Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 91) – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 91) – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

As well as being a legal requirement, it is also an essential safety measure that your brake lights work correctly. Any faults in the brake lights are usually easily traced. The circuit itself is a simple one, controlled by a switchoperated either directly by the brake pedal or hydraulically by the increase in pressure in the brake pipes.

Việc kiểm tra mạch điện đèn phanh không chỉ là yêu cầu hợp pháp của “ bộ giao thông vận tải” (hay cơ sở pháp lý nào đó) mà nó còn là một biện pháp an toàn thiết yếu để đảm rằng đèn phanh hoạt động một cách chính xác. Bất kỳ lỗi nào trên mạch đèn phanh đều được tìm ra một cách dễ dàng. Bản chất của mạch đèn phanh là một mạch điện rất đơn giản, được điều khiển bởi công tắc tự động, công tắc tự động này có thể được điều khiển trực tiếp bằng bàn đạp phanh hoặc mạch dầu thuỷ lực bằng cách tăng hoặc giảm áp suất trong ống dầu phanh.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

Simple checks
Kiểm tra sơ bộ

Start by making a visual check on the lights. Get a helper to operate the brake pedal (with the ignition on). If only one light comes on, the fault is probably a blown bulb since any failure in the brake light circuit would affect .both bulbs.

Bắt đầu bằng cách kiểm tra bằng mắt thường trên hệ thống đèn. Nhờ người trợ giúp đạp bàn đạp phanh (khi xe đang nổ máy). Nếu chỉ có một đèn sáng lên, lỗi có thể là do bóng đèn bị cháy bởi vì bất kì nguyên nhân hư hỏng nào của mạch điện đều sẽ ảnh hưởng đến các bóng đèn phanh.

Check this by taking out the bulb from the light that works and fitting it to the non-working light. Now see if the light comes on. If it doesn't, the fault lies in the light unit (see below).

Kiểm tra hư hỏng này bằng cách lấy bóng đèn ra khỏi hệ thống đèn trên xe và lắp nó vào một hế thống đèn khác và thấy đèn sáng lên. Nếu đèn không sáng thì lỗi nằm ở linh kiện bên trong đèn.

The other simple check you can carry out is on the fuse. If both lights fail to come on, the fuse may have blown. Try a new one, though a blown fuse usually means that some other circuit has also failed, which you would probably have noticed.

Bạn có thể tiến hành kiểm tra sơ bộ cầu chì. Nếu tất cả bóng đèn đều không sáng thì có lẽ cầu chì đã bị cháy. Hãy thay cái mới, mặc dù cháy cầu chì thường có nghĩa là một vài phần trong mạch điện đã bị hỏng.

Test lamp check
Thử kiểm tra đèn

If after carrying out the above tests the lights still fail to work, you will have to check the circuit with a test lamp. But before you do this, check all the wiring connections to the brake lights, making sure the connectors are clean, free of corrosion and tight.

Nếu sau khi thực hiện các bước kiểm tra trên mà đèn vẫn không hoạt động được, bạn sẽ phải kiểm tra mạch bằng đèn kiểm tra mạch điện. Nhưng trước khi bạn thực hiện việc này, hãy kiểm tra tất cả các mối nối với đèn phanh, đảm bảo rằng các mốt nối được chắc chắn, không bị ăn mòn và ngắn mạch.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

Attach the crocodile clip to a nearby earth and probe the bulbholder. If the lamp does not light, the problem lies further back in the circuit.

Cho kẹp cá sấu nối mass và đưa que đo vào đo chui bóng đèn. Nếu đèn thử không sáng, vấn đề nằm ở bên trong mạch điện.

Probe the bulbholder input. If the lamp now lights the problem lies in the bulbholder; no light means you have to check further back.

Dùng que đo của đèn kiểm tra đầu vào của chui bóng đèn. Nếu đèn thử sáng thì vấn đề nằm ở chui đèn, còn không sáng bạn nên kiểm tra sâu hơn bên trong mạch điện.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

Probe the switch input and output terminals. If the input terminal lights, but not the output, the switch is faulty.  

Kiểm tra đầu ra và đầu vào của công tắc. Nếu đưa que đo vào đầu vào, công tắc đèn thử sáng nhưng đầu ra đèn thử không sáng thì công tắc đã bị hỏng.

Find which fuse governs the brake light circuit and check that the fuse is passing current. If it isn't, fit a new fuse. 

Tìm xem cầu chì nào điều khiển mạch đèn phanh và kiểm tra xem cầu chí có dòng điện chạy qua không. Nếu không có thì thay cầu chì mới.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

Next check the bulbholder. Remove the bulb and connect the clip of the test lamp to a good earth point. Turn on the ignition and get your helper to hold the brake pedal down.

Tiếp theo là kiểm tra đuôi đèn. Lấy bóng đèn ra và cho một đầu kẹp bút thử nối mass. Bật công tắc sang vị trí IG và nhờ một người đạp và giữ bàn đạp phanh.

Touch the centre contact of the bulbholder with the test lamp probe. If the test lamp lights, current is reaching the bulb and the fault lies with the earthing. Check and clean up the earth side of the circuit.

Dùng đầu que đo của đèn kiểm tra chạm vào điểm giữa của chuôi bóng đèn. Nếu đèn kiểm tra sáng, thì có dòng điện chạy qua bóng đèn và lỗi nằm ở điểm nối mass. Kiểm tra và làm sạch các chỗ nối mass của mạch điện.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanh

If the test lamp fails to light, next check if current is reaching the fuse by probing each fuse terminal in turn with the test lamp. If the lamp lights on the battery side of the fuse, the fault is in the fuse itself. But if it does not light, the fault is in the feed from the battery to the fusebox — check and replace the wiring.

Nếu đèn kiểm tra không sáng, tiếp tục kiểm tra dòng điện trong cầu chì bằng cách kiểm tra từng cực của cầu chì với đèn kiểm tra. Nếu đèn sáng thì có nguồn tới các cực của cầu chì, thì lỗi nằm ở bên trong cầu gì. Nếu nó không sáng thì lỗi nằm ở đường dây điện cung cấp nguồn đến hộp cầu chì - kiểm tra và thay thế đường dây diện.

Replacing the switch
Thay thế công tắc

If, after checking the wiring, you found the brake switch to be faulty, it will have to be replaced.

Nếu sau khi kiểm tra hệ thống dây điện, bạn thấy công tắc phanh bị hỏng, bạn phải thay thế công tắc mới.

If your car has a mechanical switch, disconnect the wires to the switch and then unbolt or unscrew it from its mounting bracket.

Nếu xe của bạn có công tắc cơ khí, hãy ngắt kết nối dây với công tắc và sau đó tháo nó ra khỏi giá đỡ.

When you fit the new switch, you may find that its position is adjustable, either by screwing the switch in or out until the brake lights work as soon as the pedal is pressed, or by altering the position of the switch mounting bracket. Consult a workshop manual for the correct setting.

Khi bạn vừa lắp công tắc mới, bạn có thể thấy rằng công tắc có thể điều chỉnh được bằng cách nới lỏng hoặc siết chặt con vít cho đến khi đèn phanh sáng ngay lập tức khi tài xế vừa đạp phanh, hoặc điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí công tắc gắn trên giá đỡ. Tra cứu tài liệu sửa chữa để bố trí lắp đặt đúng.

A hydraulic switch is simply unscrewed from its mounting in the brake pipes and the new one screwed in its place. Renew the sealing washer at the base of the switch to avoid fluid loss. Finally, bleed the brakes.

Một công tắc thủy lực chỉ đơn giản là không được vặn chặt nó trong các ống phanh và vị trí ren của nó. Thay mới vòng đệm  ở chân công tắc để tránh rò rỉ dầu. Cuối cùng, xả dầu phanh.

Switch check
Kiểm tra công tắc

If current is reaching the output side of the fuse, suspect a fault with the wiring to the brake switch or switch itself.

Nếu có dòng điện chạy qua cực ra của cầu chì, có thể nghi ngờ rằng lỗi nằm ở đường dây điện từ cầu chì đến công tắc phanh hoặc do chính công tắc bị hỏng.

Attach the test lamp to a suitable earth and again hold the brake pedal down with the ignition on. Touch the probe of the test light to each of the switch terminals in turn.

Gắn 1 đầu kẹp của đèn kiểm tra vào một điểm mass phù hợp và tiếp tục giữ bàn đạp phanh khi xe công tắc xe ở vị trí IG . Chạm que thử của đèn kiểm đến lần lượt các cực công tắc.

If the light only illuminates on one terminal, the switch is faulty and should be adjusted or replaced. To check this, disconnect the wires to the switch and join them together. The brake lights should now come on.

Nếu đèn chỉ sáng tại 1 cực, thì công tắc bị hỏng và bạn nên điều chỉnh và thay thế nó. Để kiểm ra điều này, ngắt đường dây công tắc và nối chúng vào với nhau thì đèn phanh sẽ sáng.

If both terminals cause the lamp to light, the fault lies in the wiring between the switch and the brake lights. This should be checked along its length for any breaks or chafing where it could short circuit.

Nếu kiểm tra 2 cực của công tắc đèn kiểm tra đều sáng, thì lỗi nằm ở đường dây điện từ công tắc đến đèn phanh. Nên kiểm tra dọc theo đường dây điện để xem  có bị đứt dây hay ngắn mạch ở đâu không.

If the lamp lights on neither switch terminal, check the wiring from the fuse to the brake switch using the test lamp probe.

Nếu kiểm tra 2 cực của công tắc đèn kiểm tra đều không sáng, kiểm tra đường dây từ cầu chì đến công tắc đèn phanh bằng que thử của đèn kiểm tra.


Xem thêm:

Cảm ơn Anh Em đã quan tâm theo dõi.

Hy vọng bài viếtTiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô – Kiểm Tra Mạch Đèn Phanhhữu ích đối với Anh Em. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Thư Chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Một năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về khắp mọi miền, thay mặt Ban Lãnh đạo cùng ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, OBD Việt Nam xin kính chúc Quý Khách hàng và toàn thể ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Tết Dương Lịch 2024

Để đảm bảo thuận tiện cho việc kinh doanh và hỗ trợ Khách hàng kịp thời và tốt nhất, OBD ..

Cám Ơn Khách Hàng Đã Tham Gia Chương Trình Chẩn Đoán Chuyên Sâu 23/12/2023

OBD Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chẩn Đoán Chuyên Sâu Từ Lý Thuyết Đến Thực ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi