Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 92) - Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tô

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 92) - Using a car battery charger – Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tô

OBD Việt Nam chia sẻ với Anh/Em bài viết Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Using a car battery charger – Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tô.

Frequent short trips, with constant stopping and starting, make your battery work very hard, especially in winter when heater, headlights, heated windows and wipers may be working most of the time.

Khi xe dừng và khởi động liên tục, làm cho ắc quy hoạt động rất nhiều, đặc biệt là vào mùa đông khi máy điều hòa, đèn pha, hệ thống sưởi trên cửa sổ và cần gạt nước làm việc liên tục.

Eventually, because more current is being drained from the battery than the alternator can put back, the battery will not have enough power left to turn the starter motor. A battery in that state of discharge is said to be flat.

Cuối cùng, bởi vì nhiều dòng điện đang được sử dụng trực từ ắc quy hơn so với bộ phát điện, ắc quy sẽ không còn đủ năng lượng để bật động cơ khởi động. Ắc quy trong trạng thái xả được cho là hết năng lượng.

A flat battery can be avoided if you have a battery charger - a relatively cheap, but worthwhile accessory.

Để tránh ắc quy bị hết năng lượng bạn cần có bộ sạc ắc quy - phụ kiện tương đối rẻ nhưng đáng giá.

It uses mains current to replace the battery's lost charge through positive and negative leads that clip to the corresponding battery posts.

Nó sử dụng nguồn điện có sẵn để nạp đầy ắc quy thông qua các đầu cực dương và âm của ắc quy.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 92) - Using a car battery charger – Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tô


A typical battery charger, fitted with a charge gauge (ammeter)

Một bộ sạc ắc quy thông thường, được trang bị một đồng hồ đo điện tích (ampe kế)

The ammeter gauge shows the rate of charge

Đồng hồ đo ampe kế hiển thị mức sạc

The hight and low charging-rate switch

Bộ chuyển mạch tốc độ sạc cao và thấp

Clip the red positive (+) charge lead to the positive (+) terminal

Kẹp đỏ (+) đầu sạc dẫn đến cực dương của ắc quy (+)

Clip the black negative (-) charge lead to the negative (-) terminal.

Kẹp đen (-) đầu sạc dẫn đến cực âm của ắc quy (-).

Make sure that the crocodile clips are fixed securely and not liable to be knocked off by accident.

Các kẹp điện phải được cố định một cách an toàn và tránh rơi rớt, va đập

If the charging rate is much more than 4 amps, take off the cell caps or covering trough to assist the gas to escape

Nếu tốc độ sạc cao hơn 4 amps, hãy tháo nút thông hơi hoặc nắp ắc quy để giúp thoát khí

How to charge a battery
Cách sạc ắc quy

An average car battery has a capacity of around 48 amp hours which means that, fully charged, it delivers 1 amp for 48 hours, 2 amps for 24 hours, 8 amps for 6 hours and so on.

Một ắc quy xe hơi trung bình có công suất khoảng 48 amp giờ khi sạc đầy, nó cung cấp 1 amp trong 48 giờ, 2 amps trong 24 giờ, 8 amps trong 6 giờ và cứ tiếp tục như vậy.

A basic charger usually charges at around 2 amps - and so needs 24 hours to deliver the 48 amps needed to fully charge a flat, 48 amp hour battery.

Bộ sạc cơ bản thường sạc ở mức khoảng 2 amps - và vì vậy cần 24 giờ để phân phối 48 amps cần thiết để sạc đầy ắc quy 48 amp giờ.

But there is a wide range of chargers with different charge rates on the market - from 2 to 10 amps. The higher the charge output, the faster a flat battery is recharged. Fast charging, however, is undesirable as it can buckle the battery plates.

Nhưng có một loạt các bộ sạc với mức sạc khác nhau trên thị trường - từ 2 đến 10 amps. Tốc độ sạc càng cao, ắc quy sẽ được sạc nhanh hơn, tuy nhiên không nên lạm dụng sạc nhanh bởi nó có thể giảm tuổi thọ của ắc quy.

The loads imposed on your battery may be gauged from the amount of current used by the various electrical components: headlights take about 8 to 10 amps, a heated rear window about the same.

Các tải trọng được áp dụng trên ắc quy có thể được đo từ lượng dòng điện được sử dụng bởi các bộ phận điện khác nhau: đèn pha mất khoảng 8 đến 10 amps, hệ thống sưởi trên cửa sổ cũng tương tự

Theoretically, a fully charged battery, without taking in current from the generator, should work the starter for about ten minutes, or the headlights for eight hours, and a heated rear window for 12 hours. As the battery nears full discharge, the lights gradually grow dimmer and finally go out altogether.

Về mặt lý thuyết, khi ắc quy sạc đầy có thể sử dụng để khởi động trong khoảng mười phút, hoặc đèn pha trong tám giờ, và hệ thống sưởi ở cửa sổ phía sau được làm nóng trong 12 giờ. Khi ắc quy gần hết, ánh sáng dần dần mờ và tắt đi.

There are also causes other than short trips and cold weather which can affect the state of your battery. Failure is more common on cars equipped with a dynamo rather than an alternator, because the alternator produces more electricity and charges better at low engine speeds

Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến tình trạng ắc quy của bạn. Đặc biệt  là phổ biến hơn trên những chiếc xe được trang bị máy phát điện một chiều chứ không phải là  phát điện xoay chiều, vì máy phát điện xoay chiều sản xuất nhiều điện năng và sạc tốt hơn ở động cơ tốc độ thấp

The answer in all these cases is frequent testing with a hydrometer (See Checking the batteries) to see how much capacity is left in the battery, and using a battery charger to top up its charge when necessary.

Cần kiểm tra thường xuyên với tỷ trọng kế để xem năng lượng còn lại trong ắc quy và sử dụng bộ sạc ắc quy để sạc đầy ắc quy khi cần thiết.

Connecting a battery charger
Kết nối bộ sạc ắc quy

Always check the electrolyte level before connecting the battery to the charger. Top up if necessary (See Checking the batteries) and clean the battery posts.

Luôn kiểm tra mức điện giải trước khi kết nối ắc quy với bộ sạc. Sạc đầy nếu cần thiết và vệ sinh các cọc âm dương của ắc quy

If there is a power point handy, the battery can be left in the car, so long as the charge rate is only 3 or 4 amps.

Nếu có một điểm điện năng tiện dụng, ắc quy có thể được để trong xe, miễn là tốc độ sạc chỉ là 3 hoặc 4 amps.

However, if the car has an alternator, disconnect the battery terminals beforehand: otherwise some alternators - generally the older type - can be damaged.

Tuy nhiên, nếu xe có bộ phát điện, hãy ngắt kết nối các cực ắc quy trước, nếu không một số bộ phát - thường là loại cũ hơn có thể bị hỏng.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 92) - Using a car battery charger – Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tô

Some batteries have a one-piece cell-cap cover fitting in a central trough.

Một số ắc quy có nút thông hơi của một hốc phù hợp trong một nắp trung tâm.

If separate cell caps are fitted, remove them for ventilation. Leave a trough cover on, unless the charging rate is high. Clamp the positive (+) lead from the charger, usually coloured red, to the positive battery post. Clamp the negative (-) lead, usually black, to the negative terminal.

Nếu các nút thông hơi riêng biệt được lắp, hãy tháo chúng ra để thông gió. Để nắp đậy, trừ khi tốc độ sạc cao. Kẹp đầu cực dương (+) từ bộ sạc, thường có màu đỏ, đến cọc dương của ắc quy. Kẹp đầu cực âm (-), thường là màu đen, đến cọc âm.

Plug the charger into the mains and switch on. The indicator light or gauge (ammeter) will show that the battery is being charged.

Cắm bộ sạc vào nguồn điện và bật . Đèn báo hoặc thước đo ( ampe kế ) sẽ cho biết ắc quy đang được sạc.

The gauge may show a high charging rate at first, but this drops gradually as the battery becomes charged.

Máy đo có thể hiển thị tốc độ sạc cao lúc đầu, nhưng sẽ giảm dần khi ắc quy được sạc.

If it was very flat, charging is likely to take a long time; check periodically with a hydrometer, while continuing the charge.

Nếu ắc quy cạn kiệt năng lượng, việc sạc nó có thể mất nhiều thời gian; nên kiểm tra định kỳ với tỷ trọng kế, trong khi tiếp tục sạc.

In the final stages, the cells bubble and give off gas. If any of them begin gassing before others, or do so more violently, the battery is probably defective and should be checked by a garage or battery specialist.

Trong giai đoạn cuối cùng, các hốc của ắc quy nổi bọt và phát ra khí . Nếu bất kỳ hốc nào trong số chúng bắt đầu phát khí trước những hốc khác, hoặc dữ dội hơn, ắc quy có thể bị lỗi và nên được kiểm tra.

Types of car battery charger
Các loại sạc ắc quy xe hơi

A basic home battery charger incorporates a transformer and rectifier, to change the mains 110/220 voltalternating current to 12 volt direct current, and allows the mains supply to provide a charging current at a rate determined by the state of the battery.

Bộ sạc ắc quy cơ bản kết hợp một máy biến áp và chỉnh lưu, để thay đổi nguồn điện 110/220 volt xoay chiều thành dòng điện một chiều 12 volt, và cho phép cung cấp nguồn điện để sạc với một tốc độ xác định bởi tình trạng ắc quy.

In the case of a battery in good condition, the rate of charge may be around 3 to 6 amps with a normal home charger.

Trường hợp ắc quy trong tình trạng tốt, tốc độ sạc có thể vào khoảng 3 đến 6 amps với bộ sạc thông thường.

A battery at the end of its useful life may not accept any recharging, and will not, in any case, hold a charge.

Một ắc quy khi hết hạn sử dụng sẽ không thể sạc lại được nữa trong mọi trường hợp.

Some chargers are fitted with a high and low (Hi-Lo) switch to give a choice of two charging rates - typically 3 or 6 amps - in case you want to give the battery a short overnight boost at 6 amps rather than a longer charge at 3 amps.

Một số bộ sạc được trang bị bộ chuyển mạch cao và thấp (Hi-Lo) để lựa chọn hai tốc độ sạc - thường là 3 hoặc 6 amps - trong trường hợp bạn muốn tăng tốc độ sạc ngắn qua đêm ở mức 6 amps thay vì sạc lâu hơn lúc 3 amps.

Many have a charge indicator which may be a warning light, or a gauge showing the charge rate in amps.

Nhiều bộ sạc chỉ báo sạc có thể là đèn cảnh báo hoặc thước đo thể hiện mức sạc bằng amps.


Xem các phần trước:

Cảm ơn Anh/Em đã theo dõi.

Hy vọng với bài Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô - Using a car battery charger – Sử Dụng Bộ Sạc Ắc Quy Trên Ô Tôhữu ích đối với các Anh/Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi