Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy


Most car batteries are sealed for life - apart from a small vent hole which allows gas to escape. They never need topping up.

Hầu hết các ắc quy xe hơi được bịt kín lại bằng nắp nhựa, ở trên có một lỗ thông hơi nhỏ cho phép khí thoát ra ngoài. Chúng ta không nên đổ đầy nước vào ắc quy.

The fluid level in other batteries should be checked at least once a month and topped up if it drops below the correct level - just above the tops of the battery plates.

Mức chất lỏng trong các ắc quy nên được kiểm tra ít nhất một lần một tháng và châm nước vào nếu nó giảm xuống dưới mức cho phép.

Never top up with tap water, which contains minerals which may damage the battery. Use distilled or otherwise purified water, or a proprietary topping-up fluid.

Không bao giờ nạp nước máy vì nước có chứa khoáng chất có thể làm hỏng ắc quy. Sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết khác, hoặc chất lỏng sử dụng riêng cho ắc quy.

Avoid over-filling, which causes the electrolyte to leak out through the cell-cap vents as the battery is charged.

Tránh châm nước quá nhiều, gây ra tình trạng chất điện phân rò rỉ ra ngoài thông qua các lỗ thông hơi khi ắc quy đã được sạc.

Do not use a naked flame when checking the battery. The fluid inside - called the electrolyte - can give off explosive gas, especially soon after the battery has been charged.

Không sử dụng lửa trần khi kiểm tra ắc quy. Chất lỏng bên trong - được gọi là chất điện phân - có thể thải ra khí làm nổ ắc quy, đặc biệt là ngay sau khi ắc quy đã được sạc.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 77) - Vệ Sinh Lọc Bơm Xăng

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy
Terminal            Cọc ắc quy
Power cable        Dây điện nối ắc quy
Cell cap            Nắp châm nước
Filler trough        Lỗ chứa nước

Keep the area around the battery filter caps clean, to prevent dirt falling in when they are removed

Giữ khu vực xung quanh lỗ châm nước phải sạch, tránh để bụi rơi vào khi châm nước.

The electrolyte is a mixture of sulphuric acid and purified water, and is corrosive and dangerous. Do not allow any to splash on to your skin or your clothing.

Chất điện phân là hỗn hợp của axit sulfuric và nước tinh khiết, có tính ăn mòn cao và nguy hiểm. Không cho phép bất kỳ vật gì rơi vào da hoặc quần áo của bạn.

If you are splashed, wash the affected skin area immediately. If it goes in your eye, wash thoroughly in running water and call a doctor.
If electrolyte splashes on to your car, hose it off immediately.

Nếu bạn không may bị văng trúng, rửa vùng da bị ảnh hưởng ngay lập tức. Nếu nó vào mắt bạn, hãy rửa thật kỹ với nước chảy và gọi bác sĩ.
Nếu chất điện phân bắn vào xe của bạn, hãy rửa xe ngay lập tức.

Once the level falls below the tops of the battery plates, the cell concerned starts to lose efficiency.
If the cell is left for some time with the plates exposed, it can be damaged. That in turn will ruin the battery, which needs all its cells functioning to retain its full electrical charge and deliver power. The battery must be replaced.

Một khi mực nước xuống mức cho phép của các tấm ắc quy, ắc quy sẽ bắt đầu yếu đi.
Nếu ắc quy được để lâu không châm nước trong một thời gian, nó có thể bị hư hại. Điều đó sẽ làm hỏng ắc quy, cần tất cả các hộc bình của nó hoạt động để duy trì điện tích đầy đủ và cung cấp năng lượng. Ắc quy phải được thay thế.

How quickly the electrolyte evaporates depends a great deal on two factors: the under-bonnet temperature (if the battery is located there); and whether the generator is overcharging the battery.

Các chất điện phân bốc hơi phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố: nhiệt độ dưới nắp ca-pô (nếu ắc quy nằm ở đó); và liệu máy phát điện có đang sạc quá mức ắc quy cho phép hay không.

Generally, the higher the temperature the more frequently a battery may need topping up. In most cases, the monthly check is enough - but check more often in hot weather, or if the level is well down at the monthly check. Battery cases rarely leak. If more than the usual amount of topping up suddenly becomes necessary, look for the cause.

Nói chung, nhiệt độ càng cao thì ắc quy càng phải được châm nước thường xuyên. Trong hầu hết các trường hợp, việc kiểm tra hàng tháng là đủ - nhưng kiểm tra thường xuyên hơn trong thời tiết nóng là cần thiết. Ắc quy hiếm khi bị rò rỉ. Nếu phải châm nước nhiều hơn bình thường, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân.

If a charging-system fault is overcharging the battery, you may find damp patches around the cell caps and even droplets of electrolyte on the battery top.

Nếu lỗi hệ thống sạc đang sạc quá mức ắc quy, bạn có thể tìm thấy các vùng ẩm xung quanh nắp hộc bình ắc quy và thậm chí các giọt chất điện phân trên đầu ắc quy.

How to top up a battery
Cách châm nước ắc quy

Remove the cell caps or trough cover and fill each cell to the level marked on the battery case. If there is no mark, fill until the electrolyte just covers the battery plates, which you can see through the filler holes.

Tháo nắp hộc bình hoặc nắp máng và đổ đầy từng ô đến mức được đánh dấu trên vỏ ắc quy. Nếu không có mức có sẵn, hãy đổ đầy đến khi chất điện phân chỉ bao phủ các tấm ắc quy mà bạn có thể nhìn thấy qua các lỗ châm nước.

Apart from distilled or otherwise purified water, proprietary topping-up fluids are available from garages, accessory shops and sometimes chemists. Buy them only in sealed containers, to be sure that they are not contaminated.

Ngoài nước chưng cất hoặc nước tinh khiết, các chất lỏng chuyên dụng có sẵn từ garage, cửa hàng phụ kiện và đôi khi là các nhà hóa học. Chỉ mua chúng trong các thùng chứa kín, để chắc chắn rằng chúng không bị nhiễm tạp chất khác.

As an alternative, water from a de-frosted refrigerator can be used, but it must be kept in a clean glass jar or bottle.
Always keep the battery top clean - wipe it before removing the cell caps or trough cover, when dirt is liable to fall into the cells.

Thay vào đó, nước từ tủ lạnh có sương có thể được sử dụng, nhưng phải được giữ trong lọ thủy tinh sạch hoặc chai.
Luôn giữ sạch đầu ắc quy, lau sạch trước khi tháo nắp hộc bình hoặc nắp máng, khi bụi bẩn có thể rơi vào các hộc bình.

The cell caps or cover have ventilating holes to allow the escape of gases when the battery is being charged. Make sure these holes are clear.
After topping up, wipe away any water spilled on the top of the battery.

Nắp bình ắc quy có lỗ thông hơi để cho phép thoát khí khi đang được sạc. Đảm bảo các lỗ này phải sạch sẽ.
Sau khi châm nước, lau sạch bất kỳ nước nào tràn trên đỉnh của ắc quy.

Automatic filling
Tự động châm nước

Some batteries have a covered trough in the top, so that they can be filled automatically.
Remove the cover and carefully pour distilled water into the trough, where plastic level-finders allow the correct amount into each cell, before closing.

Một số ắc quy có máng được che phủ ở phía trên, để chúng có thể được đổ đầy tự động.
Tháo nắp và cẩn thận đổ nước cất vào máng, chúng có thể đạt mức nước chính xác.

Automatic filling is especially useful where the battery is in an awkward place, and the electrolyte level is difficult to see.

Loại ắc quy tự động làm đầy đặc biệt hữu ích khi ắc quy ở nơi khó xử lý, và mức độ điện phân rất khó nhìn thấy.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy

Using a hydrometer
Sử dụng tỷ trọng kế

You can find out how well a battery is charged by measuring the specific gravity - or density of the electrolyte, which varies according to the state of charge.

Bạn có thể tìm hiểu xem ắc quy được sạc như thế nào bằng cách đo trọng lượng riêng - hoặc mật độ của chất điện phân, thay đổi tùy theo trạng thái sạc.

The figure for electrolyte in a fully charged battery is between 1.270 and 1.290 - meaning that it is 1.270 times heavier than water.

Con số cho biết chất điện phân trong ắc quy sạc đầy là từ 1.270 đến 1.290 - nghĩa là nó nặng gấp 1.270 lần so với nước.

However, as the battery loses charge, the specific gravity drops to 1.130 or lower.
The instrument for measuring specific gravity is a hydrometer, which contains a weighted float. The float is marked with a graduated scale, usually reading from 1.10 to 1.30.

Tuy nhiên, khi ắc quy sạc chưa đầy, trọng lượng riêng giảm xuống 1.130 hoặc thấp hơn.
Dụng cụ đo trọng lượng riêng là tỷ trọng kế, có chứa phao có trọng số. Phao được đánh dấu bằng thang chia độ, thường đọc từ 1,10 đến 1
,30.

Insert the syringe into a cell, then squeeze and release the bulb to draw up a sample of electrolyte - enough to raise the float but not enough to make it touch the bulb.

Đưa ống tiêm vào một hộc bình, sau đó bóp và nhả bầu để lấy một mẫu chất điện phân - đủ để nâng phao nhưng không đủ để làm cho nó chạm vào bầu.

The state of charge can be gauged from how much the figure is below 1.290. A reading of, say, 1.200 would show the battery to be about half charged.
The float may be graded red, yellow and green to show low, half or full charge. Some hydrometers have three small balls of different weights instead of a float. The number of balls that float to the top of the sample indicate the state of charge.

Trạng thái của tình trạng sạc có thể được đo được với trọng lượng riêng dưới 1.290. Nếu như chỉ 1.200 có nghĩa là ắc quy được khoảng một nửa lần sạc.
Phao có thể được phân loại màu đỏ, vàng và xanh lá cây để hiển thị mức độ sạc thấp, một nửa hoặc đầy. Một số tỷ trọng kế có ba quả bóng nhỏ có trọng số khác nhau thay vì một phao. Số lượng quả bóng trôi nổi lên trên cùng của mẫu cho biết trạng thái của điện tích.

After taking the reading, squeeze the bulb to return the electrolyte to its cell, and test the other cells in turn. All should give similar readings within about 0.04 of each other - any greater variation indicates a defective cell, and the battery must be replaced.

Sau khi đọc, hãy bóp bầu để trả lại nước vào hộc bình, và kiểm tra các hộc bình khác lần lượt. Tất cả nên cho các kết quả tương tự trong khoảng 0,04 của mỗi hộc - bất kỳ sai lệch nào lớn hơn thì cho ta biết rằng một hộc bình bị lỗi, và ắc quy phải được thay thế.

The best time for testing is after the battery has been charged or the car run for about 30 minutes. Switch off the engine and lights.
Readings taken immediately after topping up are not correct.

Thời gian tốt nhất để thử nghiệm là sau khi ắc quy đã được sạc hoặc xe chạy trong khoảng 30 phút. Tắt động cơ và đèn.
Các lần đọc được thực hiện ngay lập tức sau khi châm nước là không chính xác.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quy

Using a hydrometer
Squeeze the hydrometer bulb, put the nozzle into the cell and release the bulb. Remove the hydrometer and read the state of charge when the float has settled. Squeeze the bulb to replace the electrolyte.

Sử dụng tỷ trọng kế
Bóp bầu kế, đặt vòi vào trong hộc bình và nhả bầu. Loại bỏ tỷ trọng kế và đọc trạng thái sạc khi phao đã lắng xuống. Bóp bầu để thay thế chất điện phân.


Xem thêm:

   ► HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.


Hy vọng bài viếtTiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 93) - Checking The Batteries - Cách Kiểm Tra Ắc Quyhữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi