Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

 

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ

Mã CODE 11-3 RIGHT- FRONT WHEEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION (LỖI MẠCH CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE TRƯỚC BÊN PHẢI).

Mã CODE 51-12 MOTOR DRIVE CIRCUIT MALFUNCTION – LỖI MẠCH DẪN ĐỘNG MOTOR ABS

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Khắc phục mã lỗi 11-3 RIGHT- FRONT WHEEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION (LỖI MẠCH CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE TRƯỚC BÊN PHẢI).

Sơ đồ mạch điện:
Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Quy trình xử lí mã lỗi

  1. Xoay khóa điện đến ON
  2. Xóa mã lỗi bằng bằng máy chẩn đoán.
  3. Tắt khóa điện, sau đó xoay đến ON.
  4. Kiểm tra các mã lỗi bằng máy chẩn đoán.

DTC 11-13 có hiển thị không?
►   CÓ  Chuyển sang bước 5.
►   KHÔNG  Sự cố gián đoạn, tại thời điểm này hệ thống bình thường. Kiểm tra lỏng các chân giữa cảm biến tốc độ bánh xe đầu nối 2P và bộ điều khiển mô-đun ABS đầu nối 25P.

      5. Tắt khóa điện.

      6. Ngắt đầu nối 25P bộ modun điều khiển ABS

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

       7. Ngắt đầu nối 2P cảm biến tốc độ bánh xe.
       8. Kiểm tra thông mạch giữa đầu nối 25P tương ứng bộ điều khiển modun ABS cảm biến tốc độ bánh xe +B và các chân cực GND (xem bảng).

DTC

Chân đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS

11-13 Số 2   Số 18
13-13 Số 12 Số 3
15-13 Số 6 Số 15
17-13 Số 14 Số 5

Có thông mạch không?
►   CÓ Sửa đoản mạch ở các dây tương ứng giữa cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển modun ABS.
►   KHÔNG Chuyển sang bước 9    

        9. Kiểm tra thông mạch giữa chân tương ứng đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS và đầu nối 2P cảm biến tốc độ bánh xe.

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

DTC ABS Modun  đầu nối 25P bộ điều khiển Cảm biến tốc độ bánh xe tương ứng
11-13 Số 2   Phải-trước
13-13 Số 12 Trái-trước
15-13 Số 6 Phải-sau
17-13   Số 14 Trái-sau

Có thông mạch không?
►   CÓ Chuyển sang bước 10.
►   KHÔNG Sửa hở mạch ở các dây tương ứng giữa cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển modun ABS.

       10. Kiểm tra thông mạch giữa chân tương ứng đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS và đầu nối 2P cảm biến tốc độ bánh xe.

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

DTC ABS Modun- đầu nối 25P bộ điều khiển Cảm biến tốc độ bánh xe tương ứng
11-13 Số 18 Phải-trước
13-13 Số 3 Trái-trước
15-13 Số 15 Phải-sau
17-13 Số 5 Trái-sau

Có thông mạch không?
►   CÓ Chuyển sang bước 11
►   KHÔNG Sửa hở mạch ở các dây tương ứng giữa cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển modun ABS.

       11. Kiểm tra thông mạch giữa tiếp mát thân xe và chân đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS tương ứng (xem bảng).

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

DTC Chân đầu nối 25P Bộ điều khiển modun ABS
11-13 Số 2 Số 18
13-13 Số 12 Số 3
15-13 Số 6 Số 15
17-13 Số 14 Số 5

Có thông mạch không?
►   CÓ Sửa đoản mạch ở tiếp mát thân xe trong dây tương ứng giữa cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển modun ABS.
►   KHÔNG Chuyển sang bước 12

      12. Xoay khóa điện đến ON.    

     13. Đo điện áp giữa tiếp mát thân xe và chân đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS tương ứng (xem bảng).

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

DTC Chân đầu nối 25P bộ điều khiển modun ABS
11-13 Số 2 Số 18
13-13 Số 12 Số 3
15-13 Số 6 Số 15
17-13 Số 14 Số 5

Điện áp 0,1 V hoặc lớn hơn không?
►   CÓ Sửa đoản mạch với nguồn trong dây tương ứng giữa cảm biến tốc độ bánh xe và bộ điều khiển  modun ABS.
►   KHÔNG Chuyển sang bước 14.

     14. Tắt chìa khóa điện
     15. Thay cảm biến tương ứng bằng cảm biến tốc độ bánh đối diện, hoặc bằng cảm biến tốc độ bánh xe tốt.
     16. Nối lại tất cả các đầu nối.
     17. Xoay khóa điện đến ON.
     18. Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
     19. Tắt chìa khóa điện, sau đó xoay đến ON.
     20. Kiểm tra các mã lỗi bằng máy chẩn đoán.

Có hiển thị DTC hiển thị trong bước 4 không?
►   CÓ Kiểm tra các chân bị lỏng trong bộ điều khiển-mô-đun ABS đầu nối 25P. Nếu cần, thay thế bằng một bộ điều khiển mô-đun ABS tốt , và kiểm tra lại.
►   KHÔNG Thay cảm biến bánh xe ban đầu.

Khắc phục mã lỗi 51-12 MOTOR DRIVE CIRCUIT MALFUNCTION – LỖI MẠCH DẪN ĐỘNG MOTOR ABS

Sơ đồ mạch điện:

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013

Quy trình xử lí mã lỗi

1.    Xoay khóa điện đến ON.
2.    Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
3.    Tắt chìa khóa điện, sau đó bật ON lần nữa
4.    Kiểm tra các mã lỗi bằng máy chẩn đoán.

DTC 51-12 có hiển thị không?
►   CÓ Chuyển sang bước 5 .
►   KHÔNG Sự cố gián đoạn, tại thời điểm này hệ thống bình thường. Kiểm tra lỏng các chân trong modun điều khiển ABS đầu nối 25P.

5.    Tắt chìa khóa điện.
6.    Kiểm tra cầu chì số 58 (30A) trong bảng cầu chì, rơ le dưới táp lô

Cầu chì có bị đứt không?
►   CÓ Chuyển sang bước 7.
►   KHÔNG Lắp lại cầu chì đã kiểm tra, sau đó chuyển sang bước 14.

7.    Ngắt đầu nối 25P bộ modun điều khiển ABS .

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013
 
8.    Kiểm tra thông mạch giữa chân số 9 đầu nối 25P bộ modun điều khiển ABS và tiếp mát thân xe.

Có thông mạch không?
►   CÓ Sửa đoản mạch tiếp mát thân xe trong dây giữa cầu chì số 58 (30A) trong hộp rơ-le/cầu chì dưới bảng táp-lô và modun điều khiển ABS bộ.
►   KHÔNG Lắp cầu chí số 58 (30A) mới trong hộp rơ-le/cầu chì dưới bảng táp-lô, sau đó chuyển sang bước 9.

 9.      Nối lại đầu nối 25P của bộ mô-đun điều khiển ABS.
10.    Xoay khóa điện đến ON.
11.    Xóa mã lỗi bằng máy chẩn đoán
12.    Tắt chìa khóa điện, sau đó xoay đến ON.
13.    Kiểm tra các mã lỗi bằng máy chẩn đoán.

DTC 51-12 có hiển thị không?
►   CÓ Thay bộ modun điều khiển ABS.
►   KHÔNG Tại thời điểm này hệ thống bình thường.

14.    Ngắt đầu nối 25P bộ mô-đun điều khiển ABS .

Phân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013
15.    Đo điện áp giữa chân số 9 đầu nối 25P của bộ modun điều khiển ABS và tiếp mát thân xe.

►   CÓ Kiểm tra các chân bị lỏng trong bộ điều khiển modun ABS đầu nối 25P. Nếu cần, thay thế bằng một bộ điều khiển mô-đun ABS tốt, và kiểm tra lại.
►   KHÔNG Sửa hở mạch trong dây giữa cầu chì số 58 (30A) trong hộp rơ-le/cầu chì dưới bảng táp-lô và bộ modun điều khiển ABS.

Xem thêm các phần trước:

 

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.

XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?


Hy vọng bài viếtPhân Tích Mã Lỗi 11-3 & 51-12 Trên Dòng Xe Honda City 2013hữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Phân Tích Mã Lỗi P1219 Trên Hyundai County 2014 D4DD

Van điều khiển cung cấp (SCV) là Solenoid. ECM điều khiển thời điểm mở và đóng van, kiểm soát lượng ..

Tháo Lắp Bơm Nhiên Liệu Cao Áp

Tiếp xúc với nhiên liệu cao áp có thể gây ra thương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Chờ 60 ..

Đánh Giá Các Dòng Máy Chẩn Đoán Autel Cùng OBD Việt Nam

Autel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp các công cụ chẩn đoán, thiết bị và phụ ..

Phân Tích Mã Lỗi P0091 Trên Mazda Động Cơ L4-2.5L

Khi PCM điều khiển van solenoid điều áp tắt, nhưng điện áp mạch điều khiển van solenoid điều áp thấp ..

Chuyển Giao Fcar C8-W Cho Anh Trọng Ở Quận 12

Là dòng máy chẩn đoán đa năng vừa được ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2020, với những ưu ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi