Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 90) - Kiểm Tra Dynamo Và Điệp Áp Đầu Ra


Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô (Phần 90) - Kiểm Tra Dynamo Và Điệp Áp Đầu Ra

The dynamo is a robust and simple type of generator which was fitted to many earlier cars. Most modern cars are fitted with an alternator.

Dynamo là một loại máy phát điện mạnh mẽ và đơn giản được trang bị cho nhiều loại xe trước đó. Hầu hết các mẫu xe hiện đại đều được trang bị máy phát điện.

If you suspect a fault in the dynamo, check all the connections to it with a circuit tester.

Nếu bạn nghi ngờ có lỗi trong máy phát điện, hãy kiểm tra tất cả các kết nối với máy kiểm tra mạch.

Check also that the dynamo actually turns when the engine is running, and that the drive belt is adjusted to its correct tension, and is not slipping.

    Kiểm tra xem máy phát điện có thực sự quay khi động cơ đang hoạt động hay không, và đai truyền động được điều chỉnh theo độ căng chính xác của nó và không trượt.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-90-kiem-tra-dynamo-dien-ap-dau-ra-0

 

The dynamo is a simple direct-current generator with two output terminals.

Máy phát dynamo là bộ tạo dòng điện trực tiếp đơn giản với hai đầu ra

D terminal: đầu ra D

F terminal: đầu ra F

 

Checking output with a voltmeter or tester
Kiểm tra điện áp đầu ra với vôn kế hoặc thiết bị kiểm tra

Make these checks with a voltmeter if possible. If not, use a circuit tester or test lamp.

Thực hiện các kiểm tra này bằng vôn kế nếu có thể. Nếu không, hãy sử dụng thiết bị kiểm tra mạch hoặc đèn thử nghiệm.

The instructions are for a car with a negative (-) earth system. For a positive (+) earth system, read negative for positive, and positive for negative.

Mô hình chung trên một xe ô tô có hệ thống mass âm (-) và đối với hệ thống mass dương (+). Ta kết nối cực âm với dương bình và cực dượng với âm bình.

Connect a votlmeter across the  battery terminals while the engine is running. Have a helper rev the engine up from idling speed.

Kết nối vôn kế trên các cực của ắc quy trong khi động cơ đang chạy. Có một cơ cấu phụ làm cho tăng tốc động cơ lên từ tốc độ chạy không tải.

The battery voltage should rise, or the tester lamp (or headlamps) should brighten.

Điện áp ắc quy sẽ tăng lên, hoặc đèn kiểm tra (hoặc đèn pha) sẽ sáng lên.

If it does not, and if checks on connections and the drive belt have been satisfactory, switch off the engine and disconnect the two cables from the endplate of the dynamo.

    Nếu không được hoặc nếu kiểm tra kết nối và truyền động đai đã đạt yêu cầu, hãy tắt động cơ và ngắt kết nối hai dây cáp khỏi nắp chụp của máy phát điện.

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-90-kiem-tra-dynamo-dien-ap-dau-ra-1

 

Checking dynamo output :
Kiểm tra đầu ra của dynamo

Connect the positive lead of the voltmeter to the D terminal, and the negative lead to earth.
Kiểm tra đầu ra dynamo, nối dây dẫn dương của vôn kế với đầu D, và dây dẫn âm nối đến đất.

The terminals are usually marked D and F. They are of different sizes, but label them if necessary, to avoid confusion.

Các đầu ra của máy phát điện thường được đánh dấu D và F. Chúng có kích thước khác nhau, nhưng nên ghi nhãn cho chúng nếu cần thiết, để tránh nhầm lẫn.

Use a short length of fairly heavy cable to clip the D and F terminals of the dynamo together. Start the engine and let it idle at not more than 1,000 rpm.

Sử dụng một dây cáp lớn có độ dài nhỏ để kẹp các đầu D và F của máy phát với nhau. Khởi dộng động cơ và để nó ở chế độ không tải với tốc độ không quá 1000 vòng/phút.

Connect the positive lead of the voltmeter to the D terminal and the negative lead to earth. The meter should read about 14 volts (or the 12 volt bulb should shine brightly). If so, the dynamo is working.

Nối dây dẫn dương của vôn kế với đầu D và đầu cực âm với mass. Đồng hồ sẽ đọc khoảng 14 volt (hoặc bóng đèn 12 volt sẽ sáng rực). Nếu vậy, máy phát điện đang hoạt động.

Testing the cables
Kiểm tra dây cáp

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-90-kiem-tra-dynamo-dien-ap-dau-ra-2

 

D and F leads from the dynamo: Đầu D và  F dẫn từ máy phát điện
Cable link between D và F terminals: Dây cáp liên kết giữa hai đầu ra D và F
Negative lead from voltmeter to earth: Dẫn âm từ volt kế đến mass hệ thống

Testing dynamo cables
Kiểm tra cáp dynamo

Reconnect the dynamo cables, leaving the short bridging cable in place. Disconnect the cables at the control-box end, where they are also labelled D and F.

Kết nối lại các dây cáp điện, để lại cáp cầu nối ngắn tại chỗ. Ngắt kết nối các dây cáp ở đầu hộp điều khiển, nơi chúng được dán nhãn D và F.

Start the engine and allow it to idle at not more than 1,000 rpm. Connect the positive lead from the voltmeter to the cable disconnected from the D terminal at the control box to see if it is sound.

    Khởi động động cơ và cho phép nó ở chế độ không tải không quá 1.000 vòng / phút. Kết nối dây dẫn dương từ vôn kế với cáp bị ngắt kết nối từ đầu D ở hộp điều khiển để xem nó có âm hay không.

    Then do the same with the cable from the F terminal at the control box.

    Sau đó thực hiện tương tự với cáp từ đầu cuối F tại hộp điều khiển.

    If the cables are sound, and if the dynamo is charging as previously checked, the meter should read about 14 volts and any fault must be in the control box.

Nếu dây dẫn tốt, và nếu máy phát điện đang sạc như đã kiểm tra trước đó, đồng hồ đo sẻ chỉ khoảng 14 volt và bất kỳ lỗi nào phải nằm trong hộp điều khiển.

Checking a low charge rate or failure to charge
Kiểm tra mức sạc điện hoặc không sạc được

 

tieng-anh-chuyen-nganh-o-to-phan-90-kiem-tra-dynamo-dien-ap-dau-ra-3

 

Testing the D terminal without the cable link between D and F should result in a low reading.
Kiểm tra đầu cuối D mà không có liên kết cáp giữa D và F sẽ dẫn đến kết quả đọc thấp.
Negative lead from voltmeter to earth: Dẫn âm từ Volt kế đến đất.

If the first output test (see left) showed that the dynamo was not charging, disconnect the D and F terminals at the dynamo endplate again, but remove the link between the terminals.

Nếu kiểm tra đầu ra đầu tiên (xem bên trái) cho thấy rằng máy phát điện không sạc, hãy ngắt kết nối các đầu nối D và F tại nắp chụp của máy phát một lần nữa, nhưng loại bỏ liên kết giữa các cực.

Start the engine and have your helper run it up to 2,000 rpm (medium speed).

Khởi động động cơ và cho động cơ phụ của chạy đến 2000 vòng/phút (tốc độ trung bình).

If the car is not fitted with a tachometer (rev counter), 2,000 rpm is about the speed of the engine when the car is travelling at 30 mph in top gear.

Nếu xe không được trang bị một máy đo tốc độ (bộ đếm số vòng), 2.000 vòng / phút là tốc độ của động cơ khi xe đang di chuyển ở tốc độ 30 mph trên số 1.

Reconnect the voltmeter between the D terminal and earth.

Kết nối lại volt kế giữa đầu D và mass.

If the voltage reading is 2 to 4 volts - enough to light a torch bulb but not a 12 volt car bulb in a circuit tester the fault is in the field coil or the brushes.

Nếu điện áp đọc từ 2 đến 4 volts - đủ để làm sáng một bóng đèn bình thường nhưng không phải là bóng đèn 12 volt trong bộ thử mạch thì lỗi đó nằm trong cuộn dây hoặc chổi điện.

If there is no voltage the fault is in the armature or the output brushes.

Nếu không có điện áp thì có lỗi trong phần ứng hoặc các chổi than đầu ra.

In either case, check the brushes and commutator (See Replacing dynamo brushes).

Trong cả hai trường hợp, hãy kiểm tra chổi than và bộ chuyển mạch.


Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!

Xem các phần trước:

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 1800 64 64 47

Tin liên quan

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

OBD Việt Nam X THINKCAR Đồng Hành Cùng Sự Kiện Sinh Nhật OTO-HUI Lần Thứ 15

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật OTO HUI Lần thứ 15 trong tháng 5 này với sự kết hợp của ..

Chương Trình Khuyến Mãi 30/4-1/5 : Khuyến Mãi Tưng Bừng – Mừng Đại Lễ

Mừng Đại Lễ OBD Việt Nam khuyến mãi cực sốc các dòng máy chẩn đoán tham gia ngay cùng OBD ..

OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Công ty cổ phần OBD Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch ..

Chia Sẻ Miễn Phí Tài Liệu Về Hệ Thống Common Rail Fuel Diesel

OBD Việt Nam xin dành tặng đến các Anh/Em bộ tài liệu về hệ thống Common Rail Fuel Diesel giúp ..

Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Máy Chẩn Đoán Autel Mx900 Và Autel Ds900

Việc cập nhật phần mềm cho chiếc máy chẩn đoán là hoàn toàn cần thiết, chúng ta cần thường xuyên ..

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi