững chắc ở vị trí đó và siết chặt các bu lông trên bát điều chỉnh. Kiểm tra lại sự căng đai và nếu nó vẫn chính xác, hãy siết chặt các bu lông.

To slacken the belt, loosen the pivot bolts so that the generator is just movable by hand. Move the generator towards the engine a little at a time while feeling the tension on the belt with your other hand.

Để làm lỏng đai, hãy nới lỏng các bu lông trụ để máy phát điện chỉ di chuyển đoạn nhỏ. Di chuyển máy phát điện về phía động cơ một chút đến khi cảm thấy đai căng vừa đủ nhất là OK.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
 
Loosen the pivot bolts on the generator, then on the adjuster strap.

Nới lỏng các bu lông trụ trên máy phát điện, sau đó trên bát điều chỉnh.

When the tension is correct, tighten the adjusting strap bolts and the pivot bolt.

Khi độ căng là chính xác, hãy siết chặt các bu lông trên bát điều chỉnh và bu lông xoay.

Some cars have an idler-wheel pulley which presses on the belt. If yours does, turn the screw adjuster to move the wheel and alter the belt tension. This is often simpler than moving the generator.

Một số xe ô tô có một puly làm bánh căng đai. Nếu xe của bạn có, hãy xoay bộ điều chỉnh vít để di chuyển bánh xe và thay đổi độ căng của đai. Điều này thường đơn giản hơn việc di chuyển máy phát.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.


Hold the alternator steady and check the tension. When it is correct retighten the bolts.

Giữ máy phát điện ổn định và kiểm tra độ căng. Khi nó đủ căng thì ta siết chặt các bu lông.

Adjusting a split-pulley belt
Điều chỉnh một nửa puly

Take off the front half of the pulley and remove or add to the shimsbetween the two halves, so narrowing or widening the V between them.

Tháo một nửa phía trước của puly, ta có thể chêm vào hoặc bớt ra để thu hẹp hoặc mở rộng khoảng cách V giữa chúng.

As the V narrows, the belt is forced further from the centre, up the shoulders of the pulley, and becomes tighter, As it widens, the belt runs closer to the centre and slackens.

Khi V hẹp lại, dây đai dài hơn và trở nên siết chặt hơn, Khi nó mở rộng, vành đai chạy gần trung tâm hơn và chùng xuống.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
Unscrew the nut or nuts to split the two halves of the pulley.

Tháo đai ốc để chia hai nửa puly.

Take care not to trap the belt between the two halves of the pulley when tightening them again after adjustment.

Cẩn thận không để dây đai giữa hai nửa puly siết chặt lại sau khi điều chỉnh.

Tighten the nut a little, turn the engine over one-third of a revolution, then tighten a little more, and so on until the halves are firmly clamped together.

Siết chặt đai ốc một chút, xoay động cơ hơn một phần ba vòng, sau đó siết chặt hơn một chút nữa, và cứ như vậy cho đến khi hai nửa được kẹp chặt lại với nhau.

Finally, turn the engine over one more time and re-check the belt tension.

Cuối cùng, xoay động cơ trong một lần nữa và kiểm tra lại độ căng của đai.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
Remove the front half of the pulley and take out one shim to tighten the belt or add one to slacken it.

Tháo phần trước của puly và lấy ra một miếng chêm để thắt chặt đai hoặc thêm một cái để làm chùng đai. Miếng chêm để tăng hoặc giảm khoảng cách 2 má puly.

Replacing a drive belt
Thay thế một dây đai

Garages and shops selling fan or drive belts have a list of the correct types for most popular cars. Buy one of the right size and quality.

Xưởng garage và cửa hàng phụ tùng sẽ có danh sách các loại đai chính xác cho hầu hết các loại xe phổ biến. Nên mua một trong những kích thước và chất lượng phù hợp.

Belts for alternators are usually made of stronger material than dynamo belts. They are also usually more expensive - but if you use a cheaper dynamo belt to drive an alternator it will probably wear out quickly and perhaps suddenly.

Dây đai kéo bộ tản nhiệt (kéo quạt) thường được làm bằng vật liệu bền hơn đai kéo máy phát. Chúng cũng thường đắt hơn - nhưng nếu bạn sử dụng một chiếc dây đai kéo máy phát rẻ hơn để truyền động thì có lẽ nó sẽ hao mòn dần một cách nhanh chóng.

If the correct belt for your car is not on the garage list ask your local dealer for advice, or take the old belt with you for comparison. Even then, make sure the new belt is of the same specification as the old one, or better.

Nếu dây đai chính xác cho xe của bạn không có trong danh sách của xưởng garage, hãy hỏi đại lý địa phương của bạn để được tư vấn, hoặc mang theo vành đai cũ để bạn so sánh. Sau đó, hãy chắc chắn rằng vành đai mới có cùng đặc điểm kỹ thuật như cũ, hoặc tốt hơn.

Fitting a new drive belt is usually simple if the pulleys are at the front of the car. But it can be more difficult if the engine is mounted across the car, as on the Mini - because the fan is shrouded or the belt is otherwise harder to get at. On some cars you must remove the shroud surrounding the cooling fan, or at least part of it.

Lắp một đai truyền động mới thường đơn giản nếu các puly ở phía trước xe. Nhưng nó có thể khó khăn hơn nếu động cơ được gắn trên xe, như trên chiếc Mini - bởi vì quạt được che chắn hoặc dây đai gắn ở nơi khó khăn hơn. Trên một số xe, bạn phải tháo tấm che xung quanh quạt làm mát, hoặc ít nhất là một phần của nó.

To take off the old belt, slacken the adjustment bolts on the generator mounting and push the generator in towards the engine as far as it will go.

Để tháo dây đai cũ, hãy nới lỏng các bu lông điều chỉnh trên máy phát.

You should now be able to pull the belt off the topmost pulley - usually that on the water pump. Unhook the belt from the generator and crankshaft pulleys and lift over the fan.

Bây giờ bạn có thể kéo dây đai ra khỏi puly trên cùng - thường là trên máy bơm nước. Tháo đai khỏi máy phát điện và puly trục khuỷu và nâng lên trên quạt.

Put on the new belt by the same methods, but in reverse order.

Đặt đai mới bằng các phương pháp tương tự, nhưng theo thứ tự ngược lại.

To do this, feed it over the fan and on to the lower pulleys, making sure it is properly located in the V of the pulleys.

Để làm điều này, hãy cho nó qua quạt và vào các puly thấp hơn, đảm bảo nó được đặt đúng vị trí trong V của puly.

Now stretch it as far as possible over the top one, and wind it on by slowly turning the fan and at the same time pressing it against the pulley rim with your thumb. Take care not to trap your fingers between the belt and pulley.

Bây giờ duỗi nó càng xa càng tốt, và quấn nó bằng cách từ từ quay quạt và đồng thời nhấn nó vào vành puly với ngón tay cái của bạn. Cẩn thận không để ngón tay của bạn giữa vành đai và puly.

If your car has an electric fan you may have to turn the engine to wind on the belt, because the fan pulley will not turn the crankshaft pulley and the belt does not wind on.

Nếu xe của bạn có quạt điện bạn có thể phải xoay động cơ để quấn trên đai, vì puly của quạt sẽ không quay puly trục khuỷu và đai không quấn vào được.

Normally the engine can be turned by using a spanner on the crankshaft pulley.

Thông thường động cơ có thể được quay bằng cách sử dụng một cờ lê trên puly trục khuỷu.

 Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

 
Turn the crankshaft pulley to wind the belt on.

Xoay puly trục khuỷu để quấn đai lên.

Do not use a screwdriver or similar tool to lever the belt over the pulley.

Không sử dụng một tuốc nơ vít hoặc công cụ tương tự như đòn bẩy vành đai qua puly.
  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.

'Winding' on a new belt over the top pulley. Do not use a screwdriver to lever it on.

“Quấn đai’’ vào puly. Không sử dụng một tuốc nơ vít để đẩy nó vào.

Remove the old belt on a shim-adjusted pulley in the same way as that used for adjustments. Use all the spacershims between the pulley discs when fitting a new belt, then remove as many shims as necessary to obtain the correct belt tension.

Tháo đai cũ trên puly được điều chỉnh theo cách tương tự như được sử dụng để điều chỉnh. Sử dụng tất cả các miếng đệm giữa các đĩa puly khi lắp một vành đai mới, sau đó loại bỏ nhiều miếng chêm khi cần thiết để có được độ căng đai chính xác.

All new drive belts stretch when first used, so re-check the tension after about 200 miles (300 km) - or sooner if the manufacturer recommends doing so.

Tất cả các dây đai mới đều căng khi lần đầu tiên sử dụng, vì vậy kiểm tra lại sự căng, thẳng sau khoảng 200 dặm (300 km) - hoặc sớm hơn.

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts.
Replace the pulley front half with the shim on the outside of the pulley, between it and the nut or nuts.

Thay thế nửa phía trước puly với phần đuôi ở bên ngoài puly, giữa nó và đai ốc.


Xem các phần trước:

Cảm ơn Anh/Em đã theo dõi.

Hy vọng với bài Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Checking, Adjusting And Refitting Drive Belts. hữu ích đối với các Anh/Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi